โครงการพัฒนาเครืือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน รุ่นที่ ๒

โครงการพัฒนาเครืือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน รุ่นที่ ๒

โครงการพัฒนาเครืือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน  รุ่นที่  ๒  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒-๓  การอบรมครั้งนี้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีความทั้งทฤษฎี  และการปฏิบัติ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างดี  
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 437 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-03 12:59:51