นายกรัฐมนตรีเยือนโรงเรียนหนองโพวิทยา
นายกรัฐมนตรีเยือนโรงเรียนหนองโพวิทยา
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบาร
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
ทัศนศึกษา ๒๕๖๒
ทัศนศึกษา ๒๕๖๒
เดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด
เดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด
ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์"
นิทรรศการศิลปะสื่อผสม
นิทรรศการศิลปะสื่อผสม
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒