ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5880 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5879 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5878 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และ 10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5877 ]]> เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้วถวายความเคารพ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5876 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5875 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์และเผาบุหรี่กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562” ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5874 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์ เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จากนั้น นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน รองผู้ว่ากาญจน์ติดตามทุนพระราชทานฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5873 ]]> วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานซึ่งได้แก่ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9 ทุนเฉลิมราชกุมารี ของโรงเรียนประชามงคล รวม 7 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา โดยมี นางอรณิชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นักเรียนทุนพบท่านองคมนตรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5872 ]]> ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครู ได้พานักเรียนทุนพระราชทานพบท่านองคมนตรีพลเอกไพบูล์ คุ้มฉายา ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5871 ]]> เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เข้าร่วม ตักบาตร และร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ณ หอประชุม โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5870 ]]> โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5869 ]]> เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ โดยมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 3 เบอร์ ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ทำบุญครบรอบ 62 ปี วันสถาปนาโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและพิธีเปิดห้องประชุม"แก้ว อินทะแสน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5868 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5867 ]]> กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5866 ]]> คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมครูและบุคลากร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5865 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มีคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมรันตี โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5864 ]]> ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน และส่งคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5863 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5862 ]]> อาจารย์ลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5861 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชาชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี