การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑
พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด
พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ