[{"0":"50","id":"50","1":"พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558","title":"พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-13-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-13-35.jpg","4":"
\r\n\t                     โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558<\/div>\r\n","description":"
\r\n\t                     โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2607","views":"2607","7":"30","cat_id":"30","8":"1","hot":"1","9":"2015-06-30 13:14:07","date":"2015-06-30 13:14:07","10":"1","active":"1","11":"30","uid":"30"}]