ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4209 ]]> วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 โดยครูอรรถวุฒิ เอมโกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี-นาฏศิลป์) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีและการแสดง ระบำศรีวิชัย ไปแสดงในงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวินครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ณ วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานประเพณีแห่ดอกไม้ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4208 ]]> วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดย ผอ.ประทีป จำปาศรี ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ นำการแสดงของนักเรียนวงโยธวาทิตและนาฏศิลป์ ร่วมงานส่งท้ายสงกรานต์ ประเพณีแห่ดอกไม้ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ราชบุรี เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4168 ]]> การประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ราชบุรี เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียนซ้ำ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4165 ]]> การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 ร และ มส การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี งานสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของอาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4138 ]]> วันที่ 22-26 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยครูเรียงสา ทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูสุริยันต์ มาลา นำวงดนตรีไทยและการแสดง 5 ชุด ได้แก่ ทะแยมอญ ระบำสุโขทัย ระบำอยุธยา ระบำศรีวิชัย และระบำทวารวดี ไปทำการแสดงสลับสวดอภิธรรมศพ คุณครูบุญชู เอี่ยมแก้ว มารดาของ อาจารย์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วัดเกาะไวยวิทย์ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4091 ]]> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 การประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4090 ]]> การประชุมหัวหน่วยงานในจังจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสทเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเวหา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนนาฏศิลป์ไทยไปร่วมงานบริการชุมชน รำหน้าศพคุณตาเกตุ ขุนพิทักษ์ ณ บ้านพิกุลทอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4080 ]]> 3 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ นำการแสดง ระบำศรีวิชัย ไปแสดงหน้าศพคุณตาเกตุ ขุนพิทักษ์ ณ บ้านพิกุลทอง มอบเงินพร้อมข้าวของเครื่องใช้ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี ที่บ้านประสบเหตุไฟไหม้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4079 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นำโดยครูอรรถวุฒิ เอมโกษาครูฐิติภร เอี่ยมหรุ่น ครูชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล และทีมงาน ครูน้อยตะลอนทัวร์จิตอาสาเพื่อสังคมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมอบเงินพร้อมข้าวของเครื่องใช้ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี ที่บ้านประสบเหตุไฟไหม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4055 ]]> วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำโดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูสุริยันต์ มาลา พานักเรียนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ไปร่วมงานบริการชุมชนในงานบวงสรวงสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ ชุด ระบำสุโขทัย ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงโปงลางไปร่วมแสดงคอนเสิร์ต ดนตรีเปิดหมวกจิตอาสา ครูน้อยตลอนทัวร์จิตอาสาเพื่อสังคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4054 ]]> ครูเอ็ม นายอรรถวุฒิ เอมโกษา และคณะ นำการแสดงคอนเสิร์ต ดนตรีเปิดหมวกจิตอาสา ครูน้อยตลอนทัวร์จิตอาสาเพื่อสังคม สุขใจได้ทั้งบุญ ณ ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน แชมป์สุรสีห์คัพ ถ้วยผบ.ทบ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4043 ]]> แชมป์สุรสีห์คัพ ถ้วยรางวัลฟุตบอล ผบ.ทบ มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4042 ]]> มอบรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ โครงการ To be number one http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4001 ]]> โครงการTo be number one ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4000 ]]> การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2561 การให้ความรู้ด้านการใช้รถและใช้ถนนในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3958 ]]> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถและใช้ถนนในสถานศึกษา การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 30 มกราคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3915 ]]> การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 30 มกราคม 2561 http://awards60.obecawards.net/obec-central/ ติว O-NET ม.3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3914 ]]> ฝ่ายบริหารวิชาการจัดกิจกรรมติวสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวภาษาอังกฤษ นร.ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3807 ]]> ติวภาษาอังกฤษ นร.ม.6 มอบเกียรติบัตรนักเรียน รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3806 ]]> มอบเกียรติบัตรนักเรียน รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค