[{"0":"7957","id":"7957","1":"ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี","title":"ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี","2":"","url":"","3":"18122020-115100_25.jpg","image":"18122020-115100_25.jpg","4":"ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส กัลยาณี เนื่องในโอกาสปฏิบัติภารกิจ ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563","description":"ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส กัลยาณี เนื่องในโอกาสปฏิบัติภารกิจ ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"243","views":"243","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-18 11:51:01","date":"2020-12-18 11:51:01","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7941","id":"7941","1":"เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ","title":"เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ","2":"","url":"","3":"15122020-155809_25.JPG","image":"15122020-155809_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา เตรียมความพร้อมในการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา เตรียมความพร้อมในการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"173","views":"173","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-15 15:58:10","date":"2020-12-15 15:58:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7938","id":"7938","1":"รับการตรวจเยียม","title":"รับการตรวจเยียม","2":"","url":"","3":"15122020-110822_25.jpg","image":"15122020-110822_25.jpg","4":"รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563<\/span><\/span>
","description":"รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563<\/span><\/span>
","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"79","views":"79","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-15 11:08:23","date":"2020-12-15 11:08:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7937","id":"7937","1":"พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563","title":"พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"15122020-104809_25.JPG","image":"15122020-104809_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกอง และการประดับกระดานบ่า  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกอง และการประดับกระดานบ่า  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"74","views":"74","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-15 10:48:10","date":"2020-12-15 10:48:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7936","id":"7936","1":"มอบเจลแอลกอฮอล์","title":"มอบเจลแอลกอฮอล์","2":"","url":"","3":"15122020-104032_25.JPG","image":"15122020-104032_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"81","views":"81","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-12-15 10:40:33","date":"2020-12-15 10:40:33","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7759","id":"7759","1":"ต้อนรับผู้อำนวยการเขมิกา จุฬารมย์","title":"ต้อนรับผู้อำนวยการเขมิกา จุฬารมย์","2":"","url":"","3":"16112020-115554_25.JPG","image":"16112020-115554_25.JPG","4":"คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 8   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ผู้อำนวยการ เขมิกา จุฬารมย์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 8   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ผู้อำนวยการ เขมิกา จุฬารมย์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"203","views":"203","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-16 11:55:54","date":"2020-11-16 11:55:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7736","id":"7736","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2\/2563","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2\/2563","2":"","url":"","3":"06112020-152105_25.JPG","image":"06112020-152105_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2\/2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2\/2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"114","views":"114","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-06 15:21:06","date":"2020-11-06 15:21:06","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7735","id":"7735","1":"อำลานักเรียน","title":"อำลานักเรียน","2":"","url":"","3":"06112020-085902_25.JPG","image":"06112020-085902_25.JPG","4":"ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวลานักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ","description":"ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวลานักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"232","views":"232","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-06 08:56:23","date":"2020-11-06 08:56:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7734","id":"7734","1":"มอบเกียรติบัตร","title":"มอบเกียรติบัตร","2":"","url":"","3":"06112020-084106_25.JPG","image":"06112020-084106_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ในการแข่งขันสวดมนตร์บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ในการแข่งขันสวดมนตร์บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"143","views":"143","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-06 08:41:07","date":"2020-11-06 08:41:07","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7727","id":"7727","1":"โครงการป้องกันภัยยาเสพติด","title":"โครงการป้องกันภัยยาเสพติด","2":"","url":"","3":"05112020-112614_25.JPG","image":"05112020-112614_25.JPG","4":"อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานปกครองร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันภัยยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และเดินขบวนภายในชุมชนบ้านคา ","description":"อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานปกครองร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันภัยยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และเดินขบวนภายในชุมชนบ้านคา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"124","views":"124","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-11-05 11:23:19","date":"2020-11-05 11:23:19","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7660","id":"7660","1":"กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร","title":"กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร","2":"","url":"","3":"22102020-220228_25.JPG","image":"22102020-220228_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา) โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  

<\/p>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา) โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  

<\/p>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"130","views":"130","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-22 21:43:56","date":"2020-10-22 21:43:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7616","id":"7616","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร","2":"","url":"","3":"13102020-232457_25.jpg","image":"13102020-232457_25.jpg","4":"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านคาวิทยา  และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านคาวิทยา  และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"127","views":"127","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-13 23:24:57","date":"2020-10-13 23:24:57","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7588","id":"7588","1":"ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"07102020-125444_25.JPG","image":"07102020-125444_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"146","views":"146","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-07 12:54:45","date":"2020-10-07 12:54:45","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7569","id":"7569","1":"ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"02102020-113454_25.JPG","image":"02102020-113454_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับ นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลา คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 2 ตุลาคม 2563","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับ นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลา คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 2 ตุลาคม 2563","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"199","views":"199","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-10-02 11:34:54","date":"2020-10-02 11:34:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7548","id":"7548","1":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก \"การร้องเพลงชาติไทย\" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)","title":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก \"การร้องเพลงชาติไทย\" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)","2":"","url":"","3":"29092020-081236_25.JPG","image":"29092020-081236_25.JPG","4":"อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านคาร่วมกับโรงเรียนคาวิทยา  จัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก \"การร้องเพลงชาติไทย\" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านคาร่วมกับโรงเรียนคาวิทยา  จัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก \"การร้องเพลงชาติไทย\" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"141","views":"141","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-29 08:12:37","date":"2020-09-29 08:12:37","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7414","id":"7414","1":"การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563","title":"การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563","2":"","url":"","3":"01092020-215223_25.JPG","image":"01092020-215223_25.JPG","4":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา","description":"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"231","views":"231","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-01 21:52:23","date":"2020-09-01 21:52:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7413","id":"7413","1":"การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ","title":"การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ","2":"","url":"","3":"01092020-213620_25.jpg","image":"01092020-213620_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบ <\/span>Video Conference <\/span>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสมาคม โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบ <\/span>Video Conference <\/span>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสมาคม โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"148","views":"148","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-09-01 21:36:20","date":"2020-09-01 21:36:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7379","id":"7379","1":"กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์","title":"กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์","2":"","url":"","3":"26082020-125418_25.jpg","image":"26082020-125418_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม \"ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์\" เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยในการนี้โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุประภา แสงวันนา และนางสาวนุชจรีย์   โยดี เป็นตัวแทนรับกล่องยาพระราชทาน ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม \"ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์\" เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยในการนี้โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุประภา แสงวันนา และนางสาวนุชจรีย์   โยดี เป็นตัวแทนรับกล่องยาพระราชทาน ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"225","views":"225","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-26 12:51:11","date":"2020-08-26 12:51:11","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7377","id":"7377","1":"การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก","title":"การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก","2":"","url":"","3":"25082020-213641_25.jpg","image":"25082020-213641_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในครั้งนี้ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในครั้งนี้ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"172","views":"172","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-25 21:36:42","date":"2020-08-25 21:36:42","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7341","id":"7341","1":"โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่","title":"โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่","2":"","url":"","3":"19082020-103953_25.jpg","image":"19082020-103953_25.jpg","4":"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดโครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหารพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดโครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหารพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"137","views":"137","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-19 10:39:53","date":"2020-08-19 10:39:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7337","id":"7337","1":"การนิเทศ ติดตาม การประเมิน ITA ONLINE โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"การนิเทศ ติดตาม การประเมิน ITA ONLINE โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"18082020-184647_25.JPG","image":"18082020-184647_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA ONLINE โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA ONLINE โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"186","views":"186","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-18 18:46:47","date":"2020-08-18 18:46:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7335","id":"7335","1":" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563","title":" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563","2":"","url":"","3":"18082020-182454_25.JPG","image":"18082020-182454_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"139","views":"139","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-18 18:24:54","date":"2020-08-18 18:24:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7297","id":"7297","1":"กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการพลาสติก","title":"กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการพลาสติก","2":"","url":"","3":"14082020-112250_25.jpg","image":"14082020-112250_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้พลาสติก และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรณรงค์การลดใช้พลาสติกภายในโรงเรียน","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้พลาสติก และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรณรงค์การลดใช้พลาสติกภายในโรงเรียน","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"149","views":"149","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-14 11:22:51","date":"2020-08-14 11:22:51","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7291","id":"7291","1":"วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563","title":"วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"13082020-185408_25.JPG","image":"13082020-185408_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครูโดยประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และการประกาศเจตจำนงสุจริต โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครูโดยประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และการประกาศเจตจำนงสุจริต โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"151","views":"151","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-13 18:54:09","date":"2020-08-13 18:54:09","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7282","id":"7282","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง","2":"","url":"","3":"12082020-114113_25.jpg","image":"12082020-114113_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลินพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนิพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"149","views":"149","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-12 11:38:52","date":"2020-08-12 11:38:52","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7268","id":"7268","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง","2":"","url":"","3":"11082020-171535_25.jpg","image":"11082020-171535_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  การลงนามถวายพระพร โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  การลงนามถวายพระพร โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"133","views":"133","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-11 17:15:35","date":"2020-08-11 17:15:35","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7258","id":"7258","1":"ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563","title":"ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"10082020-144608_25.jpg","image":"10082020-144608_25.jpg","4":"ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"128","views":"128","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-08-10 14:46:08","date":"2020-08-10 14:46:08","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7210","id":"7210","1":"โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19","title":"โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19","2":"","url":"","3":"30072020-115928_25.jpg","image":"30072020-115928_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า ณ ห้องประชุมไพลินโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า ณ ห้องประชุมไพลินโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"128","views":"128","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-30 11:54:59","date":"2020-07-30 11:54:59","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7191","id":"7191","1":"การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"25072020-214521_25.jpg","image":"25072020-214521_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"188","views":"188","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-25 21:45:21","date":"2020-07-25 21:45:21","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7182","id":"7182","1":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ","title":"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ","2":"","url":"","3":"24072020-064259_25.jpg","image":"24072020-064259_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร  โดยมีผู้อำนวยการดร.สายฝน  ภานมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร  โดยมีผู้อำนวยการดร.สายฝน  ภานมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"157","views":"157","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-24 06:42:59","date":"2020-07-24 06:42:59","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7137","id":"7137","1":"การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","title":"การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"01072020-105344_25.JPG","image":"01072020-105344_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา พร้อมด้วย <\/font>สาธารณสุขอำเภอบ้านคา  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านคา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ให้การตรวจเยี่ยมมาตรการของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <\/span>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา พร้อมด้วย <\/font>สาธารณสุขอำเภอบ้านคา  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านคา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ให้การตรวจเยี่ยมมาตรการของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"185","views":"185","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-01 10:53:44","date":"2020-07-01 10:53:44","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7135","id":"7135","1":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","title":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"30062020-182606_25.JPG","image":"30062020-182606_25.JPG","4":"วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"173","views":"173","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-30 18:26:07","date":"2020-06-30 18:26:07","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7134","id":"7134","1":"การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563","title":"การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"30062020-182042_25.JPG","image":"30062020-182042_25.JPG","4":"วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขอำเภอบ้านคา และอำเภอบ้านคา ในการเตรียมความพร้อมและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขอำเภอบ้านคา และอำเภอบ้านคา ในการเตรียมความพร้อมและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"181","views":"181","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-30 18:20:42","date":"2020-06-30 18:20:42","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7100","id":"7100","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"22062020-154722_25.JPG","image":"22062020-154722_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ะรบาดของโรค Covid-19 ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ะรบาดของโรค Covid-19 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"173","views":"173","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-22 15:47:23","date":"2020-06-22 15:47:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7096","id":"7096","1":"การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019","title":"การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019","2":"","url":"","3":"19062020-113200_25.jpg","image":"19062020-113200_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาลงนามบันทึกเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างโรงเรียนบ้านคาวิทยาและรถรับ-ส่งนักเรียนในความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาลงนามบันทึกเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างโรงเรียนบ้านคาวิทยาและรถรับ-ส่งนักเรียนในความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"204","views":"204","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-19 11:32:00","date":"2020-06-19 11:32:00","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7090","id":"7090","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์","2":"","url":"","3":"18062020-164501_25.JPG","image":"18062020-164501_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"224","views":"224","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-18 16:42:02","date":"2020-06-18 16:42:02","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7066","id":"7066","1":"การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563","title":"การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"14062020-212725_25.jpg","image":"14062020-212725_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.<\/span>1 <\/span>และม. <\/span>4 <\/span>ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค <\/span>Covid 19 <\/span>โดยผ่านจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านร่วมกับคณะครูร่วมกันตรวจวัดไข้  รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% โดยโรงเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเว้นระยะห่างของนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.<\/span>1 <\/span>และม. <\/span>4 <\/span>ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค <\/span>Covid 19 <\/span>โดยผ่านจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านร่วมกับคณะครูร่วมกันตรวจวัดไข้  รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% โดยโรงเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเว้นระยะห่างของนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"479","views":"479","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-14 21:27:25","date":"2020-06-14 21:27:25","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7064","id":"7064","1":"การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563","title":"การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"12062020-220358_25.jpg","image":"12062020-220358_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม. 4 ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่าง โดยมาตรการ ต้องสวม Mask ต้องยืนห่าง ต้องผ่านการคัดกรอง คณะครูร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยการนำของผู้อำนวยการดร. สายฝน ภาณุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม. 4 ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่าง โดยมาตรการ ต้องสวม Mask ต้องยืนห่าง ต้องผ่านการคัดกรอง คณะครูร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยการนำของผู้อำนวยการดร. สายฝน ภาณุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"218","views":"218","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-12 22:03:58","date":"2020-06-12 22:03:58","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"7056","id":"7056","1":"การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)","title":"การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)","2":"","url":"","3":"10062020-141435_25.JPG","image":"10062020-141435_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค<\/div>
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)<\/div>
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค<\/div>
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)<\/div>
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"204","views":"204","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-06-10 14:14:36","date":"2020-06-10 14:14:36","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6937","id":"6937","1":"ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563","title":"ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563","2":"","url":"","3":"04032020-114618_25.JPG","image":"04032020-114618_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 \"ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)\" เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 \"ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)\" เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"279","views":"279","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-03-04 11:46:19","date":"2020-03-04 11:46:19","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6929","id":"6929","1":"พิธีพุทธาภิเษก","title":"พิธีพุทธาภิเษก","2":"","url":"","3":"29022020-093327_25.jpg","image":"29022020-093327_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหังคปฏิมากร โอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดธีรนันต์ อานนฺโท ในการนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ไปร่วมสวดบูชาพระพุทธคุณอิติปิโส 108 จบและมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์โรงเรียน และโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหังคปฏิมากร โอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดธีรนันต์ อานนฺโท ในการนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ไปร่วมสวดบูชาพระพุทธคุณอิติปิโส 108 จบและมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์โรงเรียน และโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"268","views":"268","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-29 09:33:28","date":"2020-02-29 09:33:28","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6899","id":"6899","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"20022020-091058_25.JPG","image":"20022020-091058_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้ฝึกสอนนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้ฝึกสอนนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"225","views":"225","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-20 09:10:59","date":"2020-02-20 09:10:59","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6898","id":"6898","1":"การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ","title":"การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ","2":"","url":"","3":"20022020-090826_25.JPG","image":"20022020-090826_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"216","views":"216","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-20 09:08:26","date":"2020-02-20 09:08:26","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6897","id":"6897","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน","2":"","url":"","3":"20022020-090157_25.JPG","image":"20022020-090157_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"237","views":"237","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-20 09:01:57","date":"2020-02-20 09:01:57","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6863","id":"6863","1":"การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา ","title":"การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา ","2":"","url":"","3":"13022020-112855_25.JPG","image":"13022020-112855_25.JPG","4":"อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔\/๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕\/๑ -๕\/๓  เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทย","description":"อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔\/๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕\/๑ -๕\/๓  เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทย","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"290","views":"290","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-13 11:28:56","date":"2020-02-13 11:28:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6859","id":"6859","1":"กิจกรรมสูทกรรม ประจำปีการศึกษา 2562","title":"กิจกรรมสูทกรรม ประจำปีการศึกษา 2562","2":"","url":"","3":"12022020-145514_25.JPG","image":"12022020-145514_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมสูทกรรม โดยลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมสูทกรรม โดยลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"291","views":"291","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-12 14:48:15","date":"2020-02-12 14:48:15","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6857","id":"6857","1":"กิจกรรมการติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6","title":"กิจกรรมการติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6","2":"","url":"","3":"12022020-103447_25.JPG","image":"12022020-103447_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6  โดยการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและแก้ไขผลการเรียน และการพบครูประจำรายวิชา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6  โดยการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและแก้ไขผลการเรียน และการพบครูประจำรายวิชา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"222","views":"222","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-12 10:34:47","date":"2020-02-12 10:34:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6832","id":"6832","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"06022020-090328_25.JPG","image":"06022020-090328_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เนื่องในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เนื่องในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"200","views":"200","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-06 09:03:28","date":"2020-02-06 09:03:28","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6826","id":"6826","1":"การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563","title":"การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563","2":"","url":"","3":"04022020-152050_25.JPG","image":"04022020-152050_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"210","views":"210","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-02-04 15:20:50","date":"2020-02-04 15:20:50","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6796","id":"6796","1":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","title":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"28012020-143524_25.JPG","image":"28012020-143524_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"263","views":"263","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-28 14:35:24","date":"2020-01-28 14:35:24","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6779","id":"6779","1":"โครงการเยาวชนทางสายใหม่","title":"โครงการเยาวชนทางสายใหม่","2":"","url":"","3":"22012020-153150_25.jpg","image":"22012020-153150_25.jpg","4":"กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"216","views":"216","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-22 15:31:50","date":"2020-01-22 15:31:50","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6771","id":"6771","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"21012020-094010_25.JPG","image":"21012020-094010_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและค รูเนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและค รูเนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"190","views":"190","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-21 09:40:10","date":"2020-01-21 09:40:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6750","id":"6750","1":"วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563","title":"วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563","2":"","url":"","3":"17012020-123102_25.JPG","image":"17012020-123102_25.JPG","4":" โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ <\/span> ภายใต้คำขวัญ \"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา\" <\/span>ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาิวทยา ได้รับเกียรติจาก นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในงานครั้งนี้ และร่วมยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น เเละครูดีไม่มีอบายมุข โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","description":" โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ <\/span> ภายใต้คำขวัญ \"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา\" <\/span>ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาิวทยา ได้รับเกียรติจาก นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในงานครั้งนี้ และร่วมยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น เเละครูดีไม่มีอบายมุข โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"197","views":"197","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-17 12:24:05","date":"2020-01-17 12:24:05","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6685","id":"6685","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)","2":"","url":"","3":"03012020-150936_25.JPG","image":"03012020-150936_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ รอบ 2\/2562 ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ รอบ 2\/2562 ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"254","views":"254","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2020-01-03 15:08:06","date":"2020-01-03 15:08:06","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6656","id":"6656","1":"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่","title":"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่","2":"","url":"","3":"27122019-142155_25.JPG","image":"27122019-142155_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยคณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน รับประทานร่วมกันภายในห้องเรียน และรับฟังดนตรีจากนักเรียน และคณะครู โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยคณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน รับประทานร่วมกันภายในห้องเรียน และรับฟังดนตรีจากนักเรียน และคณะครู โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"228","views":"228","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-27 14:21:55","date":"2019-12-27 14:21:55","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6638","id":"6638","1":"โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา","title":"โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา","2":"","url":"","3":"19122019-223001_25.jpg","image":"19122019-223001_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภาณุมาศ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภาณุมาศ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"755","views":"755","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-19 22:30:01","date":"2019-12-19 22:30:01","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6618","id":"6618","1":"กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ","title":"กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ","2":"","url":"","3":"13122019-213325_25.jpg","image":"13122019-213325_25.jpg","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา  นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน <\/span>\" Bankhawittaya Games 2019\"<\/font>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา  นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน <\/span>\" Bankhawittaya Games 2019\"<\/font>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"255","views":"255","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-13 21:33:25","date":"2019-12-13 21:33:25","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6611","id":"6611","1":"เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562","title":"เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562","2":"","url":"","3":"12122019-095818_25.jpg","image":"12122019-095818_25.jpg","4":"คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ","description":"คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"332","views":"332","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-12 09:58:18","date":"2019-12-12 09:58:18","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6583","id":"6583","1":"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562","title":"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562","2":"","url":"","3":"04122019-120908_25.JPG","image":"04122019-120908_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดย<\/span>คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน<\/span>วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ<\/span><\/span>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดย<\/span>คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน<\/span>วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ<\/span><\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"271","views":"271","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-04 12:09:08","date":"2019-12-04 12:09:08","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6580","id":"6580","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"03122019-094548_25.JPG","image":"03122019-094548_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และถ่ายภาพร่วมกัน ใันวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ","description":"โรงเรียนบ้านวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และถ่ายภาพร่วมกัน ใันวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"222","views":"222","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-03 09:42:24","date":"2019-12-03 09:42:24","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6550","id":"6550","1":"กิจกรรม \"5 นาทีการขับขี่\"","title":"กิจกรรม \"5 นาทีการขับขี่\"","2":"","url":"","3":"26112019-114755_25.JPG","image":"26112019-114755_25.JPG","4":"สถานีตำรวจภูธรบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ และวินัยจราจร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2562","description":"สถานีตำรวจภูธรบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ และวินัยจราจร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"195","views":"195","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-26 11:47:56","date":"2019-11-26 11:47:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6549","id":"6549","1":"พิธีถวายราชสดุดี ","title":"พิธีถวายราชสดุดี ","2":"","url":"","3":"26112019-114130_25.JPG","image":"26112019-114130_25.JPG","4":"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี <\/b><\/font>นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ <\/span>เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี  โดยมีผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี <\/span><\/p>","description":"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี <\/b><\/font>นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ <\/span>เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี  โดยมีผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี <\/span><\/p>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"250","views":"250","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-26 11:41:30","date":"2019-11-26 11:41:30","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6518","id":"6518","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"19112019-160155_25.JPG","image":"19112019-160155_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"820","views":"820","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-19 16:01:56","date":"2019-11-19 16:01:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6514","id":"6514","1":"กิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา\"","title":"กิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา\"","2":"","url":"","3":"18112019-102403_25.JPG","image":"18112019-102403_25.JPG","4":"คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา\" ใันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ","description":"คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา\" ใันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"838","views":"838","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-18 10:24:05","date":"2019-11-18 10:24:05","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6472","id":"6472","1":"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง","title":"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"06112019-160756_25.JPG","image":"06112019-160756_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม \"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง\" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม \"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง\" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"839","views":"839","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-06 16:07:57","date":"2019-11-06 16:07:57","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6469","id":"6469","1":"ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง","title":"ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง","2":"","url":"","3":"05112019-123432_25.JPG","image":"05112019-123432_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"783","views":"783","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-05 12:34:32","date":"2019-11-05 12:34:32","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6461","id":"6461","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"31102019-091333_25.JPG","image":"31102019-091333_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนและครู จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนและครู จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"824","views":"824","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-31 09:13:33","date":"2019-10-31 09:13:33","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6447","id":"6447","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน","2":"","url":"","3":"24102019-093631_25.JPG","image":"24102019-093631_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษานักเรียน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ  ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษานักเรียน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ  ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1008","views":"1008","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-24 09:36:31","date":"2019-10-24 09:36:31","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6417","id":"6417","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)","2":"","url":"","3":"09102019-094806_25.JPG","image":"09102019-094806_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1\/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบทุน","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1\/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบทุน","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1097","views":"1097","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-09 09:48:07","date":"2019-10-09 09:48:07","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6416","id":"6416","1":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","title":"ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"08102019-162352_25.JPG","image":"08102019-162352_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"979","views":"979","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-08 16:23:53","date":"2019-10-08 16:23:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6351","id":"6351","1":"การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562","title":"การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562","2":"","url":"","3":"23092019-162248_25.JPG","image":"23092019-162248_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1206","views":"1206","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-23 16:22:49","date":"2019-09-23 16:22:49","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6342","id":"6342","1":"ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562","title":"ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562","2":"","url":"","3":"18092019-153620_25.JPG","image":"18092019-153620_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1141","views":"1141","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-18 15:36:20","date":"2019-09-18 15:36:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6332","id":"6332","1":"การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว","title":"การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว","2":"","url":"","3":"12092019-151258_25.JPG","image":"12092019-151258_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"845","views":"845","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-12 15:12:58","date":"2019-09-12 15:12:58","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6296","id":"6296","1":"English Camp 2019","title":"English Camp 2019","2":"","url":"","3":"02092019-155640_25.JPG","image":"02092019-155640_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"835","views":"835","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-02 15:56:40","date":"2019-09-02 15:56:40","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6295","id":"6295","1":"กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม","title":"กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม","2":"","url":"","3":"02092019-155151_25.JPG","image":"02092019-155151_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5\/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5\/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6\/1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"759","views":"759","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-02 15:51:51","date":"2019-09-02 15:51:51","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6288","id":"6288","1":"9SCI 2019 \"โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา\"","title":"9SCI 2019 \"โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา\"","2":"","url":"","3":"28082019-102638_25.JPG","image":"28082019-102638_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม 9 SCI 2019 \"โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา\" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยการนำของนางสาว สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม 9 SCI 2019 \"โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา\" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยการนำของนางสาว สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"840","views":"840","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-28 10:26:39","date":"2019-08-28 10:26:39","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6203","id":"6203","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ","2":"","url":"","3":"09082019-110256_25.JPG","image":"09082019-110256_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาิวทยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประกอบด้วยกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการลงนามถวายพระพร และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาิวทยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประกอบด้วยกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการลงนามถวายพระพร และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"594","views":"594","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 11:02:56","date":"2019-08-09 11:02:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6201","id":"6201","1":"การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","title":"การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"08082019-155120_25.JPG","image":"08082019-155120_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"597","views":"597","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 15:51:20","date":"2019-08-08 15:51:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6196","id":"6196","1":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ","title":"มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ","2":"","url":"","3":"08082019-142741_25.JPG","image":"08082019-142741_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนชั้นม.2-ม.3 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.สายฝน    ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนชั้นม.2-ม.3 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.สายฝน    ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"554","views":"554","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:27:41","date":"2019-08-08 14:27:41","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6195","id":"6195","1":"การเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.)","title":"การเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.)","2":"","url":"","3":"08082019-133708_25.JPG","image":"08082019-133708_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา  จัดกิจกรรมเซ็นสัญญากู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) โดยผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา  จัดกิจกรรมเซ็นสัญญากู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) โดยผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"482","views":"482","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 13:37:08","date":"2019-08-08 13:37:08","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6194","id":"6194","1":"กิจกรรมออกกำลังกาย","title":"กิจกรรมออกกำลังกาย","2":"","url":"","3":"08082019-133129_25.JPG","image":"08082019-133129_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 สิิงหาคม 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 สิิงหาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"425","views":"425","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 13:31:29","date":"2019-08-08 13:31:29","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6188","id":"6188","1":"หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติภายในสถานที่ราชการ","title":"หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติภายในสถานที่ราชการ","2":"","url":"","3":"07082019-143953_25.JPG","image":"07082019-143953_25.JPG","4":"หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ติดตาม ตรวจสอบ ภายในสถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านคาวิทยา) วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562","description":"หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ติดตาม ตรวจสอบ ภายในสถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านคาวิทยา) วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"388","views":"388","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-07 14:39:53","date":"2019-08-07 14:39:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6157","id":"6157","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"01082019-105743_25.JPG","image":"01082019-105743_25.JPG","4":"ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันกีฬา  วันที่ 1 สิงหาคม 2562","description":"ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันกีฬา  วันที่ 1 สิงหาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"388","views":"388","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 10:57:44","date":"2019-08-01 10:57:44","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6153","id":"6153","1":"วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ","title":"วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ","2":"","url":"","3":"31072019-142700_25.JPG","image":"31072019-142700_25.JPG","4":"ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภายใต้หัวข้องาน \"มนต์รักวิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย\" จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภายใต้หัวข้องาน \"มนต์รักวิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย\" จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"409","views":"409","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-31 14:27:00","date":"2019-07-31 14:27:00","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6099","id":"6099","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ","2":"","url":"","3":"26072019-095509_25.JPG","image":"26072019-095509_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  และการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน วันที่ <\/span> 26 <\/span>กรกฎาคม <\/span>2562 <\/span>","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  และการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน วันที่ <\/span> 26 <\/span>กรกฎาคม <\/span>2562 <\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"316","views":"316","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-26 09:55:10","date":"2019-07-26 09:55:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6082","id":"6082","1":"นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน","title":"นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน","2":"","url":"","3":"23072019-143923_25.JPG","image":"23072019-143923_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน ตามกรอบนิเทศ ติดตาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน ตามกรอบนิเทศ ติดตาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"852","views":"852","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-23 14:39:24","date":"2019-07-23 14:39:24","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6060","id":"6060","1":"กิจกรรม\"ฟันเหงือกแข็งแรง\" ","title":"กิจกรรม\"ฟันเหงือกแข็งแรง\" ","2":"","url":"","3":"19072019-142004_25.jpg","image":"19072019-142004_25.jpg","4":"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคา<\/div>
จัดกิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง\"<\/div>
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต<\/div>
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี<\/div>
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคา<\/div>
จัดกิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง\"<\/div>
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต<\/div>
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี<\/div>
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"266","views":"266","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-19 14:20:04","date":"2019-07-19 14:20:04","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"6055","id":"6055","1":"กิจกรรมถวายเทียนพรรษา","title":"กิจกรรมถวายเทียนพรรษา","2":"","url":"","3":"19072019-131548_25.jpg","image":"19072019-131548_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโต<\/div>
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโต<\/div>
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"245","views":"245","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-07-19 13:15:48","date":"2019-07-19 13:15:48","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5934","id":"5934","1":"มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม","title":"มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม","2":"","url":"","3":"27062019-102054_25.JPG","image":"27062019-102054_25.JPG","4":"ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand  Green Mest 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี","description":"ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand  Green Mest 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"251","views":"251","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-27 10:20:54","date":"2019-06-27 10:20:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5933","id":"5933","1":"กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ","title":"กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ","2":"","url":"","3":"27062019-093655_25.JPG","image":"27062019-093655_25.JPG","4":"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาจัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้โครงการยุวชนประกันภัย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","description":"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาจัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้โครงการยุวชนประกันภัย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"279","views":"279","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-27 09:36:55","date":"2019-06-27 09:36:55","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5918","id":"5918","1":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"26062019-120020_25.JPG","image":"26062019-120020_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา\r\n2562 เพื่อเป็นการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดให้เห็นถึงโทษ ภัย อันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า\r\n“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และด้วยเนื่องในวันที่\r\n26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย\r\nจึงได้จัดวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน\r\n๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา\r\n2562 เพื่อเป็นการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดให้เห็นถึงโทษ ภัย อันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า\r\n“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และด้วยเนื่องในวันที่\r\n26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย\r\nจึงได้จัดวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน\r\n๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"250","views":"250","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-26 12:00:20","date":"2019-06-26 12:00:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5916","id":"5916","1":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"25062019-191213_25.JPG","image":"25062019-191213_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"237","views":"237","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-25 19:12:13","date":"2019-06-25 19:12:13","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5898","id":"5898","1":"การอบรมแนะแนวอาชีพ","title":"การอบรมแนะแนวอาชีพ","2":"","url":"","3":"24062019-141200_25.JPG","image":"24062019-141200_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"375","views":"375","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-24 14:12:00","date":"2019-06-24 14:12:00","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5887","id":"5887","1":"ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา","title":"ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"19062019-195154_25.JPG","image":"19062019-195154_25.JPG","4":"สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งราชบุรี และบริษัทนันทพลชัย<\/span>ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา โดยโรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวแทนในอำเภอบ้านคา ในการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวินัยและกฎจราจรด้านการใช้รถใช้ถนน  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี<\/span>","description":"สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งราชบุรี และบริษัทนันทพลชัย<\/span>ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา โดยโรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตัวแทนในอำเภอบ้านคา ในการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวินัยและกฎจราจรด้านการใช้รถใช้ถนน  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี<\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"272","views":"272","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-19 19:51:54","date":"2019-06-19 19:51:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5858","id":"5858","1":"โครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์","title":"โครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์","2":"","url":"","3":"14062019-142336_25.JPG","image":"14062019-142336_25.JPG","4":"โรงพยาบาลอำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แก่นักเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ","description":"โรงพยาบาลอำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แก่นักเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"320","views":"320","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-14 14:23:36","date":"2019-06-14 14:23:36","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5847","id":"5847","1":"วันไหว้ครู 2562","title":"วันไหว้ครู 2562","2":"","url":"","3":"13062019-153646_25.JPG","image":"13062019-153646_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"722","views":"722","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-13 15:36:47","date":"2019-06-13 15:36:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5831","id":"5831","1":"ลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ","title":"ลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ","2":"","url":"","3":"10062019-090616_25.JPG","image":"10062019-090616_25.JPG","4":"คณะครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562","description":"คณะครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"346","views":"346","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-06-10 09:06:16","date":"2019-06-10 09:06:16","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5773","id":"5773","1":"วันงดสูบบุหรี่โลก","title":"วันงดสูบบุหรี่โลก","2":"","url":"","3":"31052019-114644_25.JPG","image":"31052019-114644_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคาวิทยา","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคาวิทยา","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"261","views":"261","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-31 11:46:44","date":"2019-05-31 11:46:44","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5770","id":"5770","1":"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง","title":"สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"29052019-112148_25.JPG","image":"29052019-112148_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"431","views":"431","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-29 11:21:48","date":"2019-05-29 11:21:48","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5746","id":"5746","1":"การประกวดธิดาสับปะรดหวาน ประจำปี 2562","title":"การประกวดธิดาสับปะรดหวาน ประจำปี 2562","2":"","url":"","3":"20052019-152039_25.JPG","image":"20052019-152039_25.JPG","4":"อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประกวดธิดาสับปะรดหวาน เนื่องในงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ","description":"อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประกวดธิดาสับปะรดหวาน เนื่องในงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"472","views":"472","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-20 15:20:39","date":"2019-05-20 15:20:39","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5725","id":"5725","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทางวิชาการ","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทางวิชาการ","2":"","url":"","3":"16052019-102251_25.JPG","image":"16052019-102251_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"631","views":"631","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-16 10:22:51","date":"2019-05-16 10:22:51","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5724","id":"5724","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ","2":"","url":"","3":"16052019-095750_25.JPG","image":"16052019-095750_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"310","views":"310","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-05-16 09:57:50","date":"2019-05-16 09:57:50","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5644","id":"5644","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"01042019-105447_25.JPG","image":"01042019-105447_25.JPG","4":"วันที่ 1 เมษายน 2562  โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดย ผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  อันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 138 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>","description":"วันที่ 1 เมษายน 2562  โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดย ผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  อันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 138 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/span>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"489","views":"489","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-04-01 10:54:47","date":"2019-04-01 10:54:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5586","id":"5586","1":"1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม","title":"1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม","2":"","url":"","3":"07032019-142834_25.JPG","image":"07032019-142834_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"925","views":"925","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-07 14:28:34","date":"2019-03-07 14:28:34","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5584","id":"5584","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนฃั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2561","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนฃั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"07032019-141623_25.JPG","image":"07032019-141623_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนฃั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนฃั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"518","views":"518","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-03-07 14:16:23","date":"2019-03-07 14:16:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5537","id":"5537","1":"ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา)","title":"ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา)","2":"","url":"","3":"20022019-155702_25.jpg","image":"20022019-155702_25.jpg","4":"
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา)<\/div>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/div>","description":"
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา)<\/div>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"393","views":"393","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-20 15:57:02","date":"2019-02-20 15:57:02","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5525","id":"5525","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ","2":"","url":"","3":"14022019-125931_25.JPG","image":"14022019-125931_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"434","views":"434","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 12:59:31","date":"2019-02-14 12:59:31","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5522","id":"5522","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน กรณีพิเศษ","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน กรณีพิเศษ","2":"","url":"","3":"14022019-112202_25.JPG","image":"14022019-112202_25.JPG","4":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ)","description":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ)","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"365","views":"365","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-14 11:22:03","date":"2019-02-14 11:22:03","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5503","id":"5503","1":"สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น","title":"สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น","2":"","url":"","3":"12022019-141632_25.JPG","image":"12022019-141632_25.JPG","4":"
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น<\/div>
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น<\/div>
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"351","views":"351","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-12 14:16:32","date":"2019-02-12 14:16:32","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5499","id":"5499","1":"การนิเทศ ติดตาม โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน","title":"การนิเทศ ติดตาม โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน","2":"","url":"","3":"11022019-100454_25.JPG","image":"11022019-100454_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน<\/div>
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ <\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน<\/div>
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ <\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"355","views":"355","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-11 10:04:55","date":"2019-02-11 10:04:55","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5463","id":"5463","1":"กิจกรรมบุญท้ายปี \"จิตอาสาปีที่ 27\"","title":"กิจกรรมบุญท้ายปี \"จิตอาสาปีที่ 27\"","2":"","url":"","3":"02022019-110503_25.jpg","image":"02022019-110503_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมบุญท้ายปี \"จิตอาสาปีที่ 27\"<\/div>
ในวันที่ 26 มกราคม 2562<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมบุญท้ายปี \"จิตอาสาปีที่ 27\"<\/div>
ในวันที่ 26 มกราคม 2562<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"315","views":"315","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-02-02 11:05:03","date":"2019-02-02 11:05:03","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5446","id":"5446","1":"ค่ายคณิตศาสตร์","title":"ค่ายคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"29012019-145455_25.jpg","image":"29012019-145455_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง<\/div>
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์<\/div>
ในวันที่ 25 มกราคม 2562<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง<\/div>
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์<\/div>
ในวันที่ 25 มกราคม 2562<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"361","views":"361","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2019-01-29 14:54:56","date":"2019-01-29 14:54:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"5444","id":"5444","1":"ทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561","title":"ทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"29012019-134058_25.jpg","image":"29012019-134058_25.jpg","4":"
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561<\/div>
ในวันที่ 29 มกราคม 2562<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561<\/div>
ในวันที่ 29 มกราคม 2562<\/div>

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่<\/div>
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่<\/div>
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"512","views":"512","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-02 15:07:35","date":"2018-10-02 15:07:35","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4930","id":"4930","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"01102018-155051_25.JPG","image":"01102018-155051_25.JPG","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"620","views":"620","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-01 15:50:52","date":"2018-10-01 15:50:52","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4887","id":"4887","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา","2":"","url":"","3":"14092018-103407_25.jpg","image":"14092018-103407_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา<\/div>
ในวันที่ 13 กันยายน 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จังหวัดราชบุรี<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา<\/div>
ในวันที่ 13 กันยายน 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จังหวัดราชบุรี<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"484","views":"484","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-14 10:34:08","date":"2018-09-14 10:34:08","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4841","id":"4841","1":"กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018","title":"กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018","2":"","url":"","3":"31082018-141532_25.jpg","image":"31082018-141532_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม English Camp 2018<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/div>
วันที่ 31 สิงหาคม 2561<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม English Camp 2018<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/div>
วันที่ 31 สิงหาคม 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"446","views":"446","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-31 14:03:42","date":"2018-08-31 14:03:42","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4807","id":"4807","1":"โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน","title":"โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน","2":"","url":"","3":"23082018-110829_25.jpg","image":"23082018-110829_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Education <\/div>
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน<\/div>
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Education <\/div>
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน<\/div>
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"401","views":"401","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-23 11:08:30","date":"2018-08-23 11:08:30","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4780","id":"4780","1":"กิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง\" จังหวัดราชบุรี","title":"กิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง\" จังหวัดราชบุรี","2":"","url":"","3":"17082018-134017_25.jpg","image":"17082018-134017_25.jpg","4":"
กิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง\" จังหวัดราชบุรี<\/div>
เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต<\/div>
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี<\/div>
วันที่ 16 สิงหาคม 2561<\/div>","description":"
กิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง\" จังหวัดราชบุรี<\/div>
เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต<\/div>
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี<\/div>
วันที่ 16 สิงหาคม 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"362","views":"362","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-17 13:40:18","date":"2018-08-17 13:40:18","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4778","id":"4778","1":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”","title":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”","2":"","url":"","3":"17082018-133025_25.jpg","image":"17082018-133025_25.jpg","4":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561<\/div>","description":"โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"335","views":"335","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-17 13:30:25","date":"2018-08-17 13:30:25","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4777","id":"4777","1":"อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.","title":"อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.","2":"","url":"","3":"17082018-131916_25.JPG","image":"17082018-131916_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.<\/div>
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน <\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.<\/div>
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน <\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"470","views":"470","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-17 13:19:16","date":"2018-08-17 13:19:16","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4767","id":"4767","1":"อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15","title":"อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15","2":"","url":"","3":"15082018-100819_25.JPG","image":"15082018-100819_25.JPG","4":"
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร <\/div>
โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15<\/div>
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม<\/div>
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร <\/div>
โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15<\/div>
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม<\/div>
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"457","views":"457","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-15 10:08:19","date":"2018-08-15 10:08:19","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4759","id":"4759","1":"พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์","title":"พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์","2":"","url":"","3":"14082018-091956_25.jpg","image":"14082018-091956_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์<\/div>
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์<\/div>
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"357","views":"357","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-14 09:19:57","date":"2018-08-14 09:19:57","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4758","id":"4758","1":"กิจกรรม 9Sci 2018","title":"กิจกรรม 9Sci 2018","2":"","url":"","3":"14082018-090654_25.jpg","image":"14082018-090654_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci  2018 \" บ้านคาวิชาการ   สืบสานคุณธรรม  น้อมนำพระราชดำริ\"<\/div>
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci  2018 \" บ้านคาวิชาการ   สืบสานคุณธรรม  น้อมนำพระราชดำริ\"<\/div>
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"384","views":"384","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-14 09:06:54","date":"2018-08-14 09:06:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4615","id":"4615","1":"โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9","title":"โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9","2":"","url":"","3":"29072018-125856_25.jpg","image":"29072018-125856_25.jpg","4":"

<\/div>","description":"

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"663","views":"663","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-29 12:58:56","date":"2018-07-29 12:58:56","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4614","id":"4614","1":"ถวายเทียนจำนำพรรษา","title":"ถวายเทียนจำนำพรรษา","2":"","url":"","3":"29072018-092538_25.jpg","image":"29072018-092538_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา<\/div>
ณ วัดเขมาภิรโต  วัดลำพระ  วัดโป่งเจ็ด วัดพระธาตุเขาน้อย<\/div>
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา<\/div>
ณ วัดเขมาภิรโต  วัดลำพระ  วัดโป่งเจ็ด วัดพระธาตุเขาน้อย<\/div>
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"311","views":"311","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-29 09:25:38","date":"2018-07-29 09:25:38","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4613","id":"4613","1":" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร","title":" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร","2":"","url":"","3":"29072018-091954_25.jpg","image":"29072018-091954_25.jpg","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"337","views":"337","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-29 09:19:54","date":"2018-07-29 09:19:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4612","id":"4612","1":"กิจกรรมวันภาษาไทย","title":"กิจกรรมวันภาษาไทย","2":"","url":"","3":"29072018-091039_25.jpg","image":"29072018-091039_25.jpg","4":"
กิจกรรมวันภาษาไทย<\/div>
26 กรกฎาคม 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","description":"
กิจกรรมวันภาษาไทย<\/div>
26 กรกฎาคม 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"396","views":"396","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-29 09:10:39","date":"2018-07-29 09:10:39","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4559","id":"4559","1":"การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"","url":"","3":"24072018-092234_25.jpg","image":"24072018-092234_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา <\/div>
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑<\/div>
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา <\/div>
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑<\/div>
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑<\/div>
ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"374","views":"374","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-24 09:22:34","date":"2018-07-24 09:22:34","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4521","id":"4521","1":"โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย","title":"โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย","2":"","url":"","3":"11072018-145411_25.jpeg","image":"11072018-145411_25.jpeg","4":"
โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย<\/span><\/div>
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561<\/span><\/div>","description":"
โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย<\/span><\/div>
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561<\/span><\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"399","views":"399","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-11 14:54:11","date":"2018-07-11 14:54:11","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4450","id":"4450","1":"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี","title":"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี","2":"","url":"","3":"28062018-114253_25.JPG","image":"28062018-114253_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี<\/div>
ในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี<\/div>
ในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"339","views":"339","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 11:42:54","date":"2018-06-28 11:42:54","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4449","id":"4449","1":"กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง","title":"กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง","2":"","url":"","3":"28062018-113136_25.JPG","image":"28062018-113136_25.JPG","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง<\/div>
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี<\/div>
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง<\/div>
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี<\/div>
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"320","views":"320","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 11:31:36","date":"2018-06-28 11:31:36","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4447","id":"4447","1":"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน \"การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018\" ","title":"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน \"การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018\" ","2":"","url":"","3":"28062018-111102_25.jpg","image":"28062018-111102_25.jpg","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"328","views":"328","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 11:11:02","date":"2018-06-28 11:11:02","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4446","id":"4446","1":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่","title":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่","2":"","url":"","3":"28062018-105947_25.jpg","image":"28062018-105947_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่
<\/div>
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่
<\/div>
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/div>
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"312","views":"312","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 10:59:47","date":"2018-06-28 10:59:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4445","id":"4445","1":"วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ","title":"วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ","2":"","url":"","3":"28062018-104948_25.jpg","image":"28062018-104948_25.jpg","4":"
โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ <\/div>
ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี<\/div>

<\/div>","description":"
โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ <\/div>
ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561<\/div>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี<\/div>

<\/div>","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"277","views":"277","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 10:49:49","date":"2018-06-28 10:49:49","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4383","id":"4383","1":"กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561","title":"กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-15_09-15-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-15_09-15-44.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 14 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 14 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"411","views":"411","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-15 09:17:04","date":"2018-06-15 09:17:04","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4357","id":"4357","1":"โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต","title":"โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-10_10-19-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-10_10-19-59.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต<\/p>\r\n

\r\n\tณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต<\/p>\r\n

\r\n\tณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"448","views":"448","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-10 10:22:55","date":"2018-06-10 10:22:55","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4333","id":"4333","1":"กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้","title":"กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-05_09-40-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-05_09-40-07.jpg","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"407","views":"407","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-05 09:40:40","date":"2018-06-05 09:40:40","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4332","id":"4332","1":"โครงการป่าสามวัย","title":"โครงการป่าสามวัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-05_09-33-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-05_09-33-50.jpg","4":"

\r\n\tโครงการป่าสามวัย<\/p>\r\n

\r\n\tประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการป่าสามวัย<\/p>\r\n

\r\n\tประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"374","views":"374","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-05 09:37:23","date":"2018-06-05 09:37:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4326","id":"4326","1":"กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก","title":"กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-04_15-41-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-04_15-41-57.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"464","views":"464","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-04 15:43:12","date":"2018-06-04 15:43:12","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4325","id":"4325","1":"โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน","title":"โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-04_15-39-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-04_15-39-11.jpg","4":"

\r\n\tโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน<\/p>\r\n

\r\n\tตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<\/p>\r\n

\r\n\tขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน<\/p>\r\n

\r\n\tตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<\/p>\r\n

\r\n\tขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา <\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"407","views":"407","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-04 15:39:19","date":"2018-06-04 15:39:19","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4309","id":"4309","1":"โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ","title":"โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-31_11-07-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-31_11-07-00.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"605","views":"605","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-05-31 11:07:29","date":"2018-05-31 11:07:29","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4275","id":"4275","1":"ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1","title":"ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-25_13-43-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-25_13-43-07.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"473","views":"473","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-05-25 13:44:34","date":"2018-05-25 13:44:34","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4243","id":"4243","1":"ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561","title":"ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_15-43-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_15-43-55.jpg","4":"\r\n","description":"\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"411","views":"411","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-05-15 15:45:53","date":"2018-05-15 15:45:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4240","id":"4240","1":"กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4","title":"กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_15-30-11.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_15-30-11.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"342","views":"342","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-05-15 15:33:09","date":"2018-05-15 15:33:09","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4239","id":"4239","1":"งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา","title":"งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_14-30-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-15_14-30-05.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา<\/p>\r\n

\r\n\tระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"527","views":"527","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-05-15 14:31:51","date":"2018-05-15 14:31:51","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4174","id":"4174","1":"วันเกียรติยศ","title":"วันเกียรติยศ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_11-40-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_11-40-49.jpg","4":"

\r\n\tวันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6<\/p>\r\n

\r\n\tวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6<\/p>\r\n

\r\n\tวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"678","views":"678","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-04-04 11:42:39","date":"2018-04-04 11:42:39","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4115","id":"4115","1":"โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-23_14-57-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-23_14-57-16.jpg","4":"

\r\n\tโครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 19-22 มีนาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ จังหวัดกระบี่ ตรัง<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 19-22 มีนาคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ จังหวัดกระบี่ ตรัง<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1060","views":"1060","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-03-23 14:57:28","date":"2018-03-23 14:57:28","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4069","id":"4069","1":"กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ ","title":"กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-05_15-17-16.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-03-05_15-17-16.jpg","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"700","views":"700","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-03-05 15:17:42","date":"2018-03-05 15:17:42","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"4017","id":"4017","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-19_15-24-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-19_15-24-48.jpg","4":"","description":"","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"629","views":"629","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-19 15:25:05","date":"2018-02-19 15:25:05","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3978","id":"3978","1":"กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ","title":"กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-13_09-48-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-13_09-48-41.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ<\/p>\r\n

\r\n\tณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ<\/p>\r\n

\r\n\tณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"466","views":"466","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-13 09:50:47","date":"2018-02-13 09:50:47","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3974","id":"3974","1":"นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่","title":"นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-12_10-01-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-12_10-01-23.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี<\/p>\r\n

\r\n\tอย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n

\r\n\tโดยแบ่งออกเป้น 4 เส้นทาง<\/p>\r\n

\r\n\t1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2<\/p>\r\n

\r\n\t      เดินทางไปอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   โครงการชั่งหัวมัน    ตลาดน้ำสามพันนาม   <\/p>\r\n

\r\n\t2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<\/p>\r\n

\r\n\t     เดินทางไปศึกษาประวัิตศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/p>\r\n

\r\n\t3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5<\/p>\r\n

\r\n\t     "ตามรอยรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี"<\/p>\r\n

\r\n\t4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<\/p>\r\n

\r\n\t     ศึกษาดินแดนประวัติศาตร์ จังหวัดเพชรบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี<\/p>\r\n

\r\n\tอย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n

\r\n\tโดยแบ่งออกเป้น 4 เส้นทาง<\/p>\r\n

\r\n\t1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2<\/p>\r\n

\r\n\t      เดินทางไปอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   โครงการชั่งหัวมัน    ตลาดน้ำสามพันนาม   <\/p>\r\n

\r\n\t2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<\/p>\r\n

\r\n\t     เดินทางไปศึกษาประวัิตศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/p>\r\n

\r\n\t3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5<\/p>\r\n

\r\n\t     "ตามรอยรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี"<\/p>\r\n

\r\n\t4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<\/p>\r\n

\r\n\t     ศึกษาดินแดนประวัติศาตร์ จังหวัดเพชรบุรี<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"535","views":"535","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-12 10:19:02","date":"2018-02-12 10:19:02","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3959","id":"3959","1":"งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 \"นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร\"","title":"งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 \"นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_15-50-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_15-50-22.jpg","4":"

\r\n\tครูสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่ง<\/span><\/span><\/span>ศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"<\/span><\/span><\/span><\/wbr><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tครูสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่ง<\/span><\/span><\/span>ศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"<\/span><\/span><\/span><\/wbr><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"527","views":"527","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-08 15:54:30","date":"2018-02-08 15:54:30","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3957","id":"3957","1":"การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_09-58-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_09-58-00.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"543","views":"543","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-08 09:58:12","date":"2018-02-08 09:58:12","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3940","id":"3940","1":"โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง","title":"โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_13-09-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_13-09-39.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง<\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tณ <\/span>ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)<\/a><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/h3>\r\n

\r\n\tศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)<\/h1>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง<\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tณ <\/span>ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)<\/a><\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/h3>\r\n

\r\n\tศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)<\/h1>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"508","views":"508","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-06 13:17:00","date":"2018-02-06 13:17:00","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3937","id":"3937","1":"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)","title":"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-59-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_10-59-17.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"393","views":"393","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-06 10:59:35","date":"2018-02-06 10:59:35","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3922","id":"3922","1":"4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา","title":"4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-02_10-53-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-02_10-53-52.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 <\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 <\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"559","views":"559","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-02-02 10:57:21","date":"2018-02-02 10:57:21","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3834","id":"3834","1":"การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ","title":"การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-30_10-36-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-30_10-36-19.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ<\/p>\r\n

\r\n\t(Programme for International Student Assessment หรือ PISA)<\/p>\r\n

\r\n\tรอบที่ 4 ปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ<\/p>\r\n

\r\n\t(Programme for International Student Assessment หรือ PISA)<\/p>\r\n

\r\n\tรอบที่ 4 ปีการศึกษา 2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"318","views":"318","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-30 10:36:37","date":"2018-01-30 10:36:37","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3788","id":"3788","1":"บ้านคาเกมส์","title":"บ้านคาเกมส์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_09-19-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-22_09-19-48.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์"<\/p>\r\n

\r\n\tในที่ 15-19 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์"<\/p>\r\n

\r\n\tในที่ 15-19 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"499","views":"499","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-22 09:21:58","date":"2018-01-22 09:21:58","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3761","id":"3761","1":"กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561","title":"กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-17_09-22-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-17_09-22-40.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 16 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 16 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"732","views":"732","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-17 09:24:10","date":"2018-01-17 09:24:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3749","id":"3749","1":"นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)","title":"นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-12_10-51-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-12_10-51-56.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 12 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 12 มกราคม 2561<\/p>\r\n

\r\n\tณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"606","views":"606","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-12 10:57:58","date":"2018-01-12 10:57:58","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3737","id":"3737","1":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์","title":"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-09_12-33-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-09_12-33-37.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 5-7 มกราคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 5-7 มกราคม 2561<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"509","views":"509","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-09 12:35:17","date":"2018-01-09 12:35:17","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3722","id":"3722","1":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","title":"มอบเกียรติบัตรนักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-04_16-45-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-04_16-45-45.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี 2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"492","views":"492","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-04 16:48:07","date":"2018-01-04 16:48:07","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3721","id":"3721","1":"กิจกรรมวันปีใหม่2561","title":"กิจกรรมวันปีใหม่2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-04_16-37-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-04_16-37-03.jpg","4":"

\r\n\tในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"417","views":"417","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2018-01-04 16:39:11","date":"2018-01-04 16:39:11","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3701","id":"3701","1":"กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560","title":"กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-29_13-20-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-29_13-20-24.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"416","views":"416","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-29 13:21:23","date":"2017-12-29 13:21:23","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3662","id":"3662","1":"ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน","title":"ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-19_11-03-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-19_11-03-44.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 19 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน  <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 19 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน  <\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"2855","views":"2855","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-19 11:07:52","date":"2017-12-19 11:07:52","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3632","id":"3632","1":"ค่ายคณิตศาสตร์","title":"ค่ายคณิตศาสตร์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_14-22-31.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_14-22-31.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ <\/p>\r\n

\r\n\tจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ <\/p>\r\n

\r\n\tจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 <\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"421","views":"421","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-13 14:22:42","date":"2017-12-13 14:22:42","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3631","id":"3631","1":"การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560","title":"การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_13-23-37.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_13-23-37.jpg","4":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง <\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tโดยผลการแข่งขันดังนี้<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลชนะเลฺิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี <\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี<\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง <\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tโดยผลการแข่งขันดังนี้<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลชนะเลฺิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี <\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี<\/p>\r\n

\r\n\tได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"472","views":"472","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-13 13:31:13","date":"2017-12-13 13:31:13","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3630","id":"3630","1":"อบรมCPR สู่ห้องเรียน ","title":"อบรมCPR สู่ห้องเรียน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_09-21-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-13_09-21-18.jpg","4":"

\r\n\tอบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน<\/p>\r\n

\r\n\tโดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tอบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน<\/p>\r\n

\r\n\tโดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"339","views":"339","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-13 09:23:36","date":"2017-12-13 09:23:36","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3601","id":"3601","1":"กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย","title":"กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-04_11-25-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-04_11-25-07.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การปลูกต้นไม้<\/p>\r\n

\r\n\tโดยมีผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การปลูกต้นไม้<\/p>\r\n

\r\n\tโดยมีผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"460","views":"460","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-12-04 11:28:01","date":"2017-12-04 11:28:01","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3559","id":"3559","1":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ","title":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-24_11-26-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-24_11-26-39.jpg","4":"

\r\n\tพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 <\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต   <\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t24 พฤศจิกายน 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 <\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต   <\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t24 พฤศจิกายน 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"422","views":"422","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-11-24 11:26:59","date":"2017-11-24 11:26:59","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3523","id":"3523","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-15_14-10-23.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-15_14-10-23.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน <\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"449","views":"449","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-11-15 14:14:53","date":"2017-11-15 14:14:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3399","id":"3399","1":"การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”","title":"การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-19_14-12-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-19_14-12-53.jpg","4":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tวันนี้ (14กันยายน 2560) นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ซึ่งในงานนี้มีการแสดงผลงานและการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ของนักเรียน  จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tวันนี้ (14กันยายน 2560) นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ซึ่งในงานนี้มีการแสดงผลงานและการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ของนักเรียน  จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"528","views":"528","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-09-19 14:13:08","date":"2017-09-19 14:13:08","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3397","id":"3397","1":"โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน","title":"โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-19_10-50-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-19_10-50-51.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรีในโครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรีในโครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"467","views":"467","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-09-19 10:52:48","date":"2017-09-19 10:52:48","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3344","id":"3344","1":"รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017","title":"รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017","2":"http:\/\/www.bankhawittaya.ac.th\/9sci17.php","url":"http:\/\/www.bankhawittaya.ac.th\/9sci17.php","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_14-19-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-09-04_14-19-52.jpg","4":"

\r\n\tรายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tรายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"543","views":"543","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-09-04 14:21:06","date":"2017-09-04 14:21:06","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3331","id":"3331","1":"กิจกรรมค่ายเยาวชน \"คนดีของแผ่นดิน\"","title":"กิจกรรมค่ายเยาวชน \"คนดีของแผ่นดิน\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-31_10-43-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-31_10-43-33.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้<\/p>\r\n

\r\n\t1.ทักษะกระบวนการคิด<\/p>\r\n

\r\n\t2.มีวินัย<\/p>\r\n

\r\n\t3.ซื่อสัตย์สุจริต<\/p>\r\n

\r\n\t4.อยู่อย่างพอเพียง<\/p>\r\n

\r\n\t5.จิตสาธารณะ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้<\/p>\r\n

\r\n\t1.ทักษะกระบวนการคิด<\/p>\r\n

\r\n\t2.มีวินัย<\/p>\r\n

\r\n\t3.ซื่อสัตย์สุจริต<\/p>\r\n

\r\n\t4.อยู่อย่างพอเพียง<\/p>\r\n

\r\n\t5.จิตสาธารณะ<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"590","views":"590","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-31 10:43:43","date":"2017-08-31 10:43:43","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3259","id":"3259","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_10-52-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-11_10-52-47.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"498","views":"498","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-08-11 10:59:44","date":"2017-08-11 10:59:44","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3181","id":"3181","1":"ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ","title":"ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-27_11-06-22.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-27_11-06-22.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยากิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร <\/p>\r\n

\r\n\tโดยมีการทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยากิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร <\/p>\r\n

\r\n\tโดยมีการทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"419","views":"419","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-27 11:08:26","date":"2017-07-27 11:08:26","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3180","id":"3180","1":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ \"ผ้าขาวม้าหลากสี ตามวิถีพอเพียง\"","title":"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ \"ผ้าขาวม้าหลากสี ตามวิถีพอเพียง\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-27_10-57-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-27_10-57-02.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "ผ้าขาวม้าหลากสี  ตามวิถีพอเพียง " ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแต่งกลอน การประกวดชุดรีไซเคิลจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ฯ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "ผ้าขาวม้าหลากสี  ตามวิถีพอเพียง " ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแต่งกลอน การประกวดชุดรีไซเคิลจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ฯ<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"1147","views":"1147","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-07-27 10:57:10","date":"2017-07-27 10:57:10","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3071","id":"3071","1":"กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา","title":"กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_11-39-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_11-39-07.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาพระโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้อำนวยการสายฝน  ภานุมาศ เป็นประธานในการหล่อเทียนในครั้งนี้<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาพระโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้อำนวยการสายฝน  ภานุมาศ เป็นประธานในการหล่อเทียนในครั้งนี้<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"483","views":"483","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-07-05 11:39:18","date":"2017-07-05 11:39:18","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"3070","id":"3070","1":"กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560","title":"กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_11-28-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-05_11-28-43.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา  เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงโทษ พิษ ภัย <\/span><\/span>และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และมีการลงคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา <\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา  เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงโทษ พิษ ภัย <\/span><\/span>และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และมีการลงคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา <\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"533","views":"533","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-07-05 11:28:53","date":"2017-07-05 11:28:53","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2997","id":"2997","1":"กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกลอนของไทย บ้านคาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด","title":"กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกลอนของไทย บ้านคาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-26_17-25-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-26_17-25-15.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกลอนของไทย บ้านคาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 26 มิถุนายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\t              มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ โดยผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แต่งกลอนชนะเลิศ                   และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด มีกิจกรรมการแสดงจากชมรม To Be Number 1 ของโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกลอนของไทย บ้านคาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 26 มิถุนายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\t              มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ โดยผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แต่งกลอนชนะเลิศ                   และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด มีกิจกรรมการแสดงจากชมรม To Be Number 1 ของโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"568","views":"568","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-26 17:29:35","date":"2017-06-26 17:29:35","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2987","id":"2987","1":" คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์","title":" คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_14-06-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_14-06-54.jpg","4":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tคณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tคณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"396","views":"396","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-23 14:08:48","date":"2017-06-23 14:08:48","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2986","id":"2986","1":"มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย","title":"มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_11-41-27.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-23_11-41-27.jpg","4":"

\r\n\tเช้าวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผอ.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ให้นักเรียนในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับมัธยมศึกษา ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเช้าวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผอ.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดันที่ 2 ให้นักเรียนในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับมัธยมศึกษา ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"433","views":"433","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-23 11:44:20","date":"2017-06-23 11:44:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2894","id":"2894","1":"พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560","title":"พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_14-16-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-15_14-16-09.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 15 มิถุนายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 <\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 15 มิถุนายน 2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n

\r\n\tมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"584","views":"584","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-15 14:17:14","date":"2017-06-15 14:17:14","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2864","id":"2864","1":"รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก","title":"รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-08_14-54-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-08_14-54-19.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคา<\/p>\r\n

\r\n\tให้ความรู้แก่ชุมชนอำเภอบ้านคาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคา<\/p>\r\n

\r\n\tให้ความรู้แก่ชุมชนอำเภอบ้านคาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"733","views":"733","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-08 15:04:15","date":"2017-06-08 15:04:15","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2862","id":"2862","1":"โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง","title":"โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-08_13-49-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-08_13-49-52.jpg","4":"

\r\n\tสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง<\/p>\r\n

\r\n\tกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<\/p>\r\n

\r\n\tจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย <\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง<\/p>\r\n

\r\n\tกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<\/p>\r\n

\r\n\tจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย <\/p>\r\n

\r\n\tณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"443","views":"443","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-06-08 13:57:20","date":"2017-06-08 13:57:20","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2824","id":"2824","1":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง","title":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-31_09-42-12.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-31_09-42-12.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกาษา 2560<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกาษา 2560<\/p>\r\n

\r\n\tในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560<\/p>\r\n

\r\n\tณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"506","views":"506","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-05-31 09:44:04","date":"2017-05-31 09:44:04","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2823","id":"2823","1":"กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก","title":"กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-31_08-58-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-05-31_08-58-57.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 <\/p>\r\n

\r\n\t"บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 <\/p>\r\n

\r\n\t"บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"<\/p>\r\n","5":"bankhawitt","ppost":"bankhawitt","6":"555","views":"555","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2017-05-31 08:59:45","date":"2017-05-31 08:59:45","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2218","id":"2218","1":"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี","title":"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี","2":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_15-24-02.jpg","url":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_15-24-02.jpg","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_15-24-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_15-24-02.jpg","4":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี<\/p>\r\n

\r\n\tณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี<\/p>\r\n

\r\n\tณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"411","views":"411","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-22 15:24:32","date":"2016-11-22 15:24:32","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"2007","id":"2007","1":"กิจกรรมวันสันติภาพสากล","title":"กิจกรรมวันสันติภาพสากล","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-21_11-46-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-21_11-46-38.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันสันติภาพสากล <\/p>\r\n

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันสันติภาพสากล <\/p>\r\n

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"466","views":"466","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-21 11:48:24","date":"2016-09-21 11:48:24","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"180","id":"180","1":"มหกรรม 9SCI","title":"มหกรรม 9SCI","2":"http:\/\/www.bankhawittaya.ac.th\/pic\/เกณฑ์การแข่งขันมหกรรม%209%20Sci%202015.rar","url":"http:\/\/www.bankhawittaya.ac.th\/pic\/เกณฑ์การแข่งขันมหกรรม%209%20Sci%202015.rar","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-14_09-00-46.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-14_09-00-46.jpg","4":"\r\n","description":"\r\n","5":"","ppost":"","6":"629","views":"629","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-14 09:03:55","date":"2015-07-14 09:03:55","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"85","id":"85","1":"พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1 กรกฎาคม 2558","title":"พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1 กรกฎาคม 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_12-33-32.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_12-33-32.jpg","4":"

\r\n\tพิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี<\/a>  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
\r\n\t<\/a>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/a> 1 กรกฎาคม 2558 <\/a>
\r\n\t<\/font><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tพิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี<\/a>  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
\r\n\t<\/a>
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา<\/a> 1 กรกฎาคม 2558 <\/a>
\r\n\t<\/font><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"711","views":"711","7":"25","cat_id":"25","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-01 12:34:25","date":"2015-07-01 12:34:25","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"},{"0":"76","id":"76","1":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพและเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัดราชบุรี","title":"โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพและเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัดราชบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_11-01-45.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_11-01-45.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพและเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด้กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพและเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด้กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"891","views":"891","7":"25","cat_id":"25","8":"1","hot":"1","9":"2015-07-01 11:04:19","date":"2015-07-01 11:04:19","10":"1","active":"1","11":"25","uid":"25"}]