ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด
ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระร
ค่าย
ค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย