เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โดยนางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการฯ  เข้ารับรางวัลตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม  เนื่องจากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียงอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์  สืบเนื่องจากการกำหนดเป็นชั่วโมงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น  จึงสามารถขับเคลื่อนโครงการจนเป็นผลสำเร็จ   
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 798 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-27 11:25:38