กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ
ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว