กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ในวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิต และการจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ความอดทน  ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วย  กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมผจญภัย  กิจกรรมรอบกองไฟ  และการประดับบ่าอินธนูลูกเสือ และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ 




เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 779 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 13:13:42