กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ค่ายเยาวชน
ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก
วันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่
การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำป