ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5611 ]]> วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5607 ]]> วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5605 ]]> วันที่ 13มีนาคม 2562นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต ณ บ้านพัก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5603 ]]> วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที่ 21” (Teaching English with Innovation and 21st Century Thoughts) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5597 ]]> วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร“การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศตวรรษที่ 21” (Teaching English with Innovation and 21st Century Thoughts)ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สอดคล้องตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กรอบมาตรฐาน CEFRรวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สองตอบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 81 คน จาก 34 โรงเรียน 24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. เข้าคูหากาบัตรหนึ่งใบ เลือกคนที่รัก มอบคะแนนให้พรรคที่ชอบ และเห็นชอบนายกรัฐมนตรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5591 ]]> 24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. เข้าคูหากาบัตรหนึ่งใบ เลือกคนที่รัก มอบคะแนนให้พรรคที่ชอบ และเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -------------------------------------------------------------------------- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865 ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายปริญญา บุญเกิด ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5590 ]]> วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายปริญญา บุญเกิด ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5589 ]]> วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดี แก่ นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5582 ]]> วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำเสนอผลงานของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5580 ]]> วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ โรงแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5579 ]]> วันนี้ ( 4 มีนาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดี แก่ นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน ณ โรงเรียนวัดหนองประทุน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5568 ]]> วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 9.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5567 ]]> วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5566 ]]> วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี งาน “ชมสวน ชวนสรรค์ season 3” SP academic Exhibition 2019 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5565 ]]> วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นประธานในงาน “ชมสวน ชวนสรรค์ season 3” SP academic Exhibition 2019 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประชุมสัมมนา โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5557 ]]> วันนี้ ( 26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 8.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดนาหนอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5553 ]]> วันนี้ (22 ก.พ. 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เพื่อพบปะ ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และบ้านพักครู ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5552 ]]> วันนี้ (22 ก.พ. 2562) เวลา 08.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนโครงการกองทุนศึกษาสู่ชุมชน โดยมีศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน และการติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี ผอ.สพม.8 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.ขวัญจิรา เจ๊กภูเขียว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ คนใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5544 ]]> วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.ขวัญจิรา เจ๊กภูเขียว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ คนใหม่ วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5543 ]]> วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธี วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 วัน สอร.มัธยมศึกษา ดำเนินสะดวก ครั้งที่ 22 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี