การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.th
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 469 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-03 09:59:45