โครงการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 Rescienceforce
โครงการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 Rescience
วันครู 63
วันครู 63
งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา
งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา
ร่วมแสดงยินดี นร. รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
ร่วมแสดงยินดี นร. รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเ