การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม
นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม
ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด