

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>1\r\nกรกฎาคม <\/span>2562 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\r\nเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี\r\nสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง\r\nณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>1\r\nกรกฎาคม <\/span>2562 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\r\nเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี\r\nสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง\r\nณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1145","views":"1145","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:26:18","date":"2019-07-08 14:26:18","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"6002","id":"6002","1":"พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก","title":"พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก","2":"","url":"","3":"08072019-141955_51.JPG","image":"08072019-141955_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า และการเสพยาเสพติด\r\nในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า และการเสพยาเสพติด\r\nในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1149","views":"1149","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:19:57","date":"2019-07-08 14:19:57","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"6000","id":"6000","1":"วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย","title":"วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย","2":"","url":"","3":"08072019-141842_51.JPG","image":"08072019-141842_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย\r\nได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่กวีกานต์\r\nสืบสานวันภาษาไทย ประจำปี <\/span>2562”เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร(ภู่)\r\nซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ <\/span>UNESCO เป็นกวีเอกของโลก  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย\r\nได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่กวีกานต์\r\nสืบสานวันภาษาไทย ประจำปี <\/span>2562”เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร(ภู่)\r\nซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ <\/span>UNESCO เป็นกวีเอกของโลก  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1070","views":"1070","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:18:43","date":"2019-07-08 14:18:43","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5999","id":"5999","1":"โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี","title":"โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"08072019-141728_51.JPG","image":"08072019-141728_51.JPG","4":"

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>24\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี\r\nได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน\r\nเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้\r\nและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน\r\nและประชาชน” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม เพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>24\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี\r\nได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน\r\nเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้\r\nและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน\r\nและประชาชน” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม เพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1081","views":"1081","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:17:29","date":"2019-07-08 14:17:29","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5998","id":"5998","1":"กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”","title":"กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”","2":"","url":"","3":"08072019-141627_51.JPG","image":"08072019-141627_51.JPG","4":"

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>24\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ\r\nจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”\r\nโดยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการ\r\nและประชาชนในชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันจันทร์ที่\r\n<\/span>24\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ\r\nจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”\r\nโดยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการ\r\nและประชาชนในชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"952","views":"952","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:16:28","date":"2019-07-08 14:16:28","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5997","id":"5997","1":"กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”","title":"กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”","2":"","url":"","3":"08072019-141502_51.JPG","image":"08072019-141502_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>18\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ได้แจ้งกำหนดการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ <\/span>1\r\nปีการศึกษา <\/span>2562 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nในวันที่ <\/span>18 มิถุนายน <\/span>2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่\r\n<\/span>1 ปีการศึกษา <\/span>2562 จากคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>18\r\nมิถุนายน <\/span>2562 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ได้แจ้งกำหนดการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ <\/span>1\r\nปีการศึกษา <\/span>2562 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nในวันที่ <\/span>18 มิถุนายน <\/span>2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่\r\n<\/span>1 ปีการศึกษา <\/span>2562 จากคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"973","views":"973","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-08 14:15:03","date":"2019-07-08 14:15:03","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5880","id":"5880","1":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”","title":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562”","2":"","url":"","3":"18062019-170207_51.JPG","image":"18062019-170207_51.JPG","4":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>13\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา <\/span>2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน\r\nให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย\r\nอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช <\/span>2542\r\nในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน\r\nเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>13\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา <\/span>2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน\r\nให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย\r\nอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช <\/span>2542\r\nในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน\r\nเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"421","views":"421","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 17:02:08","date":"2019-06-18 17:02:08","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5879","id":"5879","1":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”","title":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”","2":"","url":"","3":"18062019-170025_51.JPG","image":"18062019-170025_51.JPG","4":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>13\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา <\/span>2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา <\/span>2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้\r\nประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น\r\nตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  จากนั้น\r\nพระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต <\/span>3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ\r\nตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท\r\nเมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี\r\nและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>13\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา <\/span>2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา <\/span>2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้\r\nประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น\r\nตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  จากนั้น\r\nพระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต <\/span>3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ\r\nตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท\r\nเมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี\r\nและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"356","views":"356","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 17:00:26","date":"2019-06-18 17:00:26","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5878","id":"5878","1":"การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562","title":"การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562","2":"","url":"","3":"18062019-165902_51.JPG","image":"18062019-165902_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>11\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี\r\nตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์\r\nเพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน\r\nคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ\r\nเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nนายอนันต์  กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8\r\nและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต <\/span>4\r\nร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และ <\/span>10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์   เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร\r\nตำรวจ และนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน\r\nม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และรุ่นที่<\/span>10  ให้การต้อนรับ\r\nซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9\r\nและรุ่นที่<\/span>10 แล้ว\r\nยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และรุ่นที่<\/span>10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>11\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี\r\nตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์\r\nเพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน\r\nคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ\r\nเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nนายอนันต์  กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8\r\nและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต <\/span>4\r\nร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และ <\/span>10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์   เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร\r\nตำรวจ และนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน\r\nม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และรุ่นที่<\/span>10  ให้การต้อนรับ\r\nซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9\r\nและรุ่นที่<\/span>10 แล้ว\r\nยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ <\/span>8,9 และรุ่นที่<\/span>10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"372","views":"372","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 16:59:03","date":"2019-06-18 16:59:03","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5877","id":"5877","1":"เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี","title":"เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี","2":"","url":"","3":"18062019-165647_51.JPG","image":"18062019-165647_51.JPG","4":"เมื่อวันพุธที่ <\/span>5 มิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายสุริยะ  \r\nจันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nเจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ\r\nเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ\r\nพระบรมราชินี” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ\r\n(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้วถวายความเคารพ\r\nประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี\r\nและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วม<\/span><\/span>","description":"เมื่อวันพุธที่ <\/span>5 มิถุนายน <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายสุริยะ  \r\nจันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nเจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ\r\nเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ\r\nพระบรมราชินี” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ\r\n(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้วถวายความเคารพ\r\nประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี\r\nและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา\r\nพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วม<\/span><\/span>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"728","views":"728","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 16:56:48","date":"2019-06-18 16:56:48","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5876","id":"5876","1":"โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562","title":"โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562","2":"","url":"","3":"18062019-165505_51.JPG","image":"18062019-165505_51.JPG","4":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>1\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nประจำปีการศึกษา 2562” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>1\r\nมิถุนายน <\/span>2562 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต <\/span>8 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nประจำปีการศึกษา 2562” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"283","views":"283","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 16:55:06","date":"2019-06-18 16:55:06","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5875","id":"5875","1":"กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562”","title":"กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562”","2":"","url":"","3":"18062019-165303_51.JPG","image":"18062019-165303_51.JPG","4":"

เมื่อวันศุกร์ที่\r\n<\/span>31\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์และเผาบุหรี่กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562” ณ บริเวณหน้าเสาธง\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันศุกร์ที่\r\n<\/span>31\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์และเผาบุหรี่กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก\r\nประจำปีการศึกษา <\/span>2562” ณ บริเวณหน้าเสาธง\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"317","views":"317","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 16:53:04","date":"2019-06-18 16:53:04","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5874","id":"5874","1":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2562”","title":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2562”","2":"","url":"","3":"18062019-165154_51.JPG","image":"18062019-165154_51.JPG","4":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>25\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง\r\nประจำภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้\r\nนายจักรรินทร์   เชื้องาม\r\nประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง\r\nในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี\r\nและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม   จากนั้น \r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา\r\nเพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562\r\nและลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน\r\nจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>25\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง\r\nประจำภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้\r\nนายจักรรินทร์   เชื้องาม\r\nประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง\r\nในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี\r\nและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม   จากนั้น \r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา\r\nเพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ <\/span>1\/2562\r\nและลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน\r\nจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"243","views":"243","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-18 16:51:55","date":"2019-06-18 16:51:55","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5734","id":"5734","1":"กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562”","title":"กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562”","2":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","url":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","3":"17052019-101601_51.JPG","image":"17052019-101601_51.JPG","4":"เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องใน    วันวิสาขบูชา” ณ วัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span>","description":"เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องใน    วันวิสาขบูชา” ณ วัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/span>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"509","views":"509","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-17 10:16:02","date":"2019-05-17 10:16:02","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5727","id":"5727","1":"ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562","title":"ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562","2":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","url":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","3":"16052019-103911_51.JPG","image":"16052019-103911_51.JPG","4":"

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่\r\n<\/span>13-14\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้ดำเนินการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่\r\n<\/span>1 และมัธยมศึกษาปีที่ <\/span>4 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่\r\n1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562”\r\nเพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา <\/span><\/span>2562 ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเปิดภาคเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนรู้\r\nและพร้อมที่จะทำการศึกษาต่อในปีการศึกษา <\/span>2562 ณ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่\r\n<\/span>13-14\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้ดำเนินการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่\r\n<\/span>1 และมัธยมศึกษาปีที่ <\/span>4 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่\r\n1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562”\r\nเพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา <\/span><\/span>2562 ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเปิดภาคเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนรู้\r\nและพร้อมที่จะทำการศึกษาต่อในปีการศึกษา <\/span>2562 ณ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"308","views":"308","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-16 10:39:12","date":"2019-05-16 10:39:12","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5726","id":"5726","1":"กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้” ","title":"กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้” ","2":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","url":"http:\/\/www.lk.ac.th\/Default.Aspx","3":"16052019-103547_51.JPG","image":"16052019-103547_51.JPG","4":"

เมื่อวันศุกร์ที่ <\/span>10\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ\r\nการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nตามโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nโรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนไทรโยคมณีกานจน์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้”\r\nเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร\r\nจังหวัดนครปฐม ได้แก่ <\/span><\/span>1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์\r\n<\/span>2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม และอาจารย์ ดร.นิวัฒน์  บุญสม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันศุกร์ที่ <\/span>10\r\nพฤษภาคม <\/span>2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ\r\nการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nตามโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nโรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนไทรโยคมณีกานจน์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้”\r\nเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร\r\nจังหวัดนครปฐม ได้แก่ <\/span><\/span>1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์\r\n<\/span>2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม และอาจารย์ ดร.นิวัฒน์  บุญสม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"401","views":"401","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-16 10:35:48","date":"2019-05-16 10:35:48","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5476","id":"5476","1":"กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”","title":"กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”","2":"","url":"","3":"04022019-114958_51.JPG","image":"04022019-114958_51.JPG","4":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ <\/span>31\r\nมกราคม ถึง วันศุกร์ที่ <\/span>1 กุมภาพันธ์ <\/span>2562\r\nด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (<\/span>Open\r\nHouse) ปีการศึกษา <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nและโรงเรียนในสัดกัด สพม.<\/span>8 และสพป.กจ.<\/span>4 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“เปิดบ้านวิชาการ (<\/span>Open House) ปีการศึกษา <\/span>2061 อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ <\/span>10 แผ่นดิน”<\/span><\/span> โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวรายงานฯ  ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก\r\nนายอำเภอเลาขวัญ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการแสดงชุด “อุ่นไอรัก\r\nร่วมใจภักดิ์ <\/span>10 แผ่นดิน” การแสดงชุด “เลาขวัญบ้านเรา”\r\nจบการแสดงประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nซึ่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ <\/span>1 ถึง รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ <\/span>31\r\nมกราคม ถึง วันศุกร์ที่ <\/span>1 กุมภาพันธ์ <\/span>2562\r\nด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (<\/span>Open\r\nHouse) ปีการศึกษา <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nและโรงเรียนในสัดกัด สพม.<\/span>8 และสพป.กจ.<\/span>4 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมกิจกรรม\r\n“เปิดบ้านวิชาการ (<\/span>Open House) ปีการศึกษา <\/span>2061 อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ <\/span>10 แผ่นดิน”<\/span><\/span> โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวรายงานฯ  ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก\r\nนายอำเภอเลาขวัญ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการแสดงชุด “อุ่นไอรัก\r\nร่วมใจภักดิ์ <\/span>10 แผ่นดิน” การแสดงชุด “เลาขวัญบ้านเรา”\r\nจบการแสดงประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nซึ่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ <\/span>1 ถึง รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"523","views":"523","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:49:59","date":"2019-02-04 11:49:59","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5474","id":"5474","1":"กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562”ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี","title":"กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562”ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"04022019-114026_51.JPG","image":"04022019-114026_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>16\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ\r\nประจำปี <\/span>2562” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี\r\nจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์\r\nพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8\r\nประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา\r\nรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น\r\nจากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nและเดินทางกลับ<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>16\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ\r\nประจำปี <\/span>2562” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี\r\nจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์\r\nพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8\r\nประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา\r\nรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น\r\nจากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nและเดินทางกลับ<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"422","views":"422","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:40:27","date":"2019-02-04 11:40:27","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5473","id":"5473","1":"กิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562”ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี","title":"กิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562”ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"04022019-113651_51.JPG","image":"04022019-113651_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>16\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ <\/span>63\r\nพ.ศ. <\/span>2562 ” ณ\r\nหอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี\r\nโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์\r\nพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา\r\nครูดีเด่น\r\nจากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nและเดินทางกลับ<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>16\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู\r\nและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ <\/span>63\r\nพ.ศ. <\/span>2562 ” ณ\r\nหอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี\r\nโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์\r\nพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10\r\nจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี\r\nประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา\r\nครูดีเด่น\r\nจากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา\r\nและเดินทางกลับ<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"674","views":"674","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:36:52","date":"2019-02-04 11:36:52","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5472","id":"5472","1":"กิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ” ","title":"กิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ” ","2":"","url":"","3":"04022019-113538_51.JPG","image":"04022019-113538_51.JPG","4":"

เมื่อวันที่ <\/span>9-13\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ\r\nโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่” โดยกิจกรรมมีดังนี้\r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ\r\nหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยาการจาก ศึกษานิเทศก์\r\nสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต <\/span><\/span>8 เป็นผู้บรรยาย และสรุปแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ณ\r\nห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี\r\nจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันที่ <\/span>9-13\r\nมกราคม <\/span>2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ\r\nโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่” โดยกิจกรรมมีดังนี้\r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ\r\nหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยาการจาก ศึกษานิเทศก์\r\nสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต <\/span><\/span>8 เป็นผู้บรรยาย และสรุปแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ณ\r\nห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี\r\nจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"374","views":"374","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:35:39","date":"2019-02-04 11:35:39","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5471","id":"5471","1":"กิจกรรม “สัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ”","title":"กิจกรรม “สัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ”","2":"","url":"","3":"04022019-113420_51.JPG","image":"04022019-113420_51.JPG","4":"

เมื่อวันศุกร์ที่\r\n<\/span>21\r\nธันวาคม <\/span>2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.256<\/span>2\r\nนำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคริสต์มาสและวันปีใหม่” โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้\r\nตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส พิธีเปิด การแสดง\r\nการประกวดตัวการ์ตูนแฟนซีรีไซเคิล มอบรางวัล นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง\r\nกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ\r\nและจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดง <\/span>I Can See Your Voice\r\nจากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันศุกร์ที่\r\n<\/span>21\r\nธันวาคม <\/span>2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.256<\/span>2\r\nนำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nพร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคริสต์มาสและวันปีใหม่” โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้\r\nตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส พิธีเปิด การแสดง\r\nการประกวดตัวการ์ตูนแฟนซีรีไซเคิล มอบรางวัล นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง\r\nกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ\r\nและจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดง <\/span>I Can See Your Voice\r\nจากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"321","views":"321","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:34:21","date":"2019-02-04 11:34:21","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5470","id":"5470","1":"กิจกรรม “ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561”","title":"กิจกรรม “ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561”","2":"","url":"","3":"04022019-113243_51.JPG","image":"04022019-113243_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>19\r\nธันวาคม <\/span>2561 เนื่องด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก\r\nองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ประจำปี <\/span>2561\r\nให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ\r\nจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>19\r\nธันวาคม <\/span>2561 เนื่องด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก\r\nองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ประจำปี <\/span>2561\r\nให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ\r\nจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"436","views":"436","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:32:44","date":"2019-02-04 11:32:44","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5469","id":"5469","1":"กิจกรรม “บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ”","title":"กิจกรรม “บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ”","2":"","url":"","3":"04022019-113131_51.JPG","image":"04022019-113131_51.JPG","4":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>12\r\nธันวาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ร่วมบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ(<\/span>Memorandum\r\nof Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ\r\nกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้กำหนดไว้\r\nกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพุธที่\r\n<\/span>12\r\nธันวาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ร่วมบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ(<\/span>Memorandum\r\nof Understanding : MOU) ระหว่าง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กับ\r\nกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้กำหนดไว้\r\nกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"562","views":"562","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:31:32","date":"2019-02-04 11:31:32","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5468","id":"5468","1":"กิจกรรม “ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ”","title":"กิจกรรม “ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ”","2":"","url":"","3":"04022019-112821_51.JPG","image":"04022019-112821_51.JPG","4":"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ <\/span>20 ธันวาคม <\/span>2561 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย<\/span><\/span>หัวหน้าฝ่ายวิชาการ\r\nหัวหน้างานวัดผลประเมินผล หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้ง\r\n<\/span>8 กลุ่มสาระ\r\nเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา<\/span><\/span> จากคณะศึกษานิเทศก์\r\nสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8 <\/span>ดังนี้ <\/span>1) นางช่อทิพย์  อินทรักษา\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <\/span>2) นางสุวิไล  จันทร์สนอง\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ <\/span>3)\r\nนางสาววนานุช  แวงอุ้ย\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ <\/span>4) นายชยพล  เพชรพิมล\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา <\/span>5) นางณพิชญา  เพชรพิมล\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nปีการศึกษา <\/span>2561 ณ ห้องประชุม<\/span><\/span>ไผ่-เลาขวัญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span><\/span>","description":"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ <\/span>20 ธันวาคม <\/span>2561 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย<\/span><\/span>หัวหน้าฝ่ายวิชาการ\r\nหัวหน้างานวัดผลประเมินผล หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้ง\r\n<\/span>8 กลุ่มสาระ\r\nเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา<\/span><\/span> จากคณะศึกษานิเทศก์\r\nสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต <\/span>8 <\/span>ดังนี้ <\/span>1) นางช่อทิพย์  อินทรักษา\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <\/span>2) นางสุวิไล  จันทร์สนอง\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ <\/span>3)\r\nนางสาววนานุช  แวงอุ้ย\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ <\/span>4) นายชยพล  เพชรพิมล\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา <\/span>5) นางณพิชญา  เพชรพิมล\r\nรับผิดชอบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้\r\nปีการศึกษา <\/span>2561 ณ ห้องประชุม<\/span><\/span>ไผ่-เลาขวัญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span><\/span>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"367","views":"367","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-04 11:28:22","date":"2019-02-04 11:28:22","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5195","id":"5195","1":"วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ","title":"วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ","2":"","url":"","3":"11122018-204647_51.JPG","image":"11122018-204647_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>4\r\nธันวาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช\r\nบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยกิจกรรมมีดังนี้\r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานใส่บาตรพระสงฆ์พร้อมกัน\r\nณ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน และทำพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล\r\nและถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคม จากนั้น\r\nประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน\r\nครั้งที่ <\/span><\/span>68 ปีการศึกษา\r\n<\/span>2561 เป็นอันเสร็จพิธี<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>4\r\nธันวาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช\r\nบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561” โดยกิจกรรมมีดังนี้\r\nนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานใส่บาตรพระสงฆ์พร้อมกัน\r\nณ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน และทำพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล\r\nและถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคม จากนั้น\r\nประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน\r\nครั้งที่ <\/span><\/span>68 ปีการศึกษา\r\n<\/span>2561 เป็นอันเสร็จพิธี<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"371","views":"371","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-11 20:46:49","date":"2018-12-11 20:46:49","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5194","id":"5194","1":"สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561","title":"สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"11122018-204526_51.JPG","image":"11122018-204526_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>29\r\nพฤศจิกายน <\/span>2561 ด้วยทางเจ้าคณะอำเภอได้จัดกิจกรรสอบธรรมศึกษา\r\nประจำปี <\/span>2561 โดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำปี <\/span>2561\r\nโดยมีนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา\r\nประจำปี <\/span>2561 กันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามสอบ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>29\r\nพฤศจิกายน <\/span>2561 ด้วยทางเจ้าคณะอำเภอได้จัดกิจกรรสอบธรรมศึกษา\r\nประจำปี <\/span>2561 โดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบธรรมศึกษาประจำปี <\/span>2561\r\nโดยมีนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา\r\nประจำปี <\/span>2561 กันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามสอบ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"379","views":"379","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-11 20:45:26","date":"2018-12-11 20:45:26","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5193","id":"5193","1":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน","title":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน","2":"","url":"","3":"11122018-204405_51.jpg","image":"11122018-204405_51.jpg","4":"มื่อวันอังคารที่ <\/span>27 พฤศจิกายน <\/span>2561 เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี\r\nได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\r\nและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2562 และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี\r\nเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้  โดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย\r\nเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/span>","description":"มื่อวันอังคารที่ <\/span>27 พฤศจิกายน <\/span>2561 เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี\r\nได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\r\nและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2562 และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี\r\nเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้  โดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย\r\nเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/span>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"395","views":"395","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-11 20:44:05","date":"2018-12-11 20:44:05","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5192","id":"5192","1":"ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2561","title":"ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2561","2":"","url":"","3":"11122018-204208_51.JPG","image":"11122018-204208_51.JPG","4":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>24\r\nพฤศจิกายน <\/span>2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ <\/span>2\/2561 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง\r\nประจำภาคเรียนที่ <\/span>2\/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นางสาวเกสร   ชาวสวน\r\nประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย\r\nและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม\r\nในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา\r\nเพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ <\/span>1\/2561\r\nและลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน\r\nทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง\r\nจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันเสาร์ที่\r\n<\/span>24\r\nพฤศจิกายน <\/span>2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ <\/span>2\/2561 นำโดย\r\nนายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง\r\nประจำภาคเรียนที่ <\/span>2\/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นางสาวเกสร   ชาวสวน\r\nประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย\r\nและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม\r\nในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา\r\nเพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ <\/span>1\/2561\r\nและลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน\r\nทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง\r\nจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"340","views":"340","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-11 20:42:09","date":"2018-12-11 20:42:09","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"5191","id":"5191","1":"“ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6","title":"“ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6","2":"","url":"","3":"11122018-203927_51.JPG","image":"11122018-203927_51.JPG","4":"

เมื่อวันศุกร์ที่ <\/span>23\r\nพฤศจิกายน <\/span>2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา\r\nและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต\r\nของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span><\/span>6” <\/span><\/span>โดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/span>เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี\r\nพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต\r\nโดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ\r\nเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ <\/span>25 พฤศจิกายนของทุกปี\r\nเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ\r\nพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 หรือวันมหาวชิราวุธ\r\nพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่\r\nและลูกเสือวิสามัญ\r\nจึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์\r\nที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม\r\n<\/span><\/span>ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันศุกร์ที่ <\/span>23\r\nพฤศจิกายน <\/span>2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา\r\nและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต\r\nของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span><\/span>6” <\/span><\/span>โดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/span>เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี\r\nพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต\r\nโดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ\r\nเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ <\/span>25 พฤศจิกายนของทุกปี\r\nเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ\r\nพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 หรือวันมหาวชิราวุธ\r\nพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่\r\nและลูกเสือวิสามัญ\r\nจึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์\r\nที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม\r\n<\/span><\/span>ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"416","views":"416","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-11 20:39:28","date":"2018-12-11 20:39:28","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4848","id":"4848","1":"วิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน","title":"วิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน","2":"","url":"","3":"03092018-160606_51.JPG","image":"03092018-160606_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>22\r\nสิงหาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม             “\r\nวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน”\r\nเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันอาเซียน ประจำปี <\/span><\/span>2561 โดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ\r\n(มาลัยข้อพระกร) หน้าเครื่องตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ\r\nพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ <\/span>4)  และทำพิธีถวายบังคม\r\nพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทำพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ\r\nและกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nและรับชมการแสดงดังนี้ การแสดง “<\/span>Science The Musical”\r\nการประกวด <\/span>Miss Science การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (<\/span>Science\r\nShow)\r\nการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และในช่วงบ่ายรับชมการแสดงอาเซียน\r\nการแข่งขันทำอาหารอาเซียน การประกวดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน\r\nและการประกวดร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>22\r\nสิงหาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม             “\r\nวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม พัฒนาสู่อาเซียน”\r\nเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันอาเซียน ประจำปี <\/span><\/span>2561 โดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ\r\n(มาลัยข้อพระกร) หน้าเครื่องตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ\r\nพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ <\/span>4)  และทำพิธีถวายบังคม\r\nพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทำพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ\r\nและกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nและรับชมการแสดงดังนี้ การแสดง “<\/span>Science The Musical”\r\nการประกวด <\/span>Miss Science การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (<\/span>Science\r\nShow)\r\nการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และในช่วงบ่ายรับชมการแสดงอาเซียน\r\nการแข่งขันทำอาหารอาเซียน การประกวดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน\r\nและการประกวดร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่ง ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"415","views":"415","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-03 16:06:07","date":"2018-09-03 16:06:07","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4847","id":"4847","1":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา” ","title":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 86 พรรษา” ","2":"","url":"","3":"03092018-160225_51.JPG","image":"03092018-160225_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>10\r\nสิงหาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “\r\nถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ <\/span><\/span>86 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ\r\nประจำปี <\/span>2561 โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ\r\nและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าพร้อมกัน\r\nมีการแสดงชุด “รำอวยพร ถวายพระพรชัยมงคล”และการแสดงชุดการร้องเพลงค่าน้ำนม\r\n(เดี่ยว) จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น\r\n“แม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. <\/span>2561”และการแสดงละครสั้นชุด\r\n“พระคุณของแม่” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่ <\/span>10\r\nสิงหาคม <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “\r\nถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ <\/span><\/span>86 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ\r\nประจำปี <\/span>2561 โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ\r\nและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าพร้อมกัน\r\nมีการแสดงชุด “รำอวยพร ถวายพระพรชัยมงคล”และการแสดงชุดการร้องเพลงค่าน้ำนม\r\n(เดี่ยว) จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น\r\n“แม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. <\/span>2561”และการแสดงละครสั้นชุด\r\n“พระคุณของแม่” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"347","views":"347","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-03 16:02:27","date":"2018-09-03 16:02:27","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4586","id":"4586","1":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561","title":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"26072018-134410_51.JPG","image":"26072018-134410_51.JPG","4":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>26\r\nกรกฎาคม <\/span>2561 เนื่องด้วยทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี <\/span>2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป\r\nนำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา\r\nประจำปี <\/span>2561 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ และหน่วยงานราชการต่างๆ\r\nในตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา\r\nและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง \r\nวัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่\r\n<\/span>26\r\nกรกฎาคม <\/span>2561 เนื่องด้วยทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี <\/span>2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป\r\nนำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา\r\nประจำปี <\/span>2561 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ และหน่วยงานราชการต่างๆ\r\nในตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา\r\nและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง \r\nวัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"509","views":"509","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-26 13:44:11","date":"2018-07-26 13:44:11","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4569","id":"4569","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ","2":"","url":"","3":"25072018-144231_51.JPG","image":"25072018-144231_51.JPG","4":"

        เมื่อวันอังคารที่ <\/span>25 กรกฎาคม <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/span><\/span>ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <\/span><\/span>66 <\/span>พรรษา <\/span>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10 <\/span>นำโดย นายดุรงค์ฤทธิ์  \r\nศิริวัฒนพันธ์  นายอำเภอเลาขวัญ  เป็นประธานในพิธี <\/span>พต.อาจิน  จอมสว่าง  สัสดีอำเภอเลาขวัญ <\/span><\/span>นายชัยวัฒน์   บุญยืน  พัฒนาการอำเภอเลาขวัญ  <\/span>พตท.อิทธิพล  \r\nศิวาธรธะนิส  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ  <\/span>นายสุริยะ   จันทร์สนอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง   <\/span><\/span>พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ\r\nเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <\/span>66 พรรษา\r\nสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10 <\/span>เพื่อลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล\r\nโดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนทางเข้าหอประชุมเพชร-มอญ\r\nและพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/span><\/p><\/blockquote><\/blockquote>","description":"

        เมื่อวันอังคารที่ <\/span>25 กรกฎาคม <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/span><\/span>ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <\/span><\/span>66 <\/span>พรรษา <\/span>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10 <\/span>นำโดย นายดุรงค์ฤทธิ์  \r\nศิริวัฒนพันธ์  นายอำเภอเลาขวัญ  เป็นประธานในพิธี <\/span>พต.อาจิน  จอมสว่าง  สัสดีอำเภอเลาขวัญ <\/span><\/span>นายชัยวัฒน์   บุญยืน  พัฒนาการอำเภอเลาขวัญ  <\/span>พตท.อิทธิพล  \r\nศิวาธรธะนิส  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ  <\/span>นายสุริยะ   จันทร์สนอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง   <\/span><\/span>พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ\r\nเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา <\/span>66 พรรษา\r\nสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ <\/span>10 <\/span>เพื่อลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล\r\nโดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนทางเข้าหอประชุมเพชร-มอญ\r\nและพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเพชร-มอญ\r\nโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/span><\/span><\/p><\/blockquote><\/blockquote>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"455","views":"455","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-25 14:42:32","date":"2018-07-25 14:42:32","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4568","id":"4568","1":" นศท. เข้าร่วมโครงการ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ","title":" นศท. เข้าร่วมโครงการ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ","2":"","url":"","3":"25072018-141248_51.jpg","image":"25072018-141248_51.jpg","4":"วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ได้นำ นศท. เข้าร่วมโครงการ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\"  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย","description":"วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ได้นำ นศท. เข้าร่วมโครงการ \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\"  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"358","views":"358","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-25 14:12:48","date":"2018-07-25 14:12:48","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4495","id":"4495","1":"กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","title":"กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","2":"","url":"","3":"02072018-153419_51.JPG","image":"02072018-153419_51.JPG","4":"

เมื่อวันศุกร์\r\nที่ 29 มิถุนายน <\/span>2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\r\nเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่\r\nและลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง\r\nณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันศุกร์\r\nที่ 29 มิถุนายน <\/span>2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ\r\nเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <\/span>6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่\r\nและลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง\r\nณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"475","views":"475","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-02 15:34:20","date":"2018-07-02 15:34:20","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4494","id":"4494","1":"กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561","title":"กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"02072018-153134_51.JPG","image":"02072018-153134_51.JPG","4":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก\r\nประจำปี <\/span>2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร\r\n(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ <\/span>UNESCO เป็นกวีเอกของโลก รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย\r\nผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","description":"

เมื่อวันอังคารที่\r\n<\/span>26\r\nมิถุนายน <\/span>2561 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี <\/span>2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง\r\nผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่\r\nและนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก\r\nประจำปี <\/span>2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร\r\n(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ <\/span>UNESCO เป็นกวีเอกของโลก รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย\r\nผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง\r\nกันอย่างพร้อมเพียง<\/o:p><\/span><\/span><\/p>","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"497","views":"497","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-02 15:31:35","date":"2018-07-02 15:31:35","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4425","id":"4425","1":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561”","title":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-25_19-51-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-25_19-51-43.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"475","views":"475","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-25 19:52:29","date":"2018-06-25 19:52:29","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4424","id":"4424","1":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”","title":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-25_19-50-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-25_19-50-10.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"367","views":"367","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-25 19:50:57","date":"2018-06-25 19:50:57","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4409","id":"4409","1":"กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”","title":"กิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-58-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-58-35.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้แก่ นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รวมถึงคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้แก่ นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รวมถึงคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"521","views":"521","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-20 15:59:27","date":"2018-06-20 15:59:27","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4408","id":"4408","1":"กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561”","title":"กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-57-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-57-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องใน    วันวิสาขบูชา” ณ วัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องใน    วันวิสาขบูชา” ณ วัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"476","views":"476","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-20 15:57:28","date":"2018-06-20 15:57:28","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4407","id":"4407","1":"กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561”","title":"กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-55-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-55-22.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561” ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561” ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"324","views":"324","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-20 15:56:12","date":"2018-06-20 15:56:12","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4406","id":"4406","1":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2561”","title":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2561”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-53-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-20_15-53-27.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1\/2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นนางสาวณิชชยา   แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม   จากนั้น  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2\/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1\/2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นนางสาวณิชชยา   แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม   จากนั้น  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2\/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"383","views":"383","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-20 15:54:21","date":"2018-06-20 15:54:21","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4337","id":"4337","1":"รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง","title":"รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง","2":"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1SsAzHQv3wHHc6dPtX8wQWqLUFlQgWkOH\/view","url":"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1SsAzHQv3wHHc6dPtX8wQWqLUFlQgWkOH\/view","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-06_20-57-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-06_20-57-50.jpg","4":"

\r\n\tรับสมัคร<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่  7 - 12 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tรับสมัคร<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่  7 - 12 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"419","views":"419","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-06 20:58:52","date":"2018-06-06 20:58:52","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4192","id":"4192","1":"การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา","title":"การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-54-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-54-57.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 คน และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 คน โดยมีหัวนิเทศดังนี้ 1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การดำเนินงานตามกระบวนการ PLC 3. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 4. การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 5. การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร Boot Camp นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบการดำเนินงาน เป็นผู้รับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 คน และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 คน โดยมีหัวนิเทศดังนี้ 1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การดำเนินงานตามกระบวนการ PLC 3. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 4. การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 5. การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร Boot Camp นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบการดำเนินงาน เป็นผู้รับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"568","views":"568","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-10 14:57:36","date":"2018-04-10 14:57:36","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4191","id":"4191","1":"มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","title":"มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-48-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-48-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปี 2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้  ผู้ปกครองนำนักเรียนรายงานตัว ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  รับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ชมการแสดงระบำชุดกฤษดาอภินิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกล่าวชี้แจงความเข้าใจเรื่องต่างๆกับผู้ปกครอง ผลการพัฒนา O-Net และแนะนำครูที่ปรึกษา จากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อกรอกเอกสารมอบตัว รับคูปองเงินสด ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปี 2561” โดยมีกิจกรรมดังนี้  ผู้ปกครองนำนักเรียนรายงานตัว ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  รับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ชมการแสดงระบำชุดกฤษดาอภินิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกล่าวชี้แจงความเข้าใจเรื่องต่างๆกับผู้ปกครอง ผลการพัฒนา O-Net และแนะนำครูที่ปรึกษา จากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อกรอกเอกสารมอบตัว รับคูปองเงินสด ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"934","views":"934","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-10 14:49:35","date":"2018-04-10 14:49:35","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4190","id":"4190","1":"สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","title":"สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-42-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-42-47.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โดยข้อสอบมีทั้งการสอบแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบ เพื่อคัดเลือกห้องเรียน ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โดยข้อสอบมีทั้งการสอบแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบ เพื่อคัดเลือกห้องเรียน ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"644","views":"644","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-10 14:45:03","date":"2018-04-10 14:45:03","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4189","id":"4189","1":"การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","title":"การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-40-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-10_14-40-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"655","views":"655","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-10 14:41:13","date":"2018-04-10 14:41:13","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4188","id":"4188","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_16-02-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_16-02-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” โดย ท่าน ศน.สุวิไล  จันทร์สนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” โดย ท่าน ศน.สุวิไล  จันทร์สนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"627","views":"627","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 16:03:11","date":"2018-04-09 16:03:11","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4187","id":"4187","1":"กิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”","title":"กิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-59-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-59-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"510","views":"510","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 15:59:36","date":"2018-04-09 15:59:36","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4186","id":"4186","1":"กิจกรรม “วันรักษ์การอ่าน”","title":"กิจกรรม “วันรักษ์การอ่าน”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-47-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-47-31.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”  ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"441","views":"441","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 15:47:41","date":"2018-04-09 15:47:41","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4185","id":"4185","1":"การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น","title":"การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-43-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-43-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"491","views":"491","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 15:44:49","date":"2018-04-09 15:44:49","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4184","id":"4184","1":"พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560","title":"พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-40-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-40-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ฝึกสอน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ฝึกสอน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"480","views":"480","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 15:40:54","date":"2018-04-09 15:40:54","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4183","id":"4183","1":"การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561","title":"การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-36-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-09_15-36-06.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงร่วมกับอำเภอเลาขวัญ สนับสนุนโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561” โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากอำเภอเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนันให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและการพนัน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงร่วมกับอำเภอเลาขวัญ สนับสนุนโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561” โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากอำเภอเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนันให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและการพนัน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"366","views":"366","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-09 15:36:20","date":"2018-04-09 15:36:20","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4103","id":"4103","1":"มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560","title":"มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-19_14-02-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-19_14-02-53.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท “คำสอนสุดท้าย” นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท “คำสอนสุดท้าย” นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"744","views":"744","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-03-19 14:04:12","date":"2018-03-19 14:04:12","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4032","id":"4032","1":"การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร","title":"การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-50-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-50-34.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕60จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน นำโดย นายสมศักดิ์   ฉันทานุรักษ์ (ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ) นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ (ผอ.รร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร) นายนิวัฒน์  วงศ์วิลัย (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง) นายไชยพร   มะลิลา (ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) และนายเจษฎา  ธีระตระกูล (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักริน  เชื้องาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และชมการแสดงของนักเรียน To Be Number One จากนั้นนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร คณะการผู้ประเมินผลงานรับชมการนำเสนอผลงานนักเรียน ดูร่องรอยเอกสาร หลักฐาน ผลงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น นายจักริน  เชื้องาม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕60จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน นำโดย นายสมศักดิ์   ฉันทานุรักษ์ (ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ) นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ (ผอ.รร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร) นายนิวัฒน์  วงศ์วิลัย (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง) นายไชยพร   มะลิลา (ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) และนายเจษฎา  ธีระตระกูล (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักริน  เชื้องาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และชมการแสดงของนักเรียน To Be Number One จากนั้นนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร คณะการผู้ประเมินผลงานรับชมการนำเสนอผลงานนักเรียน ดูร่องรอยเอกสาร หลักฐาน ผลงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น นายจักริน  เชื้องาม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1173","views":"1173","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-21 15:54:20","date":"2018-02-21 15:54:20","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4031","id":"4031","1":"นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560","title":"นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-51-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-51-00.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดให้ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตพลอยไพลิน เป็นผู้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีหัวข้อนิเทศดังนี้ การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่องทางติดต่อการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต และอื่นๆ รูปแบบการนิเทศ คือ มีการประชุมสนทนากลุ่มระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการดำเนินโครงการพิเศษณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดให้ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตพลอยไพลิน เป็นผู้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีหัวข้อนิเทศดังนี้ การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่องทางติดต่อการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต และอื่นๆ รูปแบบการนิเทศ คือ มีการประชุมสนทนากลุ่มระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการดำเนินโครงการพิเศษณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"524","views":"524","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-21 15:52:01","date":"2018-02-21 15:52:01","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"4030","id":"4030","1":"กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560","title":"กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-48-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-21_15-48-43.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560” ณ ค่ายลูกเสือซาร์ฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมเดินสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก\/เก็บสถานที่ และนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560” ณ ค่ายลูกเสือซาร์ฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมเดินสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก\/เก็บสถานที่ และนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"760","views":"760","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-21 15:49:20","date":"2018-02-21 15:49:20","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3801","id":"3801","1":"วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”","title":"วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-37-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-37-28.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ” ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ” ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน\/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"605","views":"605","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-23 16:38:19","date":"2018-01-23 16:38:19","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3800","id":"3800","1":"นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561","title":"นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-35-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-35-34.jpg","4":"

\r\n\tเนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561” ทั้งนี้ทางโรงเรียนเลาขวัญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีวันโคบาล ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1เต้นท์ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561” ทั้งนี้ทางโรงเรียนเลาขวัญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีวันโคบาล ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1เต้นท์ <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"722","views":"722","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-23 16:36:30","date":"2018-01-23 16:36:30","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3799","id":"3799","1":"สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่","title":"สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-33-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_16-33-11.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี” โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดงละครสั้น ม.ต้น ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ) เกมใบ้คำศัพท์ การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ เล่านินทานภาษาอังกฤษ และการแสดงละครสั้น ม.ปลาย (ภาษาจีน) จากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี” โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดงละครสั้น ม.ต้น ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ) เกมใบ้คำศัพท์ การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ เล่านินทานภาษาอังกฤษ และการแสดงละครสั้น ม.ปลาย (ภาษาจีน) จากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"456","views":"456","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-23 16:34:08","date":"2018-01-23 16:34:08","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3640","id":"3640","1":"“การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”","title":"“การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-11-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-11-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “สหวิทยาเขตพลอยไพลินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ” กันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “สหวิทยาเขตพลอยไพลินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ” กันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"605","views":"605","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-13 19:11:51","date":"2017-12-13 19:11:51","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3639","id":"3639","1":"“ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ”","title":"“ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-09-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-09-08.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” โดยนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม “พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” โดยนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"543","views":"543","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-13 19:09:53","date":"2017-12-13 19:09:53","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3638","id":"3638","1":"กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง”","title":"กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-07-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-07-48.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง” เนื่องด้วยนางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ได้รับคำสั่งอนุมัติย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และต้อนรับนางสาวนิสา  คำหอมกุล ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง” เนื่องด้วยนางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ได้รับคำสั่งอนุมัติย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และต้อนรับนางสาวนิสา  คำหอมกุล ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"611","views":"611","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-13 19:08:05","date":"2017-12-13 19:08:05","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3637","id":"3637","1":"รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”","title":"รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-06-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_19-06-23.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนางเวชิตา  บางแก้ว ตำแหน่งครู และนางสาวศิโรรัตน์  สืบบุก นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560” ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ประกาศผลการคัดเลือก “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนางเวชิตา  บางแก้ว ตำแหน่งครู และนางสาวศิโรรัตน์  สืบบุก นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560” ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ประกาศผลการคัดเลือก “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"456","views":"456","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-13 19:06:50","date":"2017-12-13 19:06:50","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3636","id":"3636","1":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2560”","title":"กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_16-14-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_16-14-44.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2\/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1\/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2\/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2\/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1\/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"571","views":"571","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-13 16:15:17","date":"2017-12-13 16:15:17","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3496","id":"3496","1":"คณะกรรมการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8","title":"คณะกรรมการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-02_19-46-13.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-02_19-46-13.jpg","4":"","description":"","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"537","views":"537","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-11-02 19:47:33","date":"2017-11-02 19:47:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3441","id":"3441","1":"กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”","title":"กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-03_11-16-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-03_11-16-18.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างพร้อมเพียง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างพร้อมเพียง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"501","views":"501","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-10-03 11:16:52","date":"2017-10-03 11:16:52","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3325","id":"3325","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_16-27-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_16-27-45.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” โดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครูแกนนำ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อขยายผลสู่คณะครูให้มีความพร้อม และนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” โดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครูแกนนำ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อขยายผลสู่คณะครูให้มีความพร้อม และนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"553","views":"553","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 16:27:58","date":"2017-08-28 16:27:58","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3321","id":"3321","1":"กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”","title":"กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_14-58-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_14-58-55.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานห้องสมุด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นำโดย นางสาวณิชชยา   แสงสว่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยเวลา 08.30 – 12.00 น. ประธานในพิธีทำการเปิดพิธี และมีการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุด จากนั้นเวลา 13.00– 15.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารอาเซียน และประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานห้องสมุด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นำโดย นางสาวณิชชยา   แสงสว่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยเวลา 08.30 – 12.00 น. ประธานในพิธีทำการเปิดพิธี และมีการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุด จากนั้นเวลา 13.00– 15.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารอาเซียน และประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"568","views":"568","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 15:00:44","date":"2017-08-28 15:00:44","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3320","id":"3320","1":"โครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560”","title":"โครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-54-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-54-55.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง\/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"462","views":"462","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:56:37","date":"2017-08-28 13:56:37","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3319","id":"3319","1":"อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”","title":"อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-51-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-51-47.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น เพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรมในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น เพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรมในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"532","views":"532","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:52:09","date":"2017-08-28 13:52:09","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3318","id":"3318","1":"ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา","title":"ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-49-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-49-08.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560เวลา 06.00 - 08.30 น. โดยมี นายสุเทพ   สมานมิตร นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลา 19.09 น. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560เวลา 06.00 - 08.30 น. โดยมี นายสุเทพ   สมานมิตร นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลา 19.09 น. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"434","views":"434","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:49:33","date":"2017-08-28 13:49:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3317","id":"3317","1":"โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”","title":"โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-43-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-43-57.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส ” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"404","views":"404","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:44:17","date":"2017-08-28 13:44:17","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3316","id":"3316","1":"ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )","title":"ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-40-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-40-32.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) ” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) ” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ “ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา )” โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"483","views":"483","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:40:48","date":"2017-08-28 13:40:48","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3315","id":"3315","1":"การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”","title":"การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-00-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-28_13-00-45.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” โดยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” โดยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"434","views":"434","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-28 13:01:10","date":"2017-08-28 13:01:10","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3278","id":"3278","1":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” ","title":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_16-29-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-12_16-29-37.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน มีการแสดงชุด “รำอวยพร ถวายพระพรชัยมงคล”และการแสดงชุดการร้องเพลงค่าน้ำนม (เดี่ยว\/ประสานเสียง) จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560”และการแสดงละครสั้นชุด “พระคุณของแม่” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560โดยประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน มีการแสดงชุด “รำอวยพร ถวายพระพรชัยมงคล”และการแสดงชุดการร้องเพลงค่าน้ำนม (เดี่ยว\/ประสานเสียง) จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560”และการแสดงละครสั้นชุด “พระคุณของแม่” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"491","views":"491","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-12 16:30:52","date":"2017-08-12 16:30:52","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3198","id":"3198","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-08-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-08-33.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนหลังเสาธง-หน้าอาคาร 1และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณถนนหลังเสาธง-หน้าอาคาร 1และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"383","views":"383","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-02 09:09:22","date":"2017-08-02 09:09:22","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3197","id":"3197","1":"กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)","title":"กิจกรรม “เข้ารับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-05-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-02_09-05-03.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน โดยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แก่ นางสุวิไล  จันทร์สนอง (ศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์) นางกันยารัตน์   รัตนชงค์  (ศึกษานิเทศก์คณิตศาสตร์) และนางสาวพจนพร   รุ่งทอง (ศึกษานิเทศก์ประจำ   สหวิทยาเขตพลอยไพริน) ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน โดยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แก่ นางสุวิไล  จันทร์สนอง (ศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์) นางกันยารัตน์   รัตนชงค์  (ศึกษานิเทศก์คณิตศาสตร์) และนางสาวพจนพร   รุ่งทอง (ศึกษานิเทศก์ประจำ   สหวิทยาเขตพลอยไพริน) ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"695","views":"695","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-02 09:05:50","date":"2017-08-02 09:05:50","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3088","id":"3088","1":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560","title":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-55-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-55-38.jpg","4":"

\r\n\tมื่อวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับชุมชน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง  วัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองให้อยู่สืบไป<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tมื่อวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับชุมชน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง  วัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองให้อยู่สืบไป<\/span><\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"497","views":"497","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-07-07 12:56:59","date":"2017-07-07 12:56:59","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3087","id":"3087","1":"วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560","title":"วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-46-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-46-08.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี <\/strong>2560<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี <\/strong>2560<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"395","views":"395","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-07-07 12:46:51","date":"2017-07-07 12:46:51","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"3086","id":"3086","1":"อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC","title":"อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-38-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-07_12-38-51.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tการขับเคลื่อนกระบวนการ <\/strong>PLC (Professional Learning Community)<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยวิทยากรจากคณะครูแกนนำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขยายผลต่อคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tการขับเคลื่อนกระบวนการ <\/strong>PLC (Professional Learning Community)<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยวิทยากรจากคณะครูแกนนำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขยายผลต่อคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"495","views":"495","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-07 12:39:30","date":"2017-07-07 12:39:30","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2906","id":"2906","1":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”","title":"กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-16_13-09-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-16_13-09-18.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"580","views":"580","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-16 13:10:10","date":"2017-06-16 13:10:10","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2905","id":"2905","1":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”","title":"กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-16_12-55-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-16_12-55-44.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"2360","views":"2360","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-16 12:58:23","date":"2017-06-16 12:58:23","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2835","id":"2835","1":"รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","title":"รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","2":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100010212405713&sk=photos&collection_token=100010212405713%3A2305272732%3A69&set=a.484901518526924.1073741832.100010212405713&type=3&pnref=story","url":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100010212405713&sk=photos&collection_token=100010212405713%3A2305272732%3A69&set=a.484901518526924.1073741832.100010212405713&type=3&pnref=story","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_14-09-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_14-09-24.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"681","views":"681","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-02 14:12:16","date":"2017-06-02 14:12:16","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2833","id":"2833","1":"วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560","title":"วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/laokhwan137\/photos\/?tab=album&album_id=700931420100806","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/laokhwan137\/photos\/?tab=album&album_id=700931420100806","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_13-57-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_13-57-04.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ หอประชำเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ หอประชำเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"398","views":"398","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-02 13:58:35","date":"2017-06-02 13:58:35","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2822","id":"2822","1":"ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560","title":"ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-30_12-46-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-30_12-46-07.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1\/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2\/2559และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1\/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1\/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2\/2559และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"444","views":"444","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-05-30 12:46:44","date":"2017-05-30 12:46:44","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2703","id":"2703","1":"กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”","title":"กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-28-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-28-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท “คำสอนสุดท้าย” นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท “คำสอนสุดท้าย” นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"1057","views":"1057","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-03-20 21:30:05","date":"2017-03-20 21:30:05","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2693","id":"2693","1":"กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”","title":"กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-14_08-48-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-14_08-48-17.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก\/เก็บสถานที่ และนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นแยกย้ายกลับบ้าน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก\/เก็บสถานที่ และนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นแยกย้ายกลับบ้าน<\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"865","views":"865","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-03-14 08:49:33","date":"2017-03-14 08:49:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2611","id":"2611","1":"กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ","title":"กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_14-23-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_14-23-26.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดย นายสมชาย   รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมบนเวทีหอประชุม ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรม“งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมการแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  “อาทิตย์อับแสง”, การแสดง “ Body Percussion” เพลงพระราชนิพนธ์“ยามเย็น” และการแสดงระบำจีน “รำพัด” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงหลังประธานในพิธีทำการเปิดพิธีเสร็จสิ้น ประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมในเต็นท์ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดนิทรรศการ ตามหัวข้อ “ ๙ คำสอนพ่อ”และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งหมด 13 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4อย่างพร้อมเพียง  <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดย นายสมชาย   รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมบนเวทีหอประชุม ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรม“งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมการแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  “อาทิตย์อับแสง”, การแสดง “ Body Percussion” เพลงพระราชนิพนธ์“ยามเย็น” และการแสดงระบำจีน “รำพัด” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงหลังประธานในพิธีทำการเปิดพิธีเสร็จสิ้น ประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมในเต็นท์ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดนิทรรศการ ตามหัวข้อ “ ๙ คำสอนพ่อ”และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งหมด 13 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4อย่างพร้อมเพียง  <\/p>\r\n","5":"บรรหาร เชื้อทอง","ppost":"บรรหาร เชื้อทอง","6":"544","views":"544","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-02-10 14:24:07","date":"2017-02-10 14:24:07","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2515","id":"2515","1":"กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ","title":"กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-27_12-39-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-27_12-39-57.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นายวิบูรณ์   ชัยประเสริฐ (รักษาการแทนนายอำเภอเลาขวัญ) เป็นประธานในพิธี , พันตรี อาจินต์  จองสว่าง (สัสดีอำเภอเลาขวัญ) นายประทีป  เกษมสุข (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง) สจ.จักรินทร์  เชื้องาม (สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอเลาขวัญ) นางสาวรานันท์ (ตัวแทน ผอ.รพ.เลาขวัญ) ได้เข้าร่วมกิจกรรม“พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีสงฆ์ ประธานและคณะครูทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นายวิบูรณ์   ชัยประเสริฐ (รักษาการแทนนายอำเภอเลาขวัญ) เป็นประธานในพิธี , พันตรี อาจินต์  จองสว่าง (สัสดีอำเภอเลาขวัญ) นายประทีป  เกษมสุข (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง) สจ.จักรินทร์  เชื้องาม (สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอเลาขวัญ) นางสาวรานันท์ (ตัวแทน ผอ.รพ.เลาขวัญ) ได้เข้าร่วมกิจกรรม“พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีสงฆ์ ประธานและคณะครูทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"675","views":"675","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-01-27 12:41:00","date":"2017-01-27 12:41:00","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2514","id":"2514","1":"กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ” ","title":"กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ” ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-27_12-30-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-27_12-30-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 13มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงพร้อมด้วยผู้ปกครอง แม่ค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาครู อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณครู จากนั้นถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อ่านคำฉันท์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯครูของแผ่นดิน ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นมอบเกียรติบัตรครูดีศรีเลาขวัญ และมอบโอวาทให้กับคณะครู นักเรียน เมื่อเสร็จพิธีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 13มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงพร้อมด้วยผู้ปกครอง แม่ค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาครู อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณครู จากนั้นถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อ่านคำฉันท์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯครูของแผ่นดิน ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นมอบเกียรติบัตรครูดีศรีเลาขวัญ และมอบโอวาทให้กับคณะครู นักเรียน เมื่อเสร็จพิธีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"448","views":"448","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2017-01-27 12:32:32","date":"2017-01-27 12:32:32","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2379","id":"2379","1":"การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา","title":"การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-40-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-40-24.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย สจ.จักริน       เชื้องาม ประธานกรรมการสถานศึกษา นางวาสนา  สว่างจิตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนางสาวคลารัช  เจริญผล นักวิชาการด้านสาธารณสุข ตัวแทนโรงพยาบาลเลาขวัญ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 3 ท่าน นำโดย นายศักดา  ภุมริน (ผอ.รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี) นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์ (ผอ.รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา) นายไชยพร   มะลิลา(ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย สจ.จักริน       เชื้องาม ประธานกรรมการสถานศึกษา นางวาสนา  สว่างจิตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนางสาวคลารัช  เจริญผล นักวิชาการด้านสาธารณสุข ตัวแทนโรงพยาบาลเลาขวัญ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 3 ท่าน นำโดย นายศักดา  ภุมริน (ผอ.รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี) นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์ (ผอ.รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา) นายไชยพร   มะลิลา(ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"643","views":"643","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-26 13:41:17","date":"2016-12-26 13:41:17","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2378","id":"2378","1":"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ","title":"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-24-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-24-49.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 20 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 9 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 6 รายการ และเข้าร่วม จำนวน 3 รายการ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 20 รายการ สรุปผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 9 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 6 รายการ และเข้าร่วม จำนวน 3 รายการ <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"820","views":"820","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-26 13:25:27","date":"2016-12-26 13:25:27","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2377","id":"2377","1":"กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-04-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-26_13-04-14.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"474","views":"474","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-26 13:05:30","date":"2016-12-26 13:05:30","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2312","id":"2312","1":"พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ","title":"พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-34-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-34-07.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีสงฆ์ ประธานและคณะครูทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีสงฆ์ ประธานและคณะครูทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"494","views":"494","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-07 21:34:34","date":"2016-12-07 21:34:34","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2311","id":"2311","1":"พิธีถวายราชสดุดี ","title":"พิธีถวายราชสดุดี ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-31-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-31-20.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2559 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ท่านประธานวางพวงมาลา จุดธูป-เทียน ถวายบังคมพิธีถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงถวายราชสดุดี  เมื่อเสร็จพิธีประธานทักทายและร่วมถ่ายภาพกับผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามทำกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2559 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ท่านประธานวางพวงมาลา จุดธูป-เทียน ถวายบังคมพิธีถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงถวายราชสดุดี  เมื่อเสร็จพิธีประธานทักทายและร่วมถ่ายภาพกับผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามทำกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"921","views":"921","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-07 21:31:56","date":"2016-12-07 21:31:56","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2310","id":"2310","1":"พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประชุมผู้ปกครอง","title":"พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-17-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-17-37.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชี้แจง ความเข้าใจต่างๆ กับผู้ปกครอง หลังจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน พูดคุยปัญหาต่างๆและอื่นๆ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชี้แจง ความเข้าใจต่างๆ กับผู้ปกครอง หลังจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน พูดคุยปัญหาต่างๆและอื่นๆ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"420","views":"420","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-07 21:18:33","date":"2016-12-07 21:18:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2309","id":"2309","1":"รวมพลังแห่งความภักดี","title":"รวมพลังแห่งความภักดี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-15-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-15-26.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และแม่ค้า คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีลักษณะกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และแม่ค้า คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีลักษณะกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"405","views":"405","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-07 21:16:00","date":"2016-12-07 21:16:00","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2308","id":"2308","1":"การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ","title":"การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-12-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_21-12-33.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2559 คณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 66 รายการ ซึ่งผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทอง 34รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 6รายการ และเข้าร่วม 6 รายการ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 27 รายการ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2559 คณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 66 รายการ ซึ่งผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทอง 34รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 6รายการ และเข้าร่วม 6 รายการ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 27 รายการ <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"892","views":"892","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-07 21:13:55","date":"2016-12-07 21:13:55","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2077","id":"2077","1":"การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)","title":"การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-51-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-51-58.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) โดยมีครูสะเต็มศึกษาทั้ง 8 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวมยุรา  บุญมาก 2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 3. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ 4. นางสาวสุนัน   สุกุลธนาศร (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี) 5. นายบรรหาร   เชื้อทอง  6. นายคชานนท์   ธนะสกุล (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)เป็นวิทยากรดำเนินการ เพื่อขยายผลสู่ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) โดยมีครูสะเต็มศึกษาทั้ง 8 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวมยุรา  บุญมาก 2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 3. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ 4. นางสาวสุนัน   สุกุลธนาศร (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี) 5. นายบรรหาร   เชื้อทอง  6. นายคชานนท์   ธนะสกุล (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)เป็นวิทยากรดำเนินการ เพื่อขยายผลสู่ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"564","views":"564","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-10-14 14:52:52","date":"2016-10-14 14:52:52","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2076","id":"2076","1":"การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม","title":"การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-37-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-37-50.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนางานในเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนางานในเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"572","views":"572","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-10-14 14:38:57","date":"2016-10-14 14:38:57","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2072","id":"2072","1":"ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-17-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-17-45.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง ๙ ท่าน นำโดย นายธำรง  ศรีทิพย์ (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) นายประทีป   จำปาศรี (ผอ.รร. โพธาวัฒนาเสนี) นายอภิเชษฐ์   เกตุกร (ผอ.รร. ท่ามะขามวิทยา) นายประทิพย์   คนทัด (ผอ.รร. บางแพปฐมพิทยา) นางสาวปัญจมาภรณ์   พุทธพรพิสุทธิ์ ( ผอ.รร. โพหัก ‘วงค์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์’) นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ และนางสาวโสภา   ขำเจริญ (รองฯ ผอ.รร. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) นางสาวลัดดา   ทองประจวบโชค (รองฯ ผอ.รร. บางแพปฐมพิทยา) และนางสาวสุภาพ   จะวะอรรถ (รองฯ ผอ.รร. หนองโพวิทยา) ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง ๙ ท่าน นำโดย นายธำรง  ศรีทิพย์ (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) นายประทีป   จำปาศรี (ผอ.รร. โพธาวัฒนาเสนี) นายอภิเชษฐ์   เกตุกร (ผอ.รร. ท่ามะขามวิทยา) นายประทิพย์   คนทัด (ผอ.รร. บางแพปฐมพิทยา) นางสาวปัญจมาภรณ์   พุทธพรพิสุทธิ์ ( ผอ.รร. โพหัก ‘วงค์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์’) นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ และนางสาวโสภา   ขำเจริญ (รองฯ ผอ.รร. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) นางสาวลัดดา   ทองประจวบโชค (รองฯ ผอ.รร. บางแพปฐมพิทยา) และนางสาวสุภาพ   จะวะอรรถ (รองฯ ผอ.รร. หนองโพวิทยา) ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"434","views":"434","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-10-11 18:11:11","date":"2016-10-11 18:11:11","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2071","id":"2071","1":"กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-18-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-14_14-18-18.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตตินันท์   อรรถบท นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตตินันท์   อรรถบท นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"670","views":"670","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-10-11 17:53:11","date":"2016-10-11 17:53:11","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2016","id":"2016","1":"ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)","title":"ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-15-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-15-10.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อร่วมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังสี ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อร่วมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังสี ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"437","views":"437","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-22 16:16:27","date":"2016-09-22 16:16:27","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2015","id":"2015","1":"ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ","title":"ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-14-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-14-56.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 นำโดย นายสุทธิวัฒน์   มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 นำโดย นายสุทธิวัฒน์   มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"423","views":"423","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-22 16:15:37","date":"2016-09-22 16:15:37","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"2014","id":"2014","1":"กิจกรรมการขยายผลอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา","title":"กิจกรรมการขยายผลอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-10-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-22_16-10-15.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ เพื่อขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่นักเรียนต่อไป <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ เพื่อขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่นักเรียนต่อไป <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"396","views":"396","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-22 16:11:18","date":"2016-09-22 16:11:18","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1951","id":"1951","1":"ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ","title":"ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-05_22-25-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-05_22-25-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 4 ท่าน นำโดย นางนวลจันทร์   ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม           นายณรงค์   สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณสิริราษฎร์ และนางสุวิไล   จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 4 ท่าน นำโดย นางนวลจันทร์   ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม           นายณรงค์   สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณสิริราษฎร์ และนางสุวิไล   จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"503","views":"503","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-05 22:26:34","date":"2016-09-05 22:26:34","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1901","id":"1901","1":"การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ","title":"การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_20-49-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_20-49-04.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559  นางสาวพเยาว์   สาละสาลิน ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (รอบสุดท้าย) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวด ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ โดยรอผลการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559  นางสาวพเยาว์   สาละสาลิน ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (รอบสุดท้าย) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวด ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ โดยรอผลการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"819","views":"819","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-26 20:49:38","date":"2016-08-26 20:49:38","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1900","id":"1900","1":"การตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๕๙","title":"การตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-36-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-36-52.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณ หอประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณ หอประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"522","views":"522","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-26 11:37:31","date":"2016-08-26 11:37:31","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1899","id":"1899","1":"กิจกรรม วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาการอ่าน สื่อสารสู่อาเซียน ประจำปี 2559 ","title":"กิจกรรม วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาการอ่าน สื่อสารสู่อาเซียน ประจำปี 2559 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-33-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-33-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม       “ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาการอ่าน สื่อสารสู่อาเซียน ประจำปี 2559 ” กันอย่างพร้อมเพียง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม และโครงการห้องสมุดมีชีวิต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม       “ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาการอ่าน สื่อสารสู่อาเซียน ประจำปี 2559 ” กันอย่างพร้อมเพียง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม และโครงการห้องสมุดมีชีวิต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"504","views":"504","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-26 11:33:38","date":"2016-08-26 11:33:38","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1898","id":"1898","1":"เข้าร่วมกิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี","title":"เข้าร่วมกิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-27-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-27-55.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธี “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในส่วนของภาคเช้า มีการร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ  และเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ ในส่วนของภาคค่ำ มีการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธี “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในส่วนของภาคเช้า มีการร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ  และเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ ในส่วนของภาคค่ำ มีการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"583","views":"583","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-26 11:30:29","date":"2016-08-26 11:30:29","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1897","id":"1897","1":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559","title":"กิจกรรม “ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-20-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-26_11-20-28.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และเข้าร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และคณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และเข้าร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"421","views":"421","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-26 11:21:26","date":"2016-08-26 11:21:26","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1757","id":"1757","1":"กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559","title":"กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_23-47-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-04_23-47-20.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ณ ชุมชนอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ณ ชุมชนอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"527","views":"527","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-04 23:48:10","date":"2016-08-04 23:48:10","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1734","id":"1734","1":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559","title":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_23-42-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_23-42-52.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย และชมนิทรรศการสุนทรภู่กวีเอกของไทย  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย และชมนิทรรศการสุนทรภู่กวีเอกของไทย  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"621","views":"621","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-01 23:43:39","date":"2016-08-01 23:43:39","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1733","id":"1733","1":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559","title":"กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_23-36-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_23-36-32.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559ร่วมกับชุมชน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง  วัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองให้อยู่สืบไป<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559ร่วมกับชุมชน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดเลาขวัญ  วัดเขาวัง  วัดหนองฝ้าย และวัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองให้อยู่สืบไป<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"537","views":"537","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-08-01 23:37:17","date":"2016-08-01 23:37:17","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1638","id":"1638","1":"กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","title":"กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-47-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-47-17.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"556","views":"556","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-07-11 13:47:48","date":"2016-07-11 13:47:48","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1637","id":"1637","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียนพัฒนาการเพิ่มขึ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-25-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-25-16.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบให้ นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมอบให้กับนักเรียน 3 ลำดับแรกของห้องเรียน <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบให้ นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมอบให้กับนักเรียน 3 ลำดับแรกของห้องเรียน <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"434","views":"434","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-07-11 13:32:47","date":"2016-07-11 13:32:47","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1636","id":"1636","1":"การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","title":"การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-21-13.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-21-13.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู (ตัวแทน 8 กิจกรรม) และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นพิธีกรร่วมในการดำเนินงานเข้าสู่พิธีการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู (ตัวแทน 8 กิจกรรม) และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นพิธีกรร่วมในการดำเนินงานเข้าสู่พิธีการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"524","views":"524","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-07-11 13:21:45","date":"2016-07-11 13:21:45","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1635","id":"1635","1":"โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559","title":"โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-19-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-19-22.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายนิเวศน์    เขียววิชัย นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเลาขวัญ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อให้กับนักเรียน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายนิเวศน์    เขียววิชัย นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเลาขวัญ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อให้กับนักเรียน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"489","views":"489","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-11 13:19:58","date":"2016-07-11 13:19:58","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1634","id":"1634","1":"ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559","title":"ประชุมรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-16-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-11_13-16-36.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"389","views":"389","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-07-11 13:18:20","date":"2016-07-11 13:18:20","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1560","id":"1560","1":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-37-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-37-29.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สภ.อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พ.ต.ท.รองผู้กำกับทินกร  โมกขพันธ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด โดยมีวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติด และจัดแสดงโชว์การบินด้วยเครื่องพารามอเตอร์ จากคณะเจ้าหน้าที่ สภ.อำเภอเลาขวัญ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สภ.อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พ.ต.ท.รองผู้กำกับทินกร  โมกขพันธ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด โดยมีวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติด และจัดแสดงโชว์การบินด้วยเครื่องพารามอเตอร์ จากคณะเจ้าหน้าที่ สภ.อำเภอเลาขวัญ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"547","views":"547","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-28 23:38:04","date":"2016-06-28 23:38:04","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1559","id":"1559","1":"กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-34-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-34-50.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยนายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยนายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"599","views":"599","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-28 23:35:33","date":"2016-06-28 23:35:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1558","id":"1558","1":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559","title":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-29-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-29-37.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"476","views":"476","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-28 23:30:21","date":"2016-06-28 23:30:21","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1557","id":"1557","1":"พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-26-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-28_23-26-48.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"398","views":"398","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-28 23:27:28","date":"2016-06-28 23:27:28","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1462","id":"1462","1":"พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง","title":"พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-14_21-42-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-14_21-42-59.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่ามหากุศลรอบโรงเรียนฯไปยังหอประชุมเพื่อทำพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 11 มิถุนายน 2559หลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีการเตะฟุตบอลการกุศล นำทีมโดย ครูสลา  คุณวุฒิ , ไผ่    พงศธร และอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทนักมวยสากลอาชีพ ไอบีเอฟ อำนาจ  รื่นเริง ได้ให้เกียรติมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดมาลงเตะให้กับทีมเด็กวัดไร่ขิง ส่วนทีมคู่แข่งนำโดยท่านนายอำเภอเลาขวัญ และผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง หลังจบจากการแข่งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคกลางคืนมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายแกรมมี่ นำทีมโดยครูสลา  คุณวุฒิ , ไผ่   พงศธร และศิลปินท่านอื่นๆอีกหลายท่านทำการแสดงสลับกับวงดนตรี P.K<\/p>\r\n

\r\n\tและวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล คณะศิษยานุศิษย์ คณะนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมทำพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่ามหากุศลรอบโรงเรียนฯไปยังหอประชุมเพื่อทำพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 11 มิถุนายน 2559หลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีการเตะฟุตบอลการกุศล นำทีมโดย ครูสลา  คุณวุฒิ , ไผ่    พงศธร และอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทนักมวยสากลอาชีพ ไอบีเอฟ อำนาจ  รื่นเริง ได้ให้เกียรติมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดมาลงเตะให้กับทีมเด็กวัดไร่ขิง ส่วนทีมคู่แข่งนำโดยท่านนายอำเภอเลาขวัญ และผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง หลังจบจากการแข่งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคกลางคืนมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายแกรมมี่ นำทีมโดยครูสลา  คุณวุฒิ , ไผ่   พงศธร และศิลปินท่านอื่นๆอีกหลายท่านทำการแสดงสลับกับวงดนตรี P.K<\/p>\r\n

\r\n\tและวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล คณะศิษยานุศิษย์ คณะนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมทำพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"788","views":"788","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-14 21:43:16","date":"2016-06-14 21:43:16","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1461","id":"1461","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ70พรรษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-14_21-40-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-14_21-40-39.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <\/div>\r\n
\r\n\tเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <\/div>\r\n
\r\n\tเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"439","views":"439","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-14 21:41:23","date":"2016-06-14 21:41:23","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1367","id":"1367","1":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง","title":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-50-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-50-26.jpg","4":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"446","views":"446","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 23:50:59","date":"2016-05-29 23:50:59","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1366","id":"1366","1":"โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล \"แชลเลนจ์เดย์\"","title":"โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล \"แชลเลนจ์เดย์\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-43-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-43-12.jpg","4":"
\r\n\tในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ จัดโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"อำเภอเลาขวัญ ประจำปี 2559 หรือวันออกกำลังกายโลก โดยมี นายสุเทพ  สมานมิตร นายอำเภอเลาขวัญเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ จัดโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"อำเภอเลาขวัญ ประจำปี 2559 หรือวันออกกำลังกายโลก โดยมี นายสุเทพ  สมานมิตร นายอำเภอเลาขวัญเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"593","views":"593","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 23:44:46","date":"2016-05-29 23:44:46","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1365","id":"1365","1":"กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ","title":"กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-37-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-37-20.jpg","4":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันที่ 13 พฤษภาคม  2559 <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วันที่ 13 พฤษภาคม  2559 <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"491","views":"491","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 23:38:10","date":"2016-05-29 23:38:10","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1364","id":"1364","1":"กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559","title":"กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-30-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-30-19.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559<\/div>\r\n
\r\n\tโดยมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนได้วางเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนและรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เช่น อัตลักษณ์โรงเรียน ปรัชญา เพลงประจำโรงเรียน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษานี้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่สำคัญ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาแลภาษาอังกฤษ<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559<\/div>\r\n
\r\n\tโดยมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนได้วางเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนและรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เช่น อัตลักษณ์โรงเรียน ปรัชญา เพลงประจำโรงเรียน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษานี้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่สำคัญ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาแลภาษาอังกฤษ<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2240","views":"2240","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 23:31:28","date":"2016-05-29 23:31:28","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1363","id":"1363","1":"กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-23-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_23-23-05.jpg","4":"
\r\n\tวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"372","views":"372","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 23:24:02","date":"2016-05-29 23:24:02","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1259","id":"1259","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506302319563718.1073741876.452255901635027&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506302319563718.1073741876.452255901635027&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-15-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-15-44.jpg","4":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสู่นโยบาย "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559 โดยนายสุริยะ จันทร์สนอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้งคณะครูโรงเรียนประชามงคล 13 ท่าน คณะครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  11 ท่าน เข้าร่วมการอบรม และเชิญวิทยากร คือ นางสุวิไล  จันทร์สนอง  ศึกษานิเทศก์  สพม.8  นายไชยพร  มะลิลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และคณะ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสู่นโยบาย "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559 โดยนายสุริยะ จันทร์สนอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้งคณะครูโรงเรียนประชามงคล 13 ท่าน คณะครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  11 ท่าน เข้าร่วมการอบรม และเชิญวิทยากร คือ นางสุวิไล  จันทร์สนอง  ศึกษานิเทศก์  สพม.8  นายไชยพร  มะลิลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และคณะ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"636","views":"636","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-01 15:17:35","date":"2016-04-01 15:17:35","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1258","id":"1258","1":"สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4","title":"สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/edit\/a.506309189563031.1073741877.452255901635027\/","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/edit\/a.506309189563031.1073741877.452255901635027\/","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-09-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-09-34.jpg","4":"

\r\n\tประมวลภาพวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559  และทดสอบทักษะการการอ่าน การเขียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประมวลภาพวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559  และทดสอบทักษะการการอ่าน การเขียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"881","views":"881","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-01 15:10:57","date":"2016-04-01 15:10:57","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1257","id":"1257","1":"การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","title":"การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506312502896033.1073741879.452255901635027&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506312502896033.1073741879.452255901635027&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-00-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_15-00-42.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2559<\/div>\r\n
\r\n\tณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ   โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/div>\r\n
\r\n\tในการประเมินครั้งนี้มีครูผู้ช่วยจำนวน 13 ท่าน เข้ารับการประเมิน ดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t1.นายคชานนท์ ธนะสกุล                2. นางสาวทิพย์สุดา ประดาสุข  <\/div>\r\n
\r\n\t3. นายอิสรารัตน์ รัตนวงศ์วาคิน       4. นายวินัส รุ่งรจนา  <\/div>\r\n
\r\n\t5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดา   6. นางวิไล วรรณบูรณ์  <\/div>\r\n
\r\n\t7. นางสาวลักษิกา ศรีบรรพต           8. นางนฤมล ชี้ศรทอง  <\/div>\r\n
\r\n\t9. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง           10. นางสาววิลัยพร ศรีบุระ<\/div>\r\n
\r\n\t11. นางสาวศิวพร พรมขำ                12. นางสาวกนิษฐา พลอยงาม<\/div>\r\n
\r\n\t13. นางสาวปิยะพร อินมอญ<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2559<\/div>\r\n
\r\n\tณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ   โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/div>\r\n
\r\n\tในการประเมินครั้งนี้มีครูผู้ช่วยจำนวน 13 ท่าน เข้ารับการประเมิน ดังนี้<\/div>\r\n
\r\n\t1.นายคชานนท์ ธนะสกุล                2. นางสาวทิพย์สุดา ประดาสุข  <\/div>\r\n
\r\n\t3. นายอิสรารัตน์ รัตนวงศ์วาคิน       4. นายวินัส รุ่งรจนา  <\/div>\r\n
\r\n\t5. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดา   6. นางวิไล วรรณบูรณ์  <\/div>\r\n
\r\n\t7. นางสาวลักษิกา ศรีบรรพต           8. นางนฤมล ชี้ศรทอง  <\/div>\r\n
\r\n\t9. นางสาวราตรี ศรีสองเมือง           10. นางสาววิลัยพร ศรีบุระ<\/div>\r\n
\r\n\t11. นางสาวศิวพร พรมขำ                12. นางสาวกนิษฐา พลอยงาม<\/div>\r\n
\r\n\t13. นางสาวปิยะพร อินมอญ<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"5429","views":"5429","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-01 15:05:46","date":"2016-04-01 15:05:46","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1256","id":"1256","1":"รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559","title":"รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506310902896193.1073741878.452255901635027&type=3&uploaded=87","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.506310902896193.1073741878.452255901635027&type=3&uploaded=87","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_14-48-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-01_14-48-45.jpg","4":"
\r\n\t20-24 มีนาคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวณิชชยา แสงสว่าง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและรับสมัครนักเรียน  ณ  ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","description":"
\r\n\t20-24 มีนาคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 <\/div>\r\n
\r\n\tโดยมีนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวณิชชยา แสงสว่าง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและรับสมัครนักเรียน  ณ  ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"957","views":"957","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-01 14:57:00","date":"2016-04-01 14:57:00","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1166","id":"1166","1":"กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6","title":"กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.497515997109017.1073741875.452255901635027&type=3&uploaded=86","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.497515997109017.1073741875.452255901635027&type=3&uploaded=86","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-13_22-34-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-13_22-34-58.jpg","4":"
\r\n\tวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559  โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง แสดงความยินดีกับนักเรียน<\/span>ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 <\/span>ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559  โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาทพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง แสดงความยินดีกับนักเรียน<\/span>ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 <\/span>ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span><\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"793","views":"793","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-13 22:38:38","date":"2016-03-13 22:38:38","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1106","id":"1106","1":"กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ","title":"กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.491352434392040.1073741874.452255901635027&type=3&uploaded=129","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.491352434392040.1073741874.452255901635027&type=3&uploaded=129","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-22_20-43-13.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-22_20-43-13.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 -21กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงโดย ท่านรองฯ ณิชชยา        แสงสว่าง รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายฯและดูแลความเรียบร้อย และเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต  ภูชำนิพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการคิดคณิตศาสตร์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตได้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 -21กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงโดย ท่านรองฯ ณิชชยา        แสงสว่าง รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายฯและดูแลความเรียบร้อย และเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต  ภูชำนิพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการคิดคณิตศาสตร์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตได้<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"651","views":"651","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-22 20:47:06","date":"2016-02-22 20:47:06","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1064","id":"1064","1":"เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58","title":"เปิดบ้านวิชาการ(open House) 58","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.487921648068452.1073741873.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.487921648068452.1073741873.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-11_11-35-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-11_11-35-01.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open House) ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ และได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “มหกรรมวิชาการ  ย้อนวันวาน  เปิดบ้านเลาขวัญ” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open House) ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ และได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “มหกรรมวิชาการ  ย้อนวันวาน  เปิดบ้านเลาขวัญ” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"739","views":"739","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-11 11:39:56","date":"2016-02-11 11:39:56","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"1032","id":"1032","1":"กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี","title":"กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.484933735033910.1073741872.452255901635027&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.484933735033910.1073741872.452255901635027&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-01_22-26-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-01_22-26-55.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสมพล โตรักษา ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ซึ่งเน้นการฝึกภาค ปฏิบัติ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสมพล โตรักษา ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ซึ่งเน้นการฝึกภาค ปฏิบัติ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1191","views":"1191","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-01 22:27:35","date":"2016-02-01 22:27:35","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"964","id":"964","1":"งานวันครู 16 ม.ค. 59 ","title":"งานวันครู 16 ม.ค. 59 ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.479805088880108.1073741871.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.479805088880108.1073741871.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-18_15-04-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-18_15-04-27.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ 16  มกราคม 2559 ผอ.สุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้อำนวยการได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น พร้องทั้งคณะครูอีก 9 ท่านได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tในวันที่ 16  มกราคม 2559 ผอ.สุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้อำนวยการได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น พร้องทั้งคณะครูอีก 9 ท่านได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"629","views":"629","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2016-01-18 15:07:06","date":"2016-01-18 15:07:06","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"922","id":"922","1":"พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙","title":"พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.478438755683408.1073741870.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.478438755683408.1073741870.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-12_12-57-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-12_12-57-18.jpg","4":"

\r\n\tผอ.สุริยะ   จันทร์สนอง  นำคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการบำเพ็ญตน การตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและรักษาชื่อเสียงของคณะครูพร้อมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อหน้าผู้แทนผู้ปกครอง แม่ค้าและชุมชน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี หนึ่งคำขวัญ  หนึ่งสถานศึกษา   "ครูสร้างศิษย์   อุทิศชีวิต  พัฒนาคน"<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ.สุริยะ   จันทร์สนอง  นำคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการบำเพ็ญตน การตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและรักษาชื่อเสียงของคณะครูพร้อมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อหน้าผู้แทนผู้ปกครอง แม่ค้าและชุมชน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี หนึ่งคำขวัญ  หนึ่งสถานศึกษา   "ครูสร้างศิษย์   อุทิศชีวิต  พัฒนาคน"<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1418","views":"1418","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2016-01-12 12:58:47","date":"2016-01-12 12:58:47","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"901","id":"901","1":"สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู","title":"สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.477230259137591.1073741868.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.477230259137591.1073741868.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-07_13-55-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-07_13-55-57.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ <\/strong>6 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่ค้าและหน่วยราชการใกล้เคียง ซึ่งมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งมีการจับของรางวัลมากมาย ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่โชคดีหลายๆท่าน ในการจัดงานครั้งของทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัท ห้างร้าน ต่างๆที่ให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ มากมาย <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tในวันที่ <\/strong>6 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่ค้าและหน่วยราชการใกล้เคียง ซึ่งมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งมีการจับของรางวัลมากมาย ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่โชคดีหลายๆท่าน ในการจัดงานครั้งของทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัท ห้างร้าน ต่างๆที่ให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ มากมาย <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"713","views":"713","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-07 13:56:13","date":"2016-01-07 13:56:13","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"886","id":"886","1":"กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน","title":"กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475117232682227.1073741867.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475117232682227.1073741867.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-49-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-49-51.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Celebrating Towards Economic Communlty "กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Celebrating Towards Economic Communlty "กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"547","views":"547","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:54:34","date":"2015-12-31 08:54:34","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"885","id":"885","1":"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙","title":"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475111612682789.1073741866.452255901635027&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475111612682789.1073741866.452255901635027&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-42-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-42-54.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span> อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ<\/span>าและนักเรียน โรงเรียนเลาขวั<\/span>ญราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรมส่ง<\/span>ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง<\/span> อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ<\/span>าและนักเรียน โรงเรียนเลาขวั<\/span>ญราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรมส่ง<\/span>ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"626","views":"626","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:45:55","date":"2015-12-31 08:45:55","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"884","id":"884","1":"Merry X'mas 2558","title":"Merry X'mas 2558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475108982683052.1073741865.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475108982683052.1073741865.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-37-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-37-16.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษ<\/span>ฎร์บำรุง<\/span><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษ<\/span>ฎร์บำรุง<\/span><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"556","views":"556","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:40:13","date":"2015-12-31 08:40:13","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"883","id":"883","1":"ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่","title":"ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475101159350501.1073741864.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475101159350501.1073741864.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-30-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-30-38.jpg","4":"

\r\n\tวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร<\/span>ียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span>จัดงานต้อนรับ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระ<\/span>เจาพิทยาคม ซึ่ง ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยกา<\/span>รโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุ<\/span>ง โดยมีคณะครูโรงเรียนห้วยกระ<\/span>เจาพิทยาคมและแขกผู้มีเกียร<\/span>ติมาร่วมแสดงความยินดีมากมา<\/span>ย<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร<\/span>ียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง <\/span>จัดงานต้อนรับ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระ<\/span>เจาพิทยาคม ซึ่ง ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยกา<\/span>รโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุ<\/span>ง โดยมีคณะครูโรงเรียนห้วยกระ<\/span>เจาพิทยาคมและแขกผู้มีเกียร<\/span>ติมาร่วมแสดงความยินดีมากมา<\/span>ย<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"775","views":"775","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:32:33","date":"2015-12-31 08:32:33","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"882","id":"882","1":"กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ","title":"กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475092142684736.1073741862.452255901635027&type=3&pnref=story","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475092142684736.1073741862.452255901635027&type=3&pnref=story","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-20-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-20-22.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ 23  ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางอรณิชชา  คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษร์บำรุง  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tในวันที่ 23  ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางอรณิชชา  คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษร์บำรุง  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"637","views":"637","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:26:58","date":"2015-12-31 08:26:58","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"881","id":"881","1":"นักเรียนอำลาผู้อำนวยการ","title":"นักเรียนอำลาผู้อำนวยการ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475089499351667.1073741861.452255901635027&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.475089499351667.1073741861.452255901635027&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-04-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-31_08-04-50.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียน<\/strong>โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมทำกิจกรรมอำลา ผอ.อรณิชช<\/span>า คชนา ที่ท่านได้ย้ายไปรับราชการท<\/span>ี่โรงเรียนประชามงคล จ.กาญจนบุรี พวกเราต้องขอขอบพระคุณ ท่านผอ.อร<\/strong><\/span>ณิชชา คชนา<\/strong> ที่ได้พัฒนาโรงเรียนของ<\/span>พวกเราให้ก้าวเข้าไปอีกมิติ<\/span>หนึ่ง ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.อรณิชชา คชนา<\/strong> เป็นอย่างสูง  วันที่ 18 ธันวาคม 2558   ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษ<\/span>ฎร์บำรุง<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียน<\/strong>โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมทำกิจกรรมอำลา ผอ.อรณิชช<\/span>า คชนา ที่ท่านได้ย้ายไปรับราชการท<\/span>ี่โรงเรียนประชามงคล จ.กาญจนบุรี พวกเราต้องขอขอบพระคุณ ท่านผอ.อร<\/strong><\/span>ณิชชา คชนา<\/strong> ที่ได้พัฒนาโรงเรียนของ<\/span>พวกเราให้ก้าวเข้าไปอีกมิติ<\/span>หนึ่ง ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.อรณิชชา คชนา<\/strong> เป็นอย่างสูง  วันที่ 18 ธันวาคม 2558   ณ หอประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษ<\/span>ฎร์บำรุง<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"975","views":"975","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-31 08:07:06","date":"2015-12-31 08:07:06","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"365","id":"365","1":"พิธีร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ","title":"พิธีร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_13-02-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_13-02-40.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมีนายกิตตินันท์ อรรถบท  นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมีนายกิตตินันท์ อรรถบท  นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"652","views":"652","7":"51","cat_id":"51","8":"1","hot":"1","9":"2015-08-13 13:12:51","date":"2015-08-13 13:12:51","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"},{"0":"61","id":"61","1":"เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ","title":"เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-20-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-20-32.jpg","4":"

\r\n\t เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นำโดยนางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนรอบบริเวณชุมชนตลาดเลาขวัญ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นำโดยนางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนรอบบริเวณชุมชนตลาดเลาขวัญ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1642","views":"1642","7":"51","cat_id":"51","8":"0","hot":"0","9":"2015-06-30 13:25:31","date":"2015-06-30 13:25:31","10":"1","active":"1","11":"51","uid":"51"}]