โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์