กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 จัดอบรม DLIT

25 มิถุนายน 2559 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง ไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) ณ โรงเรียยนประสาทรัฐประชากิจ นอกจากกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 3 แล้ว ยังมีโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัน แพทย์ชีพ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอมรมทั้งสิ้น 60 คน และผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 3

    สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลนั้น สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการ ศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมย่อย คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น เพราะถ้าหากครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 3 มีนายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เป็นประธานสหวิทยาเขต

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.ppschool.ac.th
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 627 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-26 11:33:56