พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี
กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์
กีฬาภายใน
กีฬาภายใน "บัวหลวงเกมส์ 2560" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560