ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑

  จัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 60 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-17 14:24:39

โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน

โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 49 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-17 14:23:41

ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง

ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 46 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-17 14:22:37

ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง

ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 27 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-17 14:22:34

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ.โรงเรียนอุดมสิิทธิศึกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 126 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-06 15:47:23

การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒นักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 98 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-06 15:45:52

 ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้ารับการกระเมินห้องเรียนสีขาว วันทีี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 110 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-06 15:44:50

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 93 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-23 21:17:09

กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม Open house วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 147 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-23 21:16:05

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป เพื่อหาแนวทางกับนักเรียนให้มีสิทธิืสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖..

เปิดอ่าน : 49 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-23 21:14:47

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐

โรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 48 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-23 21:13:36

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

ภาพหมู่ ม.๓และม.๖

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 182 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-06 10:33:42

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 95 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-06 10:32:01

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุ..

เปิดอ่าน : 64 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-06 10:30:25

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

สาธิตการป้องกันอัคีภัย

วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 159 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-22 21:12:44

อ่านทั้งหมด