ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
 

2020-12-03 17:06:06

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ต้อนรับผู้อำนวยเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘..
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
 

2020-12-03 17:02:29

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ..
วันปิยมหาราช
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน
 

2020-10-30 11:42:16

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน..
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
 

2020-10-28 11:43:46

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม..
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่
 

2020-10-28 11:34:53

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค ..