วันสงกรานต์ 60
วันสงกรานต์ 60
พิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6
พิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง ชุด เอ้ดอกคูณ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง ชุด เอ้ดอกคูณ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจ
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กิจกรรมเส้นทางบุญ และรางวัลคนดีศรีโพธา
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กิจกรรมเส้นทางบุญ และรางวัลคนดี