โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)
วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR
การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
อบรมการใช้โปรแกรมsmos
อบรมการใช้โปรแกรมsmos
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษ
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง..
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561