รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 8 ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนืองในวันยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองโพวิทยาจึงจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนเขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 375 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-24 08:56:22