ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและการขยายผลของโรงเรียนแม่ข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตภาคกลาง (สพม.1-10,17,18) โครงการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและการขยายผลของโรงเ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ว
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561
ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
 ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช