[{"0":"107","id":"107","1":"โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก","title":"โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_14-14-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_14-14-29.jpg","4":"

\r\n\tนายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการจัดตั้งโครงการ น.ร.อ.ให้โอกาสและปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจากการเรียนในระบบปกติ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการจัดตั้งโครงการ น.ร.อ.ให้โอกาสและปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจากการเรียนในระบบปกติ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2152","views":"2152","7":"37","cat_id":"37","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 14:20:16","date":"2015-07-02 14:20:16","10":"1","active":"1","11":"37","uid":"37"},{"0":"103","id":"103","1":"วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์","title":"วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_09-14-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-02_09-14-43.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.49 น. กองลูกเสือโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.49 น. กองลูกเสือโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1945","views":"1945","7":"37","cat_id":"37","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-02 09:15:57","date":"2015-07-02 09:15:57","10":"1","active":"1","11":"37","uid":"37"}]