การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้ตระหนักถึงความสำคัญการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ ๒๑ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จะช่วยให้ครูมีภาวะผู้นำทางวิชาการ สามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เตรียมพร้อมรับการประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร เทคนิคการทำงานเป็นทีม ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://www.dtk.ac.th/
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 437 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-17 08:45:08