การประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี

การประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี

การประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี

22 กรกฏาคม 2558 นายสรรญเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสึกษาและพลศึกษา จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งนี้มีครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีวัตถุประสงค์
      1. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู  
      2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น
      3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
      4. เพื่อเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 527 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-22 14:28:06