การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) โดยมีครูสะเต็มศึกษาทั้ง 8 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวมยุรา  บุญมาก 2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 3. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ 4. นางสาวสุนัน   สุกุลธนาศร (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี) 5. นายบรรหาร   เชื้อทอง  6. นายคชานนท์   ธนะสกุล (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)เป็นวิทยากรดำเนินการ เพื่อขยายผลสู่ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 565 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-14 14:52:52