กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ในวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ การอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่จัดขึ้นตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ค่ายชั่วคราวโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  กิจกรรมนี้ประกอบด้วย  การเดินทางไกล  กิจกรรมสูทกรรม  และกิจกรรมรอบกองไฟ  เป็นต้น  
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 942 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 13:32:07