[{"0":"7833","id":"7833","1":"ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘","title":"ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘","2":"","url":"","3":"03122020-170605_48.JPG","image":"03122020-170605_48.JPG","4":"นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓<\/span>","description":"นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"117","views":"117","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-03 17:06:06","date":"2020-12-03 17:06:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7832","id":"7832","1":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘","title":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘","2":"","url":"","3":"03122020-170228_48.JPG","image":"03122020-170228_48.JPG","4":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ครั้งที่ ๕\/๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจุดชมวิว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ครั้งที่ ๕\/๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจุดชมวิว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"110","views":"110","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-03 17:02:29","date":"2020-12-03 17:02:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7698","id":"7698","1":"วันปิยมหาราช","title":"วันปิยมหาราช","2":"","url":"","3":"30102020-114428_48.jpg","image":"30102020-114428_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ. หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/span>","description":"คณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ. หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"144","views":"144","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-30 11:44:28","date":"2020-10-30 11:44:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7697","id":"7697","1":"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน","title":"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน","2":"","url":"","3":"30102020-114216_48.jpg","image":"30102020-114216_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรม<\/span>การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรม<\/span>การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"104","views":"104","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-30 11:42:16","date":"2020-10-30 11:42:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7688","id":"7688","1":"ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม","title":"ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม","2":"","url":"","3":"28102020-114346_48.jpg","image":"28102020-114346_48.jpg","4":"","description":"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"142","views":"142","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-28 11:43:46","date":"2020-10-28 11:43:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7687","id":"7687","1":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่ \"เขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่\"","title":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่ \"เขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่\"","2":"","url":"","3":"28102020-113453_48.jpg","image":"28102020-113453_48.jpg","4":"","description":"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"126","views":"126","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-28 11:34:53","date":"2020-10-28 11:34:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7686","id":"7686","1":"ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"28102020-112513_48.jpg","image":"28102020-112513_48.jpg","4":"","description":"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"114","views":"114","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-28 11:25:13","date":"2020-10-28 11:25:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7652","id":"7652","1":"พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ\"Symposium\" พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา","title":"พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ\"Symposium\" พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา","2":"","url":"","3":"21102020-091146_48.jpg","image":"21102020-091146_48.jpg","4":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"142","views":"142","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-21 09:11:46","date":"2020-10-21 09:11:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7651","id":"7651","1":"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน","title":"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน","2":"","url":"","3":"21102020-090851_48.jpg","image":"21102020-090851_48.jpg","4":"
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/span><\/div><\/div>","description":"
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/span><\/div><\/div>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"134","views":"134","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-21 09:08:51","date":"2020-10-21 09:08:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7650","id":"7650","1":"อบรมเชิงปฎิบัติการ \"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม","title":"อบรมเชิงปฎิบัติการ \"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม","2":"","url":"","3":"21102020-090430_48.jpg","image":"21102020-090430_48.jpg","4":"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ \"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนกองทุนธรรม จำนวน 50 คน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 ณ.หอประชุมโรงรียนอนุบาลสังขละบุรี<\/span>","description":"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ \"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนกองทุนธรรม จำนวน 50 คน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 ณ.หอประชุมโรงรียนอนุบาลสังขละบุรี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"126","views":"126","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-21 09:04:30","date":"2020-10-21 09:04:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7649","id":"7649","1":"ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563","title":"ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563","2":"","url":"","3":"21102020-090018_48.jpg","image":"21102020-090018_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ2563 ณ หอประชุมรันตี<\/span>","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ2563 ณ หอประชุมรันตี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"102","views":"102","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-21 09:00:19","date":"2020-10-21 09:00:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7648","id":"7648","1":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563","title":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"21102020-085542_48.jpg","image":"21102020-085542_48.jpg","4":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563<\/span>","description":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"105","views":"105","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-21 08:55:42","date":"2020-10-21 08:55:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7453","id":"7453","1":"พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ","title":"พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ","2":"","url":"","3":"10092020-180133_48.JPG","image":"10092020-180133_48.JPG","4":"","description":"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"136","views":"136","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-10 18:01:34","date":"2020-09-10 18:01:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7452","id":"7452","1":"การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน","title":"การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน","2":"","url":"","3":"10092020-175740_48.JPG","image":"10092020-175740_48.JPG","4":"การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน<\/span>
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓<\/span>","description":"การนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน<\/span>
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"135","views":"135","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-10 17:57:40","date":"2020-09-10 17:57:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7451","id":"7451","1":"จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ","title":"จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ","2":"","url":"","3":"10092020-175353_48.jpg","image":"10092020-175353_48.jpg","4":"สำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯ โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีทีมที่เข้ารับรางวัล<\/span>
ระดับมัธยมศึกษารางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 9 กันยายน 2563<\/span>","description":"สำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯ โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีทีมที่เข้ารับรางวัล<\/span>
ระดับมัธยมศึกษารางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 9 กันยายน 2563<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"123","views":"123","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-10 17:53:53","date":"2020-09-10 17:53:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7363","id":"7363","1":"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563","title":"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563","2":"","url":"","3":"21082020-165536_48.JPG","image":"21082020-165536_48.JPG","4":"","description":"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"184","views":"184","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-21 16:55:37","date":"2020-08-21 16:55:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7319","id":"7319","1":"คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา","title":"คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"17082020-093550_48.jpg","image":"17082020-093550_48.jpg","4":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรันตี<\/span>","description":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรันตี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"142","views":"142","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-17 09:35:51","date":"2020-08-17 09:35:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7250","id":"7250","1":"กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19","title":"กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19","2":"","url":"","3":"06082020-091011_48.jpg","image":"06082020-091011_48.jpg","4":"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ในโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563<\/span>","description":"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ในโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"153","views":"153","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-06 09:10:12","date":"2020-08-06 09:10:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7231","id":"7231","1":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ","title":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ","2":"","url":"","3":"01082020-140324_48.jpg","image":"01082020-140324_48.jpg","4":"

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา\r\nนำโดย ครูดลยา ไชยน้ำอ้อม ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ปลูกป่า\r\nทำฝายชลอน้ำ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ น้ำตกตะเคียนทอง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา\r\nนำโดย ครูดลยา ไชยน้ำอ้อม ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ปลูกป่า\r\nทำฝายชลอน้ำ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ น้ำตกตะเคียนทอง<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"174","views":"174","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 14:03:25","date":"2020-08-01 14:03:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7230","id":"7230","1":"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว","title":"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"01082020-140244_48.jpg","image":"01082020-140244_48.jpg","4":"

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร\r\nลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม\r\nจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม\r\n๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร\r\nลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม\r\nจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม\r\n๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"169","views":"169","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 14:02:44","date":"2020-08-01 14:02:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7229","id":"7229","1":"ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา","title":"ประชุมนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา","2":"","url":"","3":"01082020-140203_48.jpg","image":"01082020-140203_48.jpg","4":"

นายเจริญ พรหมมา\r\nผู้อำนวยการโรงเรียน\r\nและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมประชุมแนวทางการดูแลนักเรียน\r\nและให้โอวาทแก่นักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม\r\n๒๕๖๓<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

นายเจริญ พรหมมา\r\nผู้อำนวยการโรงเรียน\r\nและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมประชุมแนวทางการดูแลนักเรียน\r\nและให้โอวาทแก่นักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม\r\n๒๕๖๓<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"148","views":"148","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 14:02:03","date":"2020-08-01 14:02:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7228","id":"7228","1":"ประชุมครูครั้งที่ 2\/2563","title":"ประชุมครูครั้งที่ 2\/2563","2":"","url":"","3":"01082020-135823_48.jpg","image":"01082020-135823_48.jpg","4":"

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย\r\nนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมครู ครั้งที่ <\/span>2\/2563\r\n<\/span>ประจำปีการศึกษา <\/span>2563 <\/span>และมอบของขวัญ ให้แก่คุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย\r\nนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมครู ครั้งที่ <\/span>2\/2563\r\n<\/span>ประจำปีการศึกษา <\/span>2563 <\/span>และมอบของขวัญ ให้แก่คุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"147","views":"147","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 13:58:23","date":"2020-08-01 13:58:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7227","id":"7227","1":"ประชุมครูครั้งที่ 1\/2563","title":"ประชุมครูครั้งที่ 1\/2563","2":"","url":"","3":"01082020-135735_48.jpg","image":"01082020-135735_48.jpg","4":"

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย\r\nนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูครั้งที่ <\/span>1\/2563\r\n<\/span>และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่\r\n(ในตำแหนงครูผู้ช่วย จำนวน <\/span>3 <\/span>ท่าน) วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย\r\nนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูครั้งที่ <\/span>1\/2563\r\n<\/span>และยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่\r\n(ในตำแหนงครูผู้ช่วย จำนวน <\/span>3 <\/span>ท่าน) วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"169","views":"169","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 13:57:35","date":"2020-08-01 13:57:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7226","id":"7226","1":"โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา","title":"โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา","2":"","url":"","3":"01082020-135541_48.jpg","image":"01082020-135541_48.jpg","4":"

โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา\r\nเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้\r\nประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2563 <\/span>งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร\r\nงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วันที่ <\/span>19 -\r\n21 <\/span>มิถุนายน <\/span>2563
\r\n<\/span>ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา\r\nอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา\r\nเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้\r\nประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <\/span>2563 <\/span>งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร\r\nงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วันที่ <\/span>19 -\r\n21 <\/span>มิถุนายน <\/span>2563
\r\n<\/span>ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา\r\nอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"135","views":"135","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-01 13:55:42","date":"2020-08-01 13:55:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7085","id":"7085","1":"กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน","title":"กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน","2":"","url":"","3":"17062020-174027_48.jpg","image":"17062020-174027_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกใบความรู้ ใบงาน ในกรณีที่นักเรียนไม่พร้อมเรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกใบความรู้ ใบงาน ในกรณีที่นักเรียนไม่พร้อมเรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"195","views":"195","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:40:27","date":"2020-06-17 17:40:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7083","id":"7083","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน","2":"","url":"","3":"17062020-173910_48.jpg","image":"17062020-173910_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"142","views":"142","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:39:10","date":"2020-06-17 17:39:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7082","id":"7082","1":"รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔","title":"รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔","2":"","url":"","3":"17062020-173837_48.jpg","image":"17062020-173837_48.jpg","4":"รับมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ วันที่ ๘และ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","description":"รับมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ วันที่ ๘และ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"201","views":"201","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:38:37","date":"2020-06-17 17:38:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7079","id":"7079","1":"ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4","title":"ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4","2":"","url":"","3":"17062020-173650_48.jpg","image":"17062020-173650_48.jpg","4":"ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ได้ที่นี่ http:\/\/www.uds.ac.th\/ (Online) หรือ ที่โรงเรียน (บอร์ดประชาสัมพันธ์) เตรียมมอบตัววันที่ 8 มิถุนายน 2563 (แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหากยังไม่ได้ซื้อแต่งชุดนักเรียนเดิม) เตรียมค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 700 บาท ***นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ กรณีหลักฐานไม่ครบ เลือกแผนการเรียนใหม่*** ให้นักเรียนเดินทางมาติดต่อโรงเรียน ม.1 ภายในวันที่ 3-8 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ม.4 ภายในวันที่ 3-9 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ***ประกาศรายชื่อนักเรียนออนไลน์นี้ กรณีนักเรียนที่มีรายชื่อในห้องเรียนเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียนวันที่ 3 มิ.ย.2563 ให้มาทีเดียวในวันที่ 8 มิ.ย.2563***","description":"ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ได้ที่นี่ http:\/\/www.uds.ac.th\/ (Online) หรือ ที่โรงเรียน (บอร์ดประชาสัมพันธ์) เตรียมมอบตัววันที่ 8 มิถุนายน 2563 (แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหากยังไม่ได้ซื้อแต่งชุดนักเรียนเดิม) เตรียมค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 700 บาท ***นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ กรณีหลักฐานไม่ครบ เลือกแผนการเรียนใหม่*** ให้นักเรียนเดินทางมาติดต่อโรงเรียน ม.1 ภายในวันที่ 3-8 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ม.4 ภายในวันที่ 3-9 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ***ประกาศรายชื่อนักเรียนออนไลน์นี้ กรณีนักเรียนที่มีรายชื่อในห้องเรียนเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียนวันที่ 3 มิ.ย.2563 ให้มาทีเดียวในวันที่ 8 มิ.ย.2563***","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"185","views":"185","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:36:50","date":"2020-06-17 17:36:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7078","id":"7078","1":"คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม","title":"คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม","2":"","url":"","3":"17062020-173615_48.jpg","image":"17062020-173615_48.jpg","4":"คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","description":"คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"138","views":"138","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:36:15","date":"2020-06-17 17:36:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7077","id":"7077","1":" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘","title":" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘","2":"","url":"","3":"17062020-173431_48.jpg","image":"17062020-173431_48.jpg","4":"คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"163","views":"163","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:34:32","date":"2020-06-17 17:34:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"7075","id":"7075","1":"สมัครเรียนโปรดอ่านที่นี่ให้ครบทุกสไลด์","title":"สมัครเรียนโปรดอ่านที่นี่ให้ครบทุกสไลด์","2":"","url":"","3":"17062020-173309_48.jpg","image":"17062020-173309_48.jpg","4":"ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ","description":"ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะคะ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"146","views":"146","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-17 17:33:09","date":"2020-06-17 17:33:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6978","id":"6978","1":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน","title":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน","2":"","url":"","3":"23032020-185616_48.jpg","image":"23032020-185616_48.jpg","4":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรี่ยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรี่ยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"284","views":"284","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-03-23 18:56:16","date":"2020-03-23 18:56:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6977","id":"6977","1":"ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์","title":"ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์","2":"","url":"","3":"23032020-185525_48.jpg","image":"23032020-185525_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"317","views":"317","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-03-23 18:55:26","date":"2020-03-23 18:55:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6915","id":"6915","1":"ภาพหมู่ ม.๓ และ ม.๖","title":"ภาพหมู่ ม.๓ และ ม.๖","2":"","url":"","3":"25022020-102440_48.jpg","image":"25022020-102440_48.jpg","4":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓","description":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"324","views":"324","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-25 10:24:40","date":"2020-02-25 10:24:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6902","id":"6902","1":"กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"21022020-102430_48.jpg","image":"21022020-102430_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"390","views":"390","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-21 10:24:31","date":"2020-02-21 10:24:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6882","id":"6882","1":"กิจกรรม Open house","title":"กิจกรรม Open house","2":"","url":"","3":"17022020-135804_48.jpg","image":"17022020-135804_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม Open house วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม Open house วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"357","views":"357","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 13:57:25","date":"2020-02-17 13:57:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6879","id":"6879","1":"แนะแนวสัญจร","title":"แนะแนวสัญจร","2":"","url":"","3":"17022020-121602_48.jpg","image":"17022020-121602_48.jpg","4":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี โรงเรียนห้วยมาลัย โรงเรียนกองม่องทะ","description":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี โรงเรียนห้วยมาลัย โรงเรียนกองม่องทะ","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"207","views":"207","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:16:02","date":"2020-02-17 12:16:02","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6878","id":"6878","1":"พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา","title":"พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา","2":"","url":"","3":"17022020-121522_48.jpg","image":"17022020-121522_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมอัจฉริยะทางถาษาไทยระดับชาติ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ โครงการครูไทยรักษ์ ครั้งที่11 เด็กหญิงแต๋น - รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม . เด็กหญิงลุยซาพอ - รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด”เจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฏ์ศรีอักษรา” . เด็กหญิงทิพติยา - ผ่านเกณฑ์คัดเลือก การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๑ \"เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา\"","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมอัจฉริยะทางถาษาไทยระดับชาติ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ โครงการครูไทยรักษ์ ครั้งที่11 เด็กหญิงแต๋น - รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม . เด็กหญิงลุยซาพอ - รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด”เจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฏ์ศรีอักษรา” . เด็กหญิงทิพติยา - ผ่านเกณฑ์คัดเลือก การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๑ \"เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา\"","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"202","views":"202","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:15:22","date":"2020-02-17 12:15:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6877","id":"6877","1":"กิจกรรมอบรมตามโครงการห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM","title":"กิจกรรมอบรมตามโครงการห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM","2":"","url":"","3":"17022020-121443_48.jpg","image":"17022020-121443_48.jpg","4":"กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓","description":"กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมห้องเรียนหุ่นยนต์ STEM วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"281","views":"281","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:14:43","date":"2020-02-17 12:14:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6876","id":"6876","1":"กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส","title":"กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส","2":"","url":"","3":"17022020-121401_48.jpg","image":"17022020-121401_48.jpg","4":"กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"264","views":"264","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:14:01","date":"2020-02-17 12:14:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6874","id":"6874","1":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓","title":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓","2":"","url":"","3":"17022020-120726_48.jpg","image":"17022020-120726_48.jpg","4":"ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๓ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๓ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"210","views":"210","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:07:26","date":"2020-02-17 12:07:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6873","id":"6873","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"17022020-120632_48.jpg","image":"17022020-120632_48.jpg","4":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนรวมรันตี","description":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนรวมรันตี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"180","views":"180","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:06:32","date":"2020-02-17 12:06:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6872","id":"6872","1":"แนะแนวสัญจร","title":"แนะแนวสัญจร","2":"","url":"","3":"17022020-120543_48.jpg","image":"17022020-120543_48.jpg","4":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร เส้นทาง ซองกาเรีย วันที่๒๗ มกราคม ๒๕๖๓","description":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร เส้นทาง ซองกาเรีย วันที่๒๗ มกราคม ๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"183","views":"183","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-17 12:05:43","date":"2020-02-17 12:05:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6769","id":"6769","1":"ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์","title":"ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์","2":"","url":"","3":"20012020-145321_48.JPG","image":"20012020-145321_48.JPG","4":"

ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นำโดยคณะวิทยากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่18-19ม.ค.2563<\/div>

<\/div>","description":"
ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นำโดยคณะวิทยากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่18-19ม.ค.2563<\/div>

<\/div>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"237","views":"237","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-20 14:53:22","date":"2020-01-20 14:53:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6762","id":"6762","1":"วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี","title":"วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี","2":"","url":"","3":"18012020-102204_48.jpg","image":"18012020-102204_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๔ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๔ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"260","views":"260","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-18 10:22:04","date":"2020-01-18 10:22:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6761","id":"6761","1":"กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓","title":"กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓","2":"","url":"","3":"18012020-102113_48.jpg","image":"18012020-102113_48.jpg","4":"กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"288","views":"288","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-18 10:21:13","date":"2020-01-18 10:21:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6760","id":"6760","1":" กิจกรรมกีฬาสีเอื้องผึ้งเกมส์ครั้งที่ ๔๓","title":" กิจกรรมกีฬาสีเอื้องผึ้งเกมส์ครั้งที่ ๔๓","2":"","url":"","3":"18012020-102015_48.jpg","image":"18012020-102015_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ๒๐๑๙ \"เอื้องผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๔๓\" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","description":"กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ๒๐๑๙ \"เอื้องผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๔๓\" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"265","views":"265","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-18 10:20:15","date":"2020-01-18 10:20:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6731","id":"6731","1":"กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์","title":"กิจกรรมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์","2":"","url":"","3":"13012020-200444_48.jpg","image":"13012020-200444_48.jpg","4":"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จัดโครงการคาราวาน วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อเปิดให้เด็กๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื่องในวันเด็ก เช้าวันนี้ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นอภ.สังขละบุรี เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมการโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีนาย นิติ บุณยเกียรติ ผอ.พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายเจริญ พรหมมา ผอ.โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะครู นักเรียน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จัดโครงการคาราวาน วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อเปิดให้เด็กๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื่องในวันเด็ก เช้าวันนี้ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นอภ.สังขละบุรี เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมการโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีนาย นิติ บุณยเกียรติ ผอ.พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายเจริญ พรหมมา ผอ.โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะครู นักเรียน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"313","views":"313","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:04:44","date":"2020-01-13 20:04:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6730","id":"6730","1":"กิจกรรม Hapypy new yeaer 2020","title":"กิจกรรม Hapypy new yeaer 2020","2":"","url":"","3":"13012020-200405_48.jpg","image":"13012020-200405_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"246","views":"246","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:04:05","date":"2020-01-13 20:04:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6729","id":"6729","1":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่่ ๒","title":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่่ ๒","2":"","url":"","3":"13012020-200318_48.jpg","image":"13012020-200318_48.jpg","4":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒","description":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"219","views":"219","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:03:18","date":"2020-01-13 20:03:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6728","id":"6728","1":"การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒","title":"การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒","2":"","url":"","3":"13012020-200239_48.jpg","image":"13012020-200239_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศติดตามความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศติดตามความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"218","views":"218","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:02:39","date":"2020-01-13 20:02:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6727","id":"6727","1":"กิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา","title":"กิจกรรมค่ายดนตรีไทยใจอาสา","2":"","url":"","3":"13012020-200157_48.jpg","image":"13012020-200157_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีไทยใจอาสา \"ซ่อมเครื่อง สร้างคุ้ม สอนคน\" วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีไทยใจอาสา \"ซ่อมเครื่อง สร้างคุ้ม สอนคน\" วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"227","views":"227","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:01:57","date":"2020-01-13 20:01:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6726","id":"6726","1":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกล","title":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกล","2":"","url":"","3":"13012020-200103_48.jpg","image":"13012020-200103_48.jpg","4":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย-พม่า (เส้นทางไล่โว่) และแนะแนวการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒","description":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรและเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย-พม่า (เส้นทางไล่โว่) และแนะแนวการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"234","views":"234","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:01:03","date":"2020-01-13 20:01:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6725","id":"6725","1":"กิจกรรมใส่บาตรวันพ่อแห่งชาติ","title":"กิจกรรมใส่บาตรวันพ่อแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"13012020-200001_48.jpg","image":"13012020-200001_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"196","views":"196","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 20:00:01","date":"2020-01-13 20:00:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6724","id":"6724","1":"การสอบนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"การสอบนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"13012020-195914_48.jpg","image":"13012020-195914_48.jpg","4":"การสอบนักธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒","description":"การสอบนักธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"173","views":"173","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 19:59:14","date":"2020-01-13 19:59:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6723","id":"6723","1":"ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒","title":"ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"13012020-195820_48.jpg","image":"13012020-195820_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ ๒๘ พฤศจิกยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ ๒๘ พฤศจิกยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"182","views":"182","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 19:58:20","date":"2020-01-13 19:58:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6722","id":"6722","1":"กิจกรรมติวสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก","title":"กิจกรรมติวสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก","2":"","url":"","3":"13012020-195729_48.jpg","image":"13012020-195729_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก วันที่ ๒๖ พฤศจิกยาน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก วันที่ ๒๖ พฤศจิกยาน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"200","views":"200","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-13 19:57:29","date":"2020-01-13 19:57:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6581","id":"6581","1":"กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"03122019-153624_48.jpg","image":"03122019-153624_48.jpg","4":"คณะลูกเสือและเนตรนารีผู้บังคับลูกเสือโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์","description":"คณะลูกเสือและเนตรนารีผู้บังคับลูกเสือโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"267","views":"267","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-03 15:36:24","date":"2019-12-03 15:36:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6524","id":"6524","1":"ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒","title":"ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒","2":"","url":"","3":"20112019-141659_48.jpg","image":"20112019-141659_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันประชุมและประเมินครูช่วยอย่างเข้ม วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันประชุมและประเมินครูช่วยอย่างเข้ม วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"958","views":"958","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-20 14:16:59","date":"2019-11-20 14:16:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6523","id":"6523","1":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒","title":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒","2":"","url":"","3":"20112019-141611_48.jpg","image":"20112019-141611_48.jpg","4":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"909","views":"909","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-20 14:16:11","date":"2019-11-20 14:16:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6522","id":"6522","1":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"20112019-141527_48.jpg","image":"20112019-141527_48.jpg","4":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒","description":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"887","views":"887","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-20 14:15:28","date":"2019-11-20 14:15:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6521","id":"6521","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"20112019-141447_48.jpg","image":"20112019-141447_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"888","views":"888","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-20 14:14:47","date":"2019-11-20 14:14:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6520","id":"6520","1":"ประชุมประจำเดือนตุลาคม","title":"ประชุมประจำเดือนตุลาคม","2":"","url":"","3":"20112019-141407_48.jpg","image":"20112019-141407_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม และกิจกรรมปิดกล่องช้อคและมอบของขวัญให้แก่ครูดีไม่มีวันลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม และกิจกรรมปิดกล่องช้อคและมอบของขวัญให้แก่ครูดีไม่มีวันลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"889","views":"889","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-20 14:14:07","date":"2019-11-20 14:14:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6381","id":"6381","1":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑","title":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑","2":"","url":"","3":"01102019-141239_48.jpg","image":"01102019-141239_48.jpg","4":"การสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่๒๓-๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"การสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่๒๓-๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1156","views":"1156","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:12:39","date":"2019-10-01 14:12:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6380","id":"6380","1":"พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด","title":"พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด","2":"","url":"","3":"01102019-141159_48.jpg","image":"01102019-141159_48.jpg","4":"พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1097","views":"1097","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:11:59","date":"2019-10-01 14:11:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6379","id":"6379","1":"กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์","title":"กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"01102019-141119_48.jpg","image":"01102019-141119_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที ๓-๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ และพร้อมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้ชนะในการแข่งประเภทต่าง ๆ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที ๓-๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ และพร้อมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้ชนะในการแข่งประเภทต่าง ๆ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1050","views":"1050","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:11:20","date":"2019-10-01 14:11:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6378","id":"6378","1":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","title":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","2":"","url":"","3":"01102019-141046_48.jpg","image":"01102019-141046_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1057","views":"1057","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:10:46","date":"2019-10-01 14:10:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6377","id":"6377","1":"การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน","title":"การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน","2":"","url":"","3":"01102019-141010_48.jpg","image":"01102019-141010_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา่ ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา่ ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1100","views":"1100","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:10:10","date":"2019-10-01 14:10:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6376","id":"6376","1":"การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ","title":"การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ","2":"","url":"","3":"01102019-140928_48.jpg","image":"01102019-140928_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"680","views":"680","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:09:28","date":"2019-10-01 14:09:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6375","id":"6375","1":"การประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ","title":"การประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ","2":"","url":"","3":"01102019-140840_48.jpg","image":"01102019-140840_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อนดำเนินการประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวมรันตี","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อนดำเนินการประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวมรันตี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"648","views":"648","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 14:08:40","date":"2019-10-01 14:08:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6327","id":"6327","1":"คณะศึกษาดูงาน","title":"คณะศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"11092019-160849_48.jpg","image":"11092019-160849_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระพุทธบาท พลานนุกูลวิทยา วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระพุทธบาท พลานนุกูลวิทยา วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"838","views":"838","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 16:08:49","date":"2019-09-11 16:08:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6326","id":"6326","1":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","title":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","2":"","url":"","3":"11092019-160803_48.jpg","image":"11092019-160803_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"880","views":"880","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 16:08:04","date":"2019-09-11 16:08:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6325","id":"6325","1":"ยินดีต้อนคุณครูใหม่","title":"ยินดีต้อนคุณครูใหม่","2":"","url":"","3":"11092019-160716_48.jpg","image":"11092019-160716_48.jpg","4":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ แก่คุณครูใหม่ ๔ ท่าน วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ แก่คุณครูใหม่ ๔ ท่าน วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"846","views":"846","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 16:07:16","date":"2019-09-11 16:07:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6324","id":"6324","1":"พิธีมอบเกียรติบัตร","title":"พิธีมอบเกียรติบัตร","2":"","url":"","3":"11092019-160629_48.jpg","image":"11092019-160629_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชนะการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชนะการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"697","views":"697","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 16:06:30","date":"2019-09-11 16:06:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6264","id":"6264","1":"","title":"","2":"","url":"","3":"21082019-144249_48","image":"21082019-144249_48","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"471","views":"471","7":"0","cat_id":"0","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 14:42:49","date":"2019-08-21 14:42:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6263","id":"6263","1":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒","title":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒","2":"","url":"","3":"21082019-144227_48.jpg","image":"21082019-144227_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาต์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาต์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"762","views":"762","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 14:42:27","date":"2019-08-21 14:42:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6245","id":"6245","1":"กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน","title":"กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน","2":"","url":"","3":"16082019-144953_48.jpg","image":"16082019-144953_48.jpg","4":"สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะและโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษาได้ร่วมจกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะและโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษาได้ร่วมจกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"702","views":"702","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:49:53","date":"2019-08-16 14:49:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6244","id":"6244","1":"ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา","title":"ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา","2":"","url":"","3":"16082019-144911_48.jpg","image":"16082019-144911_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"745","views":"745","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:49:11","date":"2019-08-16 14:49:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6243","id":"6243","1":"นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย","title":"นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย","2":"","url":"","3":"16082019-144832_48.jpg","image":"16082019-144832_48.jpg","4":"การนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"การนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"749","views":"749","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:48:33","date":"2019-08-16 14:48:33","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6242","id":"6242","1":"กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล","title":"กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล","2":"","url":"","3":"16082019-144755_48.jpg","image":"16082019-144755_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"702","views":"702","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:47:55","date":"2019-08-16 14:47:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6241","id":"6241","1":"ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","title":"ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"16082019-144712_48.jpg","image":"16082019-144712_48.jpg","4":"คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"763","views":"763","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:47:13","date":"2019-08-16 14:47:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6240","id":"6240","1":"กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด","title":"กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด","2":"","url":"","3":"16082019-144635_48.jpg","image":"16082019-144635_48.jpg","4":"งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"650","views":"650","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:46:35","date":"2019-08-16 14:46:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6239","id":"6239","1":"อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT","title":"อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT","2":"","url":"","3":"16082019-144557_48.jpg","image":"16082019-144557_48.jpg","4":"คณะครูและบุลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"583","views":"583","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:45:57","date":"2019-08-16 14:45:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6238","id":"6238","1":"กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"16082019-144504_48.jpg","image":"16082019-144504_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"611","views":"611","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:45:05","date":"2019-08-16 14:45:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6237","id":"6237","1":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","title":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","2":"","url":"","3":"16082019-144404_48.jpg","image":"16082019-144404_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดวังก์วิเวการาม","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดวังก์วิเวการาม","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"606","views":"606","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-16 14:44:05","date":"2019-08-16 14:44:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6127","id":"6127","1":"รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11","title":"รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11","2":"","url":"","3":"28072019-113221_48.jpg","image":"28072019-113221_48.jpg","4":"ครูประภาพร เพชรวุฒิ ได้รับรางวัลตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"ครูประภาพร เพชรวุฒิ ได้รับรางวัลตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"666","views":"666","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:32:21","date":"2019-07-28 11:32:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6126","id":"6126","1":"ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม","title":"ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม","2":"","url":"","3":"28072019-113141_48.jpg","image":"28072019-113141_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"601","views":"601","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:31:42","date":"2019-07-28 11:31:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6125","id":"6125","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐","2":"","url":"","3":"28072019-113046_48.jpg","image":"28072019-113046_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"647","views":"647","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:30:46","date":"2019-07-28 11:30:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6124","id":"6124","1":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน","title":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน","2":"","url":"","3":"28072019-112952_48.jpg","image":"28072019-112952_48.jpg","4":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"654","views":"654","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:29:52","date":"2019-07-28 11:29:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6123","id":"6123","1":" อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT","title":" อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT","2":"","url":"","3":"28072019-112846_48.jpg","image":"28072019-112846_48.jpg","4":"การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้","description":"การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"635","views":"635","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:28:46","date":"2019-07-28 11:28:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6122","id":"6122","1":"กิจกรรมวันภาษาไทย","title":"กิจกรรมวันภาษาไทย","2":"","url":"","3":"28072019-112804_48.jpg","image":"28072019-112804_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"616","views":"616","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:28:04","date":"2019-07-28 11:28:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6121","id":"6121","1":"คณะศึกษาดูงาน","title":"คณะศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"28072019-112723_48.jpg","image":"28072019-112723_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"603","views":"603","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:27:24","date":"2019-07-28 11:27:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6120","id":"6120","1":"กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง","title":"กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง","2":"","url":"","3":"28072019-112632_48.jpg","image":"28072019-112632_48.jpg","4":"โรงบาลพยาบาลสังขละบุรี ได้มาอบรมเรื่อง ฟันสะอาด เหงือกแข็ง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ๒๕๖๒","description":"โรงบาลพยาบาลสังขละบุรี ได้มาอบรมเรื่อง ฟันสะอาด เหงือกแข็ง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"603","views":"603","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:26:32","date":"2019-07-28 11:26:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6119","id":"6119","1":"พิธีมอบเกียติบัตร","title":"พิธีมอบเกียติบัตร","2":"","url":"","3":"28072019-112541_48.jpg","image":"28072019-112541_48.jpg","4":"พิธีมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"พิธีมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"597","views":"597","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:25:41","date":"2019-07-28 11:25:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6118","id":"6118","1":"ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด","title":"ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด","2":"","url":"","3":"28072019-112453_48.jpg","image":"28072019-112453_48.jpg","4":"เจ้าหน้าที่อำเภอสังขละบุรีและกองอาสารักษาดินแดน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"เจ้าหน้าที่อำเภอสังขละบุรีและกองอาสารักษาดินแดน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"605","views":"605","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:24:53","date":"2019-07-28 11:24:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6117","id":"6117","1":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62","title":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62","2":"","url":"","3":"28072019-112411_48.jpg","image":"28072019-112411_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"611","views":"611","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:24:11","date":"2019-07-28 11:24:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"6116","id":"6116","1":"กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562","title":"กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562","2":"","url":"","3":"28072019-112303_48.jpg","image":"28072019-112303_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ.วัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ.วัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"595","views":"595","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-28 11:23:04","date":"2019-07-28 11:23:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5949","id":"5949","1":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","title":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","2":"","url":"","3":"28062019-093343_48.jpg","image":"28062019-093343_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"472","views":"472","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:33:43","date":"2019-06-28 09:33:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5948","id":"5948","1":"มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน","title":"มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชน","2":"","url":"","3":"28062019-093250_48.jpg","image":"28062019-093250_48.jpg","4":"มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชนที่เกิดจากการลองใช้สารเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","description":"มูลนิธิ One Sky ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็กและปัญหาของเยาวชนที่เกิดจากการลองใช้สารเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"327","views":"327","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:32:51","date":"2019-06-28 09:32:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5947","id":"5947","1":"มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด","title":"มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด","2":"","url":"","3":"28062019-093154_48.jpg","image":"28062019-093154_48.jpg","4":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้ กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้ กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"383","views":"383","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:31:54","date":"2019-06-28 09:31:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5946","id":"5946","1":"พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","title":"พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"28062019-093049_48.jpg","image":"28062019-093049_48.jpg","4":"คณะผู้กำกับ และคณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","description":"คณะผู้กำกับ และคณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"388","views":"388","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:30:50","date":"2019-06-28 09:30:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5945","id":"5945","1":"พิธีการมอบเกียรติบัตร","title":"พิธีการมอบเกียรติบัตร","2":"","url":"","3":"28062019-092928_48.jpg","image":"28062019-092928_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"344","views":"344","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:29:28","date":"2019-06-28 09:29:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5944","id":"5944","1":"เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด","title":"เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด","2":"","url":"","3":"28062019-092839_48.jpg","image":"28062019-092839_48.jpg","4":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วม เดินขบวนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุ่นายน พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","description":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วม เดินขบวนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุ่นายน พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"356","views":"356","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:28:39","date":"2019-06-28 09:28:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5943","id":"5943","1":"การนิเทศติดตามความพร้อม","title":"การนิเทศติดตามความพร้อม","2":"","url":"","3":"28062019-092735_48.jpg","image":"28062019-092735_48.jpg","4":"คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑\/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","description":"คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑\/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"284","views":"284","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:27:36","date":"2019-06-28 09:27:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5942","id":"5942","1":"เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"28062019-092634_48.jpg","image":"28062019-092634_48.jpg","4":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"398","views":"398","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:26:34","date":"2019-06-28 09:26:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5941","id":"5941","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑\/๒๕๖๒","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑\/๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"28062019-092533_48.jpg","image":"28062019-092533_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลารทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑\/๒๕๖๒ วันที ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลารทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑\/๒๕๖๒ วันที ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"236","views":"236","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:25:34","date":"2019-06-28 09:25:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5940","id":"5940","1":"กิจกรรมวันสุนทรภู่","title":"กิจกรรมวันสุนทรภู่","2":"","url":"","3":"28062019-092427_48.jpg","image":"28062019-092427_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"241","views":"241","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:24:28","date":"2019-06-28 09:24:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5939","id":"5939","1":" เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา","title":" เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา","2":"","url":"","3":"28062019-092334_48.jpg","image":"28062019-092334_48.jpg","4":"โครงการเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน ห่างไกลคุณแม่วัยใส วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"โครงการเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน ห่างไกลคุณแม่วัยใส วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"228","views":"228","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-28 09:23:34","date":"2019-06-28 09:23:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5866","id":"5866","1":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62","title":"กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา62","2":"","url":"","3":"15062019-082420_48.jpg","image":"15062019-082420_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เมือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"435","views":"435","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:24:21","date":"2019-06-15 08:24:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5865","id":"5865","1":"ประชุมครูและบุคลากร","title":"ประชุมครูและบุคลากร","2":"","url":"","3":"15062019-082333_48.jpg","image":"15062019-082333_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มีคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมรันตี","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน และร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มีคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมรันตี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"353","views":"353","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:23:34","date":"2019-06-15 08:23:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5864","id":"5864","1":"โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"15062019-082256_48.jpg","image":"15062019-082256_48.jpg","4":"ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน และส่งคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ศึกษาดูงาน และส่งคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"358","views":"358","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:22:56","date":"2019-06-15 08:22:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5863","id":"5863","1":"ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่","title":"ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่","2":"","url":"","3":"15062019-082221_48.jpg","image":"15062019-082221_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"298","views":"298","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:22:21","date":"2019-06-15 08:22:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5862","id":"5862","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"15062019-082127_48.jpg","image":"15062019-082127_48.jpg","4":"อาจารย์ลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"อาจารย์ลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"253","views":"253","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:21:27","date":"2019-06-15 08:21:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5861","id":"5861","1":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี","title":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี","2":"","url":"","3":"15062019-082046_48.jpg","image":"15062019-082046_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชาชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชาชินี และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"245","views":"245","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:20:46","date":"2019-06-15 08:20:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5860","id":"5860","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินี","2":"","url":"","3":"15062019-082001_48.jpg","image":"15062019-082001_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"251","views":"251","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-15 08:20:01","date":"2019-06-15 08:20:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5778","id":"5778","1":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","title":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","2":"","url":"","3":"31052019-122434_48.jpg","image":"31052019-122434_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"393","views":"393","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-31 12:24:34","date":"2019-05-31 12:24:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5777","id":"5777","1":"พิธีประดับอินธนู","title":"พิธีประดับอินธนู","2":"","url":"","3":"31052019-122354_48.jpg","image":"31052019-122354_48.jpg","4":"คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตร ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ ร่วมพิธีติดอินธนูให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖๒","description":"คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตร ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ ร่วมพิธีติดอินธนูให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"276","views":"276","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-31 12:23:54","date":"2019-05-31 12:23:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5776","id":"5776","1":"กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"31052019-122312_48.jpg","image":"31052019-122312_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนี่องในวันวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนี่องในวันวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"308","views":"308","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-31 12:23:12","date":"2019-05-31 12:23:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5775","id":"5775","1":"ต้อนรับแสดวความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่","title":"ต้อนรับแสดวความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่","2":"","url":"","3":"31052019-122225_48.jpg","image":"31052019-122225_48.jpg","4":"ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ครูที่มาบรรจุใหม่และครูต่างชาติ โดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ครูที่มาบรรจุใหม่และครูต่างชาติ โดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"290","views":"290","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-31 12:22:25","date":"2019-05-31 12:22:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5712","id":"5712","1":"ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑\/๒๕๖๒","title":"ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑\/๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"10052019-141247_48.jpg","image":"10052019-141247_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤษาภาคม ๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤษาภาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"386","views":"386","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:12:47","date":"2019-05-10 14:12:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5711","id":"5711","1":"พิธีสวดพระพุทธมนต์","title":"พิธีสวดพระพุทธมนต์","2":"","url":"","3":"10052019-141143_48.jpg","image":"10052019-141143_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"327","views":"327","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:11:43","date":"2019-05-10 14:11:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5710","id":"5710","1":"กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่","title":"กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่","2":"","url":"","3":"10052019-141053_48.jpg","image":"10052019-141053_48.jpg","4":"กิจกรรมปฐิมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒","description":"กิจกรรมปฐิมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"420","views":"420","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:10:53","date":"2019-05-10 14:10:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5709","id":"5709","1":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล","title":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล","2":"","url":"","3":"10052019-141003_48.jpg","image":"10052019-141003_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"325","views":"325","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:10:03","date":"2019-05-10 14:10:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5708","id":"5708","1":"ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562","title":"ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562","2":"","url":"","3":"10052019-140919_48.jpg","image":"10052019-140919_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"352","views":"352","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:09:19","date":"2019-05-10 14:09:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5707","id":"5707","1":"แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา","title":"แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา","2":"","url":"","3":"10052019-140828_48.jpg","image":"10052019-140828_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงยินดีให้กับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงยินดีให้กับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"333","views":"333","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:08:29","date":"2019-05-10 14:08:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5706","id":"5706","1":"รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔","title":"รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔","2":"","url":"","3":"10052019-140726_48.jpg","image":"10052019-140726_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ รับรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ รับรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"308","views":"308","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-10 14:07:26","date":"2019-05-10 14:07:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5658","id":"5658","1":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา","title":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา","2":"","url":"","3":"06042019-103736_48.jpg","image":"06042019-103736_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว \"สวัสดิ์ผดุงวิทยา\" จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว \"สวัสดิ์ผดุงวิทยา\" จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"433","views":"433","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-06 10:37:36","date":"2019-04-06 10:37:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5657","id":"5657","1":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา","title":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา","2":"","url":"","3":"06042019-103647_48.jpg","image":"06042019-103647_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"343","views":"343","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-06 10:36:47","date":"2019-04-06 10:36:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5656","id":"5656","1":"สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔","title":"สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔","2":"","url":"","3":"06042019-103601_48.jpg","image":"06042019-103601_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีันาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีันาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"372","views":"372","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-06 10:36:01","date":"2019-04-06 10:36:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5655","id":"5655","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"06042019-103503_48.jpg","image":"06042019-103503_48.jpg","4":"พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั่้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั่้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"333","views":"333","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-06 10:35:03","date":"2019-04-06 10:35:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5654","id":"5654","1":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","title":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","2":"","url":"","3":"06042019-103422_48.jpg","image":"06042019-103422_48.jpg","4":"คณะครูและุบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสุวรรณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒","description":"คณะครูและุบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสุวรรณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"308","views":"308","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-06 10:34:22","date":"2019-04-06 10:34:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5621","id":"5621","1":"ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์","title":"ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์","2":"","url":"","3":"25032019-084732_48.jpg","image":"25032019-084732_48.jpg","4":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แพกลางน้ำ หมู่บ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี","description":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แพกลางน้ำ หมู่บ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"307","views":"307","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-25 08:47:32","date":"2019-03-25 08:47:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5602","id":"5602","1":"กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี","title":"กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี","2":"","url":"","3":"12032019-174137_48.jpg","image":"12032019-174137_48.jpg","4":"กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสมพลโตรักษา ยังโทนรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสมพลโตรักษา ยังโทนรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"558","views":"558","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-12 17:41:38","date":"2019-03-12 17:41:38","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5601","id":"5601","1":"กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒","title":"กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒","2":"","url":"","3":"12032019-174028_48.jpg","image":"12032019-174028_48.jpg","4":"กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","description":"กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"416","views":"416","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-12 17:40:28","date":"2019-03-12 17:40:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5600","id":"5600","1":"ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2","title":"ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2","2":"","url":"","3":"12032019-173907_48.jpg","image":"12032019-173907_48.jpg","4":"กิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ \"พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ผูเรียน\" ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒","description":"กิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ \"พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ผูเรียน\" ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"347","views":"347","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-12 17:39:07","date":"2019-03-12 17:39:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5599","id":"5599","1":"ปัจฉิมนิเทศ","title":"ปัจฉิมนิเทศ","2":"","url":"","3":"12032019-173727_48.jpg","image":"12032019-173727_48.jpg","4":"พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","description":"พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒<\/span>","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"385","views":"385","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-12 17:37:27","date":"2019-03-12 17:37:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5598","id":"5598","1":"กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย","title":"กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย","2":"","url":"","3":"12032019-173536_48.jpg","image":"12032019-173536_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"367","views":"367","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-12 17:35:37","date":"2019-03-12 17:35:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5573","id":"5573","1":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","title":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล","2":"","url":"","3":"01032019-122056_48.jpg","image":"01032019-122056_48.jpg","4":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังก์วิเวการาม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒","description":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังก์วิเวการาม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"359","views":"359","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-01 12:20:56","date":"2019-03-01 12:20:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5572","id":"5572","1":"พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019","title":"พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019","2":"","url":"","3":"01032019-122021_48.jpg","image":"01032019-122021_48.jpg","4":"พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และพร้อมการมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ","description":"พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และพร้อมการมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"361","views":"361","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-01 12:20:21","date":"2019-03-01 12:20:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5571","id":"5571","1":"สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"01032019-121931_48.jpg","image":"01032019-121931_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๒","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"365","views":"365","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-01 12:19:31","date":"2019-03-01 12:19:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5536","id":"5536","1":"ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1","title":"ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1","2":"","url":"","3":"20022019-145703_48.jpg","image":"20022019-145703_48.jpg","4":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ .โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒","description":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ .โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"364","views":"364","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-20 14:57:03","date":"2019-02-20 14:57:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5535","id":"5535","1":"ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส","title":"ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส","2":"","url":"","3":"20022019-145616_48.jpg","image":"20022019-145616_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงความยินดีให้ักับ ครูธงชัย สังขวิภาส สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงความยินดีให้ักับ ครูธงชัย สังขวิภาส สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"468","views":"468","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-20 14:56:16","date":"2019-02-20 14:56:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5534","id":"5534","1":"UDOMSIT CUP 2019","title":"UDOMSIT CUP 2019","2":"","url":"","3":"20022019-145420_48.jpg","image":"20022019-145420_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล UDOMSIT CUP 2019 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี วันที่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล UDOMSIT CUP 2019 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี วันที่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"334","views":"334","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-20 14:54:20","date":"2019-02-20 14:54:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5520","id":"5520","1":"UDS Open House 61","title":"UDS Open House 61","2":"","url":"","3":"14022019-104629_48.jpg","image":"14022019-104629_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"435","views":"435","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:46:30","date":"2019-02-14 10:46:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5519","id":"5519","1":"อบรมการผลิตสื่อฯ","title":"อบรมการผลิตสื่อฯ","2":"","url":"","3":"14022019-104524_48.jpg","image":"14022019-104524_48.jpg","4":"โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี","description":"โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"336","views":"336","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:45:24","date":"2019-02-14 10:45:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5518","id":"5518","1":"แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒","title":"แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒","2":"","url":"","3":"14022019-104436_48.jpg","image":"14022019-104436_48.jpg","4":"กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","description":"กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"321","views":"321","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:44:36","date":"2019-02-14 10:44:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5517","id":"5517","1":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา","title":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา","2":"","url":"","3":"14022019-104353_48.jpg","image":"14022019-104353_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"442","views":"442","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:43:53","date":"2019-02-14 10:43:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5516","id":"5516","1":"วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"วันครบรอบการต่อตั้งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"14022019-104309_48.jpg","image":"14022019-104309_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและคณะนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร เนื่องในวัน ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๓ ปี วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและคณะนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหาร เนื่องในวัน ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๓ ปี วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"313","views":"313","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:43:09","date":"2019-02-14 10:43:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5515","id":"5515","1":"ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม","title":"ประจำชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม","2":"","url":"","3":"14022019-104219_48.jpg","image":"14022019-104219_48.jpg","4":"คระครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","description":"คระครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"302","views":"302","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 10:42:19","date":"2019-02-14 10:42:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5374","id":"5374","1":"เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"17012019-161103_48.jpg","image":"17012019-161103_48.jpg","4":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ","description":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"473","views":"473","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-01-17 16:11:03","date":"2019-01-17 16:11:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5373","id":"5373","1":"กิจกรรม Christmas day","title":"กิจกรรม Christmas day","2":"","url":"","3":"17012019-161000_48.jpg","image":"17012019-161000_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"434","views":"434","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2019-01-17 16:10:01","date":"2019-01-17 16:10:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5239","id":"5239","1":"สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"21122018-135636_48.jpg","image":"21122018-135636_48.jpg","4":"สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑","description":"สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"372","views":"372","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:56:36","date":"2018-12-21 13:56:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5238","id":"5238","1":"โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก","title":"โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก","2":"","url":"","3":"21122018-135540_48.jpg","image":"21122018-135540_48.jpg","4":"เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน \"โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก\" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา","description":"เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน \"โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก\" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"377","views":"377","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:55:40","date":"2018-12-21 13:55:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5237","id":"5237","1":"ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์","title":"ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์","2":"","url":"","3":"21122018-135506_48.jpg","image":"21122018-135506_48.jpg","4":"ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"359","views":"359","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:55:06","date":"2018-12-21 13:55:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5236","id":"5236","1":"การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา","title":"การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา","2":"","url":"","3":"21122018-135431_48.jpg","image":"21122018-135431_48.jpg","4":"การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน จากกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน จากกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"339","views":"339","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:54:32","date":"2018-12-21 13:54:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5235","id":"5235","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"21122018-135356_48.jpg","image":"21122018-135356_48.jpg","4":"นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔\/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรี","description":"นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔\/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"313","views":"313","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:53:56","date":"2018-12-21 13:53:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5234","id":"5234","1":"ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา","title":"ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา","2":"","url":"","3":"21122018-135314_48.jpg","image":"21122018-135314_48.jpg","4":"ครูและบุคลการทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"ครูและบุคลการทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"343","views":"343","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:53:14","date":"2018-12-21 13:53:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5233","id":"5233","1":"เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น","title":"เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น","2":"","url":"","3":"21122018-135207_48.jpg","image":"21122018-135207_48.jpg","4":"โครงการอบรมมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลวังกะ","description":"โครงการอบรมมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลวังกะ","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"331","views":"331","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-12-21 13:52:07","date":"2018-12-21 13:52:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5106","id":"5106","1":"พิธีถวายราชสดุดี","title":"พิธีถวายราชสดุดี","2":"","url":"","3":"26112018-184456_48.jpg","image":"26112018-184456_48.jpg","4":"คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๑","description":"คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"398","views":"398","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-26 18:44:56","date":"2018-11-26 18:44:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5105","id":"5105","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"26112018-184417_48.jpg","image":"26112018-184417_48.jpg","4":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมรันตี","description":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมรันตี","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"409","views":"409","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-26 18:44:17","date":"2018-11-26 18:44:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"5104","id":"5104","1":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา","title":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา","2":"","url":"","3":"26112018-184341_48.jpg","image":"26112018-184341_48.jpg","4":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศิกายน นำโดย นายเจริญ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2561 และร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้แก่คุณครูที่ได้บรรจุใหม่ และคุณครูได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม วันที่ ๖ พฤศิกายน พ.ศ.๒๕๖๑","description":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศิกายน นำโดย นายเจริญ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2561 และร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้แก่คุณครูที่ได้บรรจุใหม่ และคุณครูได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม วันที่ ๖ พฤศิกายน พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"370","views":"370","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-26 18:43:41","date":"2018-11-26 18:43:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4983","id":"4983","1":"ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู","title":"ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู","2":"","url":"","3":"27102018-122228_48.jpg","image":"27102018-122228_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลการได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์","description":"คณะครูและบุคลการได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"561","views":"561","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-27 12:22:28","date":"2018-10-27 12:22:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4982","id":"4982","1":"ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา","title":"ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา","2":"","url":"","3":"27102018-122117_48.jpg","image":"27102018-122117_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"515","views":"515","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-27 12:21:17","date":"2018-10-27 12:21:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4919","id":"4919","1":"ประชุมผู้ปกครอง","title":"ประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"27092018-084540_48.jpg","image":"27092018-084540_48.jpg","4":"ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"544","views":"544","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-27 08:45:41","date":"2018-09-27 08:45:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4918","id":"4918","1":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา","title":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา","2":"","url":"","3":"27092018-084441_48.jpg","image":"27092018-084441_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันทีี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑","description":"คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันทีี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"442","views":"442","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-27 08:44:42","date":"2018-09-27 08:44:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4917","id":"4917","1":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"27092018-084334_48.jpg","image":"27092018-084334_48.jpg","4":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑กันยายน ๒๕๖๑","description":"การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑กันยายน ๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"447","views":"447","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-27 08:43:34","date":"2018-09-27 08:43:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4916","id":"4916","1":"คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี","title":"คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"27092018-084224_48.jpg","image":"27092018-084224_48.jpg","4":"นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีโดยภริยาผู้ว่าและท่านนายอำเภอสังขละบุรี ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.ประชุมรันตรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีโดยภริยาผู้ว่าและท่านนายอำเภอสังขละบุรี ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.ประชุมรันตรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"351","views":"351","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-27 08:42:24","date":"2018-09-27 08:42:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4915","id":"4915","1":" สัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์","title":" สัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"27092018-084102_48.jpg","image":"27092018-084102_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"359","views":"359","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-27 08:41:02","date":"2018-09-27 08:41:02","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4868","id":"4868","1":"พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์","title":"พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์","2":"","url":"","3":"06092018-220344_48.jpg","image":"06092018-220344_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"470","views":"470","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 22:03:44","date":"2018-09-06 22:03:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4867","id":"4867","1":"พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์","title":"พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"06092018-220253_48.jpg","image":"06092018-220253_48.jpg","4":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วันที่ี ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑","description":"กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วันที่ี ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"444","views":"444","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 22:02:54","date":"2018-09-06 22:02:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4866","id":"4866","1":"ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา","title":"ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา","2":"","url":"","3":"06092018-220203_48.jpg","image":"06092018-220203_48.jpg","4":"ประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษาครั้งที่ ๖\/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยาย พ.ศ.๒๕๖๑","description":"ประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษาครั้งที่ ๖\/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยาย พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"510","views":"510","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 22:02:03","date":"2018-09-06 22:02:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4865","id":"4865","1":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์","title":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"06092018-220124_48.jpg","image":"06092018-220124_48.jpg","4":"กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"415","views":"415","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 22:01:24","date":"2018-09-06 22:01:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4864","id":"4864","1":"กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต","title":"กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต","2":"","url":"","3":"06092018-220044_48.jpg","image":"06092018-220044_48.jpg","4":"กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนศตวรรษที่ี ๒๑ วันที่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","description":"กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนศตวรรษที่ี ๒๑ วันที่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"434","views":"434","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 22:00:44","date":"2018-09-06 22:00:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4863","id":"4863","1":"ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน","title":"ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"06092018-215954_48.jpg","image":"06092018-215954_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ มาศึกษาดูงาน วันที่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ มาศึกษาดูงาน วันที่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"402","views":"402","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-06 21:59:54","date":"2018-09-06 21:59:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4831","id":"4831","1":"ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด","title":"ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด","2":"","url":"","3":"28082018-093903_48.jpg","image":"28082018-093903_48.jpg","4":"เจ้าหน้าที่สารธาณสุขอำเภอสังขละ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโรคหัด ให้กับนักเรียน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"เจ้าหน้าที่สารธาณสุขอำเภอสังขละ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโรคหัด ให้กับนักเรียน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"457","views":"457","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-28 09:39:03","date":"2018-08-28 09:39:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4805","id":"4805","1":" คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง","title":" คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง","2":"","url":"","3":"22082018-204709_48.jpg","image":"22082018-204709_48.jpg","4":"คณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"คณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"417","views":"417","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-22 20:47:10","date":"2018-08-22 20:47:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4804","id":"4804","1":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม","title":"ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม","2":"","url":"","3":"22082018-204511_48.jpg","image":"22082018-204511_48.jpg","4":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมและมอบของขวัญให้กับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ณ.ห้องประชุมรันตี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมและมอบของขวัญให้กับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ณ.ห้องประชุมรันตี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"451","views":"451","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-22 20:45:11","date":"2018-08-22 20:45:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4803","id":"4803","1":"การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค","title":"การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค","2":"","url":"","3":"22082018-204431_48.jpg","image":"22082018-204431_48.jpg","4":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีประเภทกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","description":"นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีประเภทกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"429","views":"429","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-22 20:44:32","date":"2018-08-22 20:44:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4802","id":"4802","1":"พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ","title":"พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ","2":"","url":"","3":"22082018-204341_48.jpg","image":"22082018-204341_48.jpg","4":"

<\/div>
คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี<\/div>","description":"

<\/div>


\r\n\tกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"375","views":"375","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-23 16:49:48","date":"2018-06-23 16:49:48","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4417","id":"4417","1":" พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":" พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-48-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-48-19.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"386","views":"386","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-23 16:48:35","date":"2018-06-23 16:48:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4416","id":"4416","1":"ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561","title":"ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-47-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-47-09.jpg","4":"

\r\n\tประชุมคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"398","views":"398","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-23 16:47:29","date":"2018-06-23 16:47:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4415","id":"4415","1":"กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน","title":"กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-45-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-23_16-45-51.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"373","views":"373","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-23 16:46:12","date":"2018-06-23 16:46:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4345","id":"4345","1":"พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่","title":"พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-08_07-42-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-08_07-42-06.jpg","4":"

\r\n\tพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"427","views":"427","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-08 07:42:33","date":"2018-06-08 07:42:33","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4305","id":"4305","1":"กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-06-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-06-01.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"636","views":"636","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-30 17:06:46","date":"2018-05-30 17:06:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4304","id":"4304","1":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-04-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-04-58.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"516","views":"516","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-30 17:05:15","date":"2018-05-30 17:05:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4303","id":"4303","1":"กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-03-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-03-33.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"613","views":"613","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-30 17:03:49","date":"2018-05-30 17:03:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4302","id":"4302","1":"การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally","title":"การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-02-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-30_17-02-10.jpg","4":"

\r\n\tการปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"448","views":"448","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-30 17:02:32","date":"2018-05-30 17:02:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4266","id":"4266","1":"พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม","title":"พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-22_13-17-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-22_13-17-12.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"529","views":"529","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-22 13:17:29","date":"2018-05-22 13:17:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4265","id":"4265","1":"ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-22_13-15-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-22_13-15-20.jpg","4":"

\r\n\tประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"480","views":"480","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-22 13:15:44","date":"2018-05-22 13:15:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4229","id":"4229","1":" ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561","title":" ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-29-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-29-09.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่คล้ายวันเกิด และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคุณครู "ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา " วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่คล้ายวันเกิด และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคุณครู "ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา " วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"657","views":"657","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 16:29:26","date":"2018-05-08 16:29:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4228","id":"4228","1":"กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561","title":"กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-27-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-27-55.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"687","views":"687","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 16:27:36","date":"2018-05-08 16:27:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4227","id":"4227","1":" รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561","title":" รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-26-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-26-21.jpg","4":"

\r\n\tรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"479","views":"479","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 16:26:40","date":"2018-05-08 16:26:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4226","id":"4226","1":"การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑และม.๔","title":"การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑และม.๔","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-02-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-02-12.jpg","4":"

\r\n\tการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖๑ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖๑ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"545","views":"545","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 16:02:26","date":"2018-05-08 16:02:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4225","id":"4225","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-00-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-08_16-00-54.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"465","views":"465","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-08 16:01:18","date":"2018-05-08 16:01:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4119","id":"4119","1":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา","title":"คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-26_12-15-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-26_12-15-24.jpg","4":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"908","views":"908","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-26 12:15:38","date":"2018-03-26 12:15:38","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4099","id":"4099","1":"ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-24-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-24-23.jpg","4":"

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tจัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/div>\r\n","description":"
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tจัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/div>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"556","views":"556","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-17 14:24:39","date":"2018-03-17 14:24:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4098","id":"4098","1":"โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-23-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-23-22.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"879","views":"879","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-17 14:23:41","date":"2018-03-17 14:23:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4097","id":"4097","1":"ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง","title":"ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-21-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-17_14-21-56.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"552","views":"552","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-17 14:22:37","date":"2018-03-17 14:22:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4078","id":"4078","1":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-47-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-47-02.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ.โรงเรียนอุดมสิิทธิศึกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ.โรงเรียนอุดมสิิทธิศึกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"595","views":"595","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-06 15:47:23","date":"2018-03-06 15:47:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4077","id":"4077","1":"การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-45-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-45-35.jpg","4":"

\r\n\tการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒นักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒นักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"542","views":"542","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-06 15:45:52","date":"2018-03-06 15:45:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4076","id":"4076","1":" ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":" ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-44-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-06_15-44-24.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้ารับการกระเมินห้องเรียนสีขาว วันทีี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้ารับการกระเมินห้องเรียนสีขาว วันทีี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"568","views":"568","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-03-06 15:44:50","date":"2018-03-06 15:44:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4048","id":"4048","1":"ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-16-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-16-49.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"567","views":"567","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-23 21:17:09","date":"2018-02-23 21:17:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4047","id":"4047","1":"กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-15-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-15-40.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม Open house วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม Open house วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"603","views":"603","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-23 21:16:05","date":"2018-02-23 21:16:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4046","id":"4046","1":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป","title":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-14-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-14-23.jpg","4":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป เพื่อหาแนวทางกับนักเรียนให้มีสิทธิืสอบปลายภาคเรียนที่ ๒\/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป เพื่อหาแนวทางกับนักเรียนให้มีสิทธิืสอบปลายภาคเรียนที่ ๒\/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"480","views":"480","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-23 21:14:47","date":"2018-02-23 21:14:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"4045","id":"4045","1":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐","title":"กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-13-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-23_21-13-16.jpg","4":"

\r\n\tโรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"422","views":"422","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-23 21:13:36","date":"2018-02-23 21:13:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3934","id":"3934","1":"ภาพหมู่ ม.๓และม.๖","title":"ภาพหมู่ ม.๓และม.๖","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-33-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-33-03.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"711","views":"711","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-06 10:33:42","date":"2018-02-06 10:33:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3933","id":"3933","1":"นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘","title":"นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-31-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-31-15.jpg","4":"

\r\n\tนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"398","views":"398","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-06 10:32:01","date":"2018-02-06 10:32:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3932","id":"3932","1":"ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้","title":"ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-29-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-29-36.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"383","views":"383","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-06 10:30:25","date":"2018-02-06 10:30:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3795","id":"3795","1":"สาธิตการป้องกันอัคีภัย","title":"สาธิตการป้องกันอัคีภัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-12-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-12-25.jpg","4":"

\r\n\tวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/div>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"549","views":"549","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-22 21:12:44","date":"2018-01-22 21:12:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3794","id":"3794","1":"พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี","title":"พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-11-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-11-04.jpg","4":"

\r\n\tคณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"512","views":"512","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-22 21:11:23","date":"2018-01-22 21:11:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3793","id":"3793","1":"ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑","title":"ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-09-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_21-09-51.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"549","views":"549","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-22 21:10:13","date":"2018-01-22 21:10:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3720","id":"3720","1":"กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐","title":"กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-59-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-59-53.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม merry christmas ๒๐๑๘ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม merry christmas ๒๐๑๘ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"497","views":"497","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-03 15:00:11","date":"2018-01-03 15:00:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3719","id":"3719","1":"สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้","title":"สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-58-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-58-44.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูร่วมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งกับ คุณครูที่สอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูร่วมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งกับ คุณครูที่สอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"489","views":"489","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-03 14:58:59","date":"2018-01-03 14:58:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3717","id":"3717","1":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-57-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-57-06.jpg","4":"

\r\n\tการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ -๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ -๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"513","views":"513","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-03 14:57:25","date":"2018-01-03 14:57:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3716","id":"3716","1":"กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071","title":"กิจกรรม samsung Smart Leaming Center 2071","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-54-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-54-32.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรม samsung Smart Leaming Center ๒๐๑๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรม samsung Smart Leaming Center ๒๐๑๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"427","views":"427","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-03 14:54:51","date":"2018-01-03 14:54:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3714","id":"3714","1":"เอื้องผึ้งเกมส์ ปี พ.ศ.2560","title":"เอื้องผึ้งเกมส์ ปี พ.ศ.2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-31-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-03_14-31-26.jpg","4":"

\r\n\tกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ โรงเรียนอุมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ โรงเรียนอุมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"673","views":"673","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-03 14:31:43","date":"2018-01-03 14:31:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3624","id":"3624","1":"ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม","title":"ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-28-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-28-36.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"802","views":"802","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-12 09:28:55","date":"2017-12-12 09:28:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3623","id":"3623","1":" พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๐","title":" พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-27-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-27-39.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโชยน์ของลูกลูกเสือ เนื่องใน"วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโชยน์ของลูกลูกเสือ เนื่องใน"วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"448","views":"448","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-12 09:27:55","date":"2017-12-12 09:27:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3622","id":"3622","1":"ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน","title":"ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-26-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-12_09-26-28.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูร่วมประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ห้องรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูร่วมประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ห้องรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"436","views":"436","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-12 09:26:51","date":"2017-12-12 09:26:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3524","id":"3524","1":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-15_21-44-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-15_21-44-48.jpg","4":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"487","views":"487","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-15 21:45:13","date":"2017-11-15 21:45:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3492","id":"3492","1":"พิธีถวายดอกไม้จันทร์","title":"พิธีถวายดอกไม้จันทร์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-01_14-58-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-01_14-58-21.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันทีี่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ. วัดวังกก์วิิเวงการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันทีี่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ. วัดวังกก์วิิเวงการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"593","views":"593","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-01 14:58:36","date":"2017-11-01 14:58:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3467","id":"3467","1":" วางพวงมาลา วันปิยมหาราช","title":" วางพวงมาลา วันปิยมหาราช","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-24_07-36-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-24_07-36-20.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"432","views":"432","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-10-24 07:36:40","date":"2017-10-24 07:36:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3428","id":"3428","1":"โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน","title":"โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-27_12-40-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-27_12-40-04.jpg","4":"

\r\n\tโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"533","views":"533","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-27 12:40:20","date":"2017-09-27 12:40:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3404","id":"3404","1":" โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ศึกษาดูงาน","title":" โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-46-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-46-56.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วันที่ ๘ กันนยายน พ.ศ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วันที่ ๘ กันนยายน พ.ศ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"596","views":"596","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-20 07:47:12","date":"2017-09-20 07:47:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3403","id":"3403","1":"นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์","title":"นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-45-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-45-56.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ โรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ โรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"543","views":"543","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-20 07:46:11","date":"2017-09-20 07:46:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3402","id":"3402","1":"แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่","title":"แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-44-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-44-04.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมเลี้ยงแสดงยินดีครูศิษฏ์ฐิกานต์ ได้ย้ายกลับสู่ภมิลำเนาเดิม เลี้ยงรับครูบรรจุใหม่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมเลี้ยงแสดงยินดีครูศิษฏ์ฐิกานต์ ได้ย้ายกลับสู่ภมิลำเนาเดิม เลี้ยงรับครูบรรจุใหม่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"494","views":"494","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-20 07:44:23","date":"2017-09-20 07:44:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3401","id":"3401","1":"แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่","title":"แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-44-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-44-04.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมเลี้ยงแสดงยินดีครูศิษฏ์ฐิกานต์ ได้ย้ายกลับสู่ภมิลำเนาเดิม เลี้ยงรับครูบรรจุใหม่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมเลี้ยงแสดงยินดีครูศิษฏ์ฐิกานต์ ได้ย้ายกลับสู่ภมิลำเนาเดิม เลี้ยงรับครูบรรจุใหม่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"406","views":"406","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-20 07:44:22","date":"2017-09-20 07:44:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3400","id":"3400","1":" Sumsung smart learning","title":" Sumsung smart learning","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-42-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-20_07-42-12.jpg","4":"

\r\n\tพี่อาสา ร่วมกิจกรรมSumsung smart learning center วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพี่อาสา ร่วมกิจกรรมSumsung smart learning center วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"434","views":"434","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-20 07:42:28","date":"2017-09-20 07:42:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3349","id":"3349","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-11-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-11-34.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"793","views":"793","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-07 12:11:56","date":"2017-09-07 12:11:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3348","id":"3348","1":"คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม","title":"คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-10-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-10-28.jpg","4":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้านิเทศโรงเรียนคุณธรรม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้านิเทศโรงเรียนคุณธรรม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"427","views":"427","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-07 12:10:48","date":"2017-09-07 12:10:48","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3347","id":"3347","1":"ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง","title":"ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-03-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-07_12-03-52.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสถานศึกษาพอเพียง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสถานศึกษาพอเพียง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"459","views":"459","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-07 12:04:16","date":"2017-09-07 12:04:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3339","id":"3339","1":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์","title":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-01_15-34-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-01_15-34-15.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"447","views":"447","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-09-01 15:34:56","date":"2017-09-01 15:34:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3307","id":"3307","1":"ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐","title":"ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-24_22-09-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-24_22-09-32.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"425","views":"425","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-24 22:09:48","date":"2017-08-24 22:09:48","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3274","id":"3274","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-56-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-56-37.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"541","views":"541","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:56:43","date":"2017-08-11 21:56:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3273","id":"3273","1":"กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่","title":"กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-58-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-58-01.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ วันที่ ๙ สิงหามคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ วันที่ ๙ สิงหามคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"509","views":"509","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:55:27","date":"2017-08-11 21:55:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3272","id":"3272","1":"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการออกร้านกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","title":"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการออกร้านกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-54-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-54-23.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะในการออกแบบร้านค้า ในวันตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะในการออกแบบร้านค้า ในวันตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"356","views":"356","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:54:42","date":"2017-08-11 21:54:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3271","id":"3271","1":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"กิจกรรมตลาดนัดอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-53-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-53-09.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้่การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้่การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"645","views":"645","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:53:27","date":"2017-08-11 21:53:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3270","id":"3270","1":"กิจกรรมวันภาษาไทย","title":"กิจกรรมวันภาษาไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-52-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-52-14.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หน้าหอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หน้าหอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"342","views":"342","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:52:35","date":"2017-08-11 21:52:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3269","id":"3269","1":"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ","title":"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-50-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-50-58.jpg","4":"

\r\n\tงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"310","views":"310","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:51:16","date":"2017-08-11 21:51:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3268","id":"3268","1":"งานถวายพระพรชัยมงคล","title":"งานถวายพระพรชัยมงคล","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-49-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_21-49-56.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"349","views":"349","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-11 21:50:15","date":"2017-08-11 21:50:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3177","id":"3177","1":"การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลปี 2560","title":"การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-12-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-12-06.jpg","4":"

\r\n\tคณะกรรมาการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียนคุณภาพ ScQAของโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะกรรมาการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียนคุณภาพ ScQAของโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"549","views":"549","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-26 16:12:21","date":"2017-07-26 16:12:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3176","id":"3176","1":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์","title":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-10-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-10-52.jpg","4":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"303","views":"303","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-26 16:11:11","date":"2017-07-26 16:11:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3175","id":"3175","1":"ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล","title":"ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-09-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-09-52.jpg","4":"

\r\n\tการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/div>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"304","views":"304","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-26 16:10:17","date":"2017-07-26 16:10:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3174","id":"3174","1":"คณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดสุพรรณบุรี","title":"คณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดสุพรรณบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-08-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-26_16-08-44.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"297","views":"297","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-26 16:09:09","date":"2017-07-26 16:09:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3143","id":"3143","1":"สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","title":"สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-20_17-40-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-20_17-40-11.jpg","4":"

\r\n\tการสอบกลางภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้นและตอนปลายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบกลางภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้นและตอนปลายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"367","views":"367","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-20 17:40:31","date":"2017-07-20 17:40:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3142","id":"3142","1":"กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560","title":"กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-20_17-38-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-20_17-38-58.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"478","views":"478","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-20 17:39:14","date":"2017-07-20 17:39:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3082","id":"3082","1":" กิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง","title":" กิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-13-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-13-17.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็ง โดยโรงพยาบาลสังขละบุรีได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่่๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมรณรงค์เหงือกสะอาดฟันแข็ง โดยโรงพยาบาลสังขละบุรีได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่่๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"444","views":"444","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:13:33","date":"2017-07-06 19:13:33","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3081","id":"3081","1":" กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU","title":" กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-11-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-11-56.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU คำรับรองการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนาม MOU คำรับรองการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"547","views":"547","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:12:24","date":"2017-07-06 19:12:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3080","id":"3080","1":"พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","title":"พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-11-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-11-06.jpg","4":"

\r\n\tพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันลูกเสือไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันลูกเสือไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"340","views":"340","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:11:22","date":"2017-07-06 19:11:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3079","id":"3079","1":"ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)","title":"ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-10-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-10-08.jpg","4":"

\r\n\tทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"405","views":"405","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:10:27","date":"2017-07-06 19:10:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3078","id":"3078","1":" กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู","title":" กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-09-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-09-10.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานวันไหว้ครู วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"344","views":"344","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:09:27","date":"2017-07-06 19:09:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3077","id":"3077","1":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560","title":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-32-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-32-58.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"385","views":"385","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:08:23","date":"2017-07-06 19:08:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3076","id":"3076","1":"พิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1","title":"พิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-06-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-06-19.jpg","4":"

\r\n\tพิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีประดับอินธนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"462","views":"462","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:06:37","date":"2017-07-06 19:06:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"3075","id":"3075","1":"กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่","title":"กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-04-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-06_19-04-49.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"290","views":"290","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-06 19:05:19","date":"2017-07-06 19:05:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2930","id":"2930","1":"กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง","title":"กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-22-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-22-05.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"401","views":"401","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-21 13:22:20","date":"2017-06-21 13:22:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2929","id":"2929","1":"โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร","title":"โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-20-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-20-51.jpg","4":"

\r\n\tโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"383","views":"383","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-21 13:21:08","date":"2017-06-21 13:21:08","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2928","id":"2928","1":"เลือกตั้งประธานสภานักเรียน","title":"เลือกตั้งประธานสภานักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-19-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-19-40.jpg","4":"

\r\n\tเลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันที่ ๗่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันที่ ๗่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"418","views":"418","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-21 13:19:56","date":"2017-06-21 13:19:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2927","id":"2927","1":" เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA","title":" เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-18-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-21_13-18-43.jpg","4":"

\r\n\tยินดีต้อนรับคณะพี่เลี้ยงภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อรับการประเมิน SCQA วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tยินดีต้อนรับคณะพี่เลี้ยงภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อรับการประเมิน SCQA วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"504","views":"504","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-21 13:19:00","date":"2017-06-21 13:19:00","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2844","id":"2844","1":"พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย","title":"พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-57-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-57-51.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"422","views":"422","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:58:14","date":"2017-06-02 16:58:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2843","id":"2843","1":" การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย","title":" การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-56-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-56-52.jpg","4":"

\r\n\tการอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัยและการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัยและการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"407","views":"407","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:57:10","date":"2017-06-02 16:57:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2842","id":"2842","1":"การประเมินห้องสมุดมีชีวิต","title":"การประเมินห้องสมุดมีชีวิต","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-53-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-53-00.jpg","4":"

\r\n\tยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ห้องสมุดมีชีวิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ห้องสมุดมีชีวิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"471","views":"471","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:55:45","date":"2017-06-02 16:55:45","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2841","id":"2841","1":" มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน","title":" มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-51-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-51-43.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"404","views":"404","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:51:59","date":"2017-06-02 16:51:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2840","id":"2840","1":"กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร","title":"กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-50-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-50-46.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"466","views":"466","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:51:02","date":"2017-06-02 16:51:02","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2839","id":"2839","1":"ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC","title":"ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-49-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-49-55.jpg","4":"

\r\n\tประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"441","views":"441","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:50:14","date":"2017-06-02 16:50:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2838","id":"2838","1":" ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ","title":" ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-48-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-48-58.jpg","4":"

\r\n\tประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"370","views":"370","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:49:16","date":"2017-06-02 16:49:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2837","id":"2837","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-47-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-47-26.jpg","4":"

\r\n\tการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"349","views":"349","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:48:16","date":"2017-06-02 16:48:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2836","id":"2836","1":"โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-46-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-02_16-46-28.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ศึกษาดูงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ศึกษาดูงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"444","views":"444","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-02 16:46:51","date":"2017-06-02 16:46:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2832","id":"2832","1":"ประชุมครูครั้งที่32560","title":"ประชุมครูครั้งที่32560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-12-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-12-41.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูครั้งที่3\/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูครั้งที่3\/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"358","views":"358","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-01 19:13:00","date":"2017-06-01 19:13:00","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2831","id":"2831","1":"ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด","title":"ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-11-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-11-08.jpg","4":"

\r\n\tประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตะมะ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตะมะ<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"364","views":"364","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-01 19:11:26","date":"2017-06-01 19:11:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2830","id":"2830","1":"ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน","title":"ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-10-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-01_19-10-02.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"402","views":"402","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-01 19:10:34","date":"2017-06-01 19:10:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2793","id":"2793","1":"ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-36-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-36-04.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสุวรรณ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสุวรรณ <\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"383","views":"383","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-12 12:36:26","date":"2017-05-12 12:36:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2792","id":"2792","1":"ต้อนรับครูใหม่","title":"ต้อนรับครูใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-34-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-34-58.jpg","4":"

\r\n\tแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"498","views":"498","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-12 12:35:20","date":"2017-05-12 12:35:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2791","id":"2791","1":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","title":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-33-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-33-50.jpg","4":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"466","views":"466","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-12 12:34:09","date":"2017-05-12 12:34:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2790","id":"2790","1":"ประชุมเชิงปฎิบัติการ walk Rally","title":"ประชุมเชิงปฎิบัติการ walk Rally","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-32-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-32-18.jpg","4":"

\r\n\tประชุมเชิงปฎิบัติการ walk Rally ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรันตี วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมเชิงปฎิบัติการ walk Rally ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรันตี วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"373","views":"373","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-12 12:33:17","date":"2017-05-12 12:33:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2789","id":"2789","1":"ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และม. 4 2560","title":"ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และม. 4 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-30-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-12_12-30-28.jpg","4":"

\r\n\tค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"393","views":"393","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-05-12 12:30:52","date":"2017-05-12 12:30:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2740","id":"2740","1":"สอบคัดเลือกเข้าต่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4","title":"สอบคัดเลือกเข้าต่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-52-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-52-25.jpg","4":"

\r\n\tการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"453","views":"453","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-05 13:52:31","date":"2017-04-05 13:52:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2739","id":"2739","1":"รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","title":"รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-48-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-48-09.jpg","4":"

\r\n\tรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"372","views":"372","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-05 13:48:16","date":"2017-04-05 13:48:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2738","id":"2738","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-43-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-43-08.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"362","views":"362","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-05 13:43:15","date":"2017-04-05 13:43:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2737","id":"2737","1":"โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล 2560","title":"โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-27-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-05_13-27-12.jpg","4":"

\r\n\tโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล ครั้งที่ ๔วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.บ้านสะเน่พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านจะแก (หินตั้ง)<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล ครั้งที่ ๔วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.บ้านสะเน่พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านจะแก (หินตั้ง)<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"697","views":"697","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-05 13:27:23","date":"2017-04-05 13:27:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2711","id":"2711","1":" ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา","title":" ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-22_18-25-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-22_18-25-41.jpg","4":"

\r\n\tประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาและเตรียมพร้อมกับการประเมินภายในจากหน่วยตันสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาและเตรียมพร้อมกับการประเมินภายในจากหน่วยตันสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"408","views":"408","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-22 18:25:57","date":"2017-03-22 18:25:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2710","id":"2710","1":"ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560","title":"ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-22_18-24-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-22_18-24-16.jpg","4":"

\r\n\tประชุมจัดปฎิทินปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมจัดปฎิทินปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"422","views":"422","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-22 18:24:41","date":"2017-03-22 18:24:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2702","id":"2702","1":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย","title":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-07-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-07-28.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"518","views":"518","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-20 21:07:45","date":"2017-03-20 21:07:45","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2701","id":"2701","1":"โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทรศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทรศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-06-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-06-23.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทร ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทร ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"481","views":"481","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-20 21:06:41","date":"2017-03-20 21:06:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2700","id":"2700","1":"ทำดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ","title":"ทำดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-05-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-20_21-05-09.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"672","views":"672","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-20 21:05:32","date":"2017-03-20 21:05:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2690","id":"2690","1":"กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่","title":"กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-12_23-09-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-12_23-09-38.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"564","views":"564","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-12 23:10:01","date":"2017-03-12 23:10:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2689","id":"2689","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-08-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-08-37.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/span><\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"419","views":"419","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:09:05","date":"2017-03-10 22:09:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2688","id":"2688","1":"ประชุมครูลูกเสือ","title":"ประชุมครูลูกเสือ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-07-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-07-54.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมครูลูกเสือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมครูลูกเสือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"711","views":"711","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:08:11","date":"2017-03-10 22:08:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2687","id":"2687","1":"ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","title":"ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-07-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-07-04.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"1262","views":"1262","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:07:19","date":"2017-03-10 22:07:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2686","id":"2686","1":"ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖","title":"ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-05-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-05-59.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"635","views":"635","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:06:19","date":"2017-03-10 22:06:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2685","id":"2685","1":"ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","title":"ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-04-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-04-53.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"616","views":"616","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:05:11","date":"2017-03-10 22:05:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2684","id":"2684","1":"สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-03-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-03-46.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"428","views":"428","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:04:04","date":"2017-03-10 22:04:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2683","id":"2683","1":"นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน","title":"นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-02-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-10_22-02-24.jpg","4":"

\r\n\tนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"388","views":"388","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-10 22:02:45","date":"2017-03-10 22:02:45","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2680","id":"2680","1":"ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม","title":"ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-08_12-45-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-08_12-45-49.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและคณะครูร่วมประชุม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและคณะครูร่วมประชุม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"374","views":"374","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-08 12:46:05","date":"2017-03-08 12:46:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2674","id":"2674","1":"รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย","title":"รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-56-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-56-49.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"415","views":"415","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-05 21:57:10","date":"2017-03-05 21:57:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2673","id":"2673","1":"ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ","title":"ศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-56-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-56-02.jpg","4":"

\r\n\tมูลนิธิศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยมอบเครื่องสกรีน ให้กับนักเรียน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tมูลนิธิศุภนิมิตรสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยมอบเครื่องสกรีน ให้กับนักเรียน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"373","views":"373","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-05 21:56:18","date":"2017-03-05 21:56:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2672","id":"2672","1":"เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา","title":"เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-55-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-55-20.jpg","4":"

\r\n\tเยี่ยมนักเรียนได้รับทุนการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเยี่ยมนักเรียนได้รับทุนการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"333","views":"333","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-05 21:55:38","date":"2017-03-05 21:55:38","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2671","id":"2671","1":"การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS","title":"การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-54-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-03-05_21-54-17.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"410","views":"410","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-03-05 21:54:36","date":"2017-03-05 21:54:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2658","id":"2658","1":"ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6","title":"ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-27_23-14-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-27_23-14-32.jpg","4":"

\r\n\tปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"603","views":"603","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-27 23:14:54","date":"2017-02-27 23:14:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2648","id":"2648","1":"มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู","title":"มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-39-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-39-36.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งครูเรณู ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"437","views":"437","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-22 13:39:51","date":"2017-02-22 13:39:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2647","id":"2647","1":"UDS Open House 2016","title":"UDS Open House 2016","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-38-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-38-03.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ จัดกิจกรรม UDS Open House 2016 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ จัดกิจกรรม UDS Open House 2016 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"517","views":"517","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-22 13:38:24","date":"2017-02-22 13:38:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2646","id":"2646","1":"นำเสนอผลงาน PBL Using ICT","title":"นำเสนอผลงาน PBL Using ICT","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-37-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-22_13-37-00.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมนำเสนอผลงาน PBL Using ICT ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมนำเสนอผลงาน PBL Using ICT ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"489","views":"489","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-22 13:37:21","date":"2017-02-22 13:37:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2608","id":"2608","1":"ทำบุญวันมาฆบูชา","title":"ทำบุญวันมาฆบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_11-19-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_11-19-52.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่้ง เนื่องในว้ันมาฆบูชา พ.ศ.2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่้ง เนื่องในว้ันมาฆบูชา พ.ศ.2560<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"445","views":"445","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-10 11:20:19","date":"2017-02-10 11:20:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2607","id":"2607","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_11-18-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-10_11-18-44.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒\/๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒\/๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"364","views":"364","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-10 11:19:17","date":"2017-02-10 11:19:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2585","id":"2585","1":"มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู","title":"มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-48-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-48-22.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ มอบรางวัลใ้ห้กับคุณครูผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ มอบรางวัลใ้ห้กับคุณครูผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"408","views":"408","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-07 08:48:39","date":"2017-02-07 08:48:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2584","id":"2584","1":"มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ","title":"มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-47-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-47-33.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"405","views":"405","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-07 08:47:56","date":"2017-02-07 08:47:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2583","id":"2583","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-46-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-07_08-46-48.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","ppost":"UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ","6":"462","views":"462","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-07 08:47:09","date":"2017-02-07 08:47:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2513","id":"2513","1":"รับการนิเทศจาก สพม.8","title":"รับการนิเทศจาก สพม.8","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-11-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-11-46.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ. พงศกร พูลสมบัติ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ สพม.8 ณ. ห้องรันตรี วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ. พงศกร พูลสมบัติ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ สพม.8 ณ. ห้องรันตรี วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"438","views":"438","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 21:12:06","date":"2017-01-26 21:12:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2512","id":"2512","1":" ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน","title":" ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-10-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-10-46.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มงานอาคารสถานที่ ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มงานอาคารสถานที่ ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"390","views":"390","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 21:11:03","date":"2017-01-26 21:11:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2511","id":"2511","1":"ประชุมสภานักเรียน","title":"ประชุมสภานักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-09-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-09-30.jpg","4":"

\r\n\tประธานสภานักเรียน จัดประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประธานสภานักเรียน จัดประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"606","views":"606","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 21:09:49","date":"2017-01-26 21:09:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2510","id":"2510","1":"งานกิจการนักเรียน","title":"งานกิจการนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-08-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-08-28.jpg","4":"

\r\n\tงานกิจการนักเรียน จัดประชุมและอบรมนักเรียนในการพัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงค์ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tงานกิจการนักเรียน จัดประชุมและอบรมนักเรียนในการพัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงค์ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"387","views":"387","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 21:08:44","date":"2017-01-26 21:08:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2509","id":"2509","1":"พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙","title":"พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-07-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_21-07-14.jpg","4":"

\r\n\tพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดวังก์วิเวการราม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ศตมวาร(๑๐๐วัน) ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดวังก์วิเวการราม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"394","views":"394","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 21:07:35","date":"2017-01-26 21:07:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2497","id":"2497","1":"บำเพ็ญประโยชน์","title":"บำเพ็ญประโยชน์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-24_11-52-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-24_11-52-01.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"910","views":"910","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-24 11:52:22","date":"2017-01-24 11:52:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2459","id":"2459","1":" ประชุมเดือนมกราคม 2560","title":" ประชุมเดือนมกราคม 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-14-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-14-22.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"393","views":"393","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-18 11:15:01","date":"2017-01-18 11:15:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2458","id":"2458","1":" ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน","title":" ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-12-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-12-38.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"385","views":"385","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-18 11:13:18","date":"2017-01-18 11:13:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2457","id":"2457","1":"วันครู","title":"วันครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-11-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-18_11-11-05.jpg","4":"

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐<\/div>\r\n","description":"
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"456","views":"456","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-18 11:11:32","date":"2017-01-18 11:11:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2443","id":"2443","1":"ทัศนศึกษา ","title":"ทัศนศึกษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-15_20-52-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-15_20-52-08.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ปราสาทเมืองสิงห์และเมืองมัลลิกา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ปราสาทเมืองสิงห์และเมืองมัลลิกา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"450","views":"450","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-15 20:53:25","date":"2017-01-15 20:53:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2442","id":"2442","1":"แนะแนวสัญจร","title":"แนะแนวสัญจร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-15_20-49-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-15_20-49-50.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"414","views":"414","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-15 20:50:14","date":"2017-01-15 20:50:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2415","id":"2415","1":"สอบ Pre-ONET","title":"สอบ Pre-ONET","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-20-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-20-17.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบ Pre-ONET วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบ Pre-ONET วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"342","views":"342","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-10 08:20:51","date":"2017-01-10 08:20:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2414","id":"2414","1":"ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม","title":"ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-16-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-16-17.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"330","views":"330","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-10 08:16:48","date":"2017-01-10 08:16:48","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2413","id":"2413","1":"งานเลี้ยงส่งท่านผอ","title":"งานเลี้ยงส่งท่านผอ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-14-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-10_08-14-34.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง ท่านผอ.ชาติกุลพล สมยาภักดี และท่านผอ.ชัยศักดิ์ ภูมูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผุ้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง ท่านผอ.ชาติกุลพล สมยาภักดี และท่านผอ.ชัยศักดิ์ ภูมูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผุ้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"449","views":"449","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-10 08:14:59","date":"2017-01-10 08:14:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2393","id":"2393","1":"สอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"สอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-31_09-03-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-31_09-03-00.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"464","views":"464","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-31 09:09:52","date":"2016-12-31 09:09:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2392","id":"2392","1":"OBEC AWARDS","title":"OBEC AWARDS","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-31_09-01-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-31_09-01-34.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"910","views":"910","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-31 09:02:06","date":"2016-12-31 09:02:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2367","id":"2367","1":"ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม","title":"ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-06-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-06-42.jpg","4":"

\r\n\tคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ณ ห้องรันตี วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ณ ห้องรันตี วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"478","views":"478","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-24 10:07:04","date":"2016-12-24 10:07:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2366","id":"2366","1":"ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-05-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-05-39.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๒ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๒ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"401","views":"401","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-24 10:06:03","date":"2016-12-24 10:06:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2365","id":"2365","1":"Christmas Day","title":"Christmas Day","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-04-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-24_10-04-04.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ ๒๒ ธันวามคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ ๒๒ ธันวามคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"610","views":"610","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-24 10:04:27","date":"2016-12-24 10:04:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2334","id":"2334","1":"ปฏิบัติในเรื่องวินัย","title":"ปฏิบัติในเรื่องวินัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-37-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-37-43.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมกายบริหารทุกวันพุธ <\/span>๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมกายบริหารทุกวันพุธ <\/span>๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"385","views":"385","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-16 11:39:35","date":"2016-12-16 11:39:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2333","id":"2333","1":"กายบริหารทุกวันพุธ","title":"กายบริหารทุกวันพุธ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-35-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-35-16.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมกายบริหารทุกวันพุธ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมกายบริหารทุกวันพุธ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"373","views":"373","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-16 11:36:03","date":"2016-12-16 11:36:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2332","id":"2332","1":"ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ","title":"ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-33-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-33-08.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มบริหารวิชาการจัดประชุม วันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดอุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มบริหารวิชาการจัดประชุม วันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดอุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"330","views":"330","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-16 11:33:40","date":"2016-12-16 11:33:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2331","id":"2331","1":"มอบช่อดอกไม้","title":"มอบช่อดอกไม้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-17-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_11-17-44.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งคุณครู และต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส่งคุณครู และต้อนรับคุณครูใหม่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"353","views":"353","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-16 11:18:16","date":"2016-12-16 11:18:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2330","id":"2330","1":" ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม","title":" ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_10-59-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-16_10-59-41.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"378","views":"378","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-16 11:00:10","date":"2016-12-16 11:00:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2303","id":"2303","1":"พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน","title":"พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-06_11-49-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-06_11-49-28.jpg","4":"

\r\n\tพิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน วันที่ ๑ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ วัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน วันที่ ๑ ธันวามคม ๒๕๕๙ ณ วัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"377","views":"377","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-06 11:49:55","date":"2016-12-06 11:49:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2288","id":"2288","1":" ลงนามถวายสัจอธิษฐาน","title":" ลงนามถวายสัจอธิษฐาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-01_16-23-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-01_16-23-45.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายสัจอธิษฐานน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ ๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายสัจอธิษฐานน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ ๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"404","views":"404","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-01 16:24:05","date":"2016-12-01 16:24:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2287","id":"2287","1":"พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ","title":"พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-01_16-22-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-01_16-22-23.jpg","4":"

\r\n\tกองลูกเสือโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายชาติกุล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๙ และบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกองลูกเสือโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายชาติกุล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๙ และบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"431","views":"431","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-01 16:22:47","date":"2016-12-01 16:22:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2274","id":"2274","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-29_13-16-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-29_13-16-49.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"562","views":"562","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-29 13:17:20","date":"2016-11-29 13:17:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2238","id":"2238","1":"พิธียกเสาเอกอาคารเรียน","title":"พิธียกเสาเอกอาคารเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-24_12-42-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-24_12-42-27.jpg","4":"

\r\n\tพิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"653","views":"653","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-24 12:42:50","date":"2016-11-24 12:42:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2237","id":"2237","1":"โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-24_12-41-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-24_12-41-09.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"549","views":"549","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-24 12:41:38","date":"2016-11-24 12:41:38","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2228","id":"2228","1":"รวมพลังแห่งความภักดี","title":"รวมพลังแห่งความภักดี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_12-11-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_12-11-53.jpg","4":"

\r\n\tข้าราชการ พนักงาน อำเภอสังขละบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tข้าราชการ พนักงาน อำเภอสังขละบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"484","views":"484","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-23 12:12:36","date":"2016-11-23 12:12:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2227","id":"2227","1":"ประชุมคณะครูและบุคลากรฯครั้งที่๖ปีการศึกษา๒๕๕๙","title":"ประชุมคณะครูและบุคลากรฯครั้งที่๖ปีการศึกษา๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_12-10-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_12-10-50.jpg","4":"

\r\n\tประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุม ครั้งที่๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุม ครั้งที่๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"389","views":"389","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-23 12:11:15","date":"2016-11-23 12:11:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2189","id":"2189","1":"การประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร","title":"การประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-15_14-27-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-15_14-27-09.jpg","4":"

\r\n\tนายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมการประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยของนักเรียน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมการประชุมมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยของนักเรียน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"354","views":"354","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-15 14:27:33","date":"2016-11-15 14:27:33","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2165","id":"2165","1":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน","title":"การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-09_10-52-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-09_10-52-58.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"468","views":"468","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-09 10:53:25","date":"2016-11-09 10:53:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2164","id":"2164","1":"เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า","title":"เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-09_10-51-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-09_10-51-26.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) วันที่ ๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) วันที่ ๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"452","views":"452","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-09 10:52:15","date":"2016-11-09 10:52:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2120","id":"2120","1":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 2559","title":"ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-28_10-30-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-28_10-30-17.jpg","4":"

\r\n\tการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"426","views":"426","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-28 10:30:39","date":"2016-10-28 10:30:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2103","id":"2103","1":" ลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม","title":" ลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_15-39-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-24_15-39-22.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดวัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดวัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"478","views":"478","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-24 15:39:46","date":"2016-10-24 15:39:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2099","id":"2099","1":"พิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-23_13-28-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-23_13-28-24.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"532","views":"532","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-23 13:28:52","date":"2016-10-23 13:28:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2098","id":"2098","1":"คณะครูร่วมกันทำเข็มกลัดโบไว้ทุกข์","title":"คณะครูร่วมกันทำเข็มกลัดโบไว้ทุกข์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-23_13-26-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-23_13-26-21.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูร่วมกันทำเข็มกลัดโบไว้ทุกข์ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูร่วมกันทำเข็มกลัดโบไว้ทุกข์ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"567","views":"567","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-23 13:27:36","date":"2016-10-23 13:27:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2087","id":"2087","1":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน","title":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-19_10-15-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-19_10-15-29.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"482","views":"482","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-19 10:17:14","date":"2016-10-19 10:17:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2079","id":"2079","1":"ศึกษาดูงานจาก อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย","title":"ศึกษาดูงานจาก อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-16_00-16-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-16_00-16-17.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัน ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tผู้บริหารและคณะอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัน ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"529","views":"529","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-16 03:02:43","date":"2016-10-16 03:02:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2055","id":"2055","1":"กิจกรรรมมุฑิตาเกษียรอายุราชการและแสดงความยินดีกับคุณครู","title":"กิจกรรรมมุฑิตาเกษียรอายุราชการและแสดงความยินดีกับคุณครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-27-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-27-36.jpg","4":"
\r\n\tกิจกรรมมุฑิตาเกษียรอายุราชการของนายพินิต จันทนา และแสดงความยินดีกับคุณครูมาใหม่และคุณครูที่ได้ย้าย และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่ได้มีวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙ ณ.ห้องอาหารพรไพลิน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tกิจกรรมมุฑิตาเกษียรอายุราชการของนายพินิต จันทนา และแสดงความยินดีกับคุณครูมาใหม่และคุณครูที่ได้ย้าย และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่ได้มีวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙ ณ.ห้องอาหารพรไพลิน<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"491","views":"491","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:27:57","date":"2016-10-06 12:27:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2054","id":"2054","1":"อบรมการเขียนรายงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้","title":"อบรมการเขียนรายงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-26-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-26-34.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมการเข้าอบรมการเขียน วิจัย\/นวัตกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ ๔-๕ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมการเข้าอบรมการเขียน วิจัย\/นวัตกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ ๔-๕ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"394","views":"394","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:26:54","date":"2016-10-06 12:26:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2053","id":"2053","1":"การประชุมเชิงประปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ","title":"การประชุมเชิงประปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-25-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-25-44.jpg","4":"

\r\n\tการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตตมะ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตตมะ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"393","views":"393","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:26:03","date":"2016-10-06 12:26:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2052","id":"2052","1":"ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2559","title":"ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-24-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-24-31.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน นำโดยท่าน ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ณ หอศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน นำโดยท่าน ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ณ หอศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"422","views":"422","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:24:52","date":"2016-10-06 12:24:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2051","id":"2051","1":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดดอนตูม","title":"ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดดอนตูม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-23-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-23-31.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตอนตูม . อ.บ้านโป่ง ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตอนตูม . อ.บ้านโป่ง ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"439","views":"439","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:23:52","date":"2016-10-06 12:23:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2050","id":"2050","1":"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน","title":"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-22-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-22-39.jpg","4":"

\r\n\tนายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"403","views":"403","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:23:11","date":"2016-10-06 12:23:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2049","id":"2049","1":" อบรมการกรอกข้อมูลทุนนักเรียนยากจน","title":" อบรมการกรอกข้อมูลทุนนักเรียนยากจน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-21-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-21-37.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูเข้าอบรมการกรอกข้อมูลทุนนักเรียนยากจน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูเข้าอบรมการกรอกข้อมูลทุนนักเรียนยากจน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"381","views":"381","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:21:57","date":"2016-10-06 12:21:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2048","id":"2048","1":" ศึกษาดูงาน","title":" ศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-20-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-20-45.jpg","4":"

\r\n\tคณะผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพป.แพร่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพป.แพร่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"349","views":"349","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:21:08","date":"2016-10-06 12:21:08","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2047","id":"2047","1":"สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"สอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-19-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-19-31.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"342","views":"342","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:19:54","date":"2016-10-06 12:19:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2046","id":"2046","1":" ประชุมวาระที่ ๕\/๒๕๕๙","title":" ประชุมวาระที่ ๕\/๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-18-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-18-27.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ จัดประชุมวาระที่ ๕\/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ จัดประชุมวาระที่ ๕\/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"344","views":"344","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:18:57","date":"2016-10-06 12:18:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2045","id":"2045","1":"การอบรมพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยืนฯ","title":"การอบรมพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยืนฯ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-17-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-17-31.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู เข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู เข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"339","views":"339","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:17:51","date":"2016-10-06 12:17:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2044","id":"2044","1":"ประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษา","title":"ประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-16-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-16-30.jpg","4":"

\r\n\tประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"366","views":"366","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:16:57","date":"2016-10-06 12:16:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2043","id":"2043","1":"นิทรรศการศิลปะ","title":"นิทรรศการศิลปะ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-14-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-14-55.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานนักเรียน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานนักเรียน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"438","views":"438","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:15:42","date":"2016-10-06 12:15:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2042","id":"2042","1":"นำเสนอผลงานนวัตกรรมบริหารคุณภาพโรงเรียนเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบ UDS Lab School","title":"นำเสนอผลงานนวัตกรรมบริหารคุณภาพโรงเรียนเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบ UDS Lab School","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-13-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-13-47.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำเสนอผลงานนวัตกรรมบริหารคุณภาพโรงเรียนเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบ UDS "Lab School ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล" ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำเสนอผลงานนวัตกรรมบริหารคุณภาพโรงเรียนเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบ UDS "Lab School ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล" ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"366","views":"366","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:14:11","date":"2016-10-06 12:14:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"2041","id":"2041","1":"พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์","title":"พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-12-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-06_12-12-11.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"339","views":"339","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-10-06 12:12:53","date":"2016-10-06 12:12:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1967","id":"1967","1":"สพม.๑๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"สพม.๑๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-12_10-43-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-12_10-43-47.jpg","4":"

\r\n\tคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"429","views":"429","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-12 10:44:47","date":"2016-09-12 10:44:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1966","id":"1966","1":"การประชุมสัมมนาเหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.8","title":"การประชุมสัมมนาเหลียวหลัง แลหน้า โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.8","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-12_10-42-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-12_10-42-30.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร"เหลียวหลัง แลหน้า" โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.8 ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร"เหลียวหลัง แลหน้า" โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.8 ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"470","views":"470","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-09-12 10:42:56","date":"2016-09-12 10:42:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1872","id":"1872","1":"พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘","title":"พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-23_15-09-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-23_15-09-48.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"754","views":"754","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-23 15:10:14","date":"2016-08-23 15:10:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1866","id":"1866","1":"รับรางวัล ภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น","title":"รับรางวัล ภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-20_17-30-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-20_17-30-36.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"529","views":"529","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-20 17:31:33","date":"2016-08-20 17:31:33","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1865","id":"1865","1":"วันวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙","title":"วันวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-20_17-27-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-20_17-27-30.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียน วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียน วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"385","views":"385","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-20 17:28:15","date":"2016-08-20 17:28:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1846","id":"1846","1":"ลงนามถวายพระพรวันแม่","title":"ลงนามถวายพระพรวันแม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-59-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-59-33.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"509","views":"509","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:59:52","date":"2016-08-15 17:59:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1845","id":"1845","1":"กิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาด","title":"กิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-58-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-58-34.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาด ออกแบบโปสการ์ด วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาด ออกแบบโปสการ์ด วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"575","views":"575","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:58:53","date":"2016-08-15 17:58:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1844","id":"1844","1":"มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่","title":"มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-57-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-57-46.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"435","views":"435","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:58:04","date":"2016-08-15 17:58:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1843","id":"1843","1":"ป.ป.ช. สพฐ. น้อย","title":"ป.ป.ช. สพฐ. น้อย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-56-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-56-53.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต และจัดตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต และจัดตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"551","views":"551","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:57:16","date":"2016-08-15 17:57:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1842","id":"1842","1":" กิจกรรมอบรม อย.น้อย","title":" กิจกรรมอบรม อย.น้อย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-56-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-56-10.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมให้ความรู้ อย.น้อย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมให้ความรู้ อย.น้อย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1210","views":"1210","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:56:27","date":"2016-08-15 17:56:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1841","id":"1841","1":"กิจกรรมวันแม่และตลาดนัดอาชีพ","title":"กิจกรรมวันแม่และตลาดนัดอาชีพ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-53-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-53-56.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่และตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่และตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"577","views":"577","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:54:21","date":"2016-08-15 17:54:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1840","id":"1840","1":" มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน","title":" มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-52-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-15_17-52-21.jpg","4":"

\r\n\tการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต สพม.8 และ ละครสั้น ภาษาอังกฤษ SKIT ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต สพม.8 และ ละครสั้น ภาษาอังกฤษ SKIT ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"415","views":"415","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-15 17:52:50","date":"2016-08-15 17:52:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1798","id":"1798","1":" กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี๒๕๕๙","title":" กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-48-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-48-43.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"464","views":"464","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-09 15:49:07","date":"2016-08-09 15:49:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1796","id":"1796","1":"ประชุมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน","title":"ประชุมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-47-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-47-03.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดการประชุมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดการประชุมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนรวมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"410","views":"410","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-09 15:47:27","date":"2016-08-09 15:47:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1795","id":"1795","1":"กิจกรรมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"กิจกรรมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-45-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-09_15-45-34.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม วันอาเซียน หรือวันครบรอบก่อตั้งอาเซียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม วันอาเซียน หรือวันครบรอบก่อตั้งอาเซียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"568","views":"568","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-09 15:46:19","date":"2016-08-09 15:46:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1769","id":"1769","1":"ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา วาระที่ ๔\/๒๕๕๙","title":"ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา วาระที่ ๔\/๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-12-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-12-02.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุม ครั้งที่๔ \/ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุม ครั้งที่๔ \/ ๒๕๕๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"460","views":"460","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-05 22:12:30","date":"2016-08-05 22:12:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1768","id":"1768","1":"๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง","title":"๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-09-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-09-41.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"490","views":"490","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-05 22:10:07","date":"2016-08-05 22:10:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1767","id":"1767","1":"ถ่ายทำหนังสั้นเมืองต้องมนต์","title":"ถ่ายทำหนังสั้นเมืองต้องมนต์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-08-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-08-42.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ถ่ายทำหนังสั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ถ่ายทำหนังสั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"545","views":"545","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-05 22:09:04","date":"2016-08-05 22:09:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1766","id":"1766","1":" ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสานไม้ไผ่","title":" ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสานไม้ไผ่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-06-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-06-47.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสานไม้ไผ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสานไม้ไผ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"488","views":"488","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-05 22:07:15","date":"2016-08-05 22:07:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1765","id":"1765","1":"ค่ายภาษาอังกฤษ ๒๕๕๙","title":"ค่ายภาษาอังกฤษ ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-05-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-05_22-05-45.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรม English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรม English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"491","views":"491","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-05 22:06:09","date":"2016-08-05 22:06:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1730","id":"1730","1":"วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙","title":"วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_11-28-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_11-28-50.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"608","views":"608","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-01 11:29:19","date":"2016-08-01 11:29:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1729","id":"1729","1":" ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม","title":" ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_11-27-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-08-01_11-27-08.jpg","4":"

\r\n\tม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"520","views":"520","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-08-01 11:27:36","date":"2016-08-01 11:27:36","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1708","id":"1708","1":"ผู้กำกับลูกเสือตรวจขั้นที่ ๕","title":"ผู้กำกับลูกเสือตรวจขั้นที่ ๕","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-56-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-56-54.jpg","4":"

\r\n\tผู้กำกับลูกเสือตรวจขั้นที่ ๕ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้กำกับลูกเสือตรวจขั้นที่ ๕ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"410","views":"410","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 00:57:18","date":"2016-07-29 00:57:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1707","id":"1707","1":"โครงการ To Be Number One","title":"โครงการ To Be Number One","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-55-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-55-28.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมนำเสนอ งาน To be number One งานประเมินสาธารณสุขดีเด่น ระดับภาค ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมนำเสนอ งาน To be number One งานประเมินสาธารณสุขดีเด่น ระดับภาค ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"474","views":"474","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 00:55:53","date":"2016-07-29 00:55:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1706","id":"1706","1":"อบรมครูเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ","title":"อบรมครูเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-54-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-54-04.jpg","4":"

\r\n\tอบรมครูเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tอบรมครูเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"361","views":"361","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 00:54:31","date":"2016-07-29 00:54:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1705","id":"1705","1":" แสดงผลงาน UDS Model ตลาดนัดวิจัย","title":" แสดงผลงาน UDS Model ตลาดนัดวิจัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-52-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-52-31.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ร่วมแสดงผลงาน UDS Model "ตลาดนัดวิจัย" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ร่วมแสดงผลงาน UDS Model "ตลาดนัดวิจัย" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"492","views":"492","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 00:52:58","date":"2016-07-29 00:52:58","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1704","id":"1704","1":"วิทยากรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้","title":"วิทยากรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-50-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-29_00-50-39.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สพม.๘ (กาญจนบุรี) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สพม.๘ (กาญจนบุรี) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"390","views":"390","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-29 00:51:12","date":"2016-07-29 00:51:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1678","id":"1678","1":"ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา","title":"ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-22_14-58-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-22_14-58-58.jpg","4":"

\r\n\tศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"663","views":"663","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-22 14:59:27","date":"2016-07-22 14:59:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1665","id":"1665","1":"แห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๙","title":"แห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-16_20-17-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-16_20-17-38.jpg","4":"

\r\n\tประชารัฐร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ณ อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชารัฐร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ณ อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"540","views":"540","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-16 20:18:25","date":"2016-07-16 20:18:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1648","id":"1648","1":" สอบกลางภาคปีการศึกษา๒๕๕๙","title":" สอบกลางภาคปีการศึกษา๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-08-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-08-05.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"608","views":"608","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-13 08:08:28","date":"2016-07-13 08:08:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1647","id":"1647","1":"โครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพห่างไกลภัยค้ามนุษย์","title":"โครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพห่างไกลภัยค้ามนุษย์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-05-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-13_08-05-19.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จัด โครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพห่างไกลภัยค้ามนุษย์ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๗ วัน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จัด โครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพห่างไกลภัยค้ามนุษย์ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๗ วัน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"548","views":"548","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-13 08:05:47","date":"2016-07-13 08:05:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1630","id":"1630","1":"คณะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา","title":"คณะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-08_14-29-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-08_14-29-19.jpg","4":"

\r\n\tคณะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"462","views":"462","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-08 14:29:42","date":"2016-07-08 14:29:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1629","id":"1629","1":"โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาศึกษาดูงาน","title":"โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-08_14-27-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-08_14-27-51.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1048","views":"1048","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-08 14:28:15","date":"2016-07-08 14:28:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1611","id":"1611","1":"ประเมินโครงการตามรอยเกียรติยศครูฯอาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล","title":"ประเมินโครงการตามรอยเกียรติยศครูฯอาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-04_19-08-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-04_19-08-51.jpg","4":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"631","views":"631","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-04 19:09:20","date":"2016-07-04 19:09:20","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1591","id":"1591","1":"เลี้ยงส่ง ท่านรองฯสมบูรณ์ คุณครูสรีรัตน์ และคุณครูมัทนา","title":"เลี้ยงส่ง ท่านรองฯสมบูรณ์ คุณครูสรีรัตน์ และคุณครูมัทนา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-17-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-17-39.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมงานเลี้ยงส่ง ท่านรองฯสมบูรณ์ พันทิมคุณครูสรีรัตน์ พวงศิริ และคุณครูมัทนา สีดำ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารพรไพลินรีสอร์ท<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมงานเลี้ยงส่ง ท่านรองฯสมบูรณ์ พันทิมคุณครูสรีรัตน์ พวงศิริ และคุณครูมัทนา สีดำ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารพรไพลินรีสอร์ท<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"532","views":"532","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:18:03","date":"2016-07-02 13:18:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1590","id":"1590","1":"กิจกรรมการเดินสวนสนามและการกล่าวคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย","title":"กิจกรรมการเดินสวนสนามและการกล่าวคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-16-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-16-23.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและการกล่าวคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและการกล่าวคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"471","views":"471","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:16:48","date":"2016-07-02 13:16:48","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1589","id":"1589","1":"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด","title":"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-14-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-14-45.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ ประชารัฐ อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ ประชารัฐ อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"452","views":"452","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:15:07","date":"2016-07-02 13:15:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1588","id":"1588","1":"ถ่ายทำสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ Amazing on tour in Sangklaburi","title":"ถ่ายทำสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ Amazing on tour in Sangklaburi","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-13-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-13-09.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ถ่ายทำสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ "Amazing on tour in Sangklaburi" ณ อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ถ่ายทำสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ "Amazing on tour in Sangklaburi" ณ อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"501","views":"501","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:13:30","date":"2016-07-02 13:13:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1587","id":"1587","1":"กิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ","title":"กิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-11-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-11-55.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม "แข่งขันวิ่งมาราธอน" เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ วันที่๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม "แข่งขันวิ่งมาราธอน" เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ วันที่๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"444","views":"444","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:12:16","date":"2016-07-02 13:12:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1586","id":"1586","1":" อบรมสายตรวจยาเสพติด","title":" อบรมสายตรวจยาเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-10-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-10-43.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี จัดอบรมสายตรวจยาเสพติด ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี จัดอบรมสายตรวจยาเสพติด ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"449","views":"449","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:11:04","date":"2016-07-02 13:11:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1585","id":"1585","1":"นายอำเภอประชุมสภาวัฒนธรรม","title":"นายอำเภอประชุมสภาวัฒนธรรม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-09-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-09-28.jpg","4":"

\r\n\tนายอำเภอประชุมสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองลู ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายอำเภอประชุมสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองลู ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"369","views":"369","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:09:51","date":"2016-07-02 13:09:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1584","id":"1584","1":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน","title":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-08-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-08-03.jpg","4":"

\r\n\tสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"374","views":"374","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:08:26","date":"2016-07-02 13:08:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1583","id":"1583","1":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๕๙","title":"ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-06-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-06-17.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมรันตี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"373","views":"373","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:06:50","date":"2016-07-02 13:06:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1582","id":"1582","1":"กิจกรรมอบรมการจัดผ้าให้กับคณะครูและนักเรียนบ้านพัก","title":"กิจกรรมอบรมการจัดผ้าให้กับคณะครูและนักเรียนบ้านพัก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-05-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-05-19.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมกิจกรรมอบรมการจัดผ้าให้กับคณะครูและนักเรียนบ้านพัก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมกิจกรรมอบรมการจัดผ้าให้กับคณะครูและนักเรียนบ้านพัก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"391","views":"391","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:05:35","date":"2016-07-02 13:05:35","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1581","id":"1581","1":"โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ","title":"โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-03-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-02_13-03-28.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรจัดกิจกรรมรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ณ หอประชุม วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรจัดกิจกรรมรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ณ หอประชุม วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"370","views":"370","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-02 13:04:04","date":"2016-07-02 13:04:04","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1496","id":"1496","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงศกร พูลสมบัติ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงศกร พูลสมบัติ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_09-25-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_09-25-06.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงศกร พูลสมบัติ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ณ ด่านเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงศกร พูลสมบัติ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ณ ด่านเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"543","views":"543","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-18 09:25:24","date":"2016-06-18 09:25:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1495","id":"1495","1":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียน ณ หอประชุม ","title":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียน ณ หอประชุม ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_09-07-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_09-07-38.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียน ณ หอประชุม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีไหว้ครูในโรงเรียน ณ หอประชุม วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"979","views":"979","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-18 09:08:15","date":"2016-06-18 09:08:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1494","id":"1494","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_08-53-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_08-53-59.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"540","views":"540","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-18 08:54:44","date":"2016-06-18 08:54:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1493","id":"1493","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี ถวายพระพรงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี ถวายพระพรงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_08-39-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-18_08-39-11.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี ถวายพระพรงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับ อำเภอสังขละบุรี ถวายพระพรงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"514","views":"514","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-06-18 08:42:18","date":"2016-06-18 08:42:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1409","id":"1409","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดทำโครงการเพื่อเยี่ยมผู้ปกครองสัญจร","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดทำโครงการเพื่อเยี่ยมผู้ปกครองสัญจร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_14-30-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_14-30-16.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดทำโครงการเพื่อเยี่ยมผู้ปกครองสัญจร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ณ บ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กายจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดทำโครงการเพื่อเยี่ยมผู้ปกครองสัญจร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ณ บ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กายจนบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"639","views":"639","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-07 14:30:26","date":"2016-06-07 14:30:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1407","id":"1407","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓\/๒๕๕๙","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓\/๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_13-23-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_13-23-39.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓\/๒๕๕๙ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓\/๒๕๕๙ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"475","views":"475","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-07 13:23:47","date":"2016-06-07 13:23:47","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1406","id":"1406","1":"พิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"พิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_13-21-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-06-07_13-21-16.jpg","4":"

\r\n\tพิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"767","views":"767","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-06-07 13:21:25","date":"2016-06-07 13:21:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1376","id":"1376","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-31_09-54-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-31_09-54-36.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"846","views":"846","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2016-05-31 09:54:45","date":"2016-05-31 09:54:45","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1369","id":"1369","1":"โรงเรียนบ้านห้วยกบศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙","title":"โรงเรียนบ้านห้วยกบศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-30_15-59-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-30_15-59-43.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านห้วยกบศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านห้วยกบศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"736","views":"736","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-30 15:59:50","date":"2016-05-30 15:59:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1368","id":"1368","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-30_15-58-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-30_15-58-01.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย วันที่ 30 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย วันที่ 30 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"558","views":"558","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-30 15:58:11","date":"2016-05-30 15:58:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1357","id":"1357","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสอทธิศึกษา ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา \"วิสาขบูชา\"","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสอทธิศึกษา ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา \"วิสาขบูชา\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-25_13-03-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-25_13-03-56.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสอทธิศึกษา ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา "วิสาขบูชา" ดังรายการต่อไปนี้<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tตอบคำถาม ม.ปลาย<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1.      รางวัลชนะเลิศตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวรุฑารัตน์ จิตผ่องแท้<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวเนตรนภา  ธรรมอยู่<\/p>\r\n

\r\n\t2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวมิวมิว –<\/p>\r\n

\r\n\t3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนายนพดล  มณีอ้าย<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวไข่   -<\/p>\r\n

\r\n\tตอบคำถาม ม.ต้น<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1.      รางวัลชนะเลิศตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงรุ่งนภา  ถาวรเรืองรุ่ง<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงสายบัว  -<\/p>\r\n

\r\n\t2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงอรนลิน  วงศาสนธิ์<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กชายจิรวัฒน์  คุ้มครอง<\/p>\r\n

\r\n\t3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงนงนุช  สังขละผาสุข<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงวัน  -<\/p>\r\n

\r\n\tจัดป้ายนิเทศ ม.ปลาย<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1. รางวัลชนะเลิศจัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/2<\/p>\r\n

\r\n\t2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1<\/p>\r\n

\r\n\t3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4\/1<\/p>\r\n

\r\n\tจัดป้ายนิเทศ ม.ต้น<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1. รางวัลชนะเลิศจัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1\/1<\/p>\r\n

\r\n\t2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3\/1<\/p>\r\n

\r\n\t3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3\/5<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสอทธิศึกษา ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา "วิสาขบูชา" ดังรายการต่อไปนี้<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tตอบคำถาม ม.ปลาย<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1.      รางวัลชนะเลิศตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวรุฑารัตน์ จิตผ่องแท้<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวเนตรนภา  ธรรมอยู่<\/p>\r\n

\r\n\t2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวมิวมิว –<\/p>\r\n

\r\n\t3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tนายนพดล  มณีอ้าย<\/p>\r\n

\r\n\tนางสาวไข่   -<\/p>\r\n

\r\n\tตอบคำถาม ม.ต้น<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1.      รางวัลชนะเลิศตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงรุ่งนภา  ถาวรเรืองรุ่ง<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงสายบัว  -<\/p>\r\n

\r\n\t2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงอรนลิน  วงศาสนธิ์<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กชายจิรวัฒน์  คุ้มครอง<\/p>\r\n

\r\n\t3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ตอบคำถามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม.ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงนงนุช  สังขละผาสุข<\/p>\r\n

\r\n\tเด็กหญิงวัน  -<\/p>\r\n

\r\n\tจัดป้ายนิเทศ ม.ปลาย<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1. รางวัลชนะเลิศจัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/2<\/p>\r\n

\r\n\t2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1<\/p>\r\n

\r\n\t3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ปลาย<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4\/1<\/p>\r\n

\r\n\tจัดป้ายนิเทศ ม.ต้น<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t1. รางวัลชนะเลิศจัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1\/1<\/p>\r\n

\r\n\t2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3\/1<\/p>\r\n

\r\n\t3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระดับ ม. ต้น<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3\/5<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"524","views":"524","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-25 13:04:07","date":"2016-05-25 13:04:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1342","id":"1342","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรมวิถีพุทธ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรมวิถีพุทธ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-23_21-08-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-23_21-08-17.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรมวิถีพุทธ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรมวิถีพุทธ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"616","views":"616","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-23 21:08:24","date":"2016-05-23 21:08:24","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1341","id":"1341","1":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา","title":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-23_21-07-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-23_21-07-09.jpg","4":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"542","views":"542","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-23 21:07:18","date":"2016-05-23 21:07:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1327","id":"1327","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์ดีเด่น","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์ดีเด่น","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-16_10-22-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-16_10-22-53.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์ดีเด่น ระดับเขต ปี 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืมแอลกอฮอล์ดีเด่น ระดับเขต ปี 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"564","views":"564","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-16 10:23:02","date":"2016-05-16 10:23:02","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1311","id":"1311","1":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่ และประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ","title":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่ และประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-11_14-15-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-11_14-15-56.jpg","4":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่ และประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ วันที่ 11พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่ และประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ วันที่ 11พฤษภาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"735","views":"735","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-11 14:16:05","date":"2016-05-11 14:16:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1310","id":"1310","1":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559","title":"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-27-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-27-28.jpg","4":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"525","views":"525","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:27:37","date":"2016-05-10 23:27:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1309","id":"1309","1":"เข้ารับการอบรม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ สู่การลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้","title":"เข้ารับการอบรม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ สู่การลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-25-20.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-25-20.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผอ.พงศกร พูลสมบัติ เข้ารับการอบรม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ สู่การลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผอ.พงศกร พูลสมบัติ เข้ารับการอบรม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ สู่การลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"552","views":"552","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:25:29","date":"2016-05-10 23:25:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1308","id":"1308","1":"คณะครูร่วมเดินรณรงค์สงกรานต์สังขละบุรี..ไม่มีแอลกอฮอล์ วันที่ 9 เมษายน 2559","title":"คณะครูร่วมเดินรณรงค์สงกรานต์สังขละบุรี..ไม่มีแอลกอฮอล์ วันที่ 9 เมษายน 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-18-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-18-59.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูร่วมเดินรณรงค์สงกรานต์สังขละบุรี..ไม่มีแอลกอฮอล์ วันที่ 9 เมษายน 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูร่วมเดินรณรงค์สงกรานต์สังขละบุรี..ไม่มีแอลกอฮอล์ วันที่ 9 เมษายน 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"508","views":"508","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:19:09","date":"2016-05-10 23:19:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1307","id":"1307","1":"มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรีนอุดมสิทธิศึกษา","title":"มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรีนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-14-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-14-52.jpg","4":"

\r\n\tมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรีนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรีนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"414","views":"414","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:15:01","date":"2016-05-10 23:15:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1306","id":"1306","1":"ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง พนักงานราชการ และประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี","title":"ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง พนักงานราชการ และประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-11-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-11-03.jpg","4":"

\r\n\tประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง พนักงานราชการ และประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง พนักงานราชการ และประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1507","views":"1507","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:11:10","date":"2016-05-10 23:11:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1305","id":"1305","1":"นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้ารับการรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้ารับการรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-09-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-10_23-09-16.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้ารับการรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้ารับการรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"503","views":"503","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-10 23:09:29","date":"2016-05-10 23:09:29","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1269","id":"1269","1":"คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์","title":"คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-59-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-59-29.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"592","views":"592","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:59:37","date":"2016-04-07 21:59:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1268","id":"1268","1":"เลี้ยงปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับครูใหม่ เลี้ยงรับครู คศ.3 วันที่ 5 เมษายน 2559","title":"เลี้ยงปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับครูใหม่ เลี้ยงรับครู คศ.3 วันที่ 5 เมษายน 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-54-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-54-48.jpg","4":"

\r\n\tเลี้ยงปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับครูใหม่ เลี้ยงรับครู คศ.3 วันที่ 5 เมษายน 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเลี้ยงปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับครูใหม่ เลี้ยงรับครู คศ.3 วันที่ 5 เมษายน 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"699","views":"699","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:52:13","date":"2016-04-07 21:52:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1267","id":"1267","1":"ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-50-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-50-35.jpg","4":"

\r\n\tประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรันตี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"512","views":"512","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:50:49","date":"2016-04-07 21:50:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1266","id":"1266","1":"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-48-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-48-25.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการรายงานตัว ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 3 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 สอบเข้าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการรายงานตัว ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 3 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"674","views":"674","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:48:31","date":"2016-04-07 21:48:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1265","id":"1265","1":"ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2\/2559","title":"ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2\/2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-47-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-47-15.jpg","4":"

\r\n\tประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2\/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วาระการประชุมครั้งที่ 2\/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"734","views":"734","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:47:23","date":"2016-04-07 21:47:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1264","id":"1264","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-38-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-38-42.jpg","4":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"421","views":"421","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:38:53","date":"2016-04-07 21:38:53","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1263","id":"1263","1":"คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery","title":"คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-36-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-04-07_21-36-37.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery. นวัตกรรมเพื่อการค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ วันที่ 30 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสวนาโครงการ Samsung Career Discovery. นวัตกรรมเพื่อการค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ วันที่ 30 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"778","views":"778","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-04-07 21:36:43","date":"2016-04-07 21:36:43","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1254","id":"1254","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-31_22-12-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-31_22-12-50.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลน งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนได้ใช้งบประมาณนี้จ้างนายอาทิตย์ ช้อยสามนาค วุฒิทางการศึกษา (ปริญญาตรี) ครุศาสตร์ วิชาเอก ฟิสิกส์ มาปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้กับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาในปีต่อไป<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ขอแสดงความขอบคุณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลน งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนได้ใช้งบประมาณนี้จ้างนายอาทิตย์ ช้อยสามนาค วุฒิทางการศึกษา (ปริญญาตรี) ครุศาสตร์ วิชาเอก ฟิสิกส์ มาปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้กับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาในปีต่อไป<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"592","views":"592","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-31 22:13:03","date":"2016-03-31 22:13:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1242","id":"1242","1":"โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559","title":"โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-29_13-00-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-29_13-00-05.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1079","views":"1079","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-29 13:00:13","date":"2016-03-29 13:00:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1241","id":"1241","1":"สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-29_12-58-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-29_12-58-32.jpg","4":"

\r\n\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 วันที่ 27 มีนาคม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"761","views":"761","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-29 12:58:41","date":"2016-03-29 12:58:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1190","id":"1190","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-23_09-18-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-23_09-18-47.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"906","views":"906","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-23 09:18:57","date":"2016-03-23 09:18:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1182","id":"1182","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_18-00-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_18-00-54.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"805","views":"805","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-17 18:04:30","date":"2016-03-17 18:04:30","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1179","id":"1179","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_10-21-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_10-21-02.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1114","views":"1114","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-17 10:21:09","date":"2016-03-17 10:21:09","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1178","id":"1178","1":"ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559","title":"ศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_10-07-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-17_10-07-19.jpg","4":"

\r\n\tศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tศุภนิมิตรให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"569","views":"569","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-17 10:07:27","date":"2016-03-17 10:07:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1177","id":"1177","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-42-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-42-30.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้มีการจัดเข้าค่ายภาวะผู้นำของระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"816","views":"816","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-16 12:42:39","date":"2016-03-16 12:42:39","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1176","id":"1176","1":"กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"กิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-37-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-37-05.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1158","views":"1158","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-16 12:37:13","date":"2016-03-16 12:37:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1175","id":"1175","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-36-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-36-02.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดสอบปลายภาค ปีการศึการศึกษา 2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"648","views":"648","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-16 12:36:11","date":"2016-03-16 12:36:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1174","id":"1174","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-32-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-16_12-32-05.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย - พม่า วันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ บ้านสะเน่พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านทิไล่ป้า บ้านจะแก (หินตั้ง)<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไกลและประชุมผู้ปกครองสัญจรในเขตพื้นที่ ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย - พม่า วันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ บ้านสะเน่พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านทิไล่ป้า บ้านจะแก (หินตั้ง)<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1108","views":"1108","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-16 12:32:14","date":"2016-03-16 12:32:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1144","id":"1144","1":"ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6ปีการศึกษา 2558","title":"ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6ปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-06_21-33-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-03-06_21-33-48.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดง<\/span>านปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม<\/span>ัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที<\/span>่ 6 ณ หอประชุม วันที่ 2 มีนาคม 2559<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดง<\/span>านปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม<\/span>ัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที<\/span>่ 6 ณ หอประชุม วันที่ 2 มีนาคม 2559<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"981","views":"981","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-03-06 21:33:57","date":"2016-03-06 21:33:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1130","id":"1130","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชา","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-11-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-11-18.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชาวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามวันมาฆบูชาวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"701","views":"701","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-29 11:11:28","date":"2016-02-29 11:11:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1129","id":"1129","1":"ครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์","title":"ครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-08-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-08-40.jpg","4":"

\r\n\tครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tครูศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา เข้ารับการประเมินครูชำนาญการพิเศษเชิงประจักษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1828","views":"1828","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-29 11:08:49","date":"2016-02-29 11:08:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1128","id":"1128","1":"ท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ","title":"ท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-05-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-29_11-05-24.jpg","4":"

\r\n\tท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tท่าน สมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"745","views":"745","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-29 11:05:34","date":"2016-02-29 11:05:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1122","id":"1122","1":"ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔","title":"ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-06-55.png","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-06-55.png","4":"

\r\n\tประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
\r\n\tกำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
\r\n\tแผนการเรียน สายสามัญ : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์<\/p>\r\n

\r\n\t

\r\n\t\tกำหนดวัน เวลา รับสมัคร<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tรับสมัคร
\r\n\t\tวันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
\r\n\t\tวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tประกาศผลสอบและรายงานตัว
\r\n\t\tวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tมอบตัว
\r\n\t\tวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
\r\n\t\tแผนการเรียน สายสามัญ : เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ,
\r\n\t\tสายทั่วไป : เน้นภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพฯ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tกำหนดวัน เวลา รับสมัคร
\r\n\t\tรับสมัคร
\r\n\t\tวันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
\r\n\t\tวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tประกาศผลสอบและรายงานตัว
\r\n\t\tวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tมอบตัว
\r\n\t\tวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n<\/div>\r\n","description":"

\r\n\tประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
\r\n\tกำหนดวันรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔<\/p>\r\n

\r\n\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
\r\n\tแผนการเรียน สายสามัญ : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์<\/p>\r\n

\r\n\t

\r\n\t\tกำหนดวัน เวลา รับสมัคร<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tรับสมัคร
\r\n\t\tวันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
\r\n\t\tวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tประกาศผลสอบและรายงานตัว
\r\n\t\tวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tมอบตัว
\r\n\t\tวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
\r\n\t\tแผนการเรียน สายสามัญ : เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ,
\r\n\t\tสายทั่วไป : เน้นภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพฯ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tกำหนดวัน เวลา รับสมัคร
\r\n\t\tรับสมัคร
\r\n\t\tวันที่ ๒๐– ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tสอบวัดความรู้พื้นฐาน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
\r\n\t\tวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tประกาศผลสอบและรายงานตัว
\r\n\t\tวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n\t

\r\n\t\tมอบตัว
\r\n\t\tวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.<\/p>\r\n<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"954","views":"954","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 22:07:05","date":"2016-02-24 22:07:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1121","id":"1121","1":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี","title":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-05-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-05-00.jpg","4":"

\r\n\tประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนรวมรันตรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"932","views":"932","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 22:05:08","date":"2016-02-24 22:05:08","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1120","id":"1120","1":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559","title":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-04-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_22-04-05.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"716","views":"716","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 22:04:13","date":"2016-02-24 22:04:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1119","id":"1119","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูง","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-59-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-59-09.jpg","4":"

\r\n\tสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสังขละบุรี และสภานักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ระหว่างวันที่ 20-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชุมชนบ้านน้อยกาฬสินธุ์<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสังขละบุรี และสภานักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ระหว่างวันที่ 20-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชุมชนบ้านน้อยกาฬสินธุ์<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1027","views":"1027","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:59:18","date":"2016-02-24 21:59:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1118","id":"1118","1":" มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ สายวิทยาศาสตร์ ","title":" มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ สายวิทยาศาสตร์ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-56-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-56-41.jpg","4":"

\r\n\tอาจารย์สุวิทย์ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ สายวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tอาจารย์สุวิทย์ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับครูใหม่ สายวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"536","views":"536","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:56:51","date":"2016-02-24 21:56:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1117","id":"1117","1":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ","title":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-54-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-54-31.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"655","views":"655","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:54:40","date":"2016-02-24 21:54:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1116","id":"1116","1":"มหาวิทยาลัยกรุงเทพแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559","title":"มหาวิทยาลัยกรุงเทพแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-53-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-53-19.jpg","4":"

\r\n\tมหาวิทยาลัยกรุงเทพแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tมหาวิทยาลัยกรุงเทพแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"500","views":"500","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:53:28","date":"2016-02-24 21:53:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1115","id":"1115","1":"มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559","title":"มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-52-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-52-23.jpg","4":"

\r\n\tมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"610","views":"610","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:52:32","date":"2016-02-24 21:52:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1114","id":"1114","1":"นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-49-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-49-19.jpg","4":"

\r\n\tนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"735","views":"735","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:49:27","date":"2016-02-24 21:49:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1113","id":"1113","1":"ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","title":"ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-46-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-24_21-46-48.jpg","4":"

\r\n\tชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"971","views":"971","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-24 21:47:01","date":"2016-02-24 21:47:01","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1084","id":"1084","1":"โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี ","title":"โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-14-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-14-43.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1001","views":"1001","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:14:51","date":"2016-02-12 16:14:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1083","id":"1083","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-13-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-13-50.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"646","views":"646","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:13:57","date":"2016-02-12 16:13:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1082","id":"1082","1":"คณะศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรีเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ชาวบ้าน -เจ้าหน้าที่","title":"คณะศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรีเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ชาวบ้าน -เจ้าหน้าที่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-12-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-12-32.jpg","4":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรีเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ชาวบ้าน -เจ้าหน้าที่ พื้นที่เตรียมประกาศมรดกโลกผืนป่าแก่งกระจาน กับ พื้นที่ผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร วันที 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรีเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ชาวบ้าน -เจ้าหน้าที่ พื้นที่เตรียมประกาศมรดกโลกผืนป่าแก่งกระจาน กับ พื้นที่ผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร วันที 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"579","views":"579","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:12:41","date":"2016-02-12 16:12:41","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1080","id":"1080","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกีฬาภายใน \"เอื้องผึ้งเกมส์\" ประจำปีการศึกษา 2558","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกีฬาภายใน \"เอื้องผึ้งเกมส์\" ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-05-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-05-53.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกีฬาภายใน "เอื้องผึ้งเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกีฬาภายใน "เอื้องผึ้งเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"717","views":"717","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:06:00","date":"2016-02-12 16:06:00","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1079","id":"1079","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา บันทึกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนจบปีการศึกษา ","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา บันทึกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนจบปีการศึกษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-04-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-04-06.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา บันทึกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนจบปีการศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา บันทึกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนจบปีการศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1341","views":"1341","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:04:14","date":"2016-02-12 16:04:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1078","id":"1078","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในขั้นเรียน ","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในขั้นเรียน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-02-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-02-03.jpg","4":"

\r\n\tประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในขั้นเรียน (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในขั้นเรียน (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"429","views":"429","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:02:11","date":"2016-02-12 16:02:11","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1077","id":"1077","1":"ผู้อำนวยการ พงศกร พูลสมบัติ มอบจักรยานให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรม Bike for Dad","title":"ผู้อำนวยการ พงศกร พูลสมบัติ มอบจักรยานให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรม Bike for Dad","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-00-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_16-00-40.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการ พงศกร พูลสมบัติ มอบจักรยานให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรม Bike for Dad วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการ พงศกร พูลสมบัติ มอบจักรยานให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรม Bike for Dad วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"793","views":"793","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 16:00:50","date":"2016-02-12 16:00:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1076","id":"1076","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ มอบเกียตรติบัตร กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรในหลวง ","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ มอบเกียตรติบัตร กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรในหลวง ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-59-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-59-41.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นายพงศกร พูลสมบัติ มอบเกียตรติบัตร กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรในหลวง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นายพงศกร พูลสมบัติ มอบเกียตรติบัตร กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรในหลวง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"742","views":"742","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 15:59:49","date":"2016-02-12 15:59:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1075","id":"1075","1":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559","title":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-58-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-58-26.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"866","views":"866","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 15:58:34","date":"2016-02-12 15:58:34","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1074","id":"1074","1":"นักเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ้อมกีฬาสี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559","title":"นักเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ้อมกีฬาสี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-57-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-57-10.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ้อมกีฬาสี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ้อมกีฬาสี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1265","views":"1265","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 15:57:21","date":"2016-02-12 15:57:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1073","id":"1073","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดติว O-Net ให้กับนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดติว O-Net ให้กับนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-55-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-12_15-55-49.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดติว O-Net ให้กับนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดติว O-Net ให้กับนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"507","views":"507","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-12 15:55:59","date":"2016-02-12 15:55:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1045","id":"1045","1":"สำรวจสถานที่และจัดเก็บข้อมูล ณ \"บ้านน้อยกาฬสินธุ์\" วันที่ 31 มกราคม 2559","title":"สำรวจสถานที่และจัดเก็บข้อมูล ณ \"บ้านน้อยกาฬสินธุ์\" วันที่ 31 มกราคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-49-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-49-43.jpg","4":"

\r\n\tสำรวจสถานที่และจัดเก็บข้อมูล ณ "บ้านน้อยกาฬสินธุ์" วันที่ 31 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tสำรวจสถานที่และจัดเก็บข้อมูล ณ "บ้านน้อยกาฬสินธุ์" วันที่ 31 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"511","views":"511","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:49:57","date":"2016-02-03 11:49:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1044","id":"1044","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทัศนศึกษา ณ วัดสระลงเรือ และวัดสุคนทิพย์ธาราม","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทัศนศึกษา ณ วัดสระลงเรือ และวัดสุคนทิพย์ธาราม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-46-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-46-47.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน ม.2 และ ม.5โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทัศนศึกษา ณ วัดสระลงเรือ และวัดสุคนทิพย์ธาราม
\r\n\tวันที่ 30 มกราคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียน ม.2 และ ม.5โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ทัศนศึกษา ณ วัดสระลงเรือ และวัดสุคนทิพย์ธาราม
\r\n\tวันที่ 30 มกราคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1108","views":"1108","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:46:59","date":"2016-02-03 11:46:59","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1043","id":"1043","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบผ้าห่มให้กับตัวแทนนักเรียน","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบผ้าห่มให้กับตัวแทนนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-44-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-44-31.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบผ้าห่มให้กับตัวแทนนักเรียน วันที่ 29 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบผ้าห่มให้กับตัวแทนนักเรียน วันที่ 29 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"495","views":"495","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:44:40","date":"2016-02-03 11:44:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1042","id":"1042","1":"ตุ้มโฮม ชมรมคนอีสาน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","title":"ตุ้มโฮม ชมรมคนอีสาน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-41-21.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-41-21.jpg","4":"

\r\n\tงานตุ้มโฮม ชมรมคนอีสาน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tงานตุ้มโฮม ชมรมคนอีสาน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"656","views":"656","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:41:31","date":"2016-02-03 11:41:31","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1041","id":"1041","1":"กลุ่มกิจการนักเรียนจัดอบรมจราจรวันที่ 22 ธันวาคม 2559","title":"กลุ่มกิจการนักเรียนจัดอบรมจราจรวันที่ 22 ธันวาคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-37-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-37-58.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มกิจการนักเรียนจัดอบรมจราจรวันที่ 22 ธันวาคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มกิจการนักเรียนจัดอบรมจราจรวันที่ 22 ธันวาคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"489","views":"489","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:38:06","date":"2016-02-03 11:38:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1040","id":"1040","1":" ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ","title":" ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-34-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-34-45.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ณ หอประชุม วันที่ 21 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการพงศกร พูลสมบัติ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ณ หอประชุม วันที่ 21 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"560","views":"560","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:34:55","date":"2016-02-03 11:34:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1039","id":"1039","1":"กลุ่มงานกิจการนักเรียนตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด","title":"กลุ่มงานกิจการนักเรียนตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-32-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-32-29.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มงานกิจการนักเรียนตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด วันที่ 20 มกราคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มงานกิจการนักเรียนตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด วันที่ 20 มกราคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"554","views":"554","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:32:38","date":"2016-02-03 11:32:38","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1038","id":"1038","1":" ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้ และนิเทศคุณครูใหม่ ","title":" ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้ และนิเทศคุณครูใหม่ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-29-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-29-28.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้ และนิเทศคุณครูใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบช่อดอกไม้ และนิเทศคุณครูใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"454","views":"454","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:29:40","date":"2016-02-03 11:29:40","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"1037","id":"1037","1":"คณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล \"โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู","title":"คณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล \"โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-26-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-02-03_11-26-16.jpg","4":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " วันที่ 19 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะกรรมการเข้าประเมิน อาจารย์ชัยศักดิ์ ภูมูล "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " วันที่ 19 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"794","views":"794","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-02-03 11:26:28","date":"2016-02-03 11:26:28","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"973","id":"973","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-20_12-40-13.png","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-20_12-40-13.png","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1145","views":"1145","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-20 12:40:32","date":"2016-01-20 12:40:32","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"940","id":"940","1":"กฤติกา ไกลหา นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน วันที่ 12 มกราคม 2559","title":"กฤติกา ไกลหา นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน วันที่ 12 มกราคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-35-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-35-58.jpg","4":"

\r\n\tกฤติกา ไกลหา นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน วันที่ 12 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกฤติกา ไกลหา นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน วันที่ 12 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"874","views":"874","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-15 11:36:07","date":"2016-01-15 11:36:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"939","id":"939","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดงานปีใหม่ คืนความสุขให้นักเรียน วันที่ 7 มกราคม 2559","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดงานปีใหม่ คืนความสุขให้นักเรียน วันที่ 7 มกราคม 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-16-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-16-25.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดงานปีใหม่ คืนความสุขให้นักเรียน วันที่ 7 มกราคม 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดงานปีใหม่ คืนความสุขให้นักเรียน วันที่ 7 มกราคม 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"802","views":"802","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-15 11:16:42","date":"2016-01-15 11:16:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"937","id":"937","1":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ร่วมงานปีใหม่กะเหรี่ยง ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","title":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ร่วมงานปีใหม่กะเหรี่ยง ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_10-34-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_10-34-00.jpg","4":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ร่วมงานปีใหม่กะเหรี่ยง ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ร่วมงานปีใหม่กะเหรี่ยง ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2369","views":"2369","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-15 10:34:18","date":"2016-01-15 10:34:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"936","id":"936","1":"นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในชุมนเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่อาเซียน 2016 ","title":"นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในชุมนเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่อาเซียน 2016 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_10-30-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_10-30-40.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในชุมนเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่อาเซียน 2016 ณ เมืองสามสายน้ำ สามวัฒนธรรม ณ สะพานไม้หลวงพ่ออุตม หรือที่เรียกกันในชื่อสะพานมอญ<\/a><\/span><\/span><\/h5>\r\n","description":"
\r\n\tนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในชุมนเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่อาเซียน 2016 ณ เมืองสามสายน้ำ สามวัฒนธรรม ณ สะพานไม้หลวงพ่ออุตม หรือที่เรียกกันในชื่อสะพานมอญ<\/a><\/span><\/span><\/h5>\r\n","5":"","ppost":"","6":"636","views":"636","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2016-01-15 10:30:56","date":"2016-01-15 10:30:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"837","id":"837","1":" รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่","title":" รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-55-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-55-57.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการวันที่ 25 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชาติกุลพล สมยาภักดี คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการวันที่ 25 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"693","views":"693","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-25 23:56:07","date":"2015-12-25 23:56:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"836","id":"836","1":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65","title":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-53-13.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-53-13.jpg","4":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ.พงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"816","views":"816","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-25 23:53:22","date":"2015-12-25 23:53:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"835","id":"835","1":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่","title":"ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-50-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-50-40.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ
\r\n\tวันที่ 24 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย ผอ.พงศกร พูลสมบัติ คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ
\r\n\tวันที่ 24 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"683","views":"683","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-25 23:50:50","date":"2015-12-25 23:50:50","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"834","id":"834","1":"กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน","title":"กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-47-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-25_23-47-03.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"513","views":"513","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-25 23:47:15","date":"2015-12-25 23:47:15","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"821","id":"821","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ \"ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ\"","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ \"ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-25-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-25-31.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
\r\n\t"ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ" วันที่ 18 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
\r\n\t"ชาวสังขละบุรี ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ" วันที่ 18 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"815","views":"815","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-22 15:25:42","date":"2015-12-22 15:25:42","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"820","id":"820","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-20-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-20-51.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมสืบสานตำนานประเพณีเขตพื้นที่ัวัฒนธรรมพิเศษ ณ บ้านกองม่องทะ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"694","views":"694","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-22 15:21:00","date":"2015-12-22 15:21:00","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"819","id":"819","1":"ผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ","title":"ผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-11-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-11-46.jpg","4":"

\r\n\tผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค
\r\n\tวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
\r\n\tณ วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ. พงศกร พูลสมบัติ และคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค
\r\n\tวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
\r\n\tณ วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"677","views":"677","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-22 15:11:57","date":"2015-12-22 15:11:57","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"818","id":"818","1":"ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน ","title":"ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-09-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-22_15-09-09.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ศึกษาดูงาน
\r\n\tณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ศรีใจงาม และคณะครูโรงเรียนบางกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ศึกษาดูงาน
\r\n\tณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1253","views":"1253","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-22 15:09:21","date":"2015-12-22 15:09:21","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"794","id":"794","1":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘\/๒๕๕๘","title":"คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘\/๒๕๕๘","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-16-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-16-11.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘\/๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘\/๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอสมุดหลวงพ่ออุตตมะโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"449","views":"449","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-15 22:17:54","date":"2015-12-15 22:17:54","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"793","id":"793","1":"ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติและคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558","title":"ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติและคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-09-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-09-57.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พงศ์ธร หอมบัวใหญ่ และคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พงศกร พูลสมบัติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พงศ์ธร หอมบัวใหญ่ และคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"558","views":"558","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-15 22:10:37","date":"2015-12-15 22:10:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"792","id":"792","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-01-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_22-01-56.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"612","views":"612","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-15 22:02:16","date":"2015-12-15 22:02:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"791","id":"791","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_21-49-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_21-49-38.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"590","views":"590","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-15 21:49:51","date":"2015-12-15 21:49:51","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"790","id":"790","1":"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","title":"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_21-30-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-15_21-30-49.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"483","views":"483","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-15 21:31:00","date":"2015-12-15 21:31:00","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"727","id":"727","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม \"Bike For Dad\" ปั่นเพื่่อพ่อ","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม \"Bike For Dad\" ปั่นเพื่่อพ่อ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-29-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-29-08.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม "Bike For Dad" ปั่นเพื่่อพ่อ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานำทีมโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม "Bike For Dad" ปั่นเพื่่อพ่อ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"572","views":"572","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-02 22:30:07","date":"2015-12-02 22:30:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"726","id":"726","1":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง","title":"โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-26-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-26-54.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินสถานศึกษาพระราชทานของ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินสถานศึกษาพระราชทานของ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"672","views":"672","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-02 22:27:08","date":"2015-12-02 22:27:08","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"725","id":"725","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-23-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-23-55.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พ.ย. 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พ.ย. 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"572","views":"572","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-02 22:24:14","date":"2015-12-02 22:24:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"724","id":"724","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-20-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_22-20-47.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 25 พ.ย. 58 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 25 พ.ย. 58 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"525","views":"525","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-02 22:21:07","date":"2015-12-02 22:21:07","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"706","id":"706","1":"นวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model )","title":"นวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model )","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-27_15-23-08.png","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-27_15-23-08.png","4":"

\r\n\tจากการบริหารคุณภาพโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model ) โดยได้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนได้รับคำชื่นชมและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนเป็นจำนวนมาก <\/strong><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tจากการบริหารคุณภาพโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยรูปแบบ UDS ( UDS Model ) โดยได้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนได้รับคำชื่นชมและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนเป็นจำนวนมาก <\/strong><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"3475","views":"3475","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-27 15:31:26","date":"2015-11-27 15:31:26","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"628","id":"628","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-05_13-53-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-11-05_13-53-43.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตแควน้อยสัมพันธ์ 58 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"524","views":"524","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-11-05 13:53:56","date":"2015-11-05 13:53:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"558","id":"558","1":"โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ","title":"โรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-31-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-31-11.jpg","4":"

\r\n\tโรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงพยาบาลสังขละบุรีจัดอบรมอนามัยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"648","views":"648","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:31:22","date":"2015-10-01 21:31:22","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"557","id":"557","1":"นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ","title":"นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-28-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-28-57.jpg","4":"

\r\n\tนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"923","views":"923","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:29:06","date":"2015-10-01 21:29:06","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"556","id":"556","1":"โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ","title":"โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-26-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-26-17.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กันยายยน ๒๕๕๘<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กันยายยน ๒๕๕๘<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"472","views":"472","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:26:27","date":"2015-10-01 21:26:27","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"555","id":"555","1":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ \"หัวแหลมแคมป์คณิต 2\" ","title":"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ \"หัวแหลมแคมป์คณิต 2\" ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-22-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-22-38.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2" ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ "หัวแหลมแคมป์คณิต 2" ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"570","views":"570","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:22:52","date":"2015-10-01 21:22:52","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"554","id":"554","1":"ประชุมผู้ปกครองสัญจร ","title":"ประชุมผู้ปกครองสัญจร ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-16-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-16-59.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๑\/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ ๑\/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวังก์วิเวการาม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"593","views":"593","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:17:12","date":"2015-10-01 21:17:12","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"553","id":"553","1":"เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน","title":"เปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-11-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-10-01_21-11-09.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นสังขละบุรีก้าวสู่ประชามคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี โดยมีนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"817","views":"817","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-10-01 21:11:19","date":"2015-10-01 21:11:19","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"386","id":"386","1":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร","title":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-47-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-47-50.jpg","4":"

\r\n\t สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร<\/a><\/h2>\r\n

\r\n\tนายปกรณ์  วงศ์สวัส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่โดยมี นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา<\/span><\/strong>เป็น หนึ่งในตัวแทนโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร ขยายผลการอบรมเชิงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จากตัวแทนบริษัท Microsoft และบริษัท Google และเพื่อจะนำไปขยายผลให้กับทุกโรงเรียนใน สพม.8<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร<\/a><\/h2>\r\n

\r\n\tนายปกรณ์  วงศ์สวัส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำทีมตัวแทน โรงเรียนในเขตพื้นที่โดยมี นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา<\/span><\/strong>เป็น หนึ่งในตัวแทนโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร ขยายผลการอบรมเชิงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จากตัวแทนบริษัท Microsoft และบริษัท Google และเพื่อจะนำไปขยายผลให้กับทุกโรงเรียนใน สพม.8<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"719","views":"719","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-08-14 08:48:02","date":"2015-08-14 08:48:02","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"385","id":"385","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-44-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-44-05.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกับอำเภอสังขละบุรี ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"597","views":"597","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-08-14 08:44:17","date":"2015-08-14 08:44:17","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"384","id":"384","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิสึกษาจัดกิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิสึกษาจัดกิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-40-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-14_08-40-44.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากิจกรรมวันแม่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปี 2558 ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"764","views":"764","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-08-14 08:40:56","date":"2015-08-14 08:40:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"336","id":"336","1":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น","title":"นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-09_09-32-30.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-09_09-32-30.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่นซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลวังกะและได้พาไปดูงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรม ปปท.จ.กาญจนบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมอบรมแกนนำเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่นซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลวังกะและได้พาไปดูงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์ดำรงธรรม ปปท.จ.กาญจนบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"750","views":"750","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-08-09 09:32:49","date":"2015-08-09 09:32:49","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"323","id":"323","1":"กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เข้าแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ","title":"กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เข้าแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-05_20-29-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-05_20-29-06.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เข้าแข่ง<\/span><\/span>กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี ( สนามกลีบบัว ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน นางสาวรัชชนันท์ ชัยรักเกียรติ ตำแหน่งพนักงานราชการ ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เข้าแข่ง<\/span><\/span>กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี ( สนามกลีบบัว ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน นางสาวรัชชนันท์ ชัยรักเกียรติ ตำแหน่งพนักงานราชการ ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"673","views":"673","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-05 20:33:45","date":"2015-08-05 20:33:45","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"250","id":"250","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-26_20-53-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-26_20-53-11.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสังขละบุรี ร่วมกับ งานอนามัย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาลสังขละบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมทั้งให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการแปรงฟันอย่่างถูกวิธีผ่านการปฏิบัติ จริง และตรวจความสะอาดของช่องปากให้นักเรียนด้วย<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสังขละบุรี ร่วมกับ งานอนามัย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดกิจกรรม เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาลสังขละบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมทั้งให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการแปรงฟันอย่่างถูกวิธีผ่านการปฏิบัติ จริง และตรวจความสะอาดของช่องปากให้นักเรียนด้วย<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1026","views":"1026","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-26 20:53:23","date":"2015-07-26 20:53:23","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"243","id":"243","1":"สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬","title":"สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-23_10-39-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-23_10-39-25.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู นักเรียน ร่วมกัน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา และคณะครู นักเรียน ร่วมกัน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ‪#‎พิธีหล่อเทียนพรรษา‬ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"807","views":"807","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-23 10:41:13","date":"2015-07-23 10:41:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"230","id":"230","1":"ภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง","title":"ภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-49-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-49-06.jpg","4":"

\r\n\tภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง ที่ชวนหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย อากาศดี ๆ และความสวยงานของอุดสิทธิศึกษา ขอบคุณ คุณ Pawarut Wanapithakkun สำหรับภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง ที่ชวนหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย อากาศดี ๆ และความสวยงานของอุดสิทธิศึกษา ขอบคุณ คุณ Pawarut Wanapithakkun สำหรับภาพโรงเรียนในอีกหนึ่งมุมมอง<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"696","views":"696","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:50:10","date":"2015-07-21 11:50:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"229","id":"229","1":"นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี","title":"นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-46-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-46-02.jpg","4":"
\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้
\r\n\t>> ระดับ ม.ต้น 1) ด.ญ.พัชราวลี ดำรงธรรมประเสริฐ ม.3\/1 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเหรียญเงินภาษาพม่า. 2) ด.ช.ณัฏฐพล. ครองพื้นพิมาน ม.2\/2 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมภาษาพม่า
\r\n\t>> ระดับ ม.ปลาย. 1) น.ส.มีมี่ หวั่นวงษ์ ม.5\/4 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมภาษาพม่า 2) น.ส.สายชล ทิพย์อาภา. ม.4\/1 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเหรียญเงินภาษาพม่า 3) น.ส.กฤติกา ไกลหา ม.6\/1 ได้เหรียญทองภาษาไทย และเหรียญเงินภาษาพม่า<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการ สื่อสาร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้
\r\n\t>> ระดับ ม.ต้น 1) ด.ญ.พัชราวลี ดำรงธรรมประเสริฐ ม.3\/1 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเหรียญเงินภาษาพม่า. 2) ด.ช.ณัฏฐพล. ครองพื้นพิมาน ม.2\/2 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมภาษาพม่า
\r\n\t>> ระดับ ม.ปลาย. 1) น.ส.มีมี่ หวั่นวงษ์ ม.5\/4 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมภาษาพม่า 2) น.ส.สายชล ทิพย์อาภา. ม.4\/1 ได้เหรียญทองภาษาอังกฤษ และเหรียญเงินภาษาพม่า 3) น.ส.กฤติกา ไกลหา ม.6\/1 ได้เหรียญทองภาษาไทย และเหรียญเงินภาษาพม่า<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"891","views":"891","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:46:14","date":"2015-07-21 11:46:14","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"228","id":"228","1":"จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ ","title":"จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-41-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-41-36.jpg","4":"
\r\n\tวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำข้อสอบแบบออนไลน์<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA หรือ การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำข้อสอบแบบออนไลน์<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"894","views":"894","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:41:44","date":"2015-07-21 11:41:44","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"227","id":"227","1":"รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ","title":"รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-37-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-37-26.jpg","4":"
\r\n\tจากที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยังยืนและมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQA .. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนได้รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีคณะกรรมการดังนี้
\r\n\t1. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รอง ผอ.เขตฯ สพป.นนทบุรี เขต 1
\r\n\t2. ดร.เฉลียว ยาจัทร์ ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
\r\n\t3. ศน.วิบูลย์ ชมละม้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 3<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tจากที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยังยืนและมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQA .. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนได้รับการประเมิน นิเทศติดตามจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีคณะกรรมการดังนี้
\r\n\t1. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รอง ผอ.เขตฯ สพป.นนทบุรี เขต 1
\r\n\t2. ดร.เฉลียว ยาจัทร์ ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
\r\n\t3. ศน.วิบูลย์ ชมละม้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 3<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"731","views":"731","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:37:37","date":"2015-07-21 11:37:37","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"226","id":"226","1":"จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1\/2558","title":"จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1\/2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-32-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-32-15.jpg","4":"
\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1\/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1\/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"596","views":"596","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:32:25","date":"2015-07-21 11:32:25","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"225","id":"225","1":"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5","title":"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-29-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-21_11-29-00.jpg","4":"
\r\n\tเมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 .. พระมหาสุชาติ สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุดม สิทธิศึกษา ได้มาเทศนาเรื่องการปฏิบัติตนตามศีล 5 ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อให้ตระหนักถึงการทำความดีตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 .. พระมหาสุชาติ สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุดม สิทธิศึกษา ได้มาเทศนาเรื่องการปฏิบัติตนตามศีล 5 ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อให้ตระหนักถึงการทำความดีตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"663","views":"663","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-21 11:29:13","date":"2015-07-21 11:29:13","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"174","id":"174","1":"จัดค่าย English camp and young tour guide","title":"จัดค่าย English camp and young tour guide","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_16-08-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_16-08-55.jpg","4":"

\r\n\tกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ จัดค่าย English camp and young tour guide หรือ ค่ายภาษาอังกฤษและมัคคุเทศน์น้อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านอุ่นรัก โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 88 คน โดยการจัดค่าย English camp and young tour guide เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ จัดค่าย English camp and young tour guide หรือ ค่ายภาษาอังกฤษและมัคคุเทศน์น้อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านอุ่นรัก โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 88 คน โดยการจัดค่าย English camp and young tour guide เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"820","views":"820","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-13 16:18:56","date":"2015-07-13 16:18:56","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"113","id":"113","1":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน","title":"นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_23-39-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_23-39-46.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพ<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้นิเทศกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพ<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1121","views":"1121","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 23:43:16","date":"2015-07-02 23:43:16","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"111","id":"111","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_21-51-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_21-51-57.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วง หัวหน้างานลูกเสือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม 2558 ณ ลานกีฬาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วง หัวหน้างานลูกเสือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฏาคม 2558 ณ ลานกีฬาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"930","views":"930","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 21:52:10","date":"2015-07-02 21:52:10","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"110","id":"110","1":"ตัวแทนนักเรียน ม.4\/1 และ สภานักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียน","title":"ตัวแทนนักเรียน ม.4\/1 และ สภานักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_21-36-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_21-36-09.jpg","4":"

\r\n\tตัวแทนผู้บริหารคณะครู สภานักเรียนและ นักเรียน ม.4\/1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นบิดา ของนางสาว มุกมณี วงศ์ชมภู นักเรียนชั้น ม.4\/1 ณ วัดเจดีย์สามองค์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"

\r\n\tตัวแทนผู้บริหารคณะครู สภานักเรียนและ นักเรียน ม.4\/1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นบิดา ของนางสาว มุกมณี วงศ์ชมภู นักเรียนชั้น ม.4\/1 ณ วัดเจดีย์สามองค์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย<\/p>\r\n
\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"580","views":"580","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 21:41:46","date":"2015-07-02 21:41:46","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"108","id":"108","1":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสาสมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า","title":"คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสาสมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_16-09-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_16-09-25.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสา สมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า ที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกตะเคียนทอง   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด 4 ท่าน คือ<\/p>\r\n

\r\n\t1 ครูณัฐชา  ชมภูวงษ์<\/p>\r\n

\r\n\t2.ครูชัชวิทย์  วังแก้ว<\/p>\r\n

\r\n\t3.ครูเอกวัตร  สุขเสงี่ยม<\/p>\r\n

\r\n\t4.ครูพจนีย์  ไทรชมพู
\r\n\tและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28  มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและนักเรียน ม.4,6 มีจิตอาสา สมัครใจร่วมปลูกไผ่หนามเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า ที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกตะเคียนทอง   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด 4 ท่าน คือ<\/p>\r\n

\r\n\t1 ครูณัฐชา  ชมภูวงษ์<\/p>\r\n

\r\n\t2.ครูชัชวิทย์  วังแก้ว<\/p>\r\n

\r\n\t3.ครูเอกวัตร  สุขเสงี่ยม<\/p>\r\n

\r\n\t4.ครูพจนีย์  ไทรชมพู
\r\n\tและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28  มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"747","views":"747","7":"48","cat_id":"48","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-02 16:17:05","date":"2015-07-02 16:17:05","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"92","id":"92","1":"ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน","title":"ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_15-01-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_15-01-31.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาพร้อมผู้ติดตามได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนหาทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนที่เรียนดี ขยัน ช่วยงานทั้งทางบ้านและโรงเรียน เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาพร้อมผู้ติดตามได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนหาทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนที่เรียนดี ขยัน ช่วยงานทั้งทางบ้านและโรงเรียน เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n

\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"627","views":"627","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-01 15:08:03","date":"2015-07-01 15:08:03","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"90","id":"90","1":"ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า","title":"ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_16-08-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_16-08-34.jpg","4":"

\r\n\tนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกับลูก ๆ ชาวอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจกันปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและเพื่อสร้างจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักป่ารักต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกับลูก ๆ ชาวอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจกันปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและเพื่อสร้างจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักป่ารักต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"964","views":"964","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-01 14:36:55","date":"2015-07-01 14:36:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"89","id":"89","1":"เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน","title":"เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_14-22-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_14-22-56.jpg","4":"

\r\n\tเจ้าหน้าที่ได้มาทำการฉีดพ่นควันเพื่อป้องกันโรงไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกที่กำลังมาถึงจำนวนสองรอบคือ ในวันที่  1 และ 15 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเจ้าหน้าที่ได้มาทำการฉีดพ่นควันเพื่อป้องกันโรงไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกที่กำลังมาถึงจำนวนสองรอบคือ ในวันที่  1 และ 15 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"539","views":"539","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-01 14:27:55","date":"2015-07-01 14:27:55","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"},{"0":"34","id":"34","1":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน","title":"โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-02-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-02-28.jpg","4":"

\r\n\tนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูเพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตลอดจนได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอนของครู เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูเพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตลอดจนได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอนของครู เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"761","views":"761","7":"48","cat_id":"48","8":"1","hot":"1","9":"2015-06-30 13:07:18","date":"2015-06-30 13:07:18","10":"1","active":"1","11":"48","uid":"48"}]