[{"0":"7956","id":"7956","1":"พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม","title":"พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3509185405785252","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3509185405785252","3":"17122020-191117_6.jpg","image":"17122020-191117_6.jpg","4":"พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปีบริหาร 2563-2564 โดยการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี่บ้านโป่ง","description":"พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปีบริหาร 2563-2564 โดยการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี่บ้านโป่ง","5":"","ppost":"","6":"96","views":"96","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-17 19:11:18","date":"2020-12-17 19:11:18","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7954","id":"7954","1":"ฉลองพัดยศเปรียญ 3 พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย","title":"ฉลองพัดยศเปรียญ 3 พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3509165329120593","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3509165329120593","3":"17122020-190812_6.jpg","image":"17122020-190812_6.jpg","4":"ขบวนฉลองพัดยศเปรียญ 3เจ้าอาวาสวัดดอนตูม พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย","description":"ขบวนฉลองพัดยศเปรียญ 3เจ้าอาวาสวัดดอนตูม พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย","5":"","ppost":"","6":"93","views":"93","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-17 19:08:12","date":"2020-12-17 19:08:12","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7884","id":"7884","1":"ประชุมผู้ปกครอง2\/2563","title":"ประชุมผู้ปกครอง2\/2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3481868685183591","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=dontoom&set=a.3481868685183591","3":"06122020-210523_6.jpg","image":"06122020-210523_6.jpg","4":"
ประชุมผู้ปกครอง2\/2563<\/span><\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/div><\/div><\/div><\/span><\/div><\/div>","description":"
ประชุมผู้ปกครอง2\/2563<\/span><\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/div><\/div><\/div><\/span><\/div><\/div>","5":"","ppost":"","6":"88","views":"88","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-06 21:05:23","date":"2020-12-06 21:05:23","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7752","id":"7752","1":"กิจกรรมจิตอาสา\"อินเทอร์แรคท์รณรงค์หาทุนขจัดโรคโปลิโอ\"","title":"กิจกรรมจิตอาสา\"อินเทอร์แรคท์รณรงค์หาทุนขจัดโรคโปลิโอ\"","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3413838288653298","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3413838288653298","3":"11112020-195758_6.jpg","image":"11112020-195758_6.jpg","4":"กิจกรรมจิตอาสา\"อินเทอร์แรคท์รณรงค์หาทุนขจัดโรคโปลิโอ\"<\/span>","description":"กิจกรรมจิตอาสา\"อินเทอร์แรคท์รณรงค์หาทุนขจัดโรคโปลิโอ\"<\/span>","5":"","ppost":"","6":"137","views":"137","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-11 19:57:58","date":"2020-11-11 19:57:58","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7746","id":"7746","1":"กิจกรรมอบรมดอนตูม รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp)","title":"กิจกรรมอบรมดอนตูม รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3411009832269477","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3411009832269477","3":"10112020-191246_6.jpg","image":"10112020-191246_6.jpg","4":"
กิจกรรมอบรมดอนตูม รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp)<\/span><\/font><\/div>","description":"
กิจกรรมอบรมดอนตูม รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp)<\/span><\/font><\/div>","5":"","ppost":"","6":"126","views":"126","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-10 19:12:46","date":"2020-11-10 19:12:46","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7730","id":"7730","1":"รร.หนองโพวิทยาศึกษาดูงานห้อง STEM","title":"รร.หนองโพวิทยาศึกษาดูงานห้อง STEM","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3397199353650525","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3397199353650525","3":"05112020-193101_6.jpg","image":"05112020-193101_6.jpg","4":"รร.หนองโพวิทยาศึกษาดูงานห้อง STEM โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","description":"รร.หนองโพวิทยาศึกษาดูงานห้อง STEM โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","5":"","ppost":"","6":"164","views":"164","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-05 19:31:01","date":"2020-11-05 19:31:01","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7708","id":"7708","1":"98ปี คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง","title":"98ปี คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3388617257842068","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3388617257842068","3":"02112020-135402_6.jpg","image":"02112020-135402_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"143","views":"143","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-02 13:54:02","date":"2020-11-02 13:54:02","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7707","id":"7707","1":"ลอยกระทง 2563","title":"ลอยกระทง 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3388590204511440","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3388590204511440","3":"02112020-133342_6.jpg","image":"02112020-133342_6.jpg","4":"โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง<\/span>","description":"โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง<\/span>","5":"","ppost":"","6":"135","views":"135","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-02 13:33:42","date":"2020-11-02 13:33:42","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7701","id":"7701","1":" การอบรม “โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ","title":" การอบรม “โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3381491938554600","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3381491938554600","3":"30102020-221111_6.jpg","image":"30102020-221111_6.jpg","4":"

นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ <\/strong>ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมให้การต้อนรับ ผอ.ปรีชา สุคนธมาน<\/span>และ ด.ต.หญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม พร้อมคณะวิทยากร การอบรม<\/span>“โครงการสถานศึกษาปลอดภัย <\/span>ห่างไกลยาเสพติด” ให้กับนักเรียน<\/span>ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<\/span>ณ ห้องประชุมสาละ 2 <\/span>เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 (13.00 น.)<\/span><\/span><\/p><\/div><\/div>","description":"

นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ <\/strong>ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมให้การต้อนรับ ผอ.ปรีชา สุคนธมาน<\/span>และ ด.ต.หญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม พร้อมคณะวิทยากร การอบรม<\/span>“โครงการสถานศึกษาปลอดภัย <\/span>ห่างไกลยาเสพติด” ให้กับนักเรียน<\/span>ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<\/span>ณ ห้องประชุมสาละ 2 <\/span>เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 (13.00 น.)<\/span><\/span><\/p><\/div><\/div>","5":"","ppost":"","6":"159","views":"159","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-30 22:07:31","date":"2020-10-30 22:07:31","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7567","id":"7567","1":"ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา","title":"ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3299802606723534","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3299802606723534","3":"02102020-101554_6.jpg","image":"02102020-101554_6.jpg","4":"คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา","description":"คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา","5":"","ppost":"","6":"169","views":"169","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-02 10:15:55","date":"2020-10-02 10:15:55","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7566","id":"7566","1":"วันพระราชทานธงชาติไทย","title":"วันพระราชทานธงชาติไทย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3299795396724255","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3299795396724255","3":"02102020-101025_6.jpg","image":"02102020-101025_6.jpg","4":"วันธงชาติไทย<\/span>","description":"วันธงชาติไทย<\/span>","5":"","ppost":"","6":"134","views":"134","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-02 10:10:26","date":"2020-10-02 10:10:26","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7488","id":"7488","1":"โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม","title":"โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3256131974423931&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3256131974423931&__tn__=-UC-R","3":"19092020-105129_6.jpg","image":"19092020-105129_6.jpg","4":"โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<\/span>","description":"โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<\/span>","5":"","ppost":"","6":"195","views":"195","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-19 10:51:30","date":"2020-09-19 10:51:30","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7480","id":"7480","1":"การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","title":"การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3253451678025294","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3253451678025294","3":"17092020-153044_6.jpg","image":"17092020-153044_6.jpg","4":"ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา รก.ผอ.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ<\/span>","description":"ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา รก.ผอ.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ<\/span>","5":"","ppost":"","6":"152","views":"152","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-17 15:30:45","date":"2020-09-17 15:30:45","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7384","id":"7384","1":"พิธีไหว้ครู 63","title":"พิธีไหว้ครู 63","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3185615994808863&__xts__%5B0%5D=68.ARDfV--3OH-BhlCXLDob958mMSkFf0mEaiy3Zgx_tmqdz4YTNAFiSz5zi9URwFjjqUKQzSEb9-G8gAHxBksFBjRlgMKe5OiEAgw5_6fRlva5UyThPNsY0r6Yo2ZON2aJuLtCMKr3Dx8R3Rq39-eerog74y87_bNrW60hcyMmojK-UcUEebfFijpMMD_1NLOjnabLAqLG4eifzxoH1etTiYnglxF1MCRYYAGn63K5shCMgXubYtPhhnU4Puuo8qQWIGiQ0ZQvbaijlzeuhfUNRQ-jcY94Z9xAQwrKcMWk5rapszxlPEYT_-hy6dXgasim25Nkqfx1JuZu_t7vEligKHgeFw&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3185615994808863&__xts__%5B0%5D=68.ARDfV--3OH-BhlCXLDob958mMSkFf0mEaiy3Zgx_tmqdz4YTNAFiSz5zi9URwFjjqUKQzSEb9-G8gAHxBksFBjRlgMKe5OiEAgw5_6fRlva5UyThPNsY0r6Yo2ZON2aJuLtCMKr3Dx8R3Rq39-eerog74y87_bNrW60hcyMmojK-UcUEebfFijpMMD_1NLOjnabLAqLG4eifzxoH1etTiYnglxF1MCRYYAGn63K5shCMgXubYtPhhnU4Puuo8qQWIGiQ0ZQvbaijlzeuhfUNRQ-jcY94Z9xAQwrKcMWk5rapszxlPEYT_-hy6dXgasim25Nkqfx1JuZu_t7vEligKHgeFw&__tn__=-UC-R","3":"27082020-201905_6.jpg","image":"27082020-201905_6.jpg","4":"พิธีไหว้ครู 63<\/span>","description":"พิธีไหว้ครู 63<\/span>","5":"","ppost":"","6":"195","views":"195","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-27 20:19:05","date":"2020-08-27 20:19:05","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7346","id":"7346","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3163066993730430","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3163066993730430","3":"19082020-200104_6.jpg","image":"19082020-200104_6.jpg","4":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน To be Number One จากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส<\/span>","description":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน To be Number One จากเทศบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส<\/span>","5":"","ppost":"","6":"183","views":"183","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-19 20:01:04","date":"2020-08-19 20:01:04","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7345","id":"7345","1":"Science 2020 New Normal","title":"Science 2020 New Normal","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3162758393761290&__xts__%5B0%5D=68.ARDQW_DCF5ER1p3-AB3eFfK5bhuM_Md-_0uiqhbLo1nZ0avVwzBa5-oRP_gyE6mJwstW3s741vb7yVSBN6m359rBVD5bHFe1f4ZgU1iMnIE_UptFRSFyqf_ovmcXthLwA1IJX6Kmag9hFFXnzwie6j-gJGxP22Zp6JS9PzyZP8EzPQk1ENMCCFK-BNLGC0CxMsyvTOYR2Y8E8rePGJTzjesrtNJv_wltpjahGkk03fSQNKATYO-w-BIRKx8xTXUhnOFrMht2GG8d8yuY3mrX0s51DfSwtaALO3y780CCpYMqVoi17kZw9t3-_rWlDEKWzFZ7WSB3pegfQ8MEsPhQIxSfow&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3162758393761290&__xts__%5B0%5D=68.ARDQW_DCF5ER1p3-AB3eFfK5bhuM_Md-_0uiqhbLo1nZ0avVwzBa5-oRP_gyE6mJwstW3s741vb7yVSBN6m359rBVD5bHFe1f4ZgU1iMnIE_UptFRSFyqf_ovmcXthLwA1IJX6Kmag9hFFXnzwie6j-gJGxP22Zp6JS9PzyZP8EzPQk1ENMCCFK-BNLGC0CxMsyvTOYR2Y8E8rePGJTzjesrtNJv_wltpjahGkk03fSQNKATYO-w-BIRKx8xTXUhnOFrMht2GG8d8yuY3mrX0s51DfSwtaALO3y780CCpYMqVoi17kZw9t3-_rWlDEKWzFZ7WSB3pegfQ8MEsPhQIxSfow&__tn__=-UC-R","3":"19082020-195559_6.jpg","image":"19082020-195559_6.jpg","4":"Science 2020 New Normal","description":"Science 2020 New Normal","5":"","ppost":"","6":"157","views":"157","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-19 19:55:59","date":"2020-08-19 19:55:59","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7340","id":"7340","1":"มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์","title":"มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3160237084013421","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3160237084013421","3":"18082020-201641_6.jpg","image":"18082020-201641_6.jpg","4":"มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์<\/span>","description":"มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์<\/span>","5":"","ppost":"","6":"317","views":"317","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-18 20:16:42","date":"2020-08-18 20:16:42","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7339","id":"7339","1":"ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี","title":"ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3160215374015592","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3160215374015592","3":"18082020-201127_6.jpg","image":"18082020-201127_6.jpg","4":"ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ. รก. รร. มัธยมวัดดอนตูม กล่าวต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30น.<\/span>","description":"ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ. รก. รร. มัธยมวัดดอนตูม กล่าวต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30น.<\/span>","5":"","ppost":"","6":"159","views":"159","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-18 20:11:27","date":"2020-08-18 20:11:27","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7262","id":"7262","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3138565556180574","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3138565556180574","3":"11082020-093552_6.JPG","image":"11082020-093552_6.JPG","4":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ\"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง\" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563","description":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ\"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง\" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563","5":"","ppost":"","6":"175","views":"175","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-11 09:35:52","date":"2020-08-11 09:35:52","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7261","id":"7261","1":"นิเทศติดตามITA","title":"นิเทศติดตามITA","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3136865639683899","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3136865639683899","3":"10082020-193804_6.jpg","image":"10082020-193804_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"190","views":"190","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-10 19:38:04","date":"2020-08-10 19:38:04","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7257","id":"7257","1":"ASEAN DAY","title":"ASEAN DAY","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3127874557249674","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3127874557249674","3":"07082020-163823_6.jpg","image":"07082020-163823_6.jpg","4":"ASEAN DAY<\/span>","description":"ASEAN DAY<\/span>","5":"","ppost":"","6":"183","views":"183","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-07 16:38:24","date":"2020-08-07 16:38:24","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7203","id":"7203","1":"วันภาษาไทย","title":"วันภาษาไทย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3101550033215460","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3101550033215460","3":"29072020-095238_6.JPG","image":"29072020-095238_6.JPG","4":"วันภาษาไทย<\/span>","description":"วันภาษาไทย<\/span>","5":"","ppost":"","6":"138","views":"138","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-29 09:52:38","date":"2020-07-29 09:52:38","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7180","id":"7180","1":"พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา","title":"พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3084991521537978&__xts__%5B0%5D=68.ARCBrdiZtumfuUSB_otlj1loUPHRksmw-TMg7c1a4g5089RwO-gIYfVYwe3LywcaCZua3kAxBHmKq5L6KWvpoeApJu5qrttIaL2SD3HiEggwYxbhahxpRJPKdR_HrILZFOSDryuwuPnspEYf6ZxS4Y8dWsj5O4exefTfrnk7RnohMkbeaR6d9wMuxItC1I-PnwhWWGMWHii9bCbE3p2wAVPn_yxi-fr5rLaHjlmWuH2n8nhSEkaz8K7e5JYcslYConw-hBY-1BnAaC-v_NWC6kG_JQ_W6aDcGbtp9TxG1sbWv4Y4ctduviovMOh2dDJ8jE62bmulE0be2RdLgUdDX9WB6nSo6XvCL2Tz0auy_nwGLzgds3DdI5OYSsqR9WXaOeyzr2YPyUI401-9TfJIOjHVjIp7TXJIG1swc6YvuXfquKRyXw4fjORt_YWvfz27I9X2oI8A2-KvuIDXOH6g&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3084991521537978&__xts__%5B0%5D=68.ARCBrdiZtumfuUSB_otlj1loUPHRksmw-TMg7c1a4g5089RwO-gIYfVYwe3LywcaCZua3kAxBHmKq5L6KWvpoeApJu5qrttIaL2SD3HiEggwYxbhahxpRJPKdR_HrILZFOSDryuwuPnspEYf6ZxS4Y8dWsj5O4exefTfrnk7RnohMkbeaR6d9wMuxItC1I-PnwhWWGMWHii9bCbE3p2wAVPn_yxi-fr5rLaHjlmWuH2n8nhSEkaz8K7e5JYcslYConw-hBY-1BnAaC-v_NWC6kG_JQ_W6aDcGbtp9TxG1sbWv4Y4ctduviovMOh2dDJ8jE62bmulE0be2RdLgUdDX9WB6nSo6XvCL2Tz0auy_nwGLzgds3DdI5OYSsqR9WXaOeyzr2YPyUI401-9TfJIOjHVjIp7TXJIG1swc6YvuXfquKRyXw4fjORt_YWvfz27I9X2oI8A2-KvuIDXOH6g&__tn__=-UC-R","3":"23072020-204848_6.jpg","image":"23072020-204848_6.jpg","4":"พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 68 พรรษา การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร<\/span>","description":"พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 68 พรรษา การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร<\/span>","5":"","ppost":"","6":"157","views":"157","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-23 20:48:48","date":"2020-07-23 20:48:48","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7173","id":"7173","1":"ประเมินครูผู้ช่วย","title":"ประเมินครูผู้ช่วย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083172741719856","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083172741719856","3":"22072020-203523_6.jpg","image":"22072020-203523_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"159","views":"159","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-22 20:35:23","date":"2020-07-22 20:35:23","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7172","id":"7172","1":"ประชุมกรรมการสถานศึกษา","title":"ประชุมกรรมการสถานศึกษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083170275053436","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083170275053436","3":"22072020-203335_6.jpg","image":"22072020-203335_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"132","views":"132","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-22 20:33:36","date":"2020-07-22 20:33:36","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7171","id":"7171","1":"คัดเลือกนักฟุตบอล DAF","title":"คัดเลือกนักฟุตบอล DAF","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083164335054030","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083164335054030","3":"22072020-203218_6.jpg","image":"22072020-203218_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"131","views":"131","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-22 20:32:18","date":"2020-07-22 20:32:18","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7170","id":"7170","1":"กิจกรรมถวายเทียนพรรษา","title":"กิจกรรมถวายเทียนพรรษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083138941723236","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3083138941723236","3":"22072020-203002_6.jpg","image":"22072020-203002_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"99","views":"99","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-22 20:30:02","date":"2020-07-22 20:30:02","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7111","id":"7111","1":"ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP ","title":"ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3005004169536714","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3005004169536714","3":"23062020-195011_6.jpg","image":"23062020-195011_6.jpg","4":"ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครู ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP สำหรับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2563 ( 9.00 น.)<\/span>","description":"ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครู ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ online ด้วยระบบ DEEP สำหรับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2563 ( 9.00 น.)<\/span>","5":"","ppost":"","6":"225","views":"225","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-23 19:50:12","date":"2020-06-23 19:50:12","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7110","id":"7110","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3004995106204287","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3004995106204287","3":"23062020-194553_6.jpg","image":"23062020-194553_6.jpg","4":"ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รก.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ (16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.)<\/span>","description":"ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รก.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ (16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.)<\/span>","5":"","ppost":"","6":"171","views":"171","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-23 19:45:53","date":"2020-06-23 19:45:53","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7109","id":"7109","1":"การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3","title":"การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3004979679539163","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=3004979679539163","3":"23062020-194107_6.jpg","image":"23062020-194107_6.jpg","4":"การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3<\/span>","description":"การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะผู้แทนศึกษาธิการภาค 3<\/span>","5":"","ppost":"","6":"192","views":"192","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-23 19:41:07","date":"2020-06-23 19:41:07","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"7029","id":"7029","1":"การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4","title":"การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2904792026224596&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3IXmpqCWGXC_g1bRA5NC8xmbOUvUE6z2upmVeT5iDqy-VUs-2MwiuOrsCd4J58AGQmZHaiN_ej72Z-q7UZm8-P97_l1QZq0a4hI_EvcHbpHm6iZDfkWgLh5PyIRZR37ucHZvxD3U9Jb5OLm6o6Hck_z_0B_7IhCBMfryfI3LAmW0aE7Eo0FBzG9yzZQ7Af107GmrWmTxWwu2cpGL6WLnOZHj6HN0yg6AfVLz6t0E0kyrXFG_0rnC90H0SlmvO7AlZwjdXPPkt5_Ei8comuukHlcCFZ1aBTmVz3se8rU4diD_Gy0N3iH4aW9741JBiulDYTmEHNPxw0XL6ZW_CmV0AkStDNEYJbiqq6x-boBLj2gax1_cdx0C7tAQz0d4Z_NIp-tkn2qwyHLISCyghB3emc9m-7weeRAWqShl7VPZ9IsEdz3K0qynT8vzQ5O1u7KT6kZ02Y20n5yJVSdw&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2904792026224596&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3IXmpqCWGXC_g1bRA5NC8xmbOUvUE6z2upmVeT5iDqy-VUs-2MwiuOrsCd4J58AGQmZHaiN_ej72Z-q7UZm8-P97_l1QZq0a4hI_EvcHbpHm6iZDfkWgLh5PyIRZR37ucHZvxD3U9Jb5OLm6o6Hck_z_0B_7IhCBMfryfI3LAmW0aE7Eo0FBzG9yzZQ7Af107GmrWmTxWwu2cpGL6WLnOZHj6HN0yg6AfVLz6t0E0kyrXFG_0rnC90H0SlmvO7AlZwjdXPPkt5_Ei8comuukHlcCFZ1aBTmVz3se8rU4diD_Gy0N3iH4aW9741JBiulDYTmEHNPxw0XL6ZW_CmV0AkStDNEYJbiqq6x-boBLj2gax1_cdx0C7tAQz0d4Z_NIp-tkn2qwyHLISCyghB3emc9m-7weeRAWqShl7VPZ9IsEdz3K0qynT8vzQ5O1u7KT6kZ02Y20n5yJVSdw&__tn__=-UC-R","3":"15052020-213237_6.jpg","image":"15052020-213237_6.jpg","4":"ผู้อำนวยการพรรษกฤช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จัดการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ศน.ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง , ศน.จิรภา ศรีนวล และ ศน.วนานุช แวงอุ้ย) เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 ( 9.00 - 14.00 น.)<\/span>","description":"ผู้อำนวยการพรรษกฤช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จัดการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ศน.ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง , ศน.จิรภา ศรีนวล และ ศน.วนานุช แวงอุ้ย) เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 ( 9.00 - 14.00 น.)<\/span>","5":"","ppost":"","6":"335","views":"335","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-05-15 21:32:38","date":"2020-05-15 21:32:38","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6894","id":"6894","1":"ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol","title":"ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2707858092584658&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2707858092584658&__tn__=-UC-R","3":"18022020-192514_6.jpg","image":"18022020-192514_6.jpg","4":"ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol<\/span>","description":"ตัวแทนแข่งขัน to be number one idol<\/span>","5":"","ppost":"","6":"273","views":"273","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-18 19:25:14","date":"2020-02-18 19:25:14","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6868","id":"6868","1":"นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ","title":"นิทรรศการการประกวดชุมชน ไร้ขยะ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2701756256528175","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2701756256528175","3":"14022020-183912_6.jpg","image":"14022020-183912_6.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"271","views":"271","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-14 18:39:12","date":"2020-02-14 18:39:12","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6831","id":"6831","1":"เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563","title":"เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2683026071734527","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2683026071734527","3":"05022020-191102_6.jpg","image":"05022020-191102_6.jpg","4":"เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563","description":"เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563","5":"","ppost":"","6":"248","views":"248","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-05 19:11:02","date":"2020-02-05 19:11:02","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6827","id":"6827","1":"“MATH & SCIENCE TO STEM”","title":"“MATH & SCIENCE TO STEM”","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2680297972007337&__xts__%5B0%5D=68.ARAuSh2VI9c2wQ7xq-tr1mFfY2B1d-3TmV684T2goqBKbpBd-soqSicRvd5qwBhz7_w2ui8cE6mVKvjWxbaZrWPjSwoW5tnorUfxtF-WtWXU47yn3DUa0D2prQ8CJ-FO7MjQPCxG2z2vv5oV6zLTfs7Mi4QcPJSpAwM6br3hkVB-mDpIoralPRwZB8P5iANCmxZtVdrpFFjqhISRTwfx9FH_IaaLachL_XetX0w0XaT3VeNv_tfgPzjOSizsuW36PcAamZYgqB29ffh0dGsMsq3xQSDNo1mFhEQW3q5TLhZfuupJSk_7UHiSSJ2d2ocZEjsO8Vd7AOQJnmAsgWbDLay5fNcnJV_7CZB7APhm2xBoOHxppLRaCQBQKV5WUHghS-CrhHcPK5aGesXlMgXoYT0VYFO9UqXp7K54SQfgZuuPrgat1JMuoGv97aVVxKHCixOGYtMBgPbbfMiPAVe9aQXuxZYNBckBFdXcHUTFk1GVe62fpbFrE2J2HiVGcmV_TPSxlpU&__tn__=-U-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2680297972007337&__xts__%5B0%5D=68.ARAuSh2VI9c2wQ7xq-tr1mFfY2B1d-3TmV684T2goqBKbpBd-soqSicRvd5qwBhz7_w2ui8cE6mVKvjWxbaZrWPjSwoW5tnorUfxtF-WtWXU47yn3DUa0D2prQ8CJ-FO7MjQPCxG2z2vv5oV6zLTfs7Mi4QcPJSpAwM6br3hkVB-mDpIoralPRwZB8P5iANCmxZtVdrpFFjqhISRTwfx9FH_IaaLachL_XetX0w0XaT3VeNv_tfgPzjOSizsuW36PcAamZYgqB29ffh0dGsMsq3xQSDNo1mFhEQW3q5TLhZfuupJSk_7UHiSSJ2d2ocZEjsO8Vd7AOQJnmAsgWbDLay5fNcnJV_7CZB7APhm2xBoOHxppLRaCQBQKV5WUHghS-CrhHcPK5aGesXlMgXoYT0VYFO9UqXp7K54SQfgZuuPrgat1JMuoGv97aVVxKHCixOGYtMBgPbbfMiPAVe9aQXuxZYNBckBFdXcHUTFk1GVe62fpbFrE2J2HiVGcmV_TPSxlpU&__tn__=-U-R","3":"04022020-204114_6.jpg","image":"04022020-204114_6.jpg","4":"การจัดกิจกรรมค่าย “MATH & SCIENCE TO STEM” ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","description":"การจัดกิจกรรมค่าย “MATH & SCIENCE TO STEM” ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","5":"","ppost":"","6":"193","views":"193","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-04 20:41:14","date":"2020-02-04 20:41:14","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6781","id":"6781","1":"มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน","title":"มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2652464128124055&__xts__%5B0%5D=68.ARC_1d2YagwRUuYlsE46XCQaN0oRTxxvsKyJC99xIMONMtZQlvAGEvLZ1cPAi8khtIxI3RuddoKMJWxWu2PLIRhzS9LNKV8mc4dbVmV2tVel7XPJjiS3QeQ80PLXCN4VswFjIWp4BICD8-S7HV6gzb2jn1g4zqHrTpwfXSazjQr4WxvPqzOtQBcnFbNi6ts17pDQEDJzQiZAHZzZzVVHWG_FrVlkDCeCczCv7U11J4TIb-yOqNC80hKUp7tBUWHR55Z2OpHi7cBVZiv3hvlQbrJ5_byLi2mkfPxYs2SqMbp2NxWSHZIPwGUwKAeX7gCxjZD_KzDfC18o_0aDVylpWelr8FYCkjJklHqlOBqBO348ZuGN4R0v-HLCvaNlDFyUNJYQB8_Iaz9cRakGkrV-xzdsovOWauz7d0xZWHZ-Bwt65PJvti-z6N1hxWjLUfnSf9ZPjfXLPMFCpJxeGCGp&__tn__=-UC-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2652464128124055&__xts__%5B0%5D=68.ARC_1d2YagwRUuYlsE46XCQaN0oRTxxvsKyJC99xIMONMtZQlvAGEvLZ1cPAi8khtIxI3RuddoKMJWxWu2PLIRhzS9LNKV8mc4dbVmV2tVel7XPJjiS3QeQ80PLXCN4VswFjIWp4BICD8-S7HV6gzb2jn1g4zqHrTpwfXSazjQr4WxvPqzOtQBcnFbNi6ts17pDQEDJzQiZAHZzZzVVHWG_FrVlkDCeCczCv7U11J4TIb-yOqNC80hKUp7tBUWHR55Z2OpHi7cBVZiv3hvlQbrJ5_byLi2mkfPxYs2SqMbp2NxWSHZIPwGUwKAeX7gCxjZD_KzDfC18o_0aDVylpWelr8FYCkjJklHqlOBqBO348ZuGN4R0v-HLCvaNlDFyUNJYQB8_Iaz9cRakGkrV-xzdsovOWauz7d0xZWHZ-Bwt65PJvti-z6N1hxWjLUfnSf9ZPjfXLPMFCpJxeGCGp&__tn__=-UC-R","3":"22012020-200438_6.jpg","image":"22012020-200438_6.jpg","4":"นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียมมัธยมวัดดอนตูม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค\/ประเทศ ๒. งานดรุณาวิชาการ ๓. การแข่งขันชกมวยไทยและมวยสากลของ จ.ราชบุรี<\/span>","description":"นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียมมัธยมวัดดอนตูม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค\/ประเทศ ๒. งานดรุณาวิชาการ ๓. การแข่งขันชกมวยไทยและมวยสากลของ จ.ราชบุรี<\/span>","5":"","ppost":"","6":"258","views":"258","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-22 20:04:39","date":"2020-01-22 20:04:39","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6758","id":"6758","1":"ฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน","title":"ฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645350455502089","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645350455502089","3":"17012020-201935_6.jpg","image":"17012020-201935_6.jpg","4":"วันที่ 17-21 ม.ค.63 ผกท.ภิญโญ นำนศท.ปี 3 ช จำนวน 14 นาย เข้าฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน จ.ราชบุรี","description":"วันที่ 17-21 ม.ค.63 ผกท.ภิญโญ นำนศท.ปี 3 ช จำนวน 14 นาย เข้าฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึกสวนป่าเขาบิน จ.ราชบุรี","5":"","ppost":"","6":"369","views":"369","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-17 20:19:35","date":"2020-01-17 20:19:35","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6757","id":"6757","1":"ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3","title":"ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645335498836918","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645335498836918","3":"17012020-201432_6.jpg","image":"17012020-201432_6.jpg","4":"ผู้อำนวยการพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.รร. มัธยมวัดดอนตูม ทำพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2563<\/span>","description":"ผู้อำนวยการพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.รร. มัธยมวัดดอนตูม ทำพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมค่ายการฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2563<\/span>","5":"","ppost":"","6":"244","views":"244","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-17 20:14:32","date":"2020-01-17 20:14:32","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6756","id":"6756","1":"แข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรี","title":"แข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645326412171160","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2645326412171160","3":"17012020-200802_6.jpg","image":"17012020-200802_6.jpg","4":"การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่17-18 มกราคม 2563<\/span>

ผลการแข่งขัน 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน<\/span><\/div>","description":"การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่17-18 มกราคม 2563<\/span>

","description":"พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล
","5":"","ppost":"","6":"1065","views":"1065","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 19:59:44","date":"2019-09-27 19:59:44","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6353","id":"6353","1":"อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล","title":"อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2402612793109191","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2402612793109191","3":"24092019-132406_6.jpg","image":"24092019-132406_6.jpg","4":"การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562<\/span>","description":"การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1088","views":"1088","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-24 13:24:06","date":"2019-09-24 13:24:06","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6337","id":"6337","1":"งานเกษียณอายุราชการ ปี62","title":"งานเกษียณอายุราชการ ปี62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2382638531773284","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2382638531773284","3":"15092019-210602_6.jpg","image":"15092019-210602_6.jpg","4":"คุณครูสุภาพ จิตรปลื้ม,จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์,นาย สมทรัพย์ พงษ์คเชนทร์ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562<\/span>","description":"คุณครูสุภาพ จิตรปลื้ม,จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์,นาย สมทรัพย์ พงษ์คเชนทร์ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1335","views":"1335","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-15 21:06:02","date":"2019-09-15 21:06:02","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6323","id":"6323","1":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ","title":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2378241005546370","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2378241005546370","3":"11092019-114510_6.jpg","image":"11092019-114510_6.jpg","4":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ","description":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ","5":"","ppost":"","6":"1167","views":"1167","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 11:45:10","date":"2019-09-11 11:45:10","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6290","id":"6290","1":"อบรมวินัย 62","title":"อบรมวินัย 62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2344372982266506","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2344372982266506","3":"28082019-192634_6.jpg","image":"28082019-192634_6.jpg","4":"การฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จิตอาสา<\/span>","description":"การฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จิตอาสา<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1235","views":"1235","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-28 19:26:34","date":"2019-08-28 19:26:34","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6271","id":"6271","1":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา","title":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2340876522616152","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2340876522616152","3":"21082019-201115_6.jpg","image":"21082019-201115_6.jpg","4":"สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","description":"สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1102","views":"1102","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 20:11:16","date":"2019-08-21 20:11:16","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6270","id":"6270","1":"กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์","title":"กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2328218327215305","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2328218327215305","3":"21082019-200944_6.jpg","image":"21082019-200944_6.jpg","4":"กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์<\/span>","description":"กิจกรรมวันวิทยาศาสาตร์<\/span>","5":"","ppost":"","6":"846","views":"846","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 20:09:44","date":"2019-08-21 20:09:44","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6269","id":"6269","1":"การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019","title":"การแข่งขันกีฬาภายใน สาละเกม 2019","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2317492874954517","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2317492874954517","3":"21082019-195910_6.jpg","image":"21082019-195910_6.jpg","4":"การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562<\/span>","description":"การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562<\/span>","5":"","ppost":"","6":"850","views":"850","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 19:59:10","date":"2019-08-21 19:59:10","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6106","id":"6106","1":" กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒","title":" กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2294677503902721&__tn__=-U-R","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2294677503902721&__tn__=-U-R","3":"26072019-154335_6.jpg","image":"26072019-154335_6.jpg","4":"

<\/div>
กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒<\/span>
<\/div>","description":"

<\/div>
กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒<\/span>
<\/div>","5":"","ppost":"","6":"683","views":"683","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-26 15:39:43","date":"2019-07-26 15:39:43","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6093","id":"6093","1":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ62","title":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2291494180887720","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2291494180887720","3":"25072019-133525_6.jpg","image":"25072019-133525_6.jpg","4":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ<\/span>","description":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ<\/span>","5":"","ppost":"","6":"521","views":"521","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-25 13:35:25","date":"2019-07-25 13:35:25","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6021","id":"6021","1":"ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษา","title":"ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2274722175898254","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2274722175898254","3":"15072019-134448_6.jpg","image":"15072019-134448_6.jpg","4":"
ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง<\/span><\/font><\/div>","description":"
ร่วมประกวดรถแห่เทียนจำนำพรรษากับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง<\/span><\/font><\/div>","5":"","ppost":"","6":"472","views":"472","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-15 13:44:48","date":"2019-07-15 13:44:48","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6020","id":"6020","1":"กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62","title":"กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2274695805900891","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2274695805900891","3":"15072019-133324_6.jpg","image":"15072019-133324_6.jpg","4":"กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62<\/span>","description":"กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา62<\/span>","5":"","ppost":"","6":"391","views":"391","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-15 13:33:24","date":"2019-07-15 13:33:24","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"6019","id":"6019","1":"To Be Number One รอบระดับ ประเทศ","title":"To Be Number One รอบระดับ ประเทศ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2273650946005377","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2273650946005377","3":"15072019-120037_6.jpg","image":"15072019-120037_6.jpg","4":"To Be Number One รอบระดับ ประเทศ<\/span>","description":"To Be Number One รอบระดับ ประเทศ<\/span>","5":"","ppost":"","6":"363","views":"363","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-15 12:00:37","date":"2019-07-15 12:00:37","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5992","id":"5992","1":"ท่านส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์พบนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม","title":"ท่านส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์พบนักเรียนมัธยมวัดดอนตูม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2258155490888256","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2258155490888256","3":"05072019-223216_6.jpg","image":"05072019-223216_6.jpg","4":"วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ท่านส.ส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (มุ่ง) พบนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","description":"วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ท่านส.ส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (มุ่ง) พบนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม<\/span>","5":"","ppost":"","6":"369","views":"369","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-05 22:32:16","date":"2019-07-05 22:32:16","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5982","id":"5982","1":"รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ","title":"รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2257703270933478","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2257703270933478","3":"05072019-093642_6.jpg","image":"05072019-093642_6.jpg","4":"รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ<\/span>","description":"รางวัลห้องเรียนปลอดขยะ<\/span>","5":"","ppost":"","6":"298","views":"298","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-05 09:36:42","date":"2019-07-05 09:36:42","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5965","id":"5965","1":"พิธีสวนสนาม \"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\"","title":"พิธีสวนสนาม \"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\"","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2251576524879486","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2251576524879486","3":"01072019-221524_6.jpg","image":"01072019-221524_6.jpg","4":"พิธีสวนสนาม \"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\"","description":"พิธีสวนสนาม \"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\"","5":"","ppost":"","6":"297","views":"297","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-01 22:15:24","date":"2019-07-01 22:15:24","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5923","id":"5923","1":"ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี","title":"ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี","2":"","url":"","3":"26062019-161246_6.jpg","image":"26062019-161246_6.jpg","4":"ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี","description":"ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี","5":"","ppost":"","6":"240","views":"240","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-26 16:12:46","date":"2019-06-26 16:12:46","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5922","id":"5922","1":"กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก","title":"กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2242893422414463","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2242893422414463","3":"26062019-160948_6.jpg","image":"26062019-160948_6.jpg","4":"ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ชมรม To Be Number One และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)<\/span>","description":"ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ชมรม To Be Number One และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)<\/span>","5":"","ppost":"","6":"241","views":"241","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-26 16:09:48","date":"2019-06-26 16:09:48","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5859","id":"5859","1":"โครงการ CPR TO SCHOOL","title":"โครงการ CPR TO SCHOOL","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2221771071193365","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2221771071193365","3":"14062019-204922_6.JPG","image":"14062019-204922_6.JPG","4":"โครงการ CPR TO SCHOOL จากหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านโป่ง<\/span>","description":"โครงการ CPR TO SCHOOL จากหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านโป่ง<\/span>","5":"","ppost":"","6":"263","views":"263","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-14 20:49:24","date":"2019-06-14 20:49:24","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5852","id":"5852","1":"พิธีไหว้ครู ปี62","title":"พิธีไหว้ครู ปี62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2220010688036070","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2220010688036070","3":"13062019-211911_6.jpg","image":"13062019-211911_6.jpg","4":"พิธีไหว้ครู ปี62<\/span>","description":"พิธีไหว้ครู ปี62<\/span>","5":"","ppost":"","6":"416","views":"416","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-13 21:19:11","date":"2019-06-13 21:19:11","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5836","id":"5836","1":"ประชุมผู้ปกครอง 62","title":"ประชุมผู้ปกครอง 62","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2214136071956865","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2214136071956865","3":"10062019-161500_6.jpg","image":"10062019-161500_6.jpg","4":"ประชุมผู้ปกครอง 62 วันที่ 9 มิถุนายน 2562<\/span>","description":"ประชุมผู้ปกครอง 62 วันที่ 9 มิถุนายน 2562<\/span>","5":"","ppost":"","6":"358","views":"358","7":"6","cat_id":"6","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-10 16:15:00","date":"2019-06-10 16:15:00","10":"1","active":"1","11":"6","uid":"6"},{"0":"5810","id":"5810","1":" วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี","title":" วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2203856822984790","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/dontoom\/photos\/?tab=album&album_id=2203856822984790","3":"04062019-111133_6.jpg","image":"04062019-111133_6.jpg","4":"

<\/div>
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี<\/span>
<\/div>","description":"

<\/div>
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี<\/span>

","description":"การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ.”(PEA)ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ วั