ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี
อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา
อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในระดับสถานศึกษา
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรการใช้ My Office
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์