ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ที่ประสบเหตุวาตภัย
 ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ที่ประสบเหตุวาตภัย
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
 ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ที่ประสบเหตุวาตภัย
 ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ที่ประสบเหตุวาตภัย
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตาม
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 /2561
 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IT
รับมอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบโปรแกรมสำเร็จรูปจากมูลนิธิ SCG โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
 รับมอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบโปรแกรมสำเร็จรูปจากมูลนิธิ SCG โรงเรียนนิวิ