การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา
การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยม