กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสมพล โตรักษา ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ซึ่งเน้นการฝึกภาค ปฏิบัติ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,102 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-01 22:27:35