Obec Line  สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8  ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธ์  2561
 Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผอ.สพม.8  เยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร  และครู
 ผอ.สพม.8 เยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และเป็นประธานในการประชุมผู้บ
ผอ.สพม.8 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ  มอบเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์  ที่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง
 ผอ.สพม.8 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในท
“รู้รอบตอบได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใดกินไฟมากที่สุด” เพื่อการลดใช้ไฟฟ้าและพลังงานในหน่วยงาน โรงเรียน และในครัวเรือน
 “รู้รอบตอบได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใดกินไฟมากที่สุด” เพื่อการลดใช้ไฟฟ้าและพลัง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาค่าคะแนนองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 1/2561
 การประชุมคณะทำงานพิจารณาค่าคะแนนองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรท