วันเกียรติยศ
วันเกียรติยศ
โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา
โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่