ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเปิดบ้าน สาละบานที่ดอนตูม
กิจกรรมเปิดบ้าน สาละบานที่ดอนตูม
เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมคนดีศรีสาละ
กิจกรรมคนดีศรีสาละ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง