โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์
โรงเรียนประชามงคล..
ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง..
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมบริการชุมชนด้านวิชาการ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมบริการชุมชนด้า
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม..
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอป
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก..
16 มกรา บูชาครู
16 มกรา บูชาครู
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี
วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..
กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓
กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓