กิจกรรมสืบสานประเพณี
กิจกรรมสืบสานประเพณี
วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ
ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา
ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา
รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา
รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา
เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑
เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๒๕๖๑
วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑