การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 36 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:49:06

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 33 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:48:11

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตแควน้อย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 38 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:47:21

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

คณะครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 1047 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-03 16:57:29

อ่านทั้งหมด