[{"0":"2659","id":"2659","1":"กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.","title":"กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-28_01-01-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-02-28_01-01-38.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรม Open House โดยได้รับเกียรติ ผ.อ. อนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรม Open House โดยได้รับเกียรติ ผ.อ. อนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","5":"ปรีชา พึ่งเจียม","ppost":"ปรีชา พึ่งเจียม","6":"1538","views":"1538","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2017-02-28 01:01:57","date":"2017-02-28 01:01:57","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"2222","id":"2222","1":"การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี","title":"การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_09-50-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-23_09-50-33.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ วันที่ 22 พ.ย. 2559<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ วันที่ 22 พ.ย. 2559<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1526","views":"1526","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-23 09:52:23","date":"2016-11-23 09:52:23","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"1599","id":"1599","1":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ","title":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-03_16-15-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-07-03_16-15-44.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีนายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีนายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเป็นประธานในพิธี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1569","views":"1569","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2016-07-03 16:20:26","date":"2016-07-03 16:20:26","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"1362","id":"1362","1":"พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา","title":"พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_22-52-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-05-29_22-52-24.jpg","4":"

\r\n\tกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดรุณี  สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแร่และหิน จ.ระยอง มอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ให้กับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น.<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดรุณี  สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแร่และหิน จ.ระยอง มอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ให้กับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น.<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1512","views":"1512","7":"46","cat_id":"46","8":"1","hot":"1","9":"2016-05-29 22:58:43","date":"2016-05-29 22:58:43","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"971","id":"971","1":"วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559","title":"วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.907338909334711.1073742190.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.907338909334711.1073742190.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-19_11-51-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-19_11-51-08.jpg","4":"

\r\n\tวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี <\/span>เขต ๓ จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมด คลิกที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/span>
\r\n\t <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี <\/span>เขต ๓ จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมด คลิกที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/span>
\r\n\t <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1643","views":"1643","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2016-01-19 11:52:54","date":"2016-01-19 11:52:54","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"938","id":"938","1":"นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา","title":"นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.905090466226222.1073742189.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.905090466226222.1073742189.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-13-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-01-15_11-13-34.jpg","4":"

\r\n\tวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 <\/span>ท่านผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึ<\/span>กษามัธยมศึกษาเขต 8 เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาและเสนอนโยบายการจัดการ<\/span>ศึกษาให้กับคณะครูและบุคลาก<\/span>รโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมดได้ที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 <\/span>ท่านผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึ<\/span>กษามัธยมศึกษาเขต 8 เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาและเสนอนโยบายการจัดการ<\/span>ศึกษาให้กับคณะครูและบุคลาก<\/span>รโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดูรูปทั้งหมดได้ที่ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n

\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n\t\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t

\r\n\t\t <\/p>\r\n\t<\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2049","views":"2049","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2016-01-15 11:15:04","date":"2016-01-15 11:15:04","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"841","id":"841","1":"วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 27122558","title":"วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 27122558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.896305027104766.1073742170.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.896305027104766.1073742170.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-24-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-24-59.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิ<\/span>มพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิ<\/span>มพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1511","views":"1511","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-27 22:25:07","date":"2015-12-27 22:25:07","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"840","id":"840","1":"วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 26122558","title":"วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run For King 26122558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895832423818693.1073742169.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895832423818693.1073742169.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-17-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-17-45.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิ<\/span>มพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิ<\/span>มพระเกียรติ ทองผาภูมิ มินิ - ฮาร์ฟ มาราทอน ครอสคันทรี่ ประจำปี 2558<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1417","views":"1417","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-27 22:18:10","date":"2015-12-27 22:18:10","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"839","id":"839","1":"พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี","title":"พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895292423872693.1073742168.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895292423872693.1073742168.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-05-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_22-05-03.jpg","4":"

\r\n\tพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ<\/span>
\r\n\tพระราชทานความช่วยเหลือแก่ร<\/span>าษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบสิ่งของพระราชทาน<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ<\/span>
\r\n\tพระราชทานความช่วยเหลือแก่ร<\/span>าษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบสิ่งของพระราชทาน<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1545","views":"1545","7":"46","cat_id":"46","8":"1","hot":"1","9":"2015-12-27 22:05:14","date":"2015-12-27 22:05:14","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"838","id":"838","1":"Merry Christmas 2015 ","title":"Merry Christmas 2015 ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895276070540995.1073742167.418701011531839&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.895276070540995.1073742167.418701011531839&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_21-56-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-27_21-56-19.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดง<\/span>าน Merry Christmas 2015 ขึ้น มีการให้ความรู้ ประวัติความเป็นมา และการแสดงจากนักเรียนโรงเร<\/span>ียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับ<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดง<\/span>าน Merry Christmas 2015 ขึ้น มีการให้ความรู้ ประวัติความเป็นมา และการแสดงจากนักเรียนโรงเร<\/span>ียนทองผาภูมิวิทยา โดยมี นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับ<\/span>
\r\n\tสามารถดูรูปภาพทั้งหมดโดยคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1510","views":"1510","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-27 21:57:42","date":"2015-12-27 21:57:42","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"800","id":"800","1":"พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค","title":"พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.890628874339048.1073742160.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.890628874339048.1073742160.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-16_22-11-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-16_22-11-11.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา หน่วยงานต่างๆและชุมชนทองผา<\/span>ภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเ<\/span>ด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันท<\/span>น์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา หน่วยงานต่างๆและชุมชนทองผา<\/span>ภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเ<\/span>ด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันท<\/span>น์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"744","views":"744","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-16 22:13:25","date":"2015-12-16 22:13:25","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"788","id":"788","1":"ยินดีต้อนรับผอ.แสงอรุณ ประสพกาญจน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา","title":"ยินดีต้อนรับผอ.แสงอรุณ ประสพกาญจน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.889688041099798.1073742155.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.889688041099798.1073742155.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-14_20-01-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-14_20-01-40.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ.แสงอรุณ  ประสพกาญจน์ 
\r\n\tดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผอ.แสงอรุณ  ประสพกาญจน์ 
\r\n\tดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1235","views":"1235","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-14 20:02:41","date":"2015-12-14 20:02:41","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"759","id":"759","1":"จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558","title":"จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885839231484679.1073742146.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885839231484679.1073742146.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_21-10-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_21-10-56.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ และชุมชนทองผาภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธัววาคม 2558<\/span>
\r\n\t <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ และชุมชนทองผาภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธัววาคม 2558<\/span>
\r\n\t <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1164","views":"1164","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-05 21:11:21","date":"2015-12-05 21:11:21","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"758","id":"758","1":"เดินขบวนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558","title":"เดินขบวนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885829734818962.1073742145.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885829734818962.1073742145.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_21-04-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_21-04-33.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและช<\/span>ุมชนทองผาภูมิ ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันพ่อแ<\/span>ห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและช<\/span>ุมชนทองผาภูมิ ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันพ่อแ<\/span>ห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"712","views":"712","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-05 21:05:12","date":"2015-12-05 21:05:12","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"757","id":"757","1":"งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ","title":"งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885822214819714.1073742144.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885822214819714.1073742144.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_20-59-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-05_20-59-47.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วม<\/span>งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วม<\/span>งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"731","views":"731","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-05 21:00:09","date":"2015-12-05 21:00:09","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"752","id":"752","1":"ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ","title":"ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885338118201457.1073742143.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885338118201457.1073742143.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_17-21-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_17-21-02.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด โดยคลิกที่  คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด โดยคลิกที่  คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"654","views":"654","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-04 17:21:27","date":"2015-12-04 17:21:27","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"751","id":"751","1":"โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียน","title":"โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885334894868446.1073742142.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.885334894868446.1073742142.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_17-10-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-04_17-10-52.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
\r\n\tจัดโครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด  คลิกที่คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
\r\n\tจัดโครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สามารถดูรูปภาพทั้งหมด  คลิกที่คำว่า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมครับ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"630","views":"630","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-04 17:12:30","date":"2015-12-04 17:12:30","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"733","id":"733","1":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา","title":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884651814936754.1073742141.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884651814936754.1073742141.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-03_00-07-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-03_00-07-58.jpg","4":"\r\n","description":"\r\n","5":"","ppost":"","6":"497","views":"497","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-03 00:08:22","date":"2015-12-03 00:08:22","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"732","id":"732","1":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน","title":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884638768271392.1073742140.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884638768271392.1073742140.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-03_00-04-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-03_00-04-58.jpg","4":"

\r\n\tบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม<\/span>พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงเดินขบวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเด<\/span>ินขบวนแห่บรรพชาหมู่เฉลิมพร<\/span>ะเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> ณ ตลาดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม<\/span>พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงเดินขบวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเด<\/span>ินขบวนแห่บรรพชาหมู่เฉลิมพร<\/span>ะเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> ณ ตลาดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"829","views":"829","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-03 00:05:36","date":"2015-12-03 00:05:36","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"731","id":"731","1":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ","title":"บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-57-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-57-17.jpg","4":"

\r\n\tบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม<\/span>พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงพิธีการ นายพยนต์ ขำขจร ประธานพิธีเปิด และร่วมปลงผมสามเณร ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<\/span> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม<\/span>พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงพิธีการ นายพยนต์ ขำขจร ประธานพิธีเปิด และร่วมปลงผมสามเณร ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยา<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"695","views":"695","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-02 23:57:29","date":"2015-12-02 23:57:29","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"730","id":"730","1":"สอบธรรมศึกษา (01122558)","title":"สอบธรรมศึกษา (01122558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884200521648550.1073742138.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884200521648550.1073742138.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-53-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-53-27.jpg","4":"

\r\n\tหลังจากที่เรียนธรรมศึกษาไป<\/span>แล้วในวันที่ 24-30112558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาก็เริ่มสอบธรรมศึกษากัน<\/span>ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ครับ<\/span>
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tหลังจากที่เรียนธรรมศึกษาไป<\/span>แล้วในวันที่ 24-30112558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาก็เริ่มสอบธรรมศึกษากัน<\/span>ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ครับ<\/span>
\r\n\t <\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"719","views":"719","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-02 23:53:49","date":"2015-12-02 23:53:49","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"729","id":"729","1":"White Music & To Be Number One (01122558)","title":"White Music & To Be Number One (01122558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884185048316764.1073742137.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884185048316764.1073742137.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-47-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-47-37.jpg","4":"

\r\n\tโครงการ White Music และโครงการ To Be Number One ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริม<\/span>ความสามารถของนักเรียนโดยโค<\/span>รงการแรกจัดขึ้นโดยอาจารย์ณ<\/span>ัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ และโครงการ To Be Number One อาจารย์ขวัญมงคล สายสวาท โดยมีท่านรองบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ค<\/span>รับ!! ^________^<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการ White Music และโครงการ To Be Number One ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริม<\/span>ความสามารถของนักเรียนโดยโค<\/span>รงการแรกจัดขึ้นโดยอาจารย์ณ<\/span>ัฐพงศ์ ปานอำพันธ์ และโครงการ To Be Number One อาจารย์ขวัญมงคล สายสวาท โดยมีท่านรองบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ค<\/span>รับ!! ^________^<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"448","views":"448","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-02 23:48:32","date":"2015-12-02 23:48:32","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"728","id":"728","1":"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (01122558)","title":"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (01122558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884084828326786.1073742136.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.884084828326786.1073742136.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-39-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-02_23-39-17.jpg","4":"

\r\n\tขอขอบคุณเทศบาลตำบลทองผาภูม<\/span>ิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่มาให้ความรู้ในโครงการป้<\/span>องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์<\/span> ภายในงานมีการแสดงของรุ่นพี<\/span>่ให้น้องๆได้รับชมเข้าไปดูก<\/span>ันเลยคร๊าบบบบ!! ^________^ (01122558)<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tขอขอบคุณเทศบาลตำบลทองผาภูม<\/span>ิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่มาให้ความรู้ในโครงการป้<\/span>องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์<\/span> ภายในงานมีการแสดงของรุ่นพี<\/span>่ให้น้องๆได้รับชมเข้าไปดูก<\/span>ันเลยคร๊าบบบบ!! ^________^ (01122558)<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"508","views":"508","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-02 23:40:25","date":"2015-12-02 23:40:25","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"473","id":"473","1":"ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์(01092558)","title":"ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์(01092558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.846063532128916.1073742111.418701011531839&type=1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.846063532128916.1073742111.418701011531839&type=1","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-35-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-35-24.jpg","4":"

\r\n\tเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังต<\/span>รวจเยี่ยมนักเรียน<\/span>
\r\n\tในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<\/span>
\r\n\tนายวันชนะ ฉอ้อนลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที<\/span>่ 5\/2 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังต<\/span>รวจเยี่ยมนักเรียน<\/span>
\r\n\tในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<\/span>
\r\n\tนายวันชนะ ฉอ้อนลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที<\/span>่ 5\/2 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"620","views":"620","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-01 17:36:29","date":"2015-09-01 17:36:29","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"472","id":"472","1":"โครงการ TOT SMS - RFID Solution to school (31082558)","title":"โครงการ TOT SMS - RFID Solution to school (31082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.846061568795779.1073742110.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.846061568795779.1073742110.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-26-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-26-00.jpg","4":"

\r\n\tอบรมโครงการ TOT SMS - RFID Solution to school “ระบบควบคุมการ เข้า-ออก โรงเรียน พร้อมส่ง SMS อัตโนมัติ <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tอบรมโครงการ TOT SMS - RFID Solution to school “ระบบควบคุมการ เข้า-ออก โรงเรียน พร้อมส่ง SMS อัตโนมัติ <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"649","views":"649","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-01 17:26:55","date":"2015-09-01 17:26:55","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"471","id":"471","1":"ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น28082558","title":"ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น28082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.844248875643715.1073742109.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.844248875643715.1073742109.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-17-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-01_17-17-41.jpg","4":"

\r\n\tโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ป<\/span>ระวัติศาสตร์ในแหล่งเรียนรู<\/span>้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ป<\/span>ระวัติศาสตร์ในแหล่งเรียนรู<\/span>้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี <\/span>รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"536","views":"536","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-01 17:18:32","date":"2015-09-01 17:18:32","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"460","id":"460","1":"โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่11(27082558)","title":"โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่11(27082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.844247282310541.1073742108.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.844247282310541.1073742108.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-28_13-32-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-28_13-32-27.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้า<\/span>ร่วมรับธงโครงการลดเมืองร้อ<\/span>นด้วยมือเรา ปีที่ 11 ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้า<\/span>ร่วมรับธงโครงการลดเมืองร้อ<\/span>นด้วยมือเรา ปีที่ 11 ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"551","views":"551","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-28 13:34:39","date":"2015-08-28 13:34:39","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"435","id":"435","1":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่4)21082558","title":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่4)21082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.841253299276606.1073742107.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.841253299276606.1073742107.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-24_17-33-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-24_17-33-06.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุดท้ายขอนำเสนอ Science Show พร้อมท่าเต้นน่ารักๆ และของรางวัลจากการประกวดแข<\/span>่งขันอีกมากมายเกียรติบัตร ตามไปกดไลท์กันได้เลยจร้า!!<\/span> ^_______^<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุดท้ายขอนำเสนอ Science Show พร้อมท่าเต้นน่ารักๆ และของรางวัลจากการประกวดแข<\/span>่งขันอีกมากมายเกียรติบัตร ตามไปกดไลท์กันได้เลยจร้า!!<\/span> ^_______^<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"697","views":"697","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-24 17:33:34","date":"2015-08-24 17:33:34","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"433","id":"433","1":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่3)19082558","title":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่3)19082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.840226346045968.1073742106.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.840226346045968.1073742106.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-24_17-24-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-24_17-24-11.jpg","4":"

\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร<\/span>์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย และกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยะภ<\/span>าพทางวิทยาศาสตร์ ที่มาแข่งกันในรอบเพื่อหาที<\/span>มที่ชนะเลิศ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span>
\r\n\tชั่วโมงลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมแข่งขันจรวดกระดาษ ระดับชั้น ม.ต้น ที่ปีนี้ให้เฉพาะน้อง ม.ต้น เข้าแข่งขัน และในขณะเดียวกันพี่ ม.ปลาย แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ที่สนามฟุตบอล ที่ได้สร้างความตื่นตระหนกใ<\/span>ห้กับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่<\/span>บริเวณใกล้รั้วโรงเรียนเป็น<\/span>อย่างยิ่ง<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร<\/span>์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย และกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยะภ<\/span>าพทางวิทยาศาสตร์ ที่มาแข่งกันในรอบเพื่อหาที<\/span>มที่ชนะเลิศ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span>
\r\n\tชั่วโมงลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมแข่งขันจรวดกระดาษ ระดับชั้น ม.ต้น ที่ปีนี้ให้เฉพาะน้อง ม.ต้น เข้าแข่งขัน และในขณะเดียวกันพี่ ม.ปลาย แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ที่สนามฟุตบอล ที่ได้สร้างความตื่นตระหนกใ<\/span>ห้กับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่<\/span>บริเวณใกล้รั้วโรงเรียนเป็น<\/span>อย่างยิ่ง<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"534","views":"534","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-24 17:27:45","date":"2015-08-24 17:27:45","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"420","id":"420","1":"โครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ(18082558)","title":"โครงการสัปดาห์อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชาการ(18082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839923959409540.1073742105.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839923959409540.1073742105.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-36-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-36-18.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์<\/span>อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชา<\/span>การ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี<\/span> ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบคำถา<\/span>มอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอับดับสองต<\/span>อบคำถามอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลชนะเลิศการสร้างงา<\/span>นนำเสนอโดยใช้โปรแกรม microsoft office powerpoint 2010 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี อ.จำรัส คมขำ อ.ดอกจันทร์  ดวงวิสัย และ อ.เอกพันธ์  กาฬภักดี เป็นผู้ดูแลนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิว<\/span>ิทยาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์<\/span>อาเซียนและแข่งทักษะทางวิชา<\/span>การ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี<\/span> ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบคำถา<\/span>มอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอับดับสองต<\/span>อบคำถามอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลชนะเลิศการสร้างงา<\/span>นนำเสนอโดยใช้โปรแกรม microsoft office powerpoint 2010 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี อ.จำรัส คมขำ อ.ดอกจันทร์  ดวงวิสัย และ อ.เอกพันธ์  กาฬภักดี เป็นผู้ดูแลนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้<\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"894","views":"894","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:36:33","date":"2015-08-19 01:36:33","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"419","id":"419","1":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่2)18082558","title":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่2)18082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839791079422828.1073742104.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839791079422828.1073742104.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-32-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-32-44.jpg","4":"

\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร<\/span><\/span>์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span>
\r\n\tชั่วโมงชุมนุม กิจกรรมโยนไข่ ระดับชั้น ม.ปลาย ที่ปีนี้ให้พี่ม.ปลาย ได้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง แต่สร้างความหวาดเสียวกว่าเ<\/span><\/span>ดิม ที่ถึงกับทำให้หน้าซีดกันเล<\/span><\/span>ยที่เดียว55+ ((และขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่า<\/span><\/span>ขนุนที่สนับสนุนรถสำหรับมาใ<\/span><\/span>ช้ในกิจกรรมโยนไข่ในครั้งนี<\/span><\/span>้ด้วยนะคะ\/ครับ))<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร<\/span><\/span>์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span>
\r\n\tชั่วโมงชุมนุม กิจกรรมโยนไข่ ระดับชั้น ม.ปลาย ที่ปีนี้ให้พี่ม.ปลาย ได้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง แต่สร้างความหวาดเสียวกว่าเ<\/span><\/span>ดิม ที่ถึงกับทำให้หน้าซีดกันเล<\/span><\/span>ยที่เดียว55+ ((และขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่า<\/span><\/span>ขนุนที่สนับสนุนรถสำหรับมาใ<\/span><\/span>ช้ในกิจกรรมโยนไข่ในครั้งนี<\/span><\/span>้ด้วยนะคะ\/ครับ))<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"498","views":"498","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:33:06","date":"2015-08-19 01:33:06","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"418","id":"418","1":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่1)17082558","title":"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์\"58(วันที่1)17082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839343796134223.1073742103.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.839343796134223.1073742103.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-30-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-30-59.jpg","4":"

\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ตอนที่1 ใครผ่านรอบนี้เจอกันอีกครั้งวันพุธน๊าา และกิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span><\/div>\r\n
\r\n\tชั่วโมงพบที่ปรึกษา กิจกรรมโยนไข่ ระดับชั้น ม.ต้น เป็นกิจกรรมที่หวาดเสียวตลอดดดด5555+ พรุ่งนี้คิวพี่ ม.ปลาย เตรียมตัวนะ และกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่ได้มาเตรียมการประดิษฐ์จรวดกันแล้ว<\/span><\/div>\r\n","description":"
\r\n\tช่วงพักกลางวัน กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ตอนที่1 ใครผ่านรอบนี้เจอกันอีกครั้งวันพุธน๊าา และกิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย<\/span><\/div>\r\n
\r\n\tชั่วโมงพบที่ปรึกษา กิจกรรมโยนไข่ ระดับชั้น ม.ต้น เป็นกิจกรรมที่หวาดเสียวตลอดดดด5555+ พรุ่งนี้คิวพี่ ม.ปลาย เตรียมตัวนะ และกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่ได้มาเตรียมการประดิษฐ์จรวดกันแล้ว<\/span><\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"479","views":"479","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:31:18","date":"2015-08-19 01:31:18","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"417","id":"417","1":"กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน\/นอกหลักสูตร(14082558)","title":"กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน\/นอกหลักสูตร(14082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.838057209596215.1073742102.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.838057209596215.1073742102.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-27-36.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-27-36.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 14 สังหาคม 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน\/<\/span>นอกหลักสูตร โดยมีครูสุจิตรา พึ่งฮั้ว ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต และครูพรพรรณ ผาสุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่<\/span>นักเรียนในครั้งนี้ครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 14 สังหาคม 2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน\/<\/span>นอกหลักสูตร โดยมีครูสุจิตรา พึ่งฮั้ว ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต และครูพรพรรณ ผาสุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่<\/span>นักเรียนในครั้งนี้ครับ<\/span><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"506","views":"506","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:27:53","date":"2015-08-19 01:27:53","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"416","id":"416","1":"งานวันแม่แห่งชาติในช่วงตอนเย็น(12082558)","title":"งานวันแม่แห่งชาติในช่วงตอนเย็น(12082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.837287003006569.1073742098.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.837287003006569.1073742098.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-22-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-22-27.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 12  สิงหาคม  2558 ในช่วงเย็น โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนในเขตอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 12  สิงหาคม  2558 ในช่วงเย็น โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนในเขตอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"613","views":"613","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:24:00","date":"2015-08-19 01:24:00","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"415","id":"415","1":"วันแม่แห่งชาติงานพิธีช่วงเช้า12082558","title":"วันแม่แห่งชาติงานพิธีช่วงเช้า12082558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.837047923030477.1073742097.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.837047923030477.1073742097.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-21-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-21-10.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 12  สิงหาคม  2558 ในช่วงเช้า โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนในเขตอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 12  สิงหาคม  2558 ในช่วงเช้า โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ  และโรงเรียนในเขตอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"526","views":"526","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:21:40","date":"2015-08-19 01:21:40","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"414","id":"414","1":"วันแม่แห่งชาติ(11082258)","title":"วันแม่แห่งชาติ(11082258)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.836398293095440.1073742095.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.836398293095440.1073742095.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-15-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-15-54.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดง<\/span><\/span>านวันแม่แห่งชาติในช่วงเช้า<\/span><\/span>วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีท่านผ.อ.พยนต์ ขำขจร เป็นประธาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท<\/span><\/span>องผาภูมิวิทยาเข้าร่วม<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดง<\/span><\/span>านวันแม่แห่งชาติในช่วงเช้า<\/span><\/span>วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีท่านผ.อ.พยนต์ ขำขจร เป็นประธาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท<\/span><\/span>องผาภูมิวิทยาเข้าร่วม<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"454","views":"454","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:16:45","date":"2015-08-19 01:16:45","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"413","id":"413","1":"ศิษย์เก่า ทว.26 บริจาคเงินให้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (08082558)","title":"ศิษย์เก่า ทว.26 บริจาคเงินให้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา (08082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.835279119874024.1073742094.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.835279119874024.1073742094.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-13-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-13-24.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาขอขอ<\/span><\/span>บคุณศิษย์เก่า ทว.26 และเพื่อนๆของท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันบริ<\/span><\/span>จาคเงินให้กับโรงเรียนทองผา<\/span><\/span>ภูมิวิทยาจำนวน 100,000 บาท ทางโรงเรียนจะนำเงินที่ได้ใ<\/span><\/span>นครั้งนี้ไปพัฒนาโรงเรียนต่<\/span><\/span>อไป<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr>
\r\n\t <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาขอขอ<\/span><\/span>บคุณศิษย์เก่า ทว.26 และเพื่อนๆของท่าน เป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันบริ<\/span><\/span>จาคเงินให้กับโรงเรียนทองผา<\/span><\/span>ภูมิวิทยาจำนวน 100,000 บาท ทางโรงเรียนจะนำเงินที่ได้ใ<\/span><\/span>นครั้งนี้ไปพัฒนาโรงเรียนต่<\/span><\/span>อไป<\/span><\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/wbr>
\r\n\t <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"636","views":"636","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:13:57","date":"2015-08-19 01:13:57","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"412","id":"412","1":"วันรพี (07082558)","title":"วันรพี (07082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.834427023292567.1073742093.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.834427023292567.1073742093.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-03-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_01-03-46.jpg","4":"

\r\n\t7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"505","views":"505","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:04:05","date":"2015-08-19 01:04:05","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"411","id":"411","1":"พิธีรับมอบและเปิดธนาคารโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา(04082558)","title":"พิธีรับมอบและเปิดธนาคารโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา(04082558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.833501933385076.1073742091.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.833501933385076.1073742091.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-59-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-59-59.jpg","4":"

\r\n\tพิธีรับมอบและเปิดธนาคารโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีรับมอบและเปิดธนาคารโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"482","views":"482","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 01:02:08","date":"2015-08-19 01:02:08","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"410","id":"410","1":"วันภาษาไทยแห่งชาติ(29072558)","title":"วันภาษาไทยแห่งชาติ(29072558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831322836936319.1073742090.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831322836936319.1073742090.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-56-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-56-09.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 29 กรกฎาคม  2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 29 กรกฎาคม  2558 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้าร่วมงานในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"481","views":"481","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:56:52","date":"2015-08-19 00:56:52","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"409","id":"409","1":"ประเพณีแห่เทียนพรรษา (29072558)","title":"ประเพณีแห่เทียนพรรษา (29072558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831286340273302.1073742088.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831286340273302.1073742088.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-54-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-54-19.jpg","4":"

\r\n\tประเพณีแห่เทียนพรรษา (29072558)<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tประเพณีแห่เทียนพรรษา (29072558)<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"476","views":"476","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:55:02","date":"2015-08-19 00:55:02","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"408","id":"408","1":"ตอบปัญหาและเขียนตามคำบอกกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ","title":"ตอบปัญหาและเขียนตามคำบอกกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831269806941622.1073742086.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.831269806941622.1073742086.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-52-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-52-04.jpg","4":"

\r\n\tตอบปัญหาและเขียนตามคำบอกกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ<\/h1>\r\n","description":"

\r\n\tตอบปัญหาและเขียนตามคำบอกกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ<\/h1>\r\n","5":"","ppost":"","6":"494","views":"494","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:52:24","date":"2015-08-19 00:52:24","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"407","id":"407","1":"เข้าร่วมอบรมความรู้ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 22072558","title":"เข้าร่วมอบรมความรู้ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 22072558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.827818447286758.1073742085.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.827818447286758.1073742085.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-48-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-48-06.jpg","4":"

\r\n\tเข้าร่วมอบรมความรู้ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 22072558<\/h1>\r\n","description":"

\r\n\tเข้าร่วมอบรมความรู้ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 22072558<\/h1>\r\n","5":"","ppost":"","6":"622","views":"622","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:49:22","date":"2015-08-19 00:49:22","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"406","id":"406","1":"กรมทรัพยากรธรณีตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหว (22072558)","title":"กรมทรัพยากรธรณีตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหว (22072558)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.827814123953857.1073742084.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.827814123953857.1073742084.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-45-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-45-55.jpg","4":"

\r\n\tกรมทรัพยากรธรณีตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหว (22072558)<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกรมทรัพยากรธรณีตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหว (22072558)<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"585","views":"585","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:47:04","date":"2015-08-19 00:47:04","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"405","id":"405","1":"ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน 16072558","title":"ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน 16072558","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.825314217537181.1073742083.418701011531839&type=3","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.825314217537181.1073742083.418701011531839&type=3","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-39-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-19_00-39-45.jpg","4":"\r\n","description":"\r\n","5":"","ppost":"","6":"467","views":"467","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-19 00:40:26","date":"2015-08-19 00:40:26","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"215","id":"215","1":"ร่วมเปลี่ยนผ้าครององค์พระภปร. วัดทองผาภูมิ","title":"ร่วมเปลี่ยนผ้าครององค์พระภปร. วัดทองผาภูมิ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-32-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-32-22.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียน และชุมชนทองผาภูมิ ร่วมเปลี่ยนผ้าครอง-สไบทิพย์ องค์พระภปร. วัดทองผาภูมิ ประจำปี 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียน และชุมชนทองผาภูมิ ร่วมเปลี่ยนผ้าครอง-สไบทิพย์ องค์พระภปร. วัดทองผาภูมิ ประจำปี 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"925","views":"925","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-19 09:37:41","date":"2015-07-19 09:37:41","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"213","id":"213","1":"โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่","title":"โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-16-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-16-26.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 พี่ๆนักกีฬาทีมชาติมาให้ความรู้แก่นักเรียนใน โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่<\/p>\r\n

\r\n\tกิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก” สร้างแรงบันดาลใจสู่การวิ่ง ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 พี่ๆนักกีฬาทีมชาติมาให้ความรู้แก่นักเรียนใน โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่<\/p>\r\n

\r\n\tกิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก” สร้างแรงบันดาลใจสู่การวิ่ง ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"563","views":"563","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-19 09:21:05","date":"2015-07-19 09:21:05","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"211","id":"211","1":"นายอำเภอทองผาภูมิ กาชาดอำเภอทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน","title":"นายอำเภอทองผาภูมิ กาชาดอำเภอทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-07-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_09-07-52.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายอำเภอทองผาภูมิ กาชาดอำเภอทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นักเรียนทุนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายอำเภอทองผาภูมิ กาชาดอำเภอทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นักเรียนทุนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"730","views":"730","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-19 09:09:24","date":"2015-07-19 09:09:24","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"209","id":"209","1":"คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์","title":"คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_08-53-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-19_08-53-29.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษ<\/span>ฐ์ พันธ์หวยพงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแ<\/span>หน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน<\/span>ร่มเกล้ากาญจนบุรี <\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษ<\/span>ฐ์ พันธ์หวยพงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแ<\/span>หน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน<\/span>ร่มเกล้ากาญจนบุรี <\/span><\/wbr><\/wbr><\/wbr><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"712","views":"712","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-19 08:56:57","date":"2015-07-19 08:56:57","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"98","id":"98","1":"กองลูกเสือโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6","title":"กองลูกเสือโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_16-04-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_16-04-19.jpg","4":"

\r\n\tผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเดินสวนสนาม ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม  2558 ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเดินสวนสนาม ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม  2558 ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"910","views":"910","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-01 16:04:32","date":"2015-07-01 16:04:32","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"},{"0":"48","id":"48","1":"โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด","title":"โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-08-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-08-37.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันสาบานตนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันสาบานตนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"962","views":"962","7":"46","cat_id":"46","8":"0","hot":"0","9":"2015-06-30 13:13:34","date":"2015-06-30 13:13:34","10":"1","active":"1","11":"46","uid":"46"}]