ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลื
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม จริยธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม จริยธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย“เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก