[{"0":"7967","id":"7967","1":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน","title":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน","2":"","url":"","3":"21122020-105004_29.jpg","image":"21122020-105004_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"104","views":"104","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-21 10:50:05","date":"2020-12-21 10:50:05","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7966","id":"7966","1":"พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน","title":"พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน","2":"","url":"","3":"21122020-104936_29.jpg","image":"21122020-104936_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"77","views":"77","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-21 10:49:37","date":"2020-12-21 10:49:37","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7965","id":"7965","1":"การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563","title":"การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563","2":"","url":"","3":"21122020-104743_29.jpg","image":"21122020-104743_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"74","views":"74","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-21 10:47:44","date":"2020-12-21 10:47:44","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7946","id":"7946","1":"พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค","title":"พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3684260831620768","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3684260831620768","3":"16122020-100853_29.jpg","image":"16122020-100853_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเปรียญธรรม ๓ ประโยค<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเปรียญธรรม ๓ ประโยค<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"110","views":"110","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-16 10:08:54","date":"2020-12-16 10:08:54","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7945","id":"7945","1":"กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2","title":"กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2","2":"","url":"","3":"16122020-100741_29.jpg","image":"16122020-100741_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"79","views":"79","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-16 10:07:42","date":"2020-12-16 10:07:42","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7845","id":"7845","1":"กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ","title":"กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3651697028210482","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3651697028210482","3":"04122020-143746_29.jpg","image":"04122020-143746_29.jpg","4":"กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ<\/span>","description":"กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"99","views":"99","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-04 14:37:47","date":"2020-12-04 14:37:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7844","id":"7844","1":"การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563","title":"การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3634588363254682","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3634588363254682","3":"04122020-143549_29.jpg","image":"04122020-143549_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"71","views":"71","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-04 14:35:50","date":"2020-12-04 14:35:50","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7843","id":"7843","1":"คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี","title":"คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3580738615306324","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3580738615306324","3":"04122020-143407_29.jpg","image":"04122020-143407_29.jpg","4":"ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผอ.สมพงษ์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา ฯลฯ วันนี้ท่านนำ สโมสรสิงฆ์ระฆังทอง FC มาเปิดคลีนิคฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และท่านได้ให้วางแผนดำเนินการปรัปพื้นสนามฟุตบอลในเร็ว ๆ นี้ ขอขอบคุณสิงฆ์ระฆังทอง FC มาก ๆ ครับที่มาช่วยสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ<\/span>","description":"ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผอ.สมพงษ์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา ฯลฯ วันนี้ท่านนำ สโมสรสิงฆ์ระฆังทอง FC มาเปิดคลีนิคฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และท่านได้ให้วางแผนดำเนินการปรัปพื้นสนามฟุตบอลในเร็ว ๆ นี้ ขอขอบคุณสิงฆ์ระฆังทอง FC มาก ๆ ครับที่มาช่วยสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"73","views":"73","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-04 14:34:08","date":"2020-12-04 14:34:08","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7741","id":"7741","1":"โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1","title":"โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3574421245938061","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3574421245938061","3":"07112020-143057_29.jpg","image":"07112020-143057_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"164","views":"164","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-07 14:30:58","date":"2020-11-07 14:30:58","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7740","id":"7740","1":"การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563","title":"การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3574412835938902","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3574412835938902","3":"07112020-142946_29.jpg","image":"07112020-142946_29.jpg","4":"การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2\/2563 โดยผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเบื้องต้นดังนี้<\/span>

1.นายศุภชาติ ถนอมมิตร ดำรงตำแน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี<\/span>

2.ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 1<\/span>

3.นางสาวพรทิพา จิณแพทย์ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 2<\/span>

4.นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 3<\/span> <\/span>
ดูน้อยลง<\/div>","description":"การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2\/2563 โดยผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเบื้องต้นดังนี้<\/span>

1.นายศุภชาติ ถนอมมิตร ดำรงตำแน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี<\/span>

2.ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 1<\/span>

3.นางสาวพรทิพา จิณแพทย์ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 2<\/span>

4.นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 3<\/span> <\/span>
ดูน้อยลง<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"132","views":"132","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-07 14:29:47","date":"2020-11-07 14:29:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7739","id":"7739","1":"“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (ครูสุดา พืชนะ)","title":"“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (ครูสุดา พืชนะ)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3571965009517018","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3571965009517018","3":"07112020-142746_29.jpg","image":"07112020-142746_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"215","views":"215","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-07 14:27:46","date":"2020-11-07 14:27:46","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7699","id":"7699","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3551664791547040","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3551664791547040","3":"30102020-133529_29.jpg","image":"30102020-133529_29.jpg","4":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทองรองผู้อำนวยการและคณะวิทยากรให้การตอนรับ<\/div>

<\/div>
ผอ.พิกุล  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9<\/div>

<\/div>
ผอ.วุฒิพร ใจสงบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยนและคณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน สพป.กจ.เขต 1<\/div>

<\/div>
เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21)<\/div>

<\/div>","description":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทองรองผู้อำนวยการและคณะวิทยากรให้การตอนรับ<\/div>

<\/div>
ผอ.พิกุล  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9<\/div>

<\/div>
ผอ.วุฒิพร ใจสงบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยนและคณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน สพป.กจ.เขต 1<\/div>

<\/div>
เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21)<\/div>

<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"197","views":"197","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-30 13:35:29","date":"2020-10-30 13:35:29","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7684","id":"7684","1":" ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ","title":" ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3544319615614891","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3544319615614891","3":"27102020-224205_29.jpg","image":"27102020-224205_29.jpg","4":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ<\/span>","description":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"162","views":"162","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-27 22:42:05","date":"2020-10-27 22:42:05","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7672","id":"7672","1":"พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19","title":"พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3534278759952310","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3534278759952310","3":"26102020-100452_29.jpg","image":"26102020-100452_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด นายพงศกร อะกะวงศ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด นายพงศกร อะกะวงศ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"89","views":"89","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-26 10:04:53","date":"2020-10-26 10:04:53","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7671","id":"7671","1":"พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3531254446921408","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3531254446921408","3":"26102020-100332_29.jpg","image":"26102020-100332_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาว่าการจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาว่าการจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"85","views":"85","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-26 10:03:33","date":"2020-10-26 10:03:33","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7643","id":"7643","1":"ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์","title":"ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3519963081383878","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3519963081383878","3":"19102020-130353_29.jpg","image":"19102020-130353_29.jpg","4":"น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์และคณะครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ในการศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์และคณะครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ในการศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"146","views":"146","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-19 13:03:55","date":"2020-10-19 13:03:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7608","id":"7608","1":"แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี","title":"แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3499746980072155","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3499746980072155","3":"12102020-125017_29.jpg","image":"12102020-125017_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง หัวหน้างานแนะแนว ต้อนรับ ผศ. จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง หัวหน้างานแนะแนว ต้อนรับ ผศ. จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"134","views":"134","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-12 12:50:18","date":"2020-10-12 12:50:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7602","id":"7602","1":"การประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2","title":"การประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3493593154020871","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3493593154020871","3":"10102020-155211_29.jpg","image":"10102020-155211_29.jpg","4":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2<\/span>","description":"โรงเรียนเทพมงคลรังษีได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"208","views":"208","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-10 15:52:11","date":"2020-10-10 15:52:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7601","id":"7601","1":"พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563","title":"พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3493136637399856","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3493136637399856","3":"10102020-113943_29.jpg","image":"10102020-113943_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครูและ<\/span>
วงโยธวาทิตร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครูและ<\/span>
วงโยธวาทิตร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"171","views":"171","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-10 11:39:44","date":"2020-10-10 11:39:44","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7578","id":"7578","1":"กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม","title":"กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3470112119702308","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3470112119702308","3":"03102020-114708_29.jpg","image":"03102020-114708_29.jpg","4":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ)<\/span>
<\/div><\/div><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","description":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ)<\/span>
<\/div><\/div><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"171","views":"171","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-03 11:47:09","date":"2020-10-03 11:47:09","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7562","id":"7562","1":"นำเสนอข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"นำเสนอข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3461428643903989","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3461428643903989","3":"01102020-184114_29.jpg","image":"01102020-184114_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และ นายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำเสนอข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ \"Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี\" ต่อท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และ นายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำเสนอข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ \"Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี\" ต่อท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"125","views":"125","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-01 18:41:15","date":"2020-10-01 18:41:15","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7541","id":"7541","1":"สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3448059765240877","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3448059765240877","3":"27092020-173106_29.jpg","image":"27092020-173106_29.jpg","4":"สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563<\/span>

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสามพรานวิทยา<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม<\/span>
รางวัลดาวซัลโว นายศราวุท คันซอทอง จำนวนยิง 5 ประตู ตลอดการแข่งขัน จากโรงเรียนสามพรานวิทยา<\/span>

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล <\/span>ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีในการมอบถ้วยและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับ<\/span>

แมน ออฟ เดอะแมตช์<\/span>
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เบอร์ 23 นายกิตติเวทย์ หล่อจิอ<\/span>
โรงเรียนเทพมงคลรังษี เบอร์ 8 นาย สิทธินนท์ หนูชูสุข<\/span>
โรงเรียนสามพรานวิทยา เบอร์ 13 นายกฤษกร ระชินหรรษ์<\/span>
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เบอร์ 6 นายณัฐกานต์ อำนวยเกียรติ<\/span>

โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร อะกะวงศ์ <\/span>รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีในการมอบเสื้อกีฬา<\/span>","description":"สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563<\/span>

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสามพรานวิทยา<\/span>
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม<\/span>
รางวัลดาวซัลโว นายศราวุท คันซอทอง จำนวนยิง 5 ประตู ตลอดการแข่งขัน จากโรงเรียนสามพรานวิทยา<\/span>

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล <\/span>ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีในการมอบถ้วยและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับ<\/span>

แมน ออฟ เดอะแมตช์<\/span>
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เบอร์ 23 นายกิตติเวทย์ หล่อจิอ<\/span>
โรงเรียนเทพมงคลรังษี เบอร์ 8 นาย สิทธินนท์ หนูชูสุข<\/span>
โรงเรียนสามพรานวิทยา เบอร์ 13 นายกฤษกร ระชินหรรษ์<\/span>
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เบอร์ 6 นายณัฐกานต์ อำนวยเกียรติ<\/span>

โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร อะกะวงศ์ <\/span>รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีในการมอบเสื้อกีฬา<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"157","views":"157","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-27 17:31:07","date":"2020-09-27 17:31:07","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7540","id":"7540","1":"การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3448059765240877","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3448059765240877","3":"26092020-105758_29.jpg","image":"26092020-105758_29.jpg","4":"
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นเจ้าภาพและกล่าวรายงาน<\/div><\/div>
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย<\/div>
1. โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/div>
2. โรงเรียนวิสุทธรังษี<\/div>
3. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/div>
4. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม<\/div>
5. โรงเรียน อบจ.บ้านเก่า<\/div>
6. โรงเรียนบางลี่วิทยา<\/div>
7. โรงเรียนวัดพระงาม<\/div>
8. โรงเรียนสามพรานวิทยา<\/div><\/div>
ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่<\/div>
1. ร้านกระต่ายในดวงจันทร์<\/div>
2. ร้าน เค.เอส.วาย. คอมพิวเตอร์<\/div>
3. ร้านอักษรภัณฑ์กาญจนบุรี<\/div>
4. ร้านสมบัติพานิช<\/div>
5. ร้านเจริญพานิชค้าส่ง (เจ้เป้า)<\/div>
6. ร้านดาวกีฬา<\/div><\/div>","description":"
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นเจ้าภาพและกล่าวรายงาน<\/div><\/div>
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย<\/div>
1. โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/div>
2. โรงเรียนวิสุทธรังษี<\/div>
3. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์<\/div>
4. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม<\/div>
5. โรงเรียน อบจ.บ้านเก่า<\/div>
6. โรงเรียนบางลี่วิทยา<\/div>
7. โรงเรียนวัดพระงาม<\/div>
8. โรงเรียนสามพรานวิทยา<\/div><\/div>
ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่<\/div>
1. ร้านกระต่ายในดวงจันทร์<\/div>
2. ร้าน เค.เอส.วาย. คอมพิวเตอร์<\/div>
3. ร้านอักษรภัณฑ์กาญจนบุรี<\/div>
4. ร้านสมบัติพานิช<\/div>
5. ร้านเจริญพานิชค้าส่ง (เจ้เป้า)<\/div>
6. ร้านดาวกีฬา<\/div><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"153","views":"153","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-26 10:57:59","date":"2020-09-26 10:57:59","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7522","id":"7522","1":"มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน","title":"มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3442117865835067","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3442117865835067","3":"25092020-125251_29.jpg","image":"25092020-125251_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"152","views":"152","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-25 12:52:52","date":"2020-09-25 12:52:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7506","id":"7506","1":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘","title":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘","2":"","url":"","3":"21092020-183619_29.jpg","image":"21092020-183619_29.jpg","4":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี","description":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"143","views":"143","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-21 18:36:20","date":"2020-09-21 18:36:20","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7486","id":"7486","1":"บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี","title":"บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3422548907791963","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3422548907791963","3":"18092020-141951_29.jpg","image":"18092020-141951_29.jpg","4":"
บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ <\/div>
จังหวัดกาญจนบุรี<\/div>","description":"
บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ <\/div>
จังหวัดกาญจนบุรี<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"146","views":"146","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-18 14:19:52","date":"2020-09-18 14:19:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7485","id":"7485","1":"มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ","title":"มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3422096734503847","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3422096734503847","3":"18092020-141633_29.jpg","image":"18092020-141633_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"124","views":"124","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-18 14:16:34","date":"2020-09-18 14:16:34","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7484","id":"7484","1":"พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3419241781456009","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3419241781456009","3":"18092020-141435_29.jpg","image":"18092020-141435_29.jpg","4":"พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563<\/span>","description":"พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"130","views":"130","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-18 14:14:36","date":"2020-09-18 14:14:36","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7483","id":"7483","1":"ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ","title":"ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3418989898147864","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/posts\/3418989898147864","3":"18092020-141347_29.jpg","image":"18092020-141347_29.jpg","4":"วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ด้วยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จะจัดพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นี้ ทางสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงาน โดยมีท่าน อ.ทิพวรรณ วรรณา อ.เทิดศักดิ์ เป็ดทอง และ อ.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร ควบคุมดูแล<\/span>","description":"วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ด้วยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จะจัดพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นี้ ทางสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงาน โดยมีท่าน อ.ทิพวรรณ วรรณา อ.เทิดศักดิ์ เป็ดทอง และ อ.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร ควบคุมดูแล<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"125","views":"125","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-18 14:13:47","date":"2020-09-18 14:13:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7482","id":"7482","1":"โครงการบริจาคโลหิต 2563","title":"โครงการบริจาคโลหิต 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3418855551494632","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?vanity=Thepmongkhonrangsi&set=a.3418855551494632","3":"18092020-141104_29.jpg","image":"18092020-141104_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"114","views":"114","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-18 14:11:05","date":"2020-09-18 14:11:05","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7416","id":"7416","1":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย","title":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"02092020-103128_29.jpg","image":"02092020-103128_29.jpg","4":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ<\/span>","description":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"200","views":"200","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-02 10:31:28","date":"2020-09-02 10:31:28","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7415","id":"7415","1":"วันสารทจีน 2563","title":"วันสารทจีน 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3370976659615855","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3370976659615855","3":"02092020-102628_29.jpg","image":"02092020-102628_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสารทจีน 2563<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสารทจีน 2563<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"180","views":"180","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-02 10:26:28","date":"2020-09-02 10:26:28","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7408","id":"7408","1":"การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522","title":"การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3367743606605827","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3367743606605827","3":"01092020-110816_29.jpg","image":"01092020-110816_29.jpg","4":"การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522<\/span>","description":"การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"367","views":"367","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-01 11:08:17","date":"2020-09-01 11:08:17","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7385","id":"7385","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3355578701155651","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3355578701155651","3":"28082020-171842_29.jpg","image":"28082020-171842_29.jpg","4":"ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลักเกณฑ์ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21 สำหรับครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และคณะ<\/span>
28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเข้าคุณสนั่นฯ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>
","description":"ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลักเกณฑ์ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21 สำหรับครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และคณะ<\/span>
28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเข้าคุณสนั่นฯ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"202","views":"202","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-28 17:18:43","date":"2020-08-28 17:18:43","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7383","id":"7383","1":"ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก","title":"ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก","2":"","url":"","3":"27082020-135326_29.jpg","image":"27082020-135326_29.jpg","4":"ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นายศุภชาติ ถนอมมิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ<\/span>","description":"ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นายศุภชาติ ถนอมมิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"195","views":"195","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-27 13:53:27","date":"2020-08-27 13:53:27","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7349","id":"7349","1":"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563","title":"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3331011216945733","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3331011216945733","3":"20082020-101809_29.jpg","image":"20082020-101809_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"204","views":"204","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-20 10:18:10","date":"2020-08-20 10:18:10","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7322","id":"7322","1":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ","title":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3322401651140023","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3322401651140023","3":"17082020-140819_29.jpg","image":"17082020-140819_29.jpg","4":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ<\/span>","description":"การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"140","views":"140","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-17 14:08:20","date":"2020-08-17 14:08:20","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7321","id":"7321","1":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ","title":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3322385034475018","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3322385034475018","3":"17082020-140637_29.jpg","image":"17082020-140637_29.jpg","4":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ<\/span>","description":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"113","views":"113","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-17 14:06:38","date":"2020-08-17 14:06:38","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7298","id":"7298","1":"นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online","title":"นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3313212968725558","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3313212968725558","3":"14082020-141202_29.jpg","image":"14082020-141202_29.jpg","4":"

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา โดย<\/p>

1. ผอ.จรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์<\/p>

2. ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา<\/p>

โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะทำงานเข้ารับการนิเทศติดตาม<\/p><\/div>","description":"

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา โดย<\/p>

1. ผอ.จรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์<\/p>

2. ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา<\/p>

โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะทำงานเข้ารับการนิเทศติดตาม<\/p><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"123","views":"123","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-14 14:12:03","date":"2020-08-14 14:12:03","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7266","id":"7266","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3304141726299349","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3304141726299349","3":"11082020-152107_29.jpg","image":"11082020-152107_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"124","views":"124","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-11 15:21:08","date":"2020-08-11 15:21:08","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7265","id":"7265","1":"ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาทุนพระราชทาน","title":"ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษาทุนพระราชทาน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3304180926295429","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3304180926295429","3":"11082020-151858_29.jpg","image":"11082020-151858_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"107","views":"107","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-11 15:18:59","date":"2020-08-11 15:18:59","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7256","id":"7256","1":"กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)","title":"กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3292050864175102","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3292050864175102","3":"07082020-105714_29.jpg","image":"07082020-105714_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"204","views":"204","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-07 10:57:15","date":"2020-08-07 10:57:15","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7192","id":"7192","1":"ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย","title":"ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3259675187412670","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3259675187412670","3":"27072020-131746_29.jpg","image":"27072020-131746_29.jpg","4":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

2.พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

3.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
อุนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

4.นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

5.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ
อุนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.นายชวลิต บุญทำดี
ประธานชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

7.ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น
เลขานุการชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

8.นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ตัดสินชั้น 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p><\/div>","description":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

2.พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

3.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
อุนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

4.นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

5.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ
อุนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.นายชวลิต บุญทำดี
ประธานชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

7.ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น
เลขานุการชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

8.นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ตัดสินชั้น 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"183","views":"183","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-27 13:17:47","date":"2020-07-27 13:17:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7187","id":"7187","1":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8","title":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3250793684967487","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3250793684967487","3":"24072020-184008_29.jpg","image":"24072020-184008_29.jpg","4":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"199","views":"199","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-24 18:40:09","date":"2020-07-24 18:40:09","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7178","id":"7178","1":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244208462292676","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244208462292676","3":"23072020-152919_29.jpg","image":"23072020-152919_29.jpg","4":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563<\/span><\/font>","description":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563<\/span><\/font>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"172","views":"172","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-23 15:29:19","date":"2020-07-23 15:29:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7177","id":"7177","1":"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด","title":"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244682945578561","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244682945578561","3":"23072020-152629_29.jpg","image":"23072020-152629_29.jpg","4":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

2.กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

3.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

4.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

5.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก ร.ต.อ.ปัญญา บัวขม รอง สว.สส.สภ.ลาดหญ้า<\/p><\/div>","description":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

2.กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

3.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

4.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

5.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>



48 รูปภาพ<\/span><\/span> · <\/span>Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว<\/span><\/span><\/span><\/div>ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙<\/span>","description":"
48 รูปภาพ<\/span><\/span> · <\/span>Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว<\/span><\/span><\/span><\/div>ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"328","views":"328","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-03 15:36:38","date":"2019-12-03 15:36:38","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6566","id":"6566","1":"การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก","title":"การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2677753828938145","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2677753828938145","3":"29112019-102528_29.jpg","image":"29112019-102528_29.jpg","4":"เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวรายงาน<\/span>","description":"เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"248","views":"248","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-29 10:25:29","date":"2019-11-29 10:25:29","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6564","id":"6564","1":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ","title":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2675671422479719","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2675671422479719","3":"28112019-112703_29.jpg","image":"28112019-112703_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"330","views":"330","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-28 11:27:04","date":"2019-11-28 11:27:04","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6561","id":"6561","1":"ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่","title":"ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668638886516306","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668638886516306","3":"27112019-092754_29.jpg","image":"27112019-092754_29.jpg","4":"คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย<\/span><\/font>
","description":"คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย<\/span><\/font>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"247","views":"247","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-27 09:27:55","date":"2019-11-27 09:27:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6546","id":"6546","1":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)","title":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668512199862308","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668512199862308","3":"25112019-180421_29.jpg","image":"25112019-180421_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"394","views":"394","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-25 18:04:22","date":"2019-11-25 18:04:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6517","id":"6517","1":"เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2654664334580428","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2654664334580428","3":"19112019-144829_29.jpg","image":"19112019-144829_29.jpg","4":"
ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากร<\/span>
<\/div>","description":"
ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากร<\/span>
<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"959","views":"959","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-19 14:48:31","date":"2019-11-19 14:48:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6513","id":"6513","1":"การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน","title":"การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2647280528652142","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2647280528652142","3":"16112019-112530_29.jpg","image":"16112019-112530_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดอบรมและประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดอบรมและประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1032","views":"1032","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-16 11:25:30","date":"2019-11-16 11:25:30","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6497","id":"6497","1":"จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.","title":"จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2635995496447312","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2635995496447312","3":"12112019-191146_29.jpg","image":"12112019-191146_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1\/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1\/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"938","views":"938","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-12 19:11:47","date":"2019-11-12 19:11:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6451","id":"6451","1":"ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562","title":"ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2599788516734677","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2599788516734677","3":"26102019-115217_29.jpg","image":"26102019-115217_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562<\/span>
","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562<\/span>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"923","views":"923","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-26 11:52:18","date":"2019-10-26 11:52:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6382","id":"6382","1":"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","title":"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2549115945135268","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2549115945135268","3":"03102019-122429_29.jpg","image":"03102019-122429_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"2591","views":"2591","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-03 12:24:30","date":"2019-10-03 12:24:30","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6374","id":"6374","1":"ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม","title":"ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2544604505586412","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2544604505586412","3":"01102019-104328_29.jpg","image":"01102019-104328_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1066","views":"1066","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 10:43:29","date":"2019-10-01 10:43:29","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6366","id":"6366","1":"ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","title":"ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536813876365475","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536813876365475","3":"27092019-151630_29.jpg","image":"27092019-151630_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1374","views":"1374","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:16:31","date":"2019-09-27 15:16:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6365","id":"6365","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536804436366419","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536804436366419","3":"27092019-151410_29.jpg","image":"27092019-151410_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครและ ผอ.ศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครและ ผอ.ศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1078","views":"1078","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:14:11","date":"2019-09-27 15:14:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6364","id":"6364","1":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข","title":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2534832299896966","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2534832299896966","3":"27092019-151059_29.jpg","image":"27092019-151059_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1216","views":"1216","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:11:00","date":"2019-09-27 15:11:00","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6328","id":"6328","1":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","title":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2505219596191570","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2505219596191570","3":"11092019-171243_29.jpg","image":"11092019-171243_29.jpg","4":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1216","views":"1216","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 17:12:44","date":"2019-09-11 17:12:44","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6316","id":"6316","1":"ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.","title":"ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2502926956420834","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2502926956420834","3":"10092019-100506_29.jpg","image":"10092019-100506_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"845","views":"845","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:05:07","date":"2019-09-10 10:05:07","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6315","id":"6315","1":"การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563","title":"การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2501773619869501","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2501773619869501","3":"10092019-100316_29.jpg","image":"10092019-100316_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"848","views":"848","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:03:17","date":"2019-09-10 10:03:17","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6314","id":"6314","1":"กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี","title":"กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2476550689058461","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2476550689058461","3":"10092019-100120_29.jpg","image":"10092019-100120_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"807","views":"807","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:01:22","date":"2019-09-10 10:01:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6272","id":"6272","1":"การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46","title":"การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2465691763477687","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2465691763477687","3":"21082019-214730_29.jpg","image":"21082019-214730_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"977","views":"977","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 21:47:31","date":"2019-08-21 21:47:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6233","id":"6233","1":"การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562","title":"การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2454376214609242","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2454376214609242","3":"15082019-184714_29.jpg","image":"15082019-184714_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"770","views":"770","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-15 18:47:15","date":"2019-08-15 18:47:15","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6230","id":"6230","1":"ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน","title":"ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2453701384676725","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2453701384676725","3":"15082019-095106_29.jpg","image":"15082019-095106_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"759","views":"759","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-15 09:51:07","date":"2019-08-15 09:51:07","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6227","id":"6227","1":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2449795688400628","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2449795688400628","3":"14082019-151309_29.jpg","image":"14082019-151309_29.jpg","4":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน) ครั้งที่ 3\/2562<\/span>","description":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน) ครั้งที่ 3\/2562<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"709","views":"709","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-14 15:13:10","date":"2019-08-14 15:13:10","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6216","id":"6216","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442442365802627","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442442365802627","3":"09082019-153820_29.jpg","image":"09082019-153820_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"841","views":"841","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 15:38:21","date":"2019-08-09 15:38:21","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6214","id":"6214","1":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง","title":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442392849140912","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442392849140912","3":"09082019-150320_29.jpg","image":"09082019-150320_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562<\/span>

<\/div>
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้<\/span><\/font><\/div>
1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน<\/span><\/font><\/div>
2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน<\/span><\/font><\/div>
3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน<\/span><\/font><\/div>
4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน<\/span><\/font><\/div>
5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุน<\/span><\/font><\/div><\/div>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562<\/span>

<\/div>
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้<\/span><\/font><\/div>
1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน<\/span><\/font><\/div>
2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน<\/span><\/font><\/div>
3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน<\/span><\/font><\/div>
4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน<\/span><\/font><\/div>
5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุน<\/span><\/font><\/div><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"710","views":"710","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 15:03:21","date":"2019-08-09 15:03:21","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6200","id":"6200","1":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์","title":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440621882651342","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440621882651342","3":"08082019-144935_29.jpg","image":"08082019-144935_29.jpg","4":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์<\/span>","description":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"677","views":"677","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:49:37","date":"2019-08-08 14:49:37","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6199","id":"6199","1":"วันอาเซียน (ASEAN Day)","title":"วันอาเซียน (ASEAN Day)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440334612680069","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440334612680069","3":"08082019-144745_29.jpg","image":"08082019-144745_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"618","views":"618","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:47:46","date":"2019-08-08 14:47:46","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6198","id":"6198","1":"โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก","title":"โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438829529497244","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438829529497244","3":"08082019-144626_29.jpg","image":"08082019-144626_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"611","views":"611","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:46:26","date":"2019-08-08 14:46:26","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6197","id":"6197","1":"ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี","title":"ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438646626182201","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438646626182201","3":"08082019-144513_29.jpg","image":"08082019-144513_29.jpg","4":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ม.4\/2 ห้องสี่เหล่าทัพ ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง
<\/h5>","description":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ม.4\/2 ห้องสี่เหล่าทัพ ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง
<\/h5>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"579","views":"579","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:45:13","date":"2019-08-08 14:45:13","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6170","id":"6170","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430169077029956","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430169077029956","3":"03082019-000113_29.jpg","image":"03082019-000113_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"584","views":"584","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-03 00:01:14","date":"2019-08-03 00:01:14","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6169","id":"6169","1":"ค่าย Languages Camp 2019","title":"ค่าย Languages Camp 2019","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430148490365348","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430148490365348","3":"02082019-235914_29.jpg","image":"02082019-235914_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"775","views":"775","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-02 23:59:14","date":"2019-08-02 23:59:14","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6163","id":"6163","1":"การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428045230575674","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428045230575674","3":"01082019-173354_29.jpg","image":"01082019-173354_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"629","views":"629","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:33:55","date":"2019-08-01 17:33:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6162","id":"6162","1":"การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ","title":"การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428014033912127","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428014033912127","3":"01082019-173134_29.jpg","image":"01082019-173134_29.jpg","4":"นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีให้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ<\/font>
<\/span>
","description":"นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีให้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ<\/font>
<\/span>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"566","views":"566","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:31:35","date":"2019-08-01 17:31:35","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6161","id":"6161","1":"เสนาะเสียง มโหรีฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๒ “วงเทพมงคลรังษี”","title":"เสนาะเสียง มโหรีฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๒ “วงเทพมงคลรังษี”","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2419798221400375","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2419798221400375","3":"01082019-172917_29.jpg","image":"01082019-172917_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"594","views":"594","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:29:18","date":"2019-08-01 17:29:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6114","id":"6114","1":"พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2417096825003848","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2417096825003848","3":"26072019-181820_29.jpg","image":"26072019-181820_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัด<\/span><\/font><\/span>พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 <\/span> เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ <\/span>ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562<\/span>
","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัด<\/span><\/font><\/span>พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 <\/span> เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ <\/span>ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562<\/span>

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้<\/div>
 <\/div>
1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์  ภาษาไทย<\/div>
2.ปวริศา นิลมณี  ภาษาไทย<\/div>
3.น.ส.ณัฏฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.รัชนีพร   รักเรืองรอง  คณิตศาสตร์<\/div>
5.นายกมล  ทัลวัลลิ์  วิทยาศาสตร์<\/div>
6.น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ  วิทยาศาสตร์<\/div>
7.น.ส.อังค์วรา  ยอดออน  สังคมศึกษาฯ<\/div>
8.น.ส.อรวรรณ  หนูขาว  สุขศึกษาและพลศึกษา<\/div>
9.น.ส.ณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
10.นายญกฤต  จันทร์หอม  ภาษาต่างประเทศ<\/div>
11.น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  ภาษาจีน<\/div>
12.นายจอมพล  สังข์เงิน  การงานอาชีพฯ<\/div>
13.น.ส.กฤษฎาวรรณ  พันธุระ  แนะแนว<\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้<\/div>
 <\/div>
1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์  ภาษาไทย<\/div>
2.ปวริศา นิลมณี  ภาษาไทย<\/div>
3.น.ส.ณัฏฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.รัชนีพร   รักเรืองรอง  คณิตศาสตร์<\/div>
5.นายกมล  ทัลวัลลิ์  วิทยาศาสตร์<\/div>
6.น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ  วิทยาศาสตร์<\/div>
7.น.ส.อังค์วรา  ยอดออน  สังคมศึกษาฯ<\/div>
8.น.ส.อรวรรณ  หนูขาว  สุขศึกษาและพลศึกษา<\/div>
9.น.ส.ณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
10.นายญกฤต  จันทร์หอม  ภาษาต่างประเทศ<\/div>
11.น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  ภาษาจีน<\/div>
12.นายจอมพล  สังข์เงิน  การงานอาชีพฯ<\/div>
13.น.ส.กฤษฎาวรรณ  พันธุระ  แนะแนว<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"626","views":"626","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-28 09:44:23","date":"2018-11-28 09:44:23","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5115","id":"5115","1":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล","title":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040753542638180&type=1&l=7cc308b1d9","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040753542638180&type=1&l=7cc308b1d9","3":"27112018-131117_29.jpg","image":"27112018-131117_29.jpg","4":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานบริษัทฮาร์ท โอทอป บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล จำนวน 39 ชุด มูลค่า 10,920 บาท โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ","description":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานบริษัทฮาร์ท โอทอป บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล จำนวน 39 ชุด มูลค่า 10,920 บาท โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"350","views":"350","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:11:17","date":"2018-11-27 13:11:17","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5114","id":"5114","1":"รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา","title":"รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040651919315009&type=1&l=fe534d5960","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040651919315009&type=1&l=fe534d5960","3":"27112018-130912_29.jpg","image":"27112018-130912_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริ ประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริ ประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"436","views":"436","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:09:13","date":"2018-11-27 13:09:13","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5113","id":"5113","1":"โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์","title":"โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2036967183016816&type=1&l=bc210ea2d1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2036967183016816&type=1&l=bc210ea2d1","3":"27112018-130617_29.jpg","image":"27112018-130617_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"412","views":"412","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:06:18","date":"2018-11-27 13:06:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5089","id":"5089","1":"วันวชิราวุธ 2561","title":"วันวชิราวุธ 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2035552926491575&type=1&l=db8bd055af","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2035552926491575&type=1&l=db8bd055af","3":"23112018-143854_29.jpg","image":"23112018-143854_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"601","views":"601","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-23 14:38:55","date":"2018-11-23 14:38:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5073","id":"5073","1":"กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561","title":"กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034546279925573&type=1&l=f1a6b9f8ce","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034546279925573&type=1&l=f1a6b9f8ce","3":"22112018-202622_29.jpg","image":"22112018-202622_29.jpg","4":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วย<\/span><\/font><\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วย<\/span><\/font><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"483","views":"483","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 20:26:22","date":"2018-11-22 20:26:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5068","id":"5068","1":"พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม ","title":"พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034222613291273&type=1&l=89d23ae96e","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034222613291273&type=1&l=89d23ae96e","3":"22112018-144651_29.jpg","image":"22112018-144651_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"451","views":"451","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 14:46:52","date":"2018-11-22 14:46:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5063","id":"5063","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1\/2561","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1\/2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033932219986979&type=1&l=e32ae95b6f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033932219986979&type=1&l=e32ae95b6f","3":"22112018-085232_29.jpg","image":"22112018-085232_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"438","views":"438","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 08:52:33","date":"2018-11-22 08:52:33","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5062","id":"5062","1":"แนะแนวจากสถาบันลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์","title":"แนะแนวจากสถาบันลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033913059988895&type=1&l=45f8d00101","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033913059988895&type=1&l=45f8d00101","3":"22112018-085118_29.jpg","image":"22112018-085118_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"342","views":"342","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 08:51:19","date":"2018-11-22 08:51:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5033","id":"5033","1":"โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3","title":"โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2026149170765284&type=1&l=5e6262fd15","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2026149170765284&type=1&l=5e6262fd15","3":"16112018-111051_29.jpg","image":"16112018-111051_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 โดยมี <\/b>บริษัท<\/span>วีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรีร่วมกับ บริษัทเดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ด้าน<\/b>เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 โดยมี <\/b>บริษัท<\/span>วีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรีร่วมกับ บริษัทเดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ด้าน<\/b>เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"392","views":"392","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-16 11:10:52","date":"2018-11-16 11:10:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5025","id":"5025","1":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา","title":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023551574358377&type=1&l=9bab3f5642","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023551574358377&type=1&l=9bab3f5642","3":"14112018-093359_29.jpg","image":"14112018-093359_29.jpg","4":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดเป็น 0<\/span>","description":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดเป็น 0<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"637","views":"637","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-14 09:34:01","date":"2018-11-14 09:34:01","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5024","id":"5024","1":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ","title":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023541527692715&type=1&l=3e07bab37d","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023541527692715&type=1&l=3e07bab37d","3":"14112018-093205_29.jpg","image":"14112018-093205_29.jpg","4":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน <\/span>
1.ครูสงวน สุนทรารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ<\/span>
2.ครูพิมพรรณ ถาวรศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<\/span>","description":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน <\/span>
1.ครูสงวน สุนทรารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ<\/span>
2.ครูพิมพรรณ ถาวรศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"507","views":"507","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-14 09:32:06","date":"2018-11-14 09:32:06","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5011","id":"5011","1":"ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา","title":"ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2014766791903522&type=1&l=bfc823127b","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2014766791903522&type=1&l=bfc823127b","3":"07112018-145801_29.jpg","image":"07112018-145801_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"458","views":"458","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-07 14:58:03","date":"2018-11-07 14:58:03","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5002","id":"5002","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2012144678832400&type=1&l=1713cdf20f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2012144678832400&type=1&l=1713cdf20f","3":"05112018-144340_29.jpg","image":"05112018-144340_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"441","views":"441","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-05 14:43:41","date":"2018-11-05 14:43:41","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4992","id":"4992","1":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ","title":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2006004102779791&type=1&l=f6004b4d96","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2006004102779791&type=1&l=f6004b4d96","3":"01112018-113133_29.jpg","image":"01112018-113133_29.jpg","4":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ<\/span>","description":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"643","views":"643","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:31:34","date":"2018-11-01 11:31:34","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4991","id":"4991","1":"มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004219839624884&type=1&l=fcc5d3446c","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004219839624884&type=1&l=fcc5d3446c","3":"01112018-112918_29.jpg","image":"01112018-112918_29.jpg","4":"
1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์<\/div>
2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>
3.นายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.คงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>","description":"
1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์<\/div>
2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>
3.นายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.คงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"510","views":"510","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:29:19","date":"2018-11-01 11:29:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4990","id":"4990","1":"นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู","title":"นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004185839628284&type=1&l=ffc746c43f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004185839628284&type=1&l=ffc746c43f","3":"01112018-112731_29.jpg","image":"01112018-112731_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวอวยพรครูผู้สอบผ่านการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 2 ท่านดังนี้ <\/span>
1.ครูภาณุ เทพเกื้อ (พนักงานราชการ) <\/span><\/div>
2.ครูบุษปวัน ปรีชาญาณ (พนักงานราชการ)<\/span><\/div>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวอวยพรครูผู้สอบผ่านการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 2 ท่านดังนี้ <\/span>
1.ครูภาณุ เทพเกื้อ (พนักงานราชการ) <\/span><\/div>
2.ครูบุษปวัน ปรีชาญาณ (พนักงานราชการ)<\/span><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"686","views":"686","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:27:32","date":"2018-11-01 11:27:32","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4984","id":"4984","1":"ต้อนรับนนทรีช้อใหม่","title":"ต้อนรับนนทรีช้อใหม่","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2001006553279546&type=1&l=337557e0fe","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2001006553279546&type=1&l=337557e0fe","3":"29102018-155238_29.jpg","image":"29102018-155238_29.jpg","4":"รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นวงค์ 4.ครูณัฎฐา เกียรติศิริกุล 5.ครูอมรรัตน์ ชมชูชื่น 6.ครูจอมพล สังข์เงิน 7.ครูกมล ทัลวัลลิ์<\/span>","description":"รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นวงค์ 4.ครูณัฎฐา เกียรติศิริกุล 5.ครูอมรรัตน์ ชมชูชื่น 6.ครูจอมพล สังข์เงิน 7.ครูกมล ทัลวัลลิ์<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"611","views":"611","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-29 15:52:39","date":"2018-10-29 15:52:39","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4960","id":"4960","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1986740888039446&type=1&l=4fbdc4f27b","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1986740888039446&type=1&l=4fbdc4f27b","3":"18102018-115236_29.jpg","image":"18102018-115236_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"570","views":"570","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-18 11:52:38","date":"2018-10-18 11:52:38","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4952","id":"4952","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1979035102143358&type=1&l=e45c832d1c","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1979035102143358&type=1&l=e45c832d1c","3":"12102018-133951_29.jpg","image":"12102018-133951_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"626","views":"626","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-12 13:39:52","date":"2018-10-12 13:39:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4951","id":"4951","1":"การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม","title":"การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1978908068822728&type=1&l=9e21a16992","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1978908068822728&type=1&l=9e21a16992","3":"12102018-133857_29.jpg","image":"12102018-133857_29.jpg","4":"โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"497","views":"497","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-12 13:38:57","date":"2018-10-12 13:38:57","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4948","id":"4948","1":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561","title":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976683082378560&type=1&l=77e8e401a2","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976683082378560&type=1&l=77e8e401a2","3":"10102018-202810_29.jpg","image":"10102018-202810_29.jpg","4":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<\/span>","description":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"411","views":"411","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:28:11","date":"2018-10-10 20:28:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4947","id":"4947","1":"การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562","title":"การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976665625713639&type=1&l=91a5689bbe","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976665625713639&type=1&l=91a5689bbe","3":"10102018-202102_29.jpg","image":"10102018-202102_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"511","views":"511","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:21:03","date":"2018-10-10 20:21:03","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4946","id":"4946","1":"การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561","title":"การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976650089048526&type=1&l=28908d16c6","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976650089048526&type=1&l=28908d16c6","3":"10102018-200210_29.jpg","image":"10102018-200210_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"462","views":"462","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:02:11","date":"2018-10-10 20:02:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4924","id":"4924","1":"แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ","title":"แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ","2":"","url":"","3":"28092018-152524_29.jpg","image":"28092018-152524_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี <\/span>แสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ ครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ <\/span><\/font>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี <\/span>แสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ ครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ <\/span><\/font>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"731","views":"731","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-28 15:25:25","date":"2018-09-28 15:25:25","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4923","id":"4923","1":"แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561","title":"แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561","2":"","url":"","3":"28092018-143212_29.jpg","image":"28092018-143212_29.jpg","4":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 พร้อมมอบเครื่องหมายข้าราชและของขวัญ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้<\/div>
1.นายภาณุ เทพเกื้อ<\/div>
2.น.ส.จุติพร แสนคำ<\/div>
3.นายวาสุกรี เพรชดำดี<\/div>
4.น.ส.นัยนา สัตว์นาโค<\/div>
5.น.ส.ปนิดา สืบบุก<\/div>
6.น.ส.วิจิตรตรา สีคำ<\/div>
7.น.ส.ยุพิน ปรีชาญาณ<\/div>
8.น.ส.อรอนงค์ ทองมาก<\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 พร้อมมอบเครื่องหมายข้าราชและของขวัญ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้<\/div>
1.นายภาณุ เทพเกื้อ<\/div>
2.น.ส.จุติพร แสนคำ<\/div>
3.นายวาสุกรี เพรชดำดี<\/div>
4.น.ส.นัยนา สัตว์นาโค<\/div>
5.น.ส.ปนิดา สืบบุก<\/div>
6.น.ส.วิจิตรตรา สีคำ<\/div>
7.น.ส.ยุพิน ปรีชาญาณ<\/div>
8.น.ส.อรอนงค์ ทองมาก<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"527","views":"527","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-28 14:22:31","date":"2018-09-28 14:22:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4905","id":"4905","1":"VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก","title":"VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก","2":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ph-5j4aHVW8","url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ph-5j4aHVW8","3":"22092018-203836_29.jpg","image":"22092018-203836_29.jpg","4":"
VTR งานมุทิตาจิต 2561 \"ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก\" <\/span>
รายนาม<\/span>ครูเกษียณ<\/span><\/font><\/div>
1.ครูอานนท์ มัธยมนันท์ <\/span><\/div>
2.ครูวนิดา บ่อผล <\/span><\/div>
3.ครูพัชรา สามนปาล <\/span><\/div>
4.ครูวัลลภา ใจเย็น<\/span><\/div>

<\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>