
สาขาที่มาแนะแนวให้ความรู้มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่<\/div>
1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์<\/div>
2. สาขามวยไทยศึกษา <\/div>
3. สาขาการแพทย์แผนไทย<\/div>","description":"
สาขาที่มาแนะแนวให้ความรู้มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่<\/div>
1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์<\/div>
2. สาขามวยไทยศึกษา <\/div>
3. สาขาการแพทย์แผนไทย<\/div>","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"149","views":"149","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-26 19:10:52","date":"2019-11-26 19:10:52","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"5112","id":"5112","1":"กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61","title":"กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61","2":"","url":"","3":"27112018-111938_16.jpg","image":"27112018-111938_16.jpg","4":"","description":"","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1190","views":"1190","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 11:19:38","date":"2018-11-27 11:19:38","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"5111","id":"5111","1":"ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61","title":"ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61","2":"","url":"","3":"27112018-111835_16.jpg","image":"27112018-111835_16.jpg","4":"","description":"","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1212","views":"1212","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 11:18:35","date":"2018-11-27 11:18:35","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"5110","id":"5110","1":"อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61","title":"อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61","2":"","url":"","3":"27112018-111733_16.jpg","image":"27112018-111733_16.jpg","4":"","description":"","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1083","views":"1083","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 11:17:33","date":"2018-11-27 11:17:33","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"5109","id":"5109","1":"อบรมเรื่องสร้างงานด้วยความรัก 28 ต.ค.61","title":"อบรมเรื่องสร้างงานด้วยความรัก 28 ต.ค.61","2":"","url":"","3":"27112018-111532_16.jpg","image":"27112018-111532_16.jpg","4":"","description":"","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1104","views":"1104","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 11:15:32","date":"2018-11-27 11:15:32","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"5108","id":"5108","1":"งานเลี้ยงอำลามุทิตาจิตอาจารย์จิรพงษ์ ขันตอาภรณ์ 28 ต.ค. 61","title":"งานเลี้ยงอำลามุทิตาจิตอาจารย์จิรพงษ์ ขันตอาภรณ์ 28 ต.ค. 61","2":"","url":"","3":"27112018-110651_16.jpg","image":"27112018-110651_16.jpg","4":"","description":"","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1109","views":"1109","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 11:06:52","date":"2018-11-27 11:06:52","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4903","id":"4903","1":"รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR","title":"รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR","2":"","url":"","3":"22092018-011643_16.jpg","image":"22092018-011643_16.jpg","4":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการทวนตรวจโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR   จาก โรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี  ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  และคณะครูให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561","description":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการทวนตรวจโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR   จาก โรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี  ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  และคณะครูให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1177","views":"1177","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-22 01:16:43","date":"2018-09-22 01:16:43","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4850","id":"4850","1":"บันทึกข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา","title":"บันทึกข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา","2":"","url":"","3":"04092018-104337_16.jpg","image":"04092018-104337_16.jpg","4":"การลงนามข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกับ  วัดเนกขัมมาราม  วัดใหม่สีหมื่น  และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑","description":"การลงนามข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกับ  วัดเนกขัมมาราม  วัดใหม่สีหมื่น  และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1175","views":"1175","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-04 10:43:37","date":"2018-09-04 10:43:37","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4782","id":"4782","1":"ค่ายยุวชนคุณธรรม","title":"ค่ายยุวชนคุณธรรม","2":"","url":"","3":"17082018-191922_16.jpg","image":"17082018-191922_16.jpg","4":"นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมนำชีวิต  ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี","description":"นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมนำชีวิต  ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1265","views":"1265","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-17 19:19:22","date":"2018-08-17 19:19:22","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4775","id":"4775","1":"กิจกรรมวันอาเซียน","title":"กิจกรรมวันอาเซียน","2":"","url":"","3":"16082018-230706_16.jpg","image":"16082018-230706_16.jpg","4":"เมื่อวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธาน","description":"เมื่อวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธาน","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1153","views":"1153","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-16 23:07:07","date":"2018-08-16 23:07:07","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4774","id":"4774","1":" พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9","title":" พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9","2":"","url":"","3":"16082018-221647_16.jpg","image":"16082018-221647_16.jpg","4":"โรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาท  ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โดยมีนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span>","description":"โรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาท  ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โดยมีนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span>","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1135","views":"1135","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-16 22:16:48","date":"2018-08-16 22:16:48","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4705","id":"4705","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10","2":"","url":"","3":"07082018-145059_16.jpg","image":"07082018-145059_16.jpg","4":"เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติและทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี","description":"เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติและทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"462","views":"462","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-07 14:50:59","date":"2018-08-07 14:50:59","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"4307","id":"4307","1":"เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา","title":"เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-31_09-33-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-05-31_09-33-54.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา  ณ  วัดเนกขัมมาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในโอกาสนี้ได้ครูและนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร 1  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 อีกด้วย<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา  ณ  วัดเนกขัมมาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในโอกาสนี้ได้ครูและนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร 1  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 อีกด้วย<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"387","views":"387","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2018-05-31 09:37:49","date":"2018-05-31 09:37:49","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3570","id":"3570","1":"พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-27_23-37-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-27_23-37-54.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"587","views":"587","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-27 23:38:33","date":"2017-11-27 23:38:33","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3569","id":"3569","1":"ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก","title":"ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-27_22-01-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-27_22-01-57.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"776","views":"776","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-27 22:26:34","date":"2017-11-27 22:26:34","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3550","id":"3550","1":"เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ","title":"เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-22_21-28-19.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-22_21-28-19.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ  ณ  โรงเรียนวัดชาวเหนือ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ  ณ  โรงเรียนวัดชาวเหนือ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"706","views":"706","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-22 21:28:55","date":"2017-11-22 21:28:55","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3531","id":"3531","1":"เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร","title":"เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-19_21-25-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-19_21-25-04.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"839","views":"839","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-19 21:25:59","date":"2017-11-19 21:25:59","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3528","id":"3528","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-18_21-26-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-18_21-26-50.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน และเป็นการร่วมมือร่วมใจในการดูแลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธาน   ในการนี้  ประธานกรรมการสถานศึกษา  รวมถึงผู้แทนชุมชน  ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน และเป็นการร่วมมือร่วมใจในการดูแลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธาน   ในการนี้  ประธานกรรมการสถานศึกษา  รวมถึงผู้แทนชุมชน  ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"1260","views":"1260","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-18 21:28:32","date":"2017-11-18 21:28:32","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3504","id":"3504","1":"ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม","title":"ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-05_22-43-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-05_22-43-01.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ผอ. มณเฑียร สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดย ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ถวายแด่ วัดเนกขัมมาราม  <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ผอ. มณเฑียร สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดย ครูและนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ถวายแด่ วัดเนกขัมมาราม  <\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"727","views":"727","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-05 22:09:06","date":"2017-11-05 22:09:06","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3456","id":"3456","1":"ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี","title":"ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-12_09-52-44.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-10-12_09-52-44.jpg","4":"

\r\n\tนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลาคม  2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลาคม  2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"696","views":"696","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-10-12 10:22:38","date":"2017-10-12 10:22:38","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3298","id":"3298","1":"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560","title":"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-21_05-28-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-21_05-28-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.   2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.   2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  <\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"535","views":"535","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-21 05:33:33","date":"2017-08-21 05:33:33","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3297","id":"3297","1":"รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ","title":"รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-19_09-24-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-19_09-24-51.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"520","views":"520","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-19 09:29:49","date":"2017-08-19 09:29:49","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3286","id":"3286","1":"กิจกรรมวันอาเซียน 2560","title":"กิจกรรมวันอาเซียน 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-16_19-29-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-16_19-29-28.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"675","views":"675","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-16 19:33:33","date":"2017-08-16 19:33:33","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3279","id":"3279","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-14_09-52-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-08-14_09-52-39.jpg","4":"

\r\n\tนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  คณะครูนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาท  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  คณะครูนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาท  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"428","views":"428","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-08-14 09:53:13","date":"2017-08-14 09:53:13","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3190","id":"3190","1":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร","title":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-31_09-36-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-31_09-36-53.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล  โดยมี ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล  โดยมี ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"384","views":"384","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-31 09:28:18","date":"2017-07-31 09:28:18","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3053","id":"3053","1":"พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","title":"พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_20-47-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-02_20-47-02.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"418","views":"418","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-02 20:51:35","date":"2017-07-02 20:51:35","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3047","id":"3047","1":"วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560","title":"วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-01_09-24-01.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-07-01_09-24-01.jpg","4":"

\r\n\tผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา  2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา  2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"390","views":"390","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-07-01 09:26:11","date":"2017-07-01 09:26:11","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"3010","id":"3010","1":"ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร","title":"ชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-27_13-48-50.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-27_13-48-50.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ณ  สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ณ  สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"659","views":"659","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-27 13:55:22","date":"2017-06-27 13:55:22","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2918","id":"2918","1":"รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี","title":"รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-20_09-59-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-20_09-59-26.jpg","4":"

\r\n\tผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ครูสุชิน  ดอนวัดไพร  ครูตรีชฏา  จีบฟัก  นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดแก้ว  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ครูสุชิน  ดอนวัดไพร  ครูตรีชฏา  จีบฟัก  นำนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปรับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดแก้ว  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"472","views":"472","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-20 09:59:45","date":"2017-06-20 09:59:45","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2881","id":"2881","1":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560","title":"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-12_13-55-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-12_13-55-40.jpg","4":"

\r\n\tวันที่  8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี  ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่  8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี  ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"525","views":"525","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-12 14:08:21","date":"2017-06-12 14:08:21","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2878","id":"2878","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-11_21-23-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-06-11_21-23-47.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน  เมื่อวันที่ 6   มิถุนายน  2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลนักเรียน  เมื่อวันที่ 6   มิถุนายน  2560<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"369","views":"369","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-06-11 21:29:23","date":"2017-06-11 21:29:23","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2753","id":"2753","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-11_21-10-54.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-04-11_21-10-54.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ. ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ. ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"Nekkham Wittaya","ppost":"Nekkham Wittaya","6":"458","views":"458","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-04-11 21:11:55","date":"2017-04-11 21:11:55","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2526","id":"2526","1":"การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา","title":"การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ - ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนเนกขัมวิทยา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-30_21-15-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-30_21-15-02.jpg","4":"

\r\n\tการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  20-22 มกราคม พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  20-22 มกราคม พ.ศ. 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"808","views":"808","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-30 21:18:39","date":"2017-01-30 21:18:39","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2516","id":"2516","1":"ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์","title":"ร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-28_09-09-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-28_09-09-03.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์  ณ วัดใหม่สีหมื่น  ตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครู นักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมพิธีรับเรือพระราชทานเวชพาหน์  ณ วัดใหม่สีหมื่น  ตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"414","views":"414","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-28 09:12:09","date":"2017-01-28 09:12:09","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2506","id":"2506","1":"พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน","title":"พิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_10-33-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-26_10-33-24.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครู  บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญฉลองฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครู  บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1488","views":"1488","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-26 10:33:40","date":"2017-01-26 10:33:40","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2480","id":"2480","1":"การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา","title":"การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-19_20-37-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-19_20-37-57.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  กลุุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษา  รวมถึงศึกษาปัญหาและความต้องการของโรงเรียน<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  กลุุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษา  รวมถึงศึกษาปัญหาและความต้องการของโรงเรียน<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"656","views":"656","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-19 20:48:04","date":"2017-01-19 20:48:04","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2456","id":"2456","1":"วันครู 2560","title":"วันครู 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_21-35-42.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_21-35-42.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"425","views":"425","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-17 21:37:29","date":"2017-01-17 21:37:29","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2455","id":"2455","1":"ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ","title":"ร่วมกิจกรรมแปรอักษรโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_21-30-41.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-17_21-30-41.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกิจกรรมแปรอักษร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาวอร์<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกิจกรรมแปรอักษร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาวอร์<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"426","views":"426","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-17 21:31:08","date":"2017-01-17 21:31:08","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2433","id":"2433","1":"ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย","title":"ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-11_23-37-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-11_23-37-28.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนภูเรือวิทยา  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"693","views":"693","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2017-01-11 23:41:16","date":"2017-01-11 23:41:16","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2396","id":"2396","1":"ทำบุญวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ","title":"ทำบุญวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-04_09-41-09.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-01-04_09-41-09.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญและกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  โดยมี นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดพิธีทำบุญและกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  โดยมี นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นประธานในพิธี<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"627","views":"627","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2017-01-04 09:48:51","date":"2017-01-04 09:48:51","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2348","id":"2348","1":"โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช","title":"โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_22-17-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_22-17-18.jpg","4":"

\r\n\tวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ  น้อมนำพระราชปณิธาน  พระราชกรณียกิจ  พระบรมราโชวาท  หลักคำสอน  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไปกล่าวให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้ฟังในช่วงเข้าแถวร้องเพลงชาติ  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยมี  สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก  เป็นตัวแทนในการนำปฏิบัติกิจกรรม  ณ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ  น้อมนำพระราชปณิธาน  พระราชกรณียกิจ  พระบรมราโชวาท  หลักคำสอน  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไปกล่าวให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้ฟังในช่วงเข้าแถวร้องเพลงชาติ  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยมี  สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก  เป็นตัวแทนในการนำปฏิบัติกิจกรรม  ณ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"384","views":"384","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-20 22:20:13","date":"2016-12-20 22:20:13","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2347","id":"2347","1":"ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม","title":"ประเมินการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_15-05-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_15-05-10.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เข้าประเมินการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"657","views":"657","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2016-12-20 15:10:47","date":"2016-12-20 15:10:47","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2345","id":"2345","1":"โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี","title":"โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_09-24-00.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-20_09-24-00.jpg","4":"

\r\n\t วันที่ 18 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี )  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่  66  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t วันที่ 18 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเนกขัมวิทยาเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี )  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่  66  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"844","views":"844","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-20 09:36:00","date":"2016-12-20 09:36:00","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2305","id":"2305","1":"ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน","title":"ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_09-38-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-12-07_09-38-07.jpg","4":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ดำเนินสะดวก  ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ดำเนินสะดวก  ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  <\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"405","views":"405","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2016-12-07 09:39:35","date":"2016-12-07 09:39:35","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2262","id":"2262","1":"กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-27_17-26-25.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-27_17-26-25.jpg","4":"

\r\n\tผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำโดย  นายจิรพงษ์  ขันตยาภรณ์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา และคณะลูกเสือ - เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพรปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ( วันวชิราวุธ ) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำโดย  นายจิรพงษ์  ขันตยาภรณ์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเนกขัมวิทยา และคณะลูกเสือ - เนตรนารี  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพรปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ( วันวชิราวุธ ) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"334","views":"334","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-27 17:27:26","date":"2016-11-27 17:27:26","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2159","id":"2159","1":"โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559","title":"โรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-08_21-36-13.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-08_21-36-13.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  โดย  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ  และได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  โดย  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ  และได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"315","views":"315","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2016-11-08 21:41:35","date":"2016-11-08 21:41:35","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2127","id":"2127","1":"ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช","title":"ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-30_22-06-40.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-10-30_22-06-40.jpg","4":"

\r\n\tผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมพิธีแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมพิธีแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"313","views":"313","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2016-10-30 22:03:34","date":"2016-10-30 22:03:34","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"2008","id":"2008","1":"รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ","title":"รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-21_16-00-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-09-21_16-00-39.jpg","4":"

\r\n\tผอ. ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ   ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผอ. ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ   ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"358","views":"358","7":"16","cat_id":"16","8":"1","hot":"1","9":"2016-09-21 16:01:53","date":"2016-09-21 16:01:53","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"502","id":"502","1":"รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)","title":"รับมอบจักรยานในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-11_15-10-53.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-11_15-10-53.jpg","4":"

\r\n\tนายวินัย  อ่อนศรี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเนกขัมวิทยา นำนักเรียนเข้ารับมอบจักรยานตำรวจ ในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง) ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับมูลนิธิเจนสถิตวงศ์  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับจักรยาน จำนวน 5 คัน รับมอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกัน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายวินัย  อ่อนศรี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนเนกขัมวิทยา นำนักเรียนเข้ารับมอบจักรยานตำรวจ ในโครงการจักรยานตำรวจ (ให้น้อง) ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับมูลนิธิเจนสถิตวงศ์  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับจักรยาน จำนวน 5 คัน รับมอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกัน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"857","views":"857","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-11 15:20:50","date":"2015-09-11 15:20:50","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"492","id":"492","1":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม","title":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-09_14-04-17.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-09-09_14-04-17.jpg","4":"

\r\n\t        นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้แก่ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ   หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ  นางสาวดวงนภา  บุญทัน  หัวหน้าบริหารงานวิชาการ นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ  หัวหน้าบริหารงานบุคคล  และนายวินัย  อ่อนศรี  หัวหน้าบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา รับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงาน ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้มอบหมายให้คณะผู้ประเมินภายนอกห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.คิว.การประเมิน ได้แก่ นางพรรณี  วัฒน์ธนนันท์  น.ส.กนกพรรณ  วงษ์วัง และนายสันติ  ทองประเสริฐ เข้าประเมินในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  โดยมี ศึกษานิเทศก์ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์  เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังผลการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามด้วยวาจา<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t        นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้แก่ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ   หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ  นางสาวดวงนภา  บุญทัน  หัวหน้าบริหารงานวิชาการ นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ  หัวหน้าบริหารงานบุคคล  และนายวินัย  อ่อนศรี  หัวหน้าบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา รับการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงาน ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้มอบหมายให้คณะผู้ประเมินภายนอกห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.คิว.การประเมิน ได้แก่ นางพรรณี  วัฒน์ธนนันท์  น.ส.กนกพรรณ  วงษ์วัง และนายสันติ  ทองประเสริฐ เข้าประเมินในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  โดยมี ศึกษานิเทศก์ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์  เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังผลการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามด้วยวาจา<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"717","views":"717","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-09-09 14:03:31","date":"2015-09-09 14:03:31","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"373","id":"373","1":"กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด","title":"กิจกรรมโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-51-29.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-51-29.jpg","4":"

\r\n\tโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น  โดยมีนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมฐานต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น  โดยมีนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมฐานต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1198","views":"1198","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-13 14:55:23","date":"2015-08-13 14:55:23","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"372","id":"372","1":"กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)","title":"กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-37-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-37-15.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อาเซียนให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่นการแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ กิจกรรมประกวดแต่งกายอาเซียน ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมอาเซียน Quiz  กิจกรรมขับร้องเพลงอาเซียน โดยครูธนวรรณ เชตุสุวรรณ และคณะครู โดยมี ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมงานในกิจกรรมวันอาเซียน และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อาเซียนให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่นการแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ กิจกรรมประกวดแต่งกายอาเซียน ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมอาเซียน Quiz  กิจกรรมขับร้องเพลงอาเซียน โดยครูธนวรรณ เชตุสุวรรณ และคณะครู โดยมี ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมงานในกิจกรรมวันอาเซียน และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1017","views":"1017","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-13 14:43:51","date":"2015-08-13 14:43:51","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"369","id":"369","1":"กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ","title":"กิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-29-18.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_14-29-18.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ  และด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย โดยมี ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ  และด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย โดยมี ผอ.ภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2005","views":"2005","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-13 14:29:35","date":"2015-08-13 14:29:35","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"361","id":"361","1":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","title":"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_11-40-51.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-13_11-40-51.jpg","4":"

\r\n\tคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘<\/span> <\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘<\/span> <\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"571","views":"571","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-13 11:43:27","date":"2015-08-13 11:43:27","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"91","id":"91","1":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด","title":"โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_14-35-14.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_14-35-14.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยาพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยมีนายสรรเสริญ  ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้คือ นายกอบชัย  วุฒิธรรม  ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นายอาคม สมพามา และนางเพ็ญนภา  ธีรทองดี  ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยาพร้อมด้วยคณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยมีนายสรรเสริญ  ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้คือ นายกอบชัย  วุฒิธรรม  ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นายอาคม สมพามา และนางเพ็ญนภา  ธีรทองดี  ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"595","views":"595","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-01 14:38:14","date":"2015-07-01 14:38:14","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"},{"0":"87","id":"87","1":"กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2558","title":"กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_13-29-15.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-01_13-29-15.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"580","views":"580","7":"16","cat_id":"16","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-01 13:40:31","date":"2015-07-01 13:40:31","10":"1","active":"1","11":"16","uid":"16"}]