งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยการนำของนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 หวนดูทรัพยสิ่งสินนคร ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ ขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับเกียรติให้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 968 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-02 23:31:58