นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งมานิเทศติดตามเเละประเมินผลในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง(ศูนย์การเรียนรู้)
2. พัฒนาความเข้มเเข็งการดำเนินงานเเนะเเนวโรงเรียน
3. โรงเรียนสุจริต
4. พัฒนาห้องสมุดเเละส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5. จัดการศึกาสู่ประชาคมอาเซียน
6. ค่านิยมหลัก 12 ประการเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 360 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 14:51:24