การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดกรองนักเรียน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด ณ หอประชุม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 16:10:02