โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาค..
กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาค..
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรีย
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาค..
คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม..
การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ
การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม..
การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่
การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม..
กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
 คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์
คณะครู-นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกไม้จันทน์
โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย