การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงจากทางโรงเรียน โดยมี นายบุญสม แถมเงิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าว ถึงการดำเนินงานของโรงเรียน และได้ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าพบครูที่ปรึกษาเพื่อชี้แจงผลการเรียนของ นักเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน การคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 520 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-12 15:43:24