กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61
กิจกรรมวันลอยกระทง 22พ.ย.61
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเนกขัมวิทยา 8 พ.ย.61
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ต.ค.61
อบรมเรื่องสร้างงานด้วยความรัก 28 ต.ค.61
อบรมเรื่องสร้างงานด้วยความรัก 28 ต.ค.61
งานเลี้ยงอำลามุทิตาจิตอาจารย์จิรพงษ์ ขันตอาภรณ์ 28 ต.ค. 61
งานเลี้ยงอำลามุทิตาจิตอาจารย์จิรพงษ์ ขันตอาภรณ์ 28 ต.ค. 61
รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR
รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่ว