ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รับชม video conference การชี้แจงภารกิจชอง สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5532 ]]> วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม video conference การชี้แจงภารกิจชอง สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 วิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5531 ]]> เสรี โพธิ์นิล 2561 : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี. 41 หน้าการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1). เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน ที่ได้มาจากการการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบOne Group Pretest Postest Designผลการวิจัยสรุปว่า 1). บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.49/92.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอนได้ 2). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3). ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก Open House 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5530 ]]> ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5529 ]]> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังสี” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5527 ]]> งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ" กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น กิจกรรมความรู้สึกรำลึกถึงพี่(กิจกรรมน้องส่งพี่) ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5526 ]]> ภาพกิจกรรมความรู้สึกรำลึกถึงพี่(กิจกรรมน้องส่งพี่) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่าง https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2148030705288219 โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5525 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน กรณีพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5522 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ) UDS Open House 61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5520 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อบรมการผลิตสื่อฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5519 ]]> โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5518 ]]> กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5517 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5516 ]]> คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและคณะนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร เนื่องในวัน ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๓ ปี วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5515 ]]> คระครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันในงานราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5514 ]]> พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเห่าดงโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรม Club Honor Day http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5513 ]]> ภาพกิจกรรม Club Honor Day วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่าง https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=2146045612153395__tn__=-UC-R BRP Open House "Academic Bophloi 2019" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5512 ]]> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอย-รัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม BRP Open House “Academic BoPhloi 2019” น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะวิชาการ มหกรรมวิชาชีพพัฒนาเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้บุคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5511 ]]> วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมWorkshop และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (รอบโควต้า) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5510 ]]> นายนิพนธ์ แก้วจีน รองผู้อำนวยการ คณะคุณครูงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมWorkshop และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (รอบโควต้า) ณ หอประชุมชั้น 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5509 ]]> วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8