โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา
โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก
การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นิเทศสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
นิเทศสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม