การทำความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ "ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้"

การทำความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ "ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้"

การทำความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

วันนี้ อ.เกรียงไกร ศรีวรขันธ์ และคณะ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี มาทำความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  "ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้"
พัฒนาหลักสูตร จบม.6 มีงานทำ มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ณ  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
 
 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.thเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 647 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-17 18:29:06