มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี
กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์
นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์