การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)”ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา
 การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Communi
อัลบั้มภาพชุดที่  4 วันที่ 24 เมษายน  2560 บรรยากาศวันสัมภาษณ์  ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
 อัลบั้มภาพชุดที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2560 บรรยากาศวันสัมภาษณ์ ของการสอ
อัลบั้มภาพชุดที่ 3 บรรยากาศวันแรก และวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
 อัลบั้มภาพชุดที่ 3 บรรยากาศวันแรก และวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บรรยากาศวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
 บรรยากาศวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู แ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560
 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางกา
ประชุมจัดสรรห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 ประชุมจัดสรรห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560