ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4106 ]]> วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4105 ]]> วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุย กับผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอผลงานของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4104 ]]> วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ณ โรงแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4103 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท คำสอนสุดท้าย นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4102 ]]> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4101 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพิศ สำเนียงแจ่มเป็นประธานในพิธีและมอบใบปรกาศนียบัตรให้กับนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4100 ]]> วันนี้ (18 มีนาคม 2561)นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4099 ]]> จัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4098 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4097 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4096 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะตรวจติดตามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ค่าจ้างครูอัตราจ้าง) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4095 ]]> วันนี้ (16 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะตรวจติดตามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ค่าจ้างครูอัตราจ้าง) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประชุมหัวหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4094 ]]> วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมในการประชุมหัวหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเวหา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี :::ขอขอบคุณรูปจาก:::ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี #ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี – กาญจนบุรี) รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4093 ]]> #ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่านใดสนใจ รายละเอียดด้านตามลิ้งที่แนบมานี้ครับ#ตั้งแต่วันที่12-20 มีนาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดตามลิ้ง http://news.sesao8.go.th/view.php?id=570 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผอ.สพม.8 เข้ารับโล่ห์รางวัลผู้บริหารการศีกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4092 ]]> วันนี้ (14 มีนาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8เข้ารับโล่ห์รางวัลผู้บริหารการศีกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4091 ]]> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4090 ]]> การประชุมหัวหน่วยงานในจังจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสทเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเวหา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4089 ]]> วันนี้ (14 มีนาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 50 เดือนมีนาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4088 ]]> Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 50 เดือนมีนาคม 2561 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4087 ]]> วันนี้ (14 มีนาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกวันพุธ ผ่าน video conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อจดบันทึกหัวข้อจากการรับชมและมอบหมายหมายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8