การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
กิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”