ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ยกย่องนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5822 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5812 ]]> นายวรากุล หงษ์ทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่่อรับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5811 ]]> 2 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย นักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ จัดการแสดงในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5767 ]]> วันที่26พฤษภาคม2562เวลา08.30 - 16.30น.นายวรากลุ หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8จังหวัดราชบุรี จำนวน1,500 คน จาก26โรงเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากประธานในพิธี ท่านผอ.เขต และวิทยากร ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5753 ]]> โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5752 ]]> ท่านผู้อำนวยการ วรากุล หงษ์เทียบ รองผู้อำนวยการนิพนธ์ แก้วจีน หัวหน้ากลุ่มบริหาร และงานแนะแนว ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีเปิดค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน" วันที่ 21-31 พ.ค.2562 โรงรียนโพธาวัฒนาเสนี ันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพละศึกษาจากม.เกษตร กำแพงแสน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5722 ]]> วันนึ้อาจารย์ดร.ทัศนีย์ จันติยะ นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพละศึกษาจากม.เกษตร กำแพงแสน มาส่งครับ กิจกรรมการปลูกต้นไม้รักษ์ป่า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5718 ]]> กิจกรรมการปลูกต้นไม้รักษ์ป่าขึ้นที่สำนักสงฆ์พุทธอุทธยานเขาเขียวในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปฐมนิเทศน์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5717 ]]> นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศน์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่พรรณี เจียนระลึก คุณแม่ของครูศิริชัย เจียนระลึก ณ วัดเขาค่าง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5683 ]]> 30 เมษายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไปร่วมแสดง ชุด ระบำลพบุรี ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่พรรณี เจียนระลึก คุณแม่ของครูศิริชัย เจียนระลึก ณ วัดเขาค่าง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - ฝึกซ้อมการแสดง โดยครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ เล่าขานตำนานบ้านกำแพง ณ วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5677 ]]> 20-21 เมษายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำการแสดง ชุด ระบำเมืองราช ระบำลพบุรี และเอ้ดอกคูณ ร่วมแสดงในงาน “เล่าขานตำนานบ้านกำแพง” ณ ลานวัฒนธรรม วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน การแสดงจินตลีลา ชุด รัตนโกสินทร์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปีการศึกษา 61 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5643 ]]> 29 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดงจินตลีลา ชุด "รัตนโกสินทร์" ในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารธนดลนุเคราะห์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ และ รอง ผอ.นิพนธ์ แก้วจีน - ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ การแสดง 4 ภาค พิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5642 ]]> 28 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดการแสดง ชุด รำ 4 ภาค ร่วมกับวงโยธวาฑิตในงานกีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ และ รอง ผอ.นิพนธ์ แก้วจีน - ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5619 ]]> รำบวงสรวงงานประจำปีศาลพ่อปู่หัวเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5615 ]]> 14 มีนาคม 2562 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมรำบวงสรวงงานประจำปีศาลพ่อปู่หัวเกาะอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี - ฝึกซ้อมการแสดงโดยครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ และครูสุริยันต์ มาลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5606 ]]> มอบโล่ และเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5564 ]]> กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมWorkshop และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (รอบโควต้า) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5510 ]]> นายนิพนธ์ แก้วจีน รองผู้อำนวยการ คณะคุณครูงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา กิจกรรมWorkshop และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (รอบโควต้า) ณ หอประชุมชั้น 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี โครงการ TO ME NUMBER ONE http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5491 ]]> โครงการ TO ME NUMBER ONE คณะครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5479 ]]>