[{"0":"5447","id":"5447","1":"ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561","title":"ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561","2":"","url":"","3":"29012019-151305_12.JPG","image":"29012019-151305_12.JPG","4":"

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/h2>","description":"

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/h2>","5":"","ppost":"","6":"1243","views":"1243","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2019-01-29 15:13:06","date":"2019-01-29 15:13:06","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"5142","id":"5142","1":"การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา","title":"การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา","2":"","url":"","3":"30112018-122746_12.jpg","image":"30112018-122746_12.jpg","4":"

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา\r\nโดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม นายวรรณชัย  รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา นายสิงหา\r\nสิทธิกูล ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางสาวศศิธร \r\nน่วมอารี ผู้แทนผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาร่วมกันตรวจนับ วันที่ 30 พฤศจิกายน\r\n2561 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","description":"

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา\r\nโดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา\r\nเขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม นายวรรณชัย  รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา นายสิงหา\r\nสิทธิกูล ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางสาวศศิธร \r\nน่วมอารี ผู้แทนผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาร่วมกันตรวจนับ วันที่ 30 พฤศจิกายน\r\n2561 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/o:p><\/span><\/p>","5":"","ppost":"","6":"1077","views":"1077","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-30 12:27:47","date":"2018-11-30 12:27:47","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"5101","id":"5101","1":"โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น","title":"โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น","2":"","url":"","3":"26112018-134104_12.JPG","image":"26112018-134104_12.JPG","4":"     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อตนเองและสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561","description":"     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อตนเองและสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561","5":"","ppost":"","6":"1502","views":"1502","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-26 13:41:05","date":"2018-11-26 13:41:05","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"5100","id":"5100","1":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย","title":"โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย","2":"","url":"","3":"26112018-132751_12.jpg","image":"26112018-132751_12.jpg","4":"      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561","description":"      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561","5":"","ppost":"","6":"1107","views":"1107","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-26 13:27:51","date":"2018-11-26 13:27:51","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"5048","id":"5048","1":"การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย","title":"การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย","2":"","url":"","3":"20112018-144825_12.jpg","image":"20112018-144825_12.jpg","4":"     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุรี<\/span>","description":"     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุรี<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1131","views":"1131","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-20 14:48:26","date":"2018-11-20 14:48:26","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"5044","id":"5044","1":"การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น","title":"การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น","2":"","url":"","3":"20112018-130302_12.jpg","image":"20112018-130302_12.jpg","4":"   การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี<\/span>","description":"   การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1154","views":"1154","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-20 13:03:03","date":"2018-11-20 13:03:03","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4902","id":"4902","1":"การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง","title":"การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง","2":"","url":"","3":"21092018-145859_12.JPG","image":"21092018-145859_12.JPG","4":"การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561<\/span>","description":"การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561<\/span>","5":"","ppost":"","6":"1071","views":"1071","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-21 14:59:00","date":"2018-09-21 14:59:00","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4855","id":"4855","1":"การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต","title":"การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต","2":"","url":"","3":"05092018-090251_12.jpg","image":"05092018-090251_12.jpg","4":"       ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว วันที่ 30 สิงหาคม 2561","description":"       ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว วันที่ 30 สิงหาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"1033","views":"1033","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-05 09:02:51","date":"2018-09-05 09:02:51","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4772","id":"4772","1":"กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15","title":"กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15","2":"","url":"","3":"15082018-163751_12.JPG","image":"15082018-163751_12.JPG","4":"กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี และท่านนพรัตน์  รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี","description":"กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี และท่านนพรัตน์  รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี","5":"","ppost":"","6":"1021","views":"1021","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-15 16:37:52","date":"2018-08-15 16:37:52","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4771","id":"4771","1":"พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9","title":"พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9","2":"","url":"","3":"15082018-163232_12.jpg","image":"15082018-163232_12.jpg","4":"ผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561","description":"ผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"1022","views":"1022","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-15 16:32:32","date":"2018-08-15 16:32:32","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4747","id":"4747","1":"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ","title":"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ","2":"","url":"","3":"12082018-175332_12.jpg","image":"12082018-175332_12.jpg","4":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม \"ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี\" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561","description":"คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม \"ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี\" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"275","views":"275","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-12 17:53:33","date":"2018-08-12 17:53:33","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4746","id":"4746","1":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2\/2561","title":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2\/2561","2":"","url":"","3":"12082018-174611_12.JPG","image":"12082018-174611_12.JPG","4":"ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561","description":"ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"275","views":"275","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-12 17:46:11","date":"2018-08-12 17:46:11","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4690","id":"4690","1":"การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล","title":"การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล","2":"","url":"","3":"06082018-103532_12.JPG","image":"06082018-103532_12.JPG","4":"

     ผู้อำนวยการโอภาส  เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครู
โรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561<\/span><\/p>","description":"

     ผู้อำนวยการโอภาส  เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครู
โรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561<\/span><\/p>","5":"","ppost":"","6":"260","views":"260","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-06 10:35:33","date":"2018-08-06 10:35:33","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4665","id":"4665","1":"กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา","title":"กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา","2":"","url":"","3":"01082018-173304_12.JPG","image":"01082018-173304_12.JPG","4":"ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561","description":"ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"227","views":"227","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-08-01 17:33:05","date":"2018-08-01 17:33:05","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4660","id":"4660","1":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา","title":"กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา","2":"","url":"","3":"31072018-180351_12.JPG","image":"31072018-180351_12.JPG","4":"ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561","description":"ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"295","views":"295","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-31 18:03:52","date":"2018-07-31 18:03:52","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4538","id":"4538","1":"การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา","title":"การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา","2":"","url":"","3":"17072018-171341_12.JPG","image":"17072018-171341_12.JPG","4":"คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว","description":"คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว","5":"","ppost":"","6":"249","views":"249","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-17 17:13:41","date":"2018-07-17 17:13:41","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4524","id":"4524","1":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","title":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","2":"","url":"","3":"12072018-170306_12.JPG","image":"12072018-170306_12.JPG","4":"


<\/div>
<\/td>

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของเดือนกรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561<\/span><\/p><\/span><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>","description":"


<\/div>
<\/td>

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของเดือนกรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561<\/span><\/p><\/span><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>","5":"","ppost":"","6":"326","views":"326","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-12 17:03:07","date":"2018-07-12 17:03:07","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4505","id":"4505","1":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ","title":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ","2":"","url":"","3":"05072018-115143_12.JPG","image":"05072018-115143_12.JPG","4":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561","description":"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561","5":"","ppost":"","6":"363","views":"363","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-07-05 11:51:43","date":"2018-07-05 11:51:43","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4452","id":"4452","1":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก","title":"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก","2":"","url":"","3":"28062018-124324_12.jpg","image":"28062018-124324_12.jpg","4":"

      ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ\r\nสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระวันคล้ายวันประสูติ ครบ 91\r\nพรรษาและร่วมลงนามถวายพระพร ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/span><\/o:p><\/p>","description":"

      ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ\r\nสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระวันคล้ายวันประสูติ ครบ 91\r\nพรรษาและร่วมลงนามถวายพระพร ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/span><\/o:p><\/p>","5":"","ppost":"","6":"257","views":"257","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 12:43:25","date":"2018-06-28 12:43:25","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4451","id":"4451","1":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด","title":"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด","2":"","url":"","3":"28062018-123546_12.JPG","image":"28062018-123546_12.JPG","4":"

        ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี\r\nคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ\r\n(<\/span>MOU) โรงเรียนช่องพรานวิทยากับภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข\r\nโดยมีตัวแทนจากโรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนวัดโคกทอง สถานีตำรวจภูธรเขาดิน\r\nเทศบาลตำบลเขาขวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน กรมการทหารช่างค่ายบุรฉัตร\r\nร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/span><\/o:p><\/p>","description":"

        ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี\r\nคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ\r\n(<\/span>MOU) โรงเรียนช่องพรานวิทยากับภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข\r\nโดยมีตัวแทนจากโรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนวัดโคกทอง สถานีตำรวจภูธรเขาดิน\r\nเทศบาลตำบลเขาขวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน กรมการทหารช่างค่ายบุรฉัตร\r\nร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561<\/span><\/o:p><\/p>","5":"","ppost":"","6":"250","views":"250","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 12:35:47","date":"2018-06-28 12:35:47","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4444","id":"4444","1":"งานฉลองประกาศนียบัตร","title":"งานฉลองประกาศนียบัตร","2":"","url":"","3":"28062018-102349_12.jpg","image":"28062018-102349_12.jpg","4":"

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียน\r\nร่วมงานฉลองประกาศณียบัตร พัดเปรียญธรรม <\/span>3 ประโยคของพระครูวิสุทธานันทคุณ\r\nเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน<\/span> <\/span>โดยมีพระพรหมโมลี\r\nแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ <\/span>25 มิถุนายน\r\n<\/span>2561<\/o:p><\/p>","description":"

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียน\r\nร่วมงานฉลองประกาศณียบัตร พัดเปรียญธรรม <\/span>3 ประโยคของพระครูวิสุทธานันทคุณ\r\nเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน<\/span> <\/span>โดยมีพระพรหมโมลี\r\nแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ <\/span>25 มิถุนายน\r\n<\/span>2561<\/o:p><\/p>","5":"","ppost":"","6":"225","views":"225","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2018-06-28 10:23:49","date":"2018-06-28 10:23:49","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4421","id":"4421","1":"พิธีไหว้ครู","title":"พิธีไหว้ครู","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-52-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-52-56.jpg","4":"

\r\n\t      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์หิรัญ - นงเยาว์ รดีศรี เป็นประธานในพิธีและบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์หิรัญ - นงเยาว์ รดีศรี เป็นประธานในพิธีและบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"269","views":"269","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-24 22:56:42","date":"2018-06-24 22:56:42","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4420","id":"4420","1":"มอบหลอดไฟฟ้า LED","title":"มอบหลอดไฟฟ้า LED","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-49-08.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-49-08.jpg","4":"

\r\n\tคุณสมชาย ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอด LED ในนามบริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้กับโรงเรียนดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งระบบเพื่อสนองนโยบายมาตรการประหยัดไฟตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอแนะและกำหนดแนวทาง <\/span>มอบไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคุณสมชาย ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอด LED ในนามบริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้กับโรงเรียนดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งระบบเพื่อสนองนโยบายมาตรการประหยัดไฟตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอแนะและกำหนดแนวทาง <\/span>มอบไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"280","views":"280","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-24 22:51:07","date":"2018-06-24 22:51:07","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4419","id":"4419","1":"วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา","title":"วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-39-10.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-06-24_22-39-10.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษ๊ คณครู นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีอดีตผู้บริหารและครูโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมพิธี. อาทิเช่น ผอ.ปฏิภาณ ทับประยูร, ผอ.ประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์, ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล, ผอ.ทวีป แสงจันทร์ อีกทั้งนางสาวอรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ บุตรสาวผอ.วิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหาร ครู ที่ล่วงลับ และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษ๊ คณครู นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีอดีตผู้บริหารและครูโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมพิธี. อาทิเช่น ผอ.ปฏิภาณ ทับประยูร, ผอ.ประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์, ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล, ผอ.ทวีป แสงจันทร์ อีกทั้งนางสาวอรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ บุตรสาวผอ.วิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหาร ครู ที่ล่วงลับ และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561<\/span><\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"368","views":"368","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-06-24 22:41:08","date":"2018-06-24 22:41:08","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4171","id":"4171","1":"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)","title":"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_10-32-06.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_10-32-06.jpg","4":"

\r\n\t    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุมค้างคาวหนู<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุมค้างคาวหนู<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"804","views":"804","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-04-04 10:34:21","date":"2018-04-04 10:34:21","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4170","id":"4170","1":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560","title":"พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_10-27-55.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-04-04_10-27-55.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 30 มีนาคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 30 มีนาคม 2561<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"423","views":"423","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-04-04 10:30:09","date":"2018-04-04 10:30:09","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"4060","id":"4060","1":"กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์","title":"กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-27_11-40-52.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-27_11-40-52.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"694","views":"694","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-27 11:41:44","date":"2018-02-27 11:41:44","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3996","id":"3996","1":"กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน","title":"กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-15_15-06-34.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-15_15-06-34.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองเนื่องในงานประจำปีปิดทองนมัสการ<\/span>หลวงพ่อร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาช่องพรานระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ"บวร" บ้าน. วัด โรงเรียน<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองเนื่องในงานประจำปีปิดทองนมัสการ<\/span>หลวงพ่อร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาช่องพรานระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ"บวร" บ้าน. วัด โรงเรียน<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"614","views":"614","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-15 15:08:36","date":"2018-02-15 15:08:36","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3991","id":"3991","1":"กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ","title":"กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-14_15-18-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-14_15-18-04.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
\r\n\tใกล้เคียงจำนวน 18 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
\r\n\tใกล้เคียงจำนวน 18 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1129","views":"1129","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-14 15:18:20","date":"2018-02-14 15:18:20","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3956","id":"3956","1":"การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย","title":"การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_09-41-02.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-08_09-41-02.jpg","4":"

\r\n\tการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีนายสถาพร อภิวังโสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว โรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีนายสถาพร อภิวังโสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว โรงเรียนช่องพรานวิทยา<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"563","views":"563","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-08 09:43:33","date":"2018-02-08 09:43:33","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3950","id":"3950","1":"กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน","title":"กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_15-38-56.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-06_15-38-56.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ผู้ปกครองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนต่อไป<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ผู้ปกครองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนต่อไป<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"422","views":"422","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-06 15:39:57","date":"2018-02-06 15:39:57","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3929","id":"3929","1":"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ","title":"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-04_16-45-39.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-04_16-45-39.jpg","4":"

\r\n\tว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผู้คุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (o-net) ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผู้คุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (o-net) ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"450","views":"450","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-04 16:47:26","date":"2018-02-04 16:47:26","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3921","id":"3921","1":"กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์","title":"กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-02_10-06-28.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-02_10-06-28.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"741","views":"741","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-02 10:08:03","date":"2018-02-02 10:08:03","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3917","id":"3917","1":"โครงการวิชาการสานฝัน","title":"โครงการวิชาการสานฝัน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-01_16-34-58.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-02-01_16-34-58.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดโครงการวิชาการสานฝัน ประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายเรียนรู้ท้องถิ่นโพธาราม ค่ายอังกฤษ-ศิลปะ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดโครงการวิชาการสานฝัน ประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายเรียนรู้ท้องถิ่นโพธาราม ค่ายอังกฤษ-ศิลปะ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"412","views":"412","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-02-01 16:37:32","date":"2018-02-01 16:37:32","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3798","id":"3798","1":"รางวัล \"โรงเรียนรักษาศีล 5\"","title":"รางวัล \"โรงเรียนรักษาศีล 5\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_15-03-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-23_15-03-05.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนคุณธรรม โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามได้ดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้านศีล 5 โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามเห็นว่า โรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน จึงได้มอบเกียรติบัตร "โรงเรียนรักษาศีล 5"<\/span>
\r\n\tวันที่ 19 มกราคม 2561<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนคุณธรรม โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามได้ดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้านศีล 5 โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามเห็นว่า โรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน จึงได้มอบเกียรติบัตร "โรงเรียนรักษาศีล 5"<\/span>
\r\n\tวันที่ 19 มกราคม 2561<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"490","views":"490","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-23 15:05:02","date":"2018-01-23 15:05:02","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3759","id":"3759","1":"กิจกรรมวันครู ปี 2561","title":"กิจกรรมวันครู ปี 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-16_21-05-07.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-16_21-05-07.jpg","4":"

\r\n\t        นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพราน คณะครูและครูนอกประจำการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเขาพระ      วันที่ 16 มกราคม 256<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\t        นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพราน คณะครูและครูนอกประจำการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเขาพระ      วันที่ 16 มกราคม 256<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"452","views":"452","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-16 21:05:53","date":"2018-01-16 21:05:53","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3758","id":"3758","1":"กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2561","title":"กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2561","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-16_20-55-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-16_20-55-26.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 5 มกราคม 2561<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 5 มกราคม 2561<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"291","views":"291","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-16 20:57:08","date":"2018-01-16 20:57:08","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3728","id":"3728","1":"งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน","title":"งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-49-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-49-43.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน <\/span>
\r\n\tวัดเขาชะงุ้มเนื่องในงานสมโภช วันพระเจ้าตากสินและได้นำนักเรียนร่วมแสดงชุดรำ
\r\n\tวันที่ 28 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน <\/span>
\r\n\tวัดเขาชะงุ้มเนื่องในงานสมโภช วันพระเจ้าตากสินและได้นำนักเรียนร่วมแสดงชุดรำ
\r\n\tวันที่ 28 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"487","views":"487","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-06 21:50:32","date":"2018-01-06 21:50:32","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3726","id":"3726","1":"การมอบทุนการศึกษาจาก ธกส.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ","title":"การมอบทุนการศึกษาจาก ธกส.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-38-05.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-38-05.jpg","4":"

\r\n\tวันที่ 29 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tวันที่ 29 ธันวาคม 2560<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"469","views":"469","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-06 21:38:27","date":"2018-01-06 21:38:27","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3724","id":"3724","1":"กีฬาต้านยาเสพติด \"ช่องพรานเกมส์\"","title":"กีฬาต้านยาเสพติด \"ช่องพรานเกมส์\"","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-22-35.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-06_21-22-35.jpg","4":"

\r\n\tนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ อำเภอโพธาราม ประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ช่องพรานเกมส์ พร้อมด้วย<\/span>นายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาขวาง กับผู้จัดการธกส.สาขาเขาขวาง <\/span>กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำในชุมชน<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ อำเภอโพธาราม ประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ช่องพรานเกมส์ พร้อมด้วย<\/span>นายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาขวาง กับผู้จัดการธกส.สาขาเขาขวาง <\/span>กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำในชุมชน<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"424","views":"424","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-06 21:20:16","date":"2018-01-06 21:20:16","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3723","id":"3723","1":"กิจกรรมวันคริสต์มาส","title":"กิจกรรมวันคริสต์มาส","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-05_12-50-57.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2018-01-05_12-50-57.jpg","4":"","description":"","5":"","ppost":"","6":"322","views":"322","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2018-01-05 12:51:34","date":"2018-01-05 12:51:34","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3655","id":"3655","1":"การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ","title":"การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1709047052715786\/photos\/?tab=album&album_id=2036217189998769","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1709047052715786\/photos\/?tab=album&album_id=2036217189998769","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-17_20-13-24.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-17_20-13-24.jpg","4":"

\r\n\tการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR อย่างถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เตาปูน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 13 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","description":"

\r\n\tการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR อย่างถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เตาปูน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 13 ธันวาคม 2560<\/span><\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"427","views":"427","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-17 20:13:39","date":"2017-12-17 20:13:39","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3654","id":"3654","1":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560","title":"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1709047052715786\/photos\/?tab=album&album_id=2021030978184057","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1709047052715786\/photos\/?tab=album&album_id=2021030978184057","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-17_19-58-48.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-12-17_19-58-48.jpg","4":"

\r\n\tกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 1 ศาลาหมู่บ้านหนองกลางดง<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 2 ศาลาหมู่บ้านเขาแหลม<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 3 ศาลาหมู่บ้านเขาชะงุ้ม<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนเนินม่วง<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 5 ศาลาหมู่บ้านหนองมะค่า<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 6 ศาลาวัดเขาช่องพราน<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","description":"

\r\n\tกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 1 ศาลาหมู่บ้านหนองกลางดง<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 2 ศาลาหมู่บ้านเขาแหลม<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 3 ศาลาหมู่บ้านเขาชะงุ้ม<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนเนินม่วง<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 5 ศาลาหมู่บ้านหนองมะค่า<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tจุดที่ 6 ศาลาวัดเขาช่องพราน<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"383","views":"383","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2017-12-17 20:05:31","date":"2017-12-17 20:05:31","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3512","id":"3512","1":"กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง","title":"กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-10_21-39-59.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-10_21-39-59.jpg","4":"

\r\n\t    กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                                                      สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\t    กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                                                      สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"495","views":"495","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-10 21:42:36","date":"2017-11-10 21:42:36","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"3502","id":"3502","1":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","title":"กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-03_13-46-43.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2017-11-03_13-46-43.jpg","4":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน<\/p>\r\n

\r\n\tวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"665","views":"665","7":"12","cat_id":"12","8":"0","hot":"0","9":"2017-11-03 13:40:11","date":"2017-11-03 13:40:11","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"2206","id":"2206","1":"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี","title":"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_09-40-47.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2016-11-22_09-40-47.jpg","4":"\r\n","description":"\r\n","5":"","ppost":"","6":"435","views":"435","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2016-11-22 09:58:52","date":"2016-11-22 09:58:52","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"},{"0":"55","id":"55","1":"กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558","title":"กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-11-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-11-03.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดเขาช่องพราน โดยมี นายทวีป  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดเขาช่องพราน โดยมี นายทวีป  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"605","views":"605","7":"12","cat_id":"12","8":"1","hot":"1","9":"2015-06-30 13:16:26","date":"2015-06-30 13:16:26","10":"1","active":"1","11":"12","uid":"12"}]