โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย..
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึก
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย..
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภ
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย..
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า..
ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา
ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า..
คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนเนกขัมวิทยา..
พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทย..
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..
วันสงกรานต์ 60
วันสงกรานต์ 60