[{"0":"806","id":"806","1":"โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ","title":"โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-17_14-12-03.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-12-17_14-12-03.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูและนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ์ ร่วมต้อนรับ<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูและนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ์ ร่วมต้อนรับ<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1840","views":"1840","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-12-17 14:14:06","date":"2015-12-17 14:14:06","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"},{"0":"395","id":"395","1":"เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558","title":"เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-17_13-42-33.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-08-17_13-42-33.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"2598","views":"2598","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-08-17 13:46:24","date":"2015-08-17 13:46:24","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"},{"0":"251","id":"251","1":"อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์","title":"อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-27_10-00-26.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-27_10-00-26.jpg","4":"

\r\n\tนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา  เมื่อวันที่ 25- 26 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องพากเพียร โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมี<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tผู้สนับสนุนงบประมาณ  :  โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด <\/div>\r\n
\r\n\tวิทยากร  :         สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย<\/div>\r\n
\r\n\tผู้เข้ารับการอบรม : นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ม.1-ม.6 <\/div>\r\n
\r\n\t                           ห้องเรียนละ 8 คน  รวม 96 คน<\/div>\r\n","description":"
\r\n\tนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา  เมื่อวันที่ 25- 26 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องพากเพียร โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมี<\/div>\r\n
\r\n\t <\/div>\r\n
\r\n\tผู้สนับสนุนงบประมาณ  :  โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด <\/div>\r\n
\r\n\tวิทยากร  :         สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย<\/div>\r\n
\r\n\tผู้เข้ารับการอบรม : นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ม.1-ม.6 <\/div>\r\n
\r\n\t                           ห้องเรียนละ 8 คน  รวม 96 คน<\/div>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1547","views":"1547","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-27 10:04:23","date":"2015-07-27 10:04:23","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"},{"0":"172","id":"172","1":"ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด","title":"ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_13-36-38.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_13-36-38.jpg","4":"

\r\n\tผู้อำนวยการ ภัทร ผ่องราษีและคณะครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้ไปส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 13 กรกฏาคม 2558<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tผู้อำนวยการ ภัทร ผ่องราษีและคณะครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้ไปส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 13 กรกฏาคม 2558<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1920","views":"1920","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-13 13:37:01","date":"2015-07-13 13:37:01","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"},{"0":"171","id":"171","1":"ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม","title":"ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_13-16-04.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-07-13_13-16-04.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม <\/strong>เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความตระหนัก สนใจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อการดำเนินการในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน  โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านพลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย  รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม <\/strong>เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความตระหนัก สนใจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อการดำเนินการในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน  โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านพลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย  รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1438","views":"1438","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-07-13 13:17:09","date":"2015-07-13 13:17:09","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"},{"0":"68","id":"68","1":"ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก","title":"ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก","2":"","url":"","3":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-51-49.jpg","image":"http:\/\/news.sesao8.go.th\/uploads\/2015-06-30_13-51-49.jpg","4":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี โดย ผอ.ภัทร ผ่องราษี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558   บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนบริเวณรอบโรงเรียน<\/p>\r\n","description":"

\r\n\tโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี โดย ผอ.ภัทร ผ่องราษี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558   บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนบริเวณรอบโรงเรียน<\/p>\r\n","5":"","ppost":"","6":"1526","views":"1526","7":"11","cat_id":"11","8":"0","hot":"0","9":"2015-06-30 14:46:28","date":"2015-06-30 14:46:28","10":"1","active":"1","11":"11","uid":"11"}]