การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘ ส่งเสริมการดำาเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  และเพื่อสรุปผลรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 5 มกราคม 2560
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 463 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-10 10:56:29