ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ขอแสดงความยินดีคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4273 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมขอแสดงความยินดีกับคุณครูสอิ้ง ผกาแก้วเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่และนศ.ฝึกประสบการณ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4248 ]]> ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่และนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิธีมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4223 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 และพิธีมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4202 ]]> โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4201 ]]> การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4200 ]]> อบรมการใช้โปรแกรมsmos http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4199 ]]> อบรมการใช้โปรแกรมsmos กิจกรรมอำลาม.3 ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4059 ]]> กิจกรรมอำลาม.3 ม.6 ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4044 ]]> ยินดีต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ นางสาววลัยพร แสดงธรรม การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4023 ]]> การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเปิดบ้าน สาละบานที่ดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3987 ]]> วันนี้ท่านผอ.ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารและคณะครูสังกัดสพป.รบ.2 เยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้าน สาละวิชาการ 2560 ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3986 ]]> เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กิจกรรมคนดีศรีสาละ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3964 ]]> กิจกรรมคนดีศรีสาละโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3963 ]]> การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานมนัสการพระพุทธฉายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3962 ]]> สำนักงานอัยการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3825 ]]> การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3823 ]]> การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3822 ]]> โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ค่ายเยาวชน สโมสรไลออนส์สากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3821 ]]> ค่ายเยาวชน สโมสรไลออนส์สากล โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดดอนตูม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3805 ]]> วันนี้ท่านนายอำเภอประยงค์ จันทเต็ง เป็นผู้นำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดดอนตูม โดยมีจิตอาสามาจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม