สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรี
กิจกรรม ปลูกป่าวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
กิจกรรม ปลูกป่าวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัยหายาเสพติด"
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒
กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒
ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ
ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ