รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒
กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒
ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ
ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ
ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV)
ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV)
เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)
เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE