คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา
ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง
ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐